Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Isus este dus la Pilat

271Când s-a făcut ziuă, toţi

27:1
Ps. 2:2Marcu 15:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28
preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului
27:2
Cap. 20:19.
Fapte 3:13
Pilat din Pont.

Căinţa și moartea lui Iuda

3Atunci, Iuda

27:3
Cap. 26:14,15.

, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor 4și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 5Iuda a aruncat arginţii în Templu și s-a
27:5
2 Sam. 17:23Fapte 1:18
dus de s-a spânzurat. 6Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.” 7Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor. 8Iată de ce ţarina
27:8
Fapte 1:19
aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”. 9Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
27:9
Zah. 11:12,13
luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel, 10și i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat

11Isus S-a înfăţișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a

27:11
Marcu 15:2Luca 23:3Ioan 18:33
întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”
27:11
Ioan 18:371 Tim. 6:13
, i-a răspuns Isus, „sunt.” 12Dar n-a răspuns nimic
27:12
Cap. 26:63.
Ioan 19:9
la învinuirile preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor. 13Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi
27:13
Cap. 26:62.
Ioan 19:10
de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.

Întărirea hotărârii de moarte

15La

27:15
Marcu 15:6Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei. 16Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba. 17Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” 18Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” 20Preoţii
27:20
Marcu 15:11Luca 23:18Ioan 18:40Fapte 3:14
cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. 23Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat
27:24
Deut. 21:6
apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25Și tot norodul a răspuns: „Sângele
27:25
Deut. 19:10Ios. 2:192 Sam. 1:161 Împ. 2:32Fapte 5:28
Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”

Batjocurile ostașilor

26Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele

27:26
Is. 53:5Marcu 15:15Luca 23:16,24,25Ioan 19:1,16
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. 27Ostașii
27:27
Marcu 15:16Ioan 19:2
dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. 28L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au
27:28
Luca 23:11
îmbrăcat cu o haină stacojie. 29Au
27:29
Ps. 69:19Is. 53:3
împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 30Și scuipau
27:30
Is. 50:6
asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. 31După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și
27:31
Is. 53:7
L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

32Pe

27:32
Num. 15:351 Împ. 21:13Fapte 7:58Evr. 13:12
când ieșeau din cetate, au
27:32
Marcu 15:21Luca 23:26
întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33Când
27:33
Marcu 15:22Luca 23:33Ioan 19:17
au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, 34I-au
27:34
Ps. 69:21
dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35După ce
27:35
Marcu 15:24Luca 23:34Ioan 19:24
L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit
27:35
Ps. 22:18
hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” 36Apoi
27:36
Vers. 54.

au șezut jos și-L păzeau. 37Și
27:37
Marcu 15:26Luca 23:38Ioan 19:19
I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” 38Împreună
27:38
Is. 53:12Marcu 15:27Luca 23:32,33Ioan 19:18
cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.

Batjocurile trecătorilor

39Trecătorii

27:39
Ps. 22:7
109:25Marcu 15:29Luca 23:35
își băteau joc de El, dădeau din cap 40și ziceau: „Tu
27:40
Cap. 26:61.
Ioan 2:19
, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă
27:40
Cap. 26:63.

ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” 41Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: 42„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! 43S-a
27:43
Ps. 22:8
încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’44Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleași
27:44
Marcu 15:32Luca 23:39
cuvinte de batjocură.

Întunericul

45De la

27:45
Amos 8:9Marcu 15:33Luca 23:44
ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46Și pe la ceasul al nouălea, Isus a
27:46
Evr. 5:7
strigat cu glas tare: „Eli
27:46
Ps. 22:1
, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” 48Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut
27:48
Ps. 69:21Marcu 15:36Luca 23:36Ioan 19:29
cu oţet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” 50Isus
27:50
Marcu 15:37Luca 23:46
a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe

51Și îndată, perdeaua dinăuntrul

27:51
Exod 26:312 Cron. 3:14Marcu 15:38Luca 23:45
Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. 54Sutașul
27:54
Vers. 36.
Marcu 15:39Luca 23:47
și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 55Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele
27:55
Luca 8:2,3
urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. 56Între
27:56
Marcu 15:40
ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57Spre

27:57
Marcu 15:42Luca 23:50Ioan 19:38
seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. 59Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in 60și l-a
27:60
Is. 53:9
pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în faţa mormântului.

Pecetluirea mormântului

62A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat 63și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După

27:63
Cap. 16:21;
17:23
20:19
26:61Marcu 8:31
10:34Luca 9:22
18:33
24:6,7Ioan 2:19
trei zile voi învia.’ 64Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” 66Ei au plecat și au întărit
27:66
Dan. 6:17
mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.