Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Pilda celor zece fecioare

251Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui

25:1
Efes. 5:29,30Apoc. 19:7
21:2,9
. 2Cinci
25:2
Cap. 13:47;
din ele erau nechibzuite, și cinci, înţelepte. 3Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, 4dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase. 5Fiindcă mirele zăbovea, au
25:5
1 Tes. 5:6
aţipit toate și au adormit. 6La miezul nopţii, s-a
25:6
Cap. 24:31.
auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiţi-i în întâmpinare!’ 7Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au
25:7
Luca 12:35
pregătit candelele. 8Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’ 9Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn și cumpăraţi-vă.’ 10Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a
25:10
Luca 13:25
încuiat ușa. 11Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne
25:11
Cap. 7:21-23.
, Doamne, deschide-ne!’ 12Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu
25:12
Ps. 5:5Hab. 1:13Ioan 9:31
vă cunosc!’ 13Vegheaţi dar
25:13
Cap. 24:42,44.
, căci nu știţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Pilda talanţilor

14Atunci

25:14
Luca 19:12
, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu
25:14
Cap. 21:33.
un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi și le-a încredinţat avuţia sa. 15Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi și altuia unul, fiecăruia
25:15
Rom. 12:61 Cor. 12:7,11,29Efes. 4:11
după puterea lui, și a plecat. 16Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ și a câștigat cu ei alţi cinci talanţi. 17Tot așa, cel ce primise cei doi talanţi a câștigat și el alţi doi cu ei. 18Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. 19După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. 20Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi cinci talanţi.’ 21Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste
25:21
Cap. 24:47. Vers. 34,46.
multe lucruri; intră în bucuria
25:21
2 Tim. 2:12Evr. 12:21 Pet. 1:8
stăpânului tău.’ 22Cel ce primise cei doi talanţi a venit și el și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câștigat cu ei alţi doi talanţi.’ 23Stăpânul său i-a zis: ‘Bine
25:23
Vers. 21.
, rob bun și credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’ 24Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: ‘Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: 25mi-a fost teamă și m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’ 26Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, 27prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28Luaţi-i dar talantul și daţi-l celui ce are zece talanţi. 29Pentru că
25:29
Cap. 13:12.
celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are! 30Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în
25:30
Cap. 8:12;
întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.’

Judecata viitoare

31Când

25:31
Zah. 14:5Marcu 8:38Fapte 1:111 Tes. 4:162 Tes. 1:7Iuda 14Apoc. 1:7
va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32Toate neamurile vor
25:32
Rom. 14:102 Cor. 5:10Apoc. 20:12
fi adunate înaintea Lui. El
25:32
Ezec. 20:38
34:17,20
îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moșteniţi
25:34
Rom. 8:171 Pet. 1:4,9
3:9Apoc. 21:7
Împărăţia, care
25:34
Cap. 20:23.
v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35Căci
25:35
Is. 58:7Ezec. 18:7Iac. 1:27
am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin
25:35
Evr. 13:23 Ioan 5
și M-aţi primit; 36am fost gol
25:36
Iac. 2:15,16
și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
25:36
2 Tim. 1:16
temniţă și aţi venit pe la Mine.’ 37Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete și Ţi-am dat de ai băut? 38Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit sau gol și Te-am îmbrăcat? 39Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă și am venit pe la Tine?’ 40Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:40
Prov. 14:31
19:17Marcu 9:41Evr. 6:10
aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ 41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă
25:41
Ps. 6:8Luca 13:27
de la Mine, blestemaţilor, în
25:41
Cap. 13:40,42.
focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului
25:41
2 Pet. 2:4Iuda 6
și îngerilor lui! 42Căci am fost flămând, și nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, și nu Mi-aţi dat să beau; 43am fost străin, și nu M-aţi primit; am fost gol, și nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și în temniţă, și n-aţi venit pe la Mine.’ 44Atunci, Îi vor răspunde și ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă și nu Ţi-am slujit?’ 45Și El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
25:45
Prov. 14:31
17:5Zah. 2:8Fapte 9:5
n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ 46Și aceștia vor
25:46
Dan. 12:2Ioan 5:29Rom. 2:7
merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veșnică.”

26

Sfătuirea împotriva lui Isus

261După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 2„Știţi

26:2
Marcu 14:1Luca 22:1Ioan 13:1
că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” 3Atunci
26:3
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:25
, preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, 4și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 5Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

6Când

26:6
Marcu 14:3Ioan 11:1,2
12:3
era Isus în Betania
26:6
Cap. 21:17.
, în casa lui Simon leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 8Ucenicilor
26:8
Ioan 12:4
le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” 10Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11Pentru că
26:11
Deut. 15:11Ioan 12:8
pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe
26:11
Cap. 18:20;
Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Vânzarea lui Isus

14Atunci

26:14
Marcu 14:10Luca 22:3Ioan 13:2,30
, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul
26:14
Cap. 10:4.
, s-a dus la preoţii cei mai de seamă 15și le-a zis: „Ce
26:15
Zah. 11:12
vreţi să-mi daţi, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 16Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Descoperirea vânzătorului

17În

26:17
Exod 12:6,18Marcu 14:12Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paștele?” 18El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om și spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștele cu ucenicii Mei în casa ta.»’” 19Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. 20Seara
26:20
Marcu 14:17-21Luca 22:14Ioan 13:21
, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 21Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” 22Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 23Drept răspuns, El le-a zis: „Cel
26:23
Ps. 41:9Luca 22:21Ioan 13:18
ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 24Negreșit, Fiul omului Se duce după cum
26:24
Ps. 22Is. 53Dan. 9:26Marcu 9:12Luca 24:25,26,46Fapte 17:2,3
26:22,231 Cor. 15:3
este scris despre El. Dar vai
26:24
Ioan 17:12
de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” 25Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!”

Cina cea de taină

26Pe când

26:26
Marcu 14:22Luca 22:19
mâncau ei, Isus a
26:26
1 Cor. 11:23-25
luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta
26:26
1 Cor. 10:16
este trupul Meu.” 27Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi
26:27
Marcu 14:23
toţi din el, 28căci acesta
26:28
Exod 24:8Lev. 17:11
este sângele Meu, sângele legământului celui
26:28
Ier. 31:31
nou, care se varsă pentru
26:28
Cap. 20:28.
mulţi, spre iertarea păcatelor. 29Vă spun
26:29
Marcu 14:25Luca 22:18
că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până
26:29
Fapte 10:41
în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Isus înștiinţează pe ucenicii Săi

30După ce

26:30
Marcu 14:26
au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor. 31Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi
26:31
Marcu 14:27Ioan 16:32
veţi
26:31
Cap. 11:6.
găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate
26:31
Zah. 13:7
Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.’ 32Dar, după ce voi învia, voi
26:32
Cap. 28:7,10,16.
merge înaintea voastră în Galileea.” 33Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 34„Adevărat
26:34
Marcu 14:30Luca 22:34Ioan 13:38
îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 35Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ucenicii au spus același lucru.

Ghetsimani

36Atunci

26:36
Marcu 14:32-35Luca 22:39Ioan 18:1
, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 37A luat cu El pe Petru și pe
26:37
Cap. 4:21.
cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. 38Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
26:38
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” 39Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat
26:39
Marcu 14:36Luca 22:42Evr. 5:7
, zicând: „Tată
26:39
Ioan 12:27
, dacă este cu putinţă, depărtează
26:39
Cap. 20:22.
de la Mine paharul acesta! Totuși nu
26:39
Ioan 5:30
6:38Filip. 2:8
cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” 40Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41Vegheaţi
26:41
Marcu 13:33
14:38Luca 22:40,46Efes. 6:18
și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 42S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 43S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 44I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. 45Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. 46Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”

Prinderea lui Isus

47Pe când

26:47
Marcu 14:43Luca 22:47Ioan 18:3Fapte 1:16
vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă și de bătrânii norodului. 48Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” 49Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Și L-a
26:49
2 Sam. 20:9
sărutat. 50Isus i-a zis: „Prietene
26:50
Ps. 41:9
55:13
, ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. 51Și unul
26:51
Ioan 18:10
din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 52Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci
26:52
Gen. 9:6Apoc. 13:10
toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai
26:53
2 Împ. 6:17Dan. 7:10
mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că
26:54
Is. 53:7Luca 24:25,44,46
așa trebuie să se întâmple?” 55În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. 56Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise
26:56
Plâng. 4:20
prin proroci.” Atunci
26:56
Ioan 18:15
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Isus înaintea Sinedriului

57Cei ce

26:57
Marcu 14:53Luca 22:54Ioan 18:12,13,24
au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii și bătrânii. 58Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. 59Preoţii cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 60Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţișat mulţi
26:60
Ps. 27:12
35:11Marcu 14:15Fapte 6:13
martori mincinoși. La urmă au venit doi
26:60
Deut. 19:15
61și au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot
26:61
Cap. 27:40.
să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.’” 62Marele preot s-a sculat
26:62
Marcu 14:60
în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” 63Isus
26:63
Is. 53:7
tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te
26:63
Lev. 5:11 Sam. 14:24,26
jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de
26:64
Dan. 7:13Luca 21:27Ioan 1:51Rom. 14:101 Tes. 4:16Apoc. 1:7
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului șezând
26:64
Ps. 110:1Fapte 7:55
la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 65Atunci
26:65
2 Împ. 18:37
19:1
, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat
26:66
Lev. 24:16Ioan 19:7
, să fie pedepsit cu moartea.” 67Atunci
26:67
Is. 50:6
53:3
, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au
26:67
Luca 22:63Ioan 19:3
pălmuit, 68zicând: „Hristoase, prorocește-ne
26:68
Marcu 14:65Luca 22:64
cine Te-a lovit!”

Tăgăduirea lui Petru

69Petru

26:69
Marcu 14:66Luca 22:55Ioan 18:16,17,25
însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” 70Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” 71Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” 72El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba
26:73
Luca 22:59
te dă de gol.” 74Atunci, el
26:74
Marcu 14:71
a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. 75Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte
26:75
Vers. 34.
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

27

Isus este dus la Pilat

271Când s-a făcut ziuă, toţi

27:1
Ps. 2:2Marcu 15:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28
preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului
27:2
Cap. 20:19.
Pilat din Pont.

Căinţa și moartea lui Iuda

3Atunci, Iuda

27:3
Cap. 26:14,15.
, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor 4și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 5Iuda a aruncat arginţii în Templu și s-a
27:5
2 Sam. 17:23Fapte 1:18
dus de s-a spânzurat. 6Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.” 7Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor. 8Iată de ce ţarina
27:8
Fapte 1:19
aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”. 9Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
27:9
Zah. 11:12,13
luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel, 10și i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat

11Isus S-a înfăţișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a

27:11
Marcu 15:2Luca 23:3Ioan 18:33
întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”
27:11
Ioan 18:371 Tim. 6:13
, i-a răspuns Isus, „sunt.” 12Dar n-a răspuns nimic
27:12
Cap. 26:63.
la învinuirile preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor. 13Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi
27:13
Cap. 26:62.
de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.

Întărirea hotărârii de moarte

15La

27:15
Marcu 15:6Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei. 16Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba. 17Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” 18Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” 20Preoţii
27:20
Marcu 15:11Luca 23:18Ioan 18:40Fapte 3:14
cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. 23Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat
27:24
Deut. 21:6
apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25Și tot norodul a răspuns: „Sângele
27:25
Deut. 19:10Ios. 2:192 Sam. 1:161 Împ. 2:32Fapte 5:28
Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”

Batjocurile ostașilor

26Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele

27:26
Is. 53:5Marcu 15:15Luca 23:16,24,25Ioan 19:1,16
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. 27Ostașii
27:27
Marcu 15:16Ioan 19:2
dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. 28L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au
27:28
Luca 23:11
îmbrăcat cu o haină stacojie. 29Au
27:29
Ps. 69:19Is. 53:3
împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 30Și scuipau
27:30
Is. 50:6
asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. 31După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și
27:31
Is. 53:7
L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

32Pe

27:32
Num. 15:351 Împ. 21:13Fapte 7:58Evr. 13:12
când ieșeau din cetate, au
27:32
Marcu 15:21Luca 23:26
întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33Când
27:33
Marcu 15:22Luca 23:33Ioan 19:17
au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, 34I-au
27:34
Ps. 69:21
dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35După ce
27:35
Marcu 15:24Luca 23:34Ioan 19:24
L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit
27:35
Ps. 22:18
hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” 36Apoi
27:36
Vers. 54.
au șezut jos și-L păzeau. 37Și
27:37
Marcu 15:26Luca 23:38Ioan 19:19
I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” 38Împreună
27:38
Is. 53:12Marcu 15:27Luca 23:32,33Ioan 19:18
cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.

Batjocurile trecătorilor

39Trecătorii

27:39
Ps. 22:7
109:25Marcu 15:29Luca 23:35
își băteau joc de El, dădeau din cap 40și ziceau: „Tu
27:40
Cap. 26:61.
, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă
27:40
Cap. 26:63.
ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” 41Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: 42„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! 43S-a
27:43
Ps. 22:8
încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’44Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleași
27:44
Marcu 15:32Luca 23:39
cuvinte de batjocură.

Întunericul

45De la

27:45
Amos 8:9Marcu 15:33Luca 23:44
ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46Și pe la ceasul al nouălea, Isus a
27:46
Evr. 5:7
strigat cu glas tare: „Eli
27:46
Ps. 22:1
, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” 48Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut
27:48
Ps. 69:21Marcu 15:36Luca 23:36Ioan 19:29
cu oţet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” 50Isus
27:50
Marcu 15:37Luca 23:46
a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe

51Și îndată, perdeaua dinăuntrul

27:51
Exod 26:312 Cron. 3:14Marcu 15:38Luca 23:45
Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. 54Sutașul
27:54
Vers. 36.
și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 55Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele
27:55
Luca 8:2,3
urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. 56Între
27:56
Marcu 15:40
ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57Spre

27:57
Marcu 15:42Luca 23:50Ioan 19:38
seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. 59Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in 60și l-a
27:60
Is. 53:9
pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în faţa mormântului.

Pecetluirea mormântului

62A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat 63și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După

27:63
Cap. 16:21;
trei zile voi învia.’ 64Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” 66Ei au plecat și au întărit
27:66
Dan. 6:17
mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.