Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Sfătuirea împotriva lui Isus

261După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 2„Știţi

26:2
Marcu 14:1Luca 22:1Ioan 13:1
că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” 3Atunci
26:3
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:25
, preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, 4și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 5Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

6Când

26:6
Marcu 14:3Ioan 11:1,2
12:3
era Isus în Betania
26:6
Cap. 21:17.
, în casa lui Simon leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 8Ucenicilor
26:8
Ioan 12:4
le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” 10Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11Pentru că
26:11
Deut. 15:11Ioan 12:8
pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe
26:11
Cap. 18:20;
Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Vânzarea lui Isus

14Atunci

26:14
Marcu 14:10Luca 22:3Ioan 13:2,30
, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul
26:14
Cap. 10:4.
, s-a dus la preoţii cei mai de seamă 15și le-a zis: „Ce
26:15
Zah. 11:12
vreţi să-mi daţi, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 16Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Descoperirea vânzătorului

17În

26:17
Exod 12:6,18Marcu 14:12Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paștele?” 18El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om și spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paștele cu ucenicii Mei în casa ta.»’” 19Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. 20Seara
26:20
Marcu 14:17-21Luca 22:14Ioan 13:21
, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 21Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” 22Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 23Drept răspuns, El le-a zis: „Cel
26:23
Ps. 41:9Luca 22:21Ioan 13:18
ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. 24Negreșit, Fiul omului Se duce după cum
26:24
Ps. 22Is. 53Dan. 9:26Marcu 9:12Luca 24:25,26,46Fapte 17:2,3
26:22,231 Cor. 15:3
este scris despre El. Dar vai
26:24
Ioan 17:12
de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” 25Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!”

Cina cea de taină

26Pe când

26:26
Marcu 14:22Luca 22:19
mâncau ei, Isus a
26:26
1 Cor. 11:23-25
luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta
26:26
1 Cor. 10:16
este trupul Meu.” 27Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi
26:27
Marcu 14:23
toţi din el, 28căci acesta
26:28
Exod 24:8Lev. 17:11
este sângele Meu, sângele legământului celui
26:28
Ier. 31:31
nou, care se varsă pentru
26:28
Cap. 20:28.
mulţi, spre iertarea păcatelor. 29Vă spun
26:29
Marcu 14:25Luca 22:18
că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până
26:29
Fapte 10:41
în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Isus înștiinţează pe ucenicii Săi

30După ce

26:30
Marcu 14:26
au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor. 31Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi
26:31
Marcu 14:27Ioan 16:32
veţi
26:31
Cap. 11:6.
găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate
26:31
Zah. 13:7
Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.’ 32Dar, după ce voi învia, voi
26:32
Cap. 28:7,10,16.
merge înaintea voastră în Galileea.” 33Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 34„Adevărat
26:34
Marcu 14:30Luca 22:34Ioan 13:38
îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 35Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ucenicii au spus același lucru.

Ghetsimani

36Atunci

26:36
Marcu 14:32-35Luca 22:39Ioan 18:1
, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” 37A luat cu El pe Petru și pe
26:37
Cap. 4:21.
cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. 38Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
26:38
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi împreună cu Mine.” 39Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat
26:39
Marcu 14:36Luca 22:42Evr. 5:7
, zicând: „Tată
26:39
Ioan 12:27
, dacă este cu putinţă, depărtează
26:39
Cap. 20:22.
de la Mine paharul acesta! Totuși nu
26:39
Ioan 5:30
6:38Filip. 2:8
cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” 40Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 41Vegheaţi
26:41
Marcu 13:33
14:38Luca 22:40,46Efes. 6:18
și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 42S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!” 43S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 44I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. 45Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. 46Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”

Prinderea lui Isus

47Pe când

26:47
Marcu 14:43Luca 22:47Ioan 18:3Fapte 1:16
vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă și de bătrânii norodului. 48Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” 49Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Și L-a
26:49
2 Sam. 20:9
sărutat. 50Isus i-a zis: „Prietene
26:50
Ps. 41:9
55:13
, ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. 51Și unul
26:51
Ioan 18:10
din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 52Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci
26:52
Gen. 9:6Apoc. 13:10
toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai
26:53
2 Împ. 6:17Dan. 7:10
mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că
26:54
Is. 53:7Luca 24:25,44,46
așa trebuie să se întâmple?” 55În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învăţam norodul în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. 56Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise
26:56
Plâng. 4:20
prin proroci.” Atunci
26:56
Ioan 18:15
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Isus înaintea Sinedriului

57Cei ce

26:57
Marcu 14:53Luca 22:54Ioan 18:12,13,24
au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii și bătrânii. 58Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. 59Preoţii cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 60Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţișat mulţi
26:60
Ps. 27:12
35:11Marcu 14:15Fapte 6:13
martori mincinoși. La urmă au venit doi
26:60
Deut. 19:15
61și au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot
26:61
Cap. 27:40.
să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.’” 62Marele preot s-a sculat
26:62
Marcu 14:60
în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” 63Isus
26:63
Is. 53:7
tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te
26:63
Lev. 5:11 Sam. 14:24,26
jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de
26:64
Dan. 7:13Luca 21:27Ioan 1:51Rom. 14:101 Tes. 4:16Apoc. 1:7
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului șezând
26:64
Ps. 110:1Fapte 7:55
la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 65Atunci
26:65
2 Împ. 18:37
19:1
, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat
26:66
Lev. 24:16Ioan 19:7
, să fie pedepsit cu moartea.” 67Atunci
26:67
Is. 50:6
53:3
, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii și L-au
26:67
Luca 22:63Ioan 19:3
pălmuit, 68zicând: „Hristoase, prorocește-ne
26:68
Marcu 14:65Luca 22:64
cine Te-a lovit!”

Tăgăduirea lui Petru

69Petru

26:69
Marcu 14:66Luca 22:55Ioan 18:16,17,25
însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” 70Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” 71Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” 72El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba
26:73
Luca 22:59
te dă de gol.” 74Atunci, el
26:74
Marcu 14:71
a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. 75Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte
26:75
Vers. 34.
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

27

Isus este dus la Pilat

271Când s-a făcut ziuă, toţi

27:1
Ps. 2:2Marcu 15:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28
preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului
27:2
Cap. 20:19.
Pilat din Pont.

Căinţa și moartea lui Iuda

3Atunci, Iuda

27:3
Cap. 26:14,15.
, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor 4și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 5Iuda a aruncat arginţii în Templu și s-a
27:5
2 Sam. 17:23Fapte 1:18
dus de s-a spânzurat. 6Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.” 7Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor. 8Iată de ce ţarina
27:8
Fapte 1:19
aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”. 9Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
27:9
Zah. 11:12,13
luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel, 10și i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat

11Isus S-a înfăţișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a

27:11
Marcu 15:2Luca 23:3Ioan 18:33
întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”
27:11
Ioan 18:371 Tim. 6:13
, i-a răspuns Isus, „sunt.” 12Dar n-a răspuns nimic
27:12
Cap. 26:63.
la învinuirile preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor. 13Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi
27:13
Cap. 26:62.
de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.

Întărirea hotărârii de moarte

15La

27:15
Marcu 15:6Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei. 16Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba. 17Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” 18Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” 20Preoţii
27:20
Marcu 15:11Luca 23:18Ioan 18:40Fapte 3:14
cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. 23Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat
27:24
Deut. 21:6
apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25Și tot norodul a răspuns: „Sângele
27:25
Deut. 19:10Ios. 2:192 Sam. 1:161 Împ. 2:32Fapte 5:28
Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”

Batjocurile ostașilor

26Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele

27:26
Is. 53:5Marcu 15:15Luca 23:16,24,25Ioan 19:1,16
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. 27Ostașii
27:27
Marcu 15:16Ioan 19:2
dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. 28L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au
27:28
Luca 23:11
îmbrăcat cu o haină stacojie. 29Au
27:29
Ps. 69:19Is. 53:3
împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 30Și scuipau
27:30
Is. 50:6
asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. 31După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și
27:31
Is. 53:7
L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

32Pe

27:32
Num. 15:351 Împ. 21:13Fapte 7:58Evr. 13:12
când ieșeau din cetate, au
27:32
Marcu 15:21Luca 23:26
întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33Când
27:33
Marcu 15:22Luca 23:33Ioan 19:17
au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, 34I-au
27:34
Ps. 69:21
dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35După ce
27:35
Marcu 15:24Luca 23:34Ioan 19:24
L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit
27:35
Ps. 22:18
hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” 36Apoi
27:36
Vers. 54.
au șezut jos și-L păzeau. 37Și
27:37
Marcu 15:26Luca 23:38Ioan 19:19
I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” 38Împreună
27:38
Is. 53:12Marcu 15:27Luca 23:32,33Ioan 19:18
cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.

Batjocurile trecătorilor

39Trecătorii

27:39
Ps. 22:7
109:25Marcu 15:29Luca 23:35
își băteau joc de El, dădeau din cap 40și ziceau: „Tu
27:40
Cap. 26:61.
, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă
27:40
Cap. 26:63.
ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” 41Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: 42„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! 43S-a
27:43
Ps. 22:8
încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’44Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleași
27:44
Marcu 15:32Luca 23:39
cuvinte de batjocură.

Întunericul

45De la

27:45
Amos 8:9Marcu 15:33Luca 23:44
ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46Și pe la ceasul al nouălea, Isus a
27:46
Evr. 5:7
strigat cu glas tare: „Eli
27:46
Ps. 22:1
, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” 48Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut
27:48
Ps. 69:21Marcu 15:36Luca 23:36Ioan 19:29
cu oţet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” 50Isus
27:50
Marcu 15:37Luca 23:46
a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe

51Și îndată, perdeaua dinăuntrul

27:51
Exod 26:312 Cron. 3:14Marcu 15:38Luca 23:45
Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. 54Sutașul
27:54
Vers. 36.
și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 55Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele
27:55
Luca 8:2,3
urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. 56Între
27:56
Marcu 15:40
ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57Spre

27:57
Marcu 15:42Luca 23:50Ioan 19:38
seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. 59Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in 60și l-a
27:60
Is. 53:9
pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în faţa mormântului.

Pecetluirea mormântului

62A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat 63și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După

27:63
Cap. 16:21;
trei zile voi învia.’ 64Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” 66Ei au plecat și au întărit
27:66
Dan. 6:17
mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

28

Învierea lui Isus

281La sfârșitul zilei Sabatului

28:1
Marcu 16:1Luca 24:1Ioan 20:1
, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și
28:1
Cap. 27:56.
cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger
28:2
Marcu 16:5Luca 24:4Ioan 20:12
al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. 3Înfăţișarea
28:3
Dan. 10:6
lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. 4Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morţi. 5Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. 6Nu este aici; a înviat, după cum
28:6
Cap. 12:40;
zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul 7și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge
28:7
Cap. 26:32.
înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Isus Se arată femeilor

8Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. 9Dar iată că le-a întâmpinat Isus

28:9
Marcu 16:9Ioan 20:14
și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. 10Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor
28:10
Ioan 20:17Rom. 8:29Evr. 2:11
Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”

Ademenirea străjerilor

11Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. 12Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostașilor mulţi bani 13și le-au zis: „Spuneţi așa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au furat.’ 14Și, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.” 15Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învăţat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

Arătarea lui Isus în Galileea

16Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde

28:16
Cap. 26:32. Vers. 7.
le poruncise Isus să meargă. 17Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată
28:18
Dan. 7:13,14Luca 1:32
10:22Ioan 3:35
5:22
13:3
17:2Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 15:27Efes. 1:10,21Filip. 2:9,10Evr. 1:2
2:81 Pet. 3:22Apoc. 17:14
în cer și pe pământ. 19Duceţi-vă
28:19
Marcu 16:15
și faceţi ucenici
28:19
Is. 52:10Luca 24:47Fapte 2:38,39Rom. 10:18Col. 1:23
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 20Și învăţaţi-i
28:20
Fapte 2:42
să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”