Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Dărâmarea Ierusalimului

241La ieșirea

24:1
Marcu 13:1Luca 21:5
din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu
24:2
1 Împ. 9:7Ier. 26:18Mica 3:12Luca 19:44
va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3El a șezut jos, pe Muntele Măslinilor. Și ucenicii
24:3
Marcu 13:3
Lui au venit la El, la o parte, și I-au zis: „Spune-ne
24:3
1 Tes. 5:1
, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă
24:4
Efes. 5:6Col. 2:8,182 Tes. 2:31 Ioan 4:1
să nu vă înșele cineva. 5Fiindcă
24:5
Ier. 14:14
23:21,25Ioan 5:43
vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și
24:5
Vers. 11.
vor înșela pe mulţi. 6Veţi auzi de războaie și vești de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. 7Un
24:7
2 Cron. 15:6Is. 19:2Hag. 2:22Zah. 14:13
neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăţie, împotriva altei împărăţii și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. 8Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. 9Atunci
24:9
Cap. 10:17.
vă vor da să fiţi chinuiţi și vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. 10Atunci, mulţi vor
24:10
Cap. 11:6;
cădea, se vor vinde unii pe alţii și se vor urî unii pe alţii. 11Se vor scula mulţi
24:11
Cap. 7:15.
proroci mincinoși și vor
24:11
1 Tim. 4:1
înșela pe mulţi. 12Și, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. 13Dar
24:13
Cap. 10:22.
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 14Evanghelia
24:14
Cap. 4:23;
aceasta a Împărăţiei va
24:14
Rom. 10:18Col. 1:6,23
fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.

Pustiirea Ierusalimului și venirea Fiului omului

15De aceea

24:15
Marcu 13:14Luca 21:20
, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel
24:15
Dan. 9:27
12:11
, așezată în Locul Sfânt – cine
24:15
Dan. 9:23,25
citește să înţeleagă! – 16atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; 17cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă; 18și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. 19Vai
24:19
Luca 23:29
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! 20Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. 21Pentru că
24:21
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2
atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. 22Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar
24:22
Is. 65:8,9Zah. 14:2,3
, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. 23Atunci
24:23
Marcu 13:21Luca 17:23
21:8
, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. 24Căci se
24:24
Deut. 13:12 Tes. 2:9-11Apoc. 13:13
vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe cei aleși
24:24
Ioan 6:27
10:28,29Rom. 8:28-302 Tim. 2:19
. 25Iată că v-am spus mai dinainte. 26Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. 27Căci
24:27
Luca 17:24
, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. 28Oriunde
24:28
Iov 39:30Luca 17:37
va fi stârvul24:28 Sau: hoit, mortăciune., acolo se vor aduna vulturii. 29Îndată
24:29
Dan. 7:11,12
după acele zile de necaz, soarele se
24:29
Is. 13:10Ezec. 32:7Ioel 2:10,31
3:15Amos 5:20
8:9Marcu 13:24Luca 21:25Fapte 2:20Apoc. 6:12
va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. 30Atunci
24:30
Dan. 7:13
se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate
24:30
Zah. 12:12
seminţiile pământului se vor boci și
24:30
Cap. 16:27.
vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. 31El
24:31
Cap. 13:41.
va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. 32De la smochin învăţaţi pilda
24:32
Luca 21:29
lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădiţa, știţi că
24:32
Iac. 5:9
vara este aproape. 33Tot așa, și voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să știţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. 34Adevărat vă spun că nu
24:34
Cap. 16:28;
va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35Cerul
24:35
Ps. 102:26Is. 51:6Ier. 31:35,36Marcu 13:31Luca 21:23Evr. 1:11
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

36Despre

24:36
Marcu 13:32Fapte 1:71 Tes. 5:22 Pet. 3:10
ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
24:36
Zah. 14:7
Tatăl. 37Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. 38În adevăr, cum
24:38
Gen. 6:3-5
7:5Luca 17:261 Pet. 3:20
era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie 39și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 40Atunci
24:40
Luca 17:34
, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. 41Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. 42Vegheaţi dar
24:42
Cap. 25:13.
, pentru că nu știţi în ce zi va veni Domnul vostru. 43Să știţi
24:43
Luca 12:391 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. 44De aceea
24:44
Cap. 25:13.
, și voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. 45Care este deci
24:45
Luca 12:42Fapte 20:281 Cor. 4:2Evr. 3:5
robul credincios și înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 46Ferice
24:46
Apoc. 16:15
de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 47Adevărat vă spun că
24:47
Cap. 25:21,23.
îl va pune peste toate averile sale. 48Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul meu zăbovește să vină!’ 49Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu beţivii, 50stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, 51îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo
24:51
Cap. 8:12;
vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.

25

Pilda celor zece fecioare

251Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui

25:1
Efes. 5:29,30Apoc. 19:7
21:2,9
. 2Cinci
25:2
Cap. 13:47;
din ele erau nechibzuite, și cinci, înţelepte. 3Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, 4dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase. 5Fiindcă mirele zăbovea, au
25:5
1 Tes. 5:6
aţipit toate și au adormit. 6La miezul nopţii, s-a
25:6
Cap. 24:31.
auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiţi-i în întâmpinare!’ 7Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au
25:7
Luca 12:35
pregătit candelele. 8Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’ 9Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn și cumpăraţi-vă.’ 10Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a
25:10
Luca 13:25
încuiat ușa. 11Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne
25:11
Cap. 7:21-23.
, Doamne, deschide-ne!’ 12Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu
25:12
Ps. 5:5Hab. 1:13Ioan 9:31
vă cunosc!’ 13Vegheaţi dar
25:13
Cap. 24:42,44.
, căci nu știţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Pilda talanţilor

14Atunci

25:14
Luca 19:12
, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu
25:14
Cap. 21:33.
un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi și le-a încredinţat avuţia sa. 15Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi și altuia unul, fiecăruia
25:15
Rom. 12:61 Cor. 12:7,11,29Efes. 4:11
după puterea lui, și a plecat. 16Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ și a câștigat cu ei alţi cinci talanţi. 17Tot așa, cel ce primise cei doi talanţi a câștigat și el alţi doi cu ei. 18Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. 19După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. 20Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi cinci talanţi.’ 21Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste
25:21
Cap. 24:47. Vers. 34,46.
multe lucruri; intră în bucuria
25:21
2 Tim. 2:12Evr. 12:21 Pet. 1:8
stăpânului tău.’ 22Cel ce primise cei doi talanţi a venit și el și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi doi talanţi.’ 23Stăpânul său i-a zis: ‘Bine
25:23
Vers. 21.
, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’ 24Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: ‘Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: 25mi-a fost teamă și m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’ 26Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, 27prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28Luaţi-i dar talantul și daţi-l celui ce are zece talanţi. 29Pentru că
25:29
Cap. 13:12.
celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are! 30Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în
25:30
Cap. 8:12;
întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.’

Judecata viitoare

31Când

25:31
Zah. 14:5Marcu 8:38Fapte 1:111 Tes. 4:162 Tes. 1:7Iuda 14Apoc. 1:7
va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32Toate neamurile vor
25:32
Rom. 14:102 Cor. 5:10Apoc. 20:12
fi adunate înaintea Lui. El
25:32
Ezec. 20:38
34:17,20
îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moșteniţi
25:34
Rom. 8:171 Pet. 1:4,9
3:9Apoc. 21:7
Împărăţia, care
25:34
Cap. 20:23.
v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35Căci
25:35
Is. 58:7Ezec. 18:7Iac. 1:27
am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin
25:35
Evr. 13:23 Ioan 5
și M-aţi primit; 36am fost gol
25:36
Iac. 2:15,16
și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
25:36
2 Tim. 1:16
temniţă și aţi venit pe la Mine.’ 37Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete și Ţi-am dat de ai băut? 38Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit sau gol și Te-am îmbrăcat? 39Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă și am venit pe la Tine?’ 40Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:40
Prov. 14:31
19:17Marcu 9:41Evr. 6:10
aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ 41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă
25:41
Ps. 6:8Luca 13:27
de la Mine, blestemaţilor, în
25:41
Cap. 13:40,42.
focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului
25:41
2 Pet. 2:4Iuda 6
și îngerilor lui! 42Căci am fost flămând, și nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, și nu Mi-aţi dat să beau; 43am fost străin, și nu M-aţi primit; am fost gol, și nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și în temniţă, și n-aţi venit pe la Mine.’ 44Atunci, Îi vor răspunde și ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă și nu Ţi-am slujit?’ 45Și El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:45
Prov. 14:31
17:5Zah. 2:8Fapte 9:5
n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ 46Și aceștia vor
25:46
Dan. 12:2Ioan 5:29Rom. 2:7
merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veșnică.”

26

Sfătuirea împotriva lui Isus

261După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 2„Știţi

26:2
Marcu 14:1Luca 22:1Ioan 13:1
că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” 3Atunci
26:3
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:25
, preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, 4și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 5Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

6Când

26:6
Marcu 14:3Ioan 11:1,2
12:3
era Isus în Betania
26:6
Cap. 21:17.
, în casa lui Simon leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 8Ucenicilor
26:8
Ioan 12:4
le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” 10Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11Pentru că
26:11
Deut. 15:11Ioan 12:8
pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe
26:11
Cap. 18:20;
Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Vânzarea lui Isus

14Atunci

26:14
Marcu 14:10Luca 22:3Ioan 13:2,30
, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul
26:14
Cap. 10:4.
, s-a dus la preoţii cei mai de seamă 15și le-a zis: „Ce
26:15
Zah. 11:12
vreţi să-mi daţi, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 16Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Descoperirea vânzătorului

17În

26:17
Exod 12:6,18Marcu 14:12Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paștele?” 18El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om și spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștele cu ucenicii Mei în casa ta.»’” 19Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. 20Seara
26:20
Marcu 14:17-21Luca 22:14Ioan 13:21
, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 21Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” 22Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 23Drept răspuns, El le-a zis: „Cel
26:23
Ps. 41:9Luca 22:21Ioan 13:18
ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 24Negreșit, Fiul omului Se duce după cum
26:24
Ps. 22Is. 53Dan. 9:26Marcu 9:12Luca 24:25,26,46Fapte 17:2,3
26:22,231 Cor. 15:3
este scris despre El. Dar vai
26:24
Ioan 17:12
de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” 25Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!”

Cina cea de taină

26Pe când

26:26
Marcu 14:22Luca 22:19
mâncau ei, Isus a
26:26
1 Cor. 11:23-25
luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta
26:26
1 Cor. 10:16
este trupul Meu.” 27Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi
26:27
Marcu 14:23
toţi din el, 28căci acesta
26:28
Exod 24:8Lev. 17:11
este sângele Meu, sângele legământului celui
26:28
Ier. 31:31
nou, care se varsă pentru
26:28
Cap. 20:28.
mulţi, spre iertarea păcatelor. 29Vă spun
26:29
Marcu 14:25Luca 22:18
că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până
26:29
Fapte 10:41
în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Isus înștiinţează pe ucenicii Săi

30După ce

26:30
Marcu 14:26
au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor. 31Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi
26:31
Marcu 14:27Ioan 16:32
veţi
26:31
Cap. 11:6.
găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate
26:31
Zah. 13:7
Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.’ 32Dar, după ce voi învia, voi
26:32
Cap. 28:7,10,16.
merge înaintea voastră în Galileea.” 33Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 34„Adevărat
26:34
Marcu 14:30Luca 22:34Ioan 13:38
îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 35Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ucenicii au spus același lucru.

Ghetsimani

36Atunci

26:36
Marcu 14:32-35Luca 22:39Ioan 18:1
, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 37A luat cu El pe Petru și pe
26:37
Cap. 4:21.
cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. 38Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
26:38
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” 39Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat
26:39
Marcu 14:36Luca 22:42Evr. 5:7
, zicând: „Tată
26:39
Ioan 12:27
, dacă este cu putinţă, depărtează
26:39
Cap. 20:22.
de la Mine paharul acesta! Totuși nu
26:39
Ioan 5:30
6:38Filip. 2:8
cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” 40Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41Vegheaţi
26:41
Marcu 13:33
14:38Luca 22:40,46Efes. 6:18
și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 42S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 43S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 44I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. 45Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. 46Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”

Prinderea lui Isus

47Pe când

26:47
Marcu 14:43Luca 22:47Ioan 18:3Fapte 1:16
vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă și de bătrânii norodului. 48Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” 49Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Și L-a
26:49
2 Sam. 20:9
sărutat. 50Isus i-a zis: „Prietene
26:50
Ps. 41:9
55:13
, ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. 51Și unul
26:51
Ioan 18:10
din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 52Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci
26:52
Gen. 9:6Apoc. 13:10
toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai
26:53
2 Împ. 6:17Dan. 7:10
mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că
26:54
Is. 53:7Luca 24:25,44,46
așa trebuie să se întâmple?” 55În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. 56Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise
26:56
Plâng. 4:20
prin proroci.” Atunci
26:56
Ioan 18:15
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Isus înaintea Sinedriului

57Cei ce

26:57
Marcu 14:53Luca 22:54Ioan 18:12,13,24
au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii și bătrânii. 58Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. 59Preoţii cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 60Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţișat mulţi
26:60
Ps. 27:12
35:11Marcu 14:15Fapte 6:13
martori mincinoși. La urmă au venit doi
26:60
Deut. 19:15
61și au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot
26:61
Cap. 27:40.
să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.’” 62Marele preot s-a sculat
26:62
Marcu 14:60
în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” 63Isus
26:63
Is. 53:7
tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te
26:63
Lev. 5:11 Sam. 14:24,26
jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de
26:64
Dan. 7:13Luca 21:27Ioan 1:51Rom. 14:101 Tes. 4:16Apoc. 1:7
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului șezând
26:64
Ps. 110:1Fapte 7:55
la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 65Atunci
26:65
2 Împ. 18:37
19:1
, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat
26:66
Lev. 24:16Ioan 19:7
, să fie pedepsit cu moartea.” 67Atunci
26:67
Is. 50:6
53:3
, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au
26:67
Luca 22:63Ioan 19:3
pălmuit, 68zicând: „Hristoase, prorocește-ne
26:68
Marcu 14:65Luca 22:64
cine Te-a lovit!”

Tăgăduirea lui Petru

69Petru

26:69
Marcu 14:66Luca 22:55Ioan 18:16,17,25
însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” 70Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” 71Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” 72El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba
26:73
Luca 22:59
te dă de gol.” 74Atunci, el
26:74
Marcu 14:71
a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. 75Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte
26:75
Vers. 34.
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.