Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Învierea lui Isus

281La sfârșitul zilei Sabatului

28:1
Marcu 16:1Luca 24:1Ioan 20:1
, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și
28:1
Cap. 27:56.

cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger
28:2
Marcu 16:5Luca 24:4Ioan 20:12
al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. 3Înfăţișarea
28:3
Dan. 10:6
lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. 4Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morţi. 5Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci știu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. 6Nu este aici; a înviat, după cum
28:6
Cap. 12:40;
16:21
17:23
20:19
zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul 7și duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge
28:7
Cap. 26:32.
Marcu 16:7
înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Isus Se arată femeilor

8Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. 9Dar iată că le-a întâmpinat Isus

28:9
Marcu 16:9Ioan 20:14
și le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. 10Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor
28:10
Ioan 20:17Rom. 8:29Evr. 2:11
Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”

Ademenirea străjerilor

11Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. 12Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostașilor mulţi bani 13și le-au zis: „Spuneţi așa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și L-au furat.’ 14Și, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.” 15Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învăţat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

Arătarea lui Isus în Galileea

16Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde

28:16
Cap. 26:32. Vers. 7.

le poruncise Isus să meargă. 17Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată
28:18
Dan. 7:13,14Luca 1:32
10:22Ioan 3:35
5:22
13:3
17:2Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 15:27Efes. 1:10,21Filip. 2:9,10Evr. 1:2
2:81 Pet. 3:22Apoc. 17:14
în cer și pe pământ. 19Duceţi-vă
28:19
Marcu 16:15
și faceţi ucenici
28:19
Is. 52:10Luca 24:47Fapte 2:38,39Rom. 10:18Col. 1:23
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 20Și învăţaţi-i
28:20
Fapte 2:42
să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”