Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Atunci, Isus

4:1
Marcu 1:12Luca 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1 Împ. 18:12Ezec. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fapte 8:39
în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. 2Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. 3Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” 4Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai
4:4
Deut. 8:3
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” 5Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate
4:5
Neem. 11:1,18Is. 48:2
52:1Apoc. 11:2
, L-a pus pe streașina Templului 6și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi
4:6
Ps. 91:11,12
să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’” 7„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești
4:7
Deut. 6:16
pe Domnul Dumnezeul tău.” 8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: 9„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ și Te vei închina mie.” 10„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău
4:10
Deut. 6:13
10:20Ios. 24:141 Sam. 7:3
să te închini și numai Lui să-I slujești.’” 11Atunci, diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri
4:11
Evr. 1:14
și au început să-I slujească.

Isus la Capernaum

12Când a auzit

4:12
Marcu 1:14Luca 3:20
4:14,31Ioan 4:43
Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon și Neftali,

14ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

15„Ţara

4:15
Is. 9:1,2
lui Zabulon și ţara lui Neftali,

înspre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor,

16Norodul

4:16
Is. 42:7Luca 2:32
acesta, care zăcea în întuneric,

a văzut o mare lumină;

și peste cei ce zăceau în ţinutul și în umbra morţii,

a răsărit lumina.”

17De atunci

4:17
Marcu 1:14,15
încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiţi-vă
4:17
Cap. 3:2;
10:7
, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Isus cheamă patru ucenici

18Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus

4:18
Marcu 1:16-18Luca 5:2
a văzut doi fraţi: pe Simon, zis
4:18
Ioan 1:42
Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. 19El le-a zis: „Veniţi
4:19
Luca 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni.” 20Îndată,
4:20
Marcu 10:28Luca 18:28
ei au lăsat mrejele și au mers după El. 21De acolo
4:21
Marcu 1:19,20Luca 5:10
a mers mai departe și a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. 22Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după El.

Isus învaţă pe popor și tămăduiește pe bolnavi

23Isus străbătea toată Galileea, învăţând

4:23
Cap. 9:35.
Marcu 1:21,39Luca 4:15,44
pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Marcu 1:14
Împărăţiei și tămăduind
4:23
Marcu 1:34
orice boală și orice neputinţă care erau în norod. 24I s-a dus vestea în toată Siria; și aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și El îi vindeca. 25După El au mers
4:25
Marcu 3:7
multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.