Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Sfătuirea împotriva lui Isus

261După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 2„Știţi

26:2
Marcu 14:1Luca 22:1Ioan 13:1
că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” 3Atunci
26:3
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:25
, preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, 4și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 5Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

6Când

26:6
Marcu 14:3Ioan 11:1,2
12:3
era Isus în Betania
26:6
Cap. 21:17.

, în casa lui Simon leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 8Ucenicilor
26:8
Ioan 12:4
le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” 10Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11Pentru că
26:11
Deut. 15:11Ioan 12:8
pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe
26:11
Cap. 18:20;
28:20Ioan 13:33
14:19
16:5,28
17:11
Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Vânzarea lui Isus

14Atunci

26:14
Marcu 14:10Luca 22:3Ioan 13:2,30
, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul
26:14
Cap. 10:4.

, s-a dus la preoţii cei mai de seamă 15și le-a zis: „Ce
26:15
Zah. 11:12
vreţi să-mi daţi, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 16Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Descoperirea vânzătorului

17În

26:17
Exod 12:6,18Marcu 14:12Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paștele?” 18El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om și spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștele cu ucenicii Mei în casa ta.»’” 19Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. 20Seara
26:20
Marcu 14:17-21Luca 22:14Ioan 13:21
, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 21Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” 22Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 23Drept răspuns, El le-a zis: „Cel
26:23
Ps. 41:9Luca 22:21Ioan 13:18
ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 24Negreșit, Fiul omului Se duce după cum
26:24
Ps. 22Is. 53Dan. 9:26Marcu 9:12Luca 24:25,26,46Fapte 17:2,3
26:22,231 Cor. 15:3
este scris despre El. Dar vai
26:24
Ioan 17:12
de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” 25Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!”

Cina cea de taină

26Pe când

26:26
Marcu 14:22Luca 22:19
mâncau ei, Isus a
26:26
1 Cor. 11:23-25
luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta
26:26
1 Cor. 10:16
este trupul Meu.” 27Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi
26:27
Marcu 14:23
toţi din el, 28căci acesta
26:28
Exod 24:8Lev. 17:11
este sângele Meu, sângele legământului celui
26:28
Ier. 31:31
nou, care se varsă pentru
26:28
Cap. 20:28.
Rom. 3:15Evr. 9:22
mulţi, spre iertarea păcatelor. 29Vă spun
26:29
Marcu 14:25Luca 22:18
că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până
26:29
Fapte 10:41
în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Isus înștiinţează pe ucenicii Săi

30După ce

26:30
Marcu 14:26
au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor. 31Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi
26:31
Marcu 14:27Ioan 16:32
veţi
26:31
Cap. 11:6.

găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate
26:31
Zah. 13:7
Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.’ 32Dar, după ce voi învia, voi
26:32
Cap. 28:7,10,16.
Marcu 14:28
16:7
merge înaintea voastră în Galileea.” 33Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 34„Adevărat
26:34
Marcu 14:30Luca 22:34Ioan 13:38
îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 35Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ucenicii au spus același lucru.

Ghetsimani

36Atunci

26:36
Marcu 14:32-35Luca 22:39Ioan 18:1
, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 37A luat cu El pe Petru și pe
26:37
Cap. 4:21.

cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. 38Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
26:38
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” 39Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat
26:39
Marcu 14:36Luca 22:42Evr. 5:7
, zicând: „Tată
26:39
Ioan 12:27
, dacă este cu putinţă, depărtează
26:39
Cap. 20:22.

de la Mine paharul acesta! Totuși nu
26:39
Ioan 5:30
6:38Filip. 2:8
cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” 40Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41Vegheaţi
26:41
Marcu 13:33
14:38Luca 22:40,46Efes. 6:18
și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 42S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 43S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 44I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. 45Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. 46Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”

Prinderea lui Isus

47Pe când

26:47
Marcu 14:43Luca 22:47Ioan 18:3Fapte 1:16
vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă și de bătrânii norodului. 48Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” 49Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Și L-a
26:49
2 Sam. 20:9
sărutat. 50Isus i-a zis: „Prietene
26:50
Ps. 41:9
55:13
, ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. 51Și unul
26:51
Ioan 18:10
din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 52Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci
26:52
Gen. 9:6Apoc. 13:10
toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai
26:53
2 Împ. 6:17Dan. 7:10
mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că
26:54
Is. 53:7Luca 24:25,44,46
așa trebuie să se întâmple?” 55În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. 56Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise
26:56
Plâng. 4:20
prin proroci.” Atunci
26:56
Ioan 18:15
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Isus înaintea Sinedriului

57Cei ce

26:57
Marcu 14:53Luca 22:54Ioan 18:12,13,24
au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii și bătrânii. 58Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. 59Preoţii cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 60Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţișat mulţi
26:60
Ps. 27:12
35:11Marcu 14:15Fapte 6:13
martori mincinoși. La urmă au venit doi
26:60
Deut. 19:15
61și au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot
26:61
Cap. 27:40.
Ioan 2:19
să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.’” 62Marele preot s-a sculat
26:62
Marcu 14:60
în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” 63Isus
26:63
Is. 53:7
tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te
26:63
Lev. 5:11 Sam. 14:24,26
jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de
26:64
Dan. 7:13Luca 21:27Ioan 1:51Rom. 14:101 Tes. 4:16Apoc. 1:7
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului șezând
26:64
Ps. 110:1Fapte 7:55
la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 65Atunci
26:65
2 Împ. 18:37
19:1
, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat
26:66
Lev. 24:16Ioan 19:7
, să fie pedepsit cu moartea.” 67Atunci
26:67
Is. 50:6
53:3
, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au
26:67
Luca 22:63Ioan 19:3
pălmuit, 68zicând: „Hristoase, prorocește-ne
26:68
Marcu 14:65Luca 22:64
cine Te-a lovit!”

Tăgăduirea lui Petru

69Petru

26:69
Marcu 14:66Luca 22:55Ioan 18:16,17,25
însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” 70Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” 71Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” 72El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba
26:73
Luca 22:59
te dă de gol.” 74Atunci, el
26:74
Marcu 14:71
a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. 75Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte
26:75
Vers. 34.
Marcu 14:30Luca 22:61,62Ioan 13:38
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.