Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Magii la Ierusalim. Irod

21După ce S-a născut

2:1
Luca 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61 Împ. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Luca 2:11
este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4A adunat pe toţi preoţii
2:4
2 Cron. 36:14
cei mai de seamă și pe
2:4
2 Cron. 34:13
cărturarii norodului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6‘Și tu, Betleeme
2:6
Mica 5:2Ioan 7:42
, ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul
2:6
Apoc. 2:27
poporului Meu Israel.’” 7Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 9După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12În urmă, au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.” 14Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama lui, noaptea, și a plecat în Egipt. 15Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din

2:15
Osea 11:1
Egipt.” 16Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

17Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia

2:17
Ier. 31:15
, care zice:

18„Un ţipăt s-a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își jelea copiii

și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” 21Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în ţara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; și, fiind înștiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile

2:22
Cap. 3:13.
Galileii. 23A venit acolo și a locuit într-o cetate numită
2:23
Ioan 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51 Sam. 1:11
prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31În vremea aceea a venit Ioan

3:1
Marcu 1:4,15Luca 3:2,3Ioan 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
pustia Iudeii. 2El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
3:2
Dan. 2:4410:7
este aproape.”

3Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice:

„Iată glasul

3:3
Is. 40:3Marcu 1:3Luca 3:4Ioan 1:23
celui ce strigă în pustie:

‘Pregătiţi

3:3
Luca 1:76
calea Domnului,

neteziţi-I cărările.’”

4Ioan

3:4
Marcu 1:6
purta
3:4
2 Împ. 1:8Zah. 13:4
o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1 Sam. 14:25,26
. 5Locuitorii
3:5
Marcu 1:5Luca 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; 6și, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi
3:6
Fapte 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când a văzut pe mulţi din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci
3:7
Cap. 12:34;
, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia
3:7
Rom. 5:91 Tes. 1:10
viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. 9Și să nu credeţi că puteţi zice în voi înșivă: ‘Avem ca tată
3:9
Ioan 8:33,39Fapte 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom
3:10
Cap. 7:19.
care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. 11Cât despre mine, eu vă
3:11
Marcu 1:8Luca 3:16Ioan 1:15,26,33Fapte 1:5
11:16
19:4
botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fapte 2:3,41 Cor. 12:13
vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
Își are lopata în mână, Își va curăţi cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde
3:12
Mal. 4:1
într-un foc care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

13Atunci

3:13
Marcu 1:9Luca 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.
la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat. 16De îndată ce a fost botezat
3:16
Marcu 1:10
, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Luca 3:22Ioan 1:32,33
lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. 17Și din ceruri
3:17
Ioan 12:28
s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta
3:17
Ps. 2:7Is. 42:117:5Marcu 1:11Luca 9:35Efes. 1:6Col. 1:132 Pet. 1:17
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Atunci, Isus

4:1
Marcu 1:12Luca 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1 Împ. 18:12Ezec. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fapte 8:39
în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. 2Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. 3Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” 4Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai
4:4
Deut. 8:3
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” 5Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate
4:5
Neem. 11:1,18Is. 48:2
52:1Apoc. 11:2
, L-a pus pe streașina Templului 6și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi
4:6
Ps. 91:11,12
să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’” 7„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești
4:7
Deut. 6:16
pe Domnul Dumnezeul tău.” 8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: 9„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ și Te vei închina mie.” 10„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău
4:10
Deut. 6:13
10:20Ios. 24:141 Sam. 7:3
să te închini și numai Lui să-I slujești.’” 11Atunci, diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri
4:11
Evr. 1:14
și au început să-I slujească.

Isus la Capernaum

12Când a auzit

4:12
Marcu 1:14Luca 3:20
4:14,31Ioan 4:43
Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon și Neftali,

14ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

15„Ţara

4:15
Is. 9:1,2
lui Zabulon și ţara lui Neftali,

înspre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor,

16Norodul

4:16
Is. 42:7Luca 2:32
acesta, care zăcea în întuneric,

a văzut o mare lumină;

și peste cei ce zăceau în ţinutul și în umbra morţii,

a răsărit lumina.”

17De atunci

4:17
Marcu 1:14,15
încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiţi-vă
4:17
Cap. 3:2;
, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Isus cheamă patru ucenici

18Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus

4:18
Marcu 1:16-18Luca 5:2
a văzut doi fraţi: pe Simon, zis
4:18
Ioan 1:42
Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. 19El le-a zis: „Veniţi
4:19
Luca 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni.” 20Îndată,
4:20
Marcu 10:28Luca 18:28
ei au lăsat mrejele și au mers după El. 21De acolo
4:21
Marcu 1:19,20Luca 5:10
a mers mai departe și a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. 22Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după El.

Isus învaţă pe popor și tămăduiește pe bolnavi

23Isus străbătea toată Galileea, învăţând

4:23
Cap. 9:35.
pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Împărăţiei și tămăduind
4:23
Marcu 1:34
orice boală și orice neputinţă care erau în norod. 24I s-a dus vestea în toată Siria; și aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și El îi vindeca. 25După El au mers
4:25
Marcu 3:7
multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.