Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Isus este dus la Pilat

271Când s-a făcut ziuă, toţi

27:1
Ps. 2:2Marcu 15:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28
preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului
27:2
Cap. 20:19.
Pilat din Pont.

Căinţa și moartea lui Iuda

3Atunci, Iuda

27:3
Cap. 26:14,15.
, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor 4și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.” 5Iuda a aruncat arginţii în Templu și s-a
27:5
2 Sam. 17:23Fapte 1:18
dus de s-a spânzurat. 6Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.” 7Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor. 8Iată de ce ţarina
27:8
Fapte 1:19
aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”. 9Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
27:9
Zah. 11:12,13
luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel, 10și i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat

11Isus S-a înfăţișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a

27:11
Marcu 15:2Luca 23:3Ioan 18:33
întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”
27:11
Ioan 18:371 Tim. 6:13
, i-a răspuns Isus, „sunt.” 12Dar n-a răspuns nimic
27:12
Cap. 26:63.
la învinuirile preoţilor celor mai de seamă și bătrânilor. 13Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi
27:13
Cap. 26:62.
de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.

Întărirea hotărârii de moarte

15La

27:15
Marcu 15:6Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei. 16Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba. 17Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” 18Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” 20Preoţii
27:20
Marcu 15:11Luca 23:18Ioan 18:40Fapte 3:14
cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. 23Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat
27:24
Deut. 21:6
apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25Și tot norodul a răspuns: „Sângele
27:25
Deut. 19:10Ios. 2:192 Sam. 1:161 Împ. 2:32Fapte 5:28
Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”

Batjocurile ostașilor

26Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele

27:26
Is. 53:5Marcu 15:15Luca 23:16,24,25Ioan 19:1,16
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. 27Ostașii
27:27
Marcu 15:16Ioan 19:2
dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. 28L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au
27:28
Luca 23:11
îmbrăcat cu o haină stacojie. 29Au
27:29
Ps. 69:19Is. 53:3
împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 30Și scuipau
27:30
Is. 50:6
asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. 31După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și
27:31
Is. 53:7
L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

32Pe

27:32
Num. 15:351 Împ. 21:13Fapte 7:58Evr. 13:12
când ieșeau din cetate, au
27:32
Marcu 15:21Luca 23:26
întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33Când
27:33
Marcu 15:22Luca 23:33Ioan 19:17
au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, 34I-au
27:34
Ps. 69:21
dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35După ce
27:35
Marcu 15:24Luca 23:34Ioan 19:24
L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit
27:35
Ps. 22:18
hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” 36Apoi
27:36
Vers. 54.
au șezut jos și-L păzeau. 37Și
27:37
Marcu 15:26Luca 23:38Ioan 19:19
I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” 38Împreună
27:38
Is. 53:12Marcu 15:27Luca 23:32,33Ioan 19:18
cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.

Batjocurile trecătorilor

39Trecătorii

27:39
Ps. 22:7
109:25Marcu 15:29Luca 23:35
își băteau joc de El, dădeau din cap 40și ziceau: „Tu
27:40
Cap. 26:61.
, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă
27:40
Cap. 26:63.
ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” 41Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: 42„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! 43S-a
27:43
Ps. 22:8
încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’44Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleași
27:44
Marcu 15:32Luca 23:39
cuvinte de batjocură.

Întunericul

45De la

27:45
Amos 8:9Marcu 15:33Luca 23:44
ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46Și pe la ceasul al nouălea, Isus a
27:46
Evr. 5:7
strigat cu glas tare: „Eli
27:46
Ps. 22:1
, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” 48Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut
27:48
Ps. 69:21Marcu 15:36Luca 23:36Ioan 19:29
cu oţet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” 50Isus
27:50
Marcu 15:37Luca 23:46
a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe

51Și îndată, perdeaua dinăuntrul

27:51
Exod 26:312 Cron. 3:14Marcu 15:38Luca 23:45
Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. 53Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. 54Sutașul
27:54
Vers. 36.
și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 55Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele
27:55
Luca 8:2,3
urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. 56Între
27:56
Marcu 15:40
ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57Spre

27:57
Marcu 15:42Luca 23:50Ioan 19:38
seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. 59Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in 60și l-a
27:60
Is. 53:9
pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în faţa mormântului.

Pecetluirea mormântului

62A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat 63și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După

27:63
Cap. 16:21;
trei zile voi învia.’ 64Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” 66Ei au plecat și au întărit
27:66
Dan. 6:17
mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

28

Învierea lui Isus

281La sfârșitul zilei Sabatului

28:1
Marcu 16:1Luca 24:1Ioan 20:1
, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și
28:1
Cap. 27:56.
cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger
28:2
Marcu 16:5Luca 24:4Ioan 20:12
al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. 3Înfăţișarea
28:3
Dan. 10:6
lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. 4Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morţi. 5Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. 6Nu este aici; a înviat, după cum
28:6
Cap. 12:40;
zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul 7și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge
28:7
Cap. 26:32.
înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Isus Se arată femeilor

8Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. 9Dar iată că le-a întâmpinat Isus

28:9
Marcu 16:9Ioan 20:14
și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. 10Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor
28:10
Ioan 20:17Rom. 8:29Evr. 2:11
Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”

Ademenirea străjerilor

11Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. 12Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostașilor mulţi bani 13și le-au zis: „Spuneţi așa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au furat.’ 14Și, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.” 15Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învăţat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

Arătarea lui Isus în Galileea

16Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde

28:16
Cap. 26:32. Vers. 7.
le poruncise Isus să meargă. 17Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată
28:18
Dan. 7:13,14Luca 1:32
10:22Ioan 3:35
5:22
13:3
17:2Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 15:27Efes. 1:10,21Filip. 2:9,10Evr. 1:2
2:81 Pet. 3:22Apoc. 17:14
în cer și pe pământ. 19Duceţi-vă
28:19
Marcu 16:15
și faceţi ucenici
28:19
Is. 52:10Luca 24:47Fapte 2:38,39Rom. 10:18Col. 1:23
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 20Și învăţaţi-i
28:20
Fapte 2:42
să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”