Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Pilda celor zece fecioare

251Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui

25:1
Efes. 5:29,30Apoc. 19:7
21:2,9
. 2Cinci
25:2
Cap. 13:47;
22:10
din ele erau nechibzuite, și cinci, înţelepte. 3Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, 4dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase. 5Fiindcă mirele zăbovea, au
25:5
1 Tes. 5:6
aţipit toate și au adormit. 6La miezul nopţii, s-a
25:6
Cap. 24:31.
1 Tes. 4:16
auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiţi-i în întâmpinare!’ 7Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au
25:7
Luca 12:35
pregătit candelele. 8Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’ 9Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn și cumpăraţi-vă.’ 10Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a
25:10
Luca 13:25
încuiat ușa. 11Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne
25:11
Cap. 7:21-23.

, Doamne, deschide-ne!’ 12Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu
25:12
Ps. 5:5Hab. 1:13Ioan 9:31
vă cunosc!’ 13Vegheaţi dar
25:13
Cap. 24:42,44.
Marcu 13:33,35Luca 21:361 Cor. 16:131 Tes. 5:61 Pet. 5:8Apoc. 16:15
, căci nu știţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Pilda talanţilor

14Atunci

25:14
Luca 19:12
, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu
25:14
Cap. 21:33.

un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi și le-a încredinţat avuţia sa. 15Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi și altuia unul, fiecăruia
25:15
Rom. 12:61 Cor. 12:7,11,29Efes. 4:11
după puterea lui, și a plecat. 16Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ și a câștigat cu ei alţi cinci talanţi. 17Tot așa, cel ce primise cei doi talanţi a câștigat și el alţi doi cu ei. 18Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. 19După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. 20Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi cinci talanţi.’ 21Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste
25:21
Cap. 24:47. Vers. 34,46.
Luca 12:44
22:29,30
multe lucruri; intră în bucuria
25:21
2 Tim. 2:12Evr. 12:21 Pet. 1:8
stăpânului tău.’ 22Cel ce primise cei doi talanţi a venit și el și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi doi talanţi.’ 23Stăpânul său i-a zis: ‘Bine
25:23
Vers. 21.

, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’ 24Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: ‘Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: 25mi-a fost teamă și m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’ 26Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, 27prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28Luaţi-i dar talantul și daţi-l celui ce are zece talanţi. 29Pentru că
25:29
Cap. 13:12.
Marcu 4:25Luca 8:18
19:26Ioan 15:2
celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are! 30Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în
25:30
Cap. 8:12;
24:51
întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.’

Judecata viitoare

31Când

25:31
Zah. 14:5Marcu 8:38Fapte 1:111 Tes. 4:162 Tes. 1:7Iuda 14Apoc. 1:7
va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32Toate neamurile vor
25:32
Rom. 14:102 Cor. 5:10Apoc. 20:12
fi adunate înaintea Lui. El
25:32
Ezec. 20:38
34:17,20
îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moșteniţi
25:34
Rom. 8:171 Pet. 1:4,9
3:9Apoc. 21:7
Împărăţia, care
25:34
Cap. 20:23.
Marcu 10:401 Cor. 2:9Evr. 11:16
v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35Căci
25:35
Is. 58:7Ezec. 18:7Iac. 1:27
am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin
25:35
Evr. 13:23 Ioan 5
și M-aţi primit; 36am fost gol
25:36
Iac. 2:15,16
și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
25:36
2 Tim. 1:16
temniţă și aţi venit pe la Mine.’ 37Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete și Ţi-am dat de ai băut? 38Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit sau gol și Te-am îmbrăcat? 39Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă și am venit pe la Tine?’ 40Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:40
Prov. 14:31
19:17Marcu 9:41Evr. 6:10
aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ 41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă
25:41
Ps. 6:8Luca 13:27
de la Mine, blestemaţilor, în
25:41
Cap. 13:40,42.

focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului
25:41
2 Pet. 2:4Iuda 6
și îngerilor lui! 42Căci am fost flămând, și nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, și nu Mi-aţi dat să beau; 43am fost străin, și nu M-aţi primit; am fost gol, și nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și în temniţă, și n-aţi venit pe la Mine.’ 44Atunci, Îi vor răspunde și ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă și nu Ţi-am slujit?’ 45Și El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:45
Prov. 14:31
17:5Zah. 2:8Fapte 9:5
n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ 46Și aceștia vor
25:46
Dan. 12:2Ioan 5:29Rom. 2:7
merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veșnică.”