Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Cuvântarea de pe munte. Fericirile

51Când a văzut Isus noroadele, S-a suit

5:1
Marcu 3:13
pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 2Apoi a început să vorbească și să-i înveţe astfel: 3„Ferice
5:3
Luca 6:20Ps. 51:17Prov. 16:19
29:23Is. 57:15
66:2
de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4Ferice
5:4
Is. 61:2,3Luca 6:21Ioan 16:202 Cor. 1:7Apoc. 21:4
de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! 5Ferice
5:5
Ps. 37:11
de cei blânzi, căci ei
5:5
Rom. 4:13
vor moșteni pământul! 6Ferice de cei flămânzi și însetaţi după neprihănire, căci
5:6
Is. 55:1
65:13
ei vor fi săturaţi! 7Ferice de cei milostivi, căci
5:7
Ps. 41:1Marcu 11:252 Tim. 1:16Evr. 6:10Iac. 2:13
ei vor avea parte de milă! 8Ferice
5:8
Ps. 15:2
24:4Evr. 12:14
de cei cu inima curată, căci
5:8
1 Cor. 13:121 Ioan 3:2,3
ei vor vedea pe Dumnezeu! 9Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 10Ferice
5:10
2 Cor. 4:172 Tim. 2:121 Pet. 3:14
de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 11Ferice
5:11
Luca 6:121 Pet. 4:14
va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! 12Bucuraţi-vă
5:12
Luca 6:23Fapte 5:41Rom. 5:3Iac. 1:21 Pet. 4:13
și veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa
5:12
2 Cron. 36:16Neem. 9:26Fapte 7:521 Tes. 2:15
au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii

13Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea

5:13
Marcu 9:50Luca 14:34,35
își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. 14Voi
5:14
Prov. 4:18Filip. 2:15
sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15Și oamenii n-aprind
5:15
Marcu 4:21Luca 8:16
11:33
lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. 16Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
5:16
1 Pet. 2:12
să vadă faptele voastre bune și să slăvească
5:16
Ioan 15:81 Cor. 14:25
pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Împlinirea Legii și Prorocilor

17

5:17
Rom. 3:31
10:4Gal. 3:24
nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18Căci adevărat vă spun, câtă vreme
5:18
Luca 16:17
nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 19Așa că oricine
5:19
Iac. 2:10
va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăţa pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. 20Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece
5:20
Rom. 9:31
10:3
neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Despre ucidere

21Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi

5:21
Exod 20:13Deut. 5:17
; oricine
5:21
1 Ioan 3:15
va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’ 22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va
5:22
Iac. 2:20
cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei. 23Așa că, dacă
5:23
Cap. 8:4;
23:19
îţi aduci darul la altar și acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 24lasă-ţi
5:24
Iov 42:81 Tim. 2:81 Pet. 3:7
darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. 25Caută
5:25
Prov. 25:8Luca 12:58,59
de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă
5:25
Ps. 32:6Is. 55:6
vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniţă. 26Adevărat îţi spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.

Despre preacurvie și despărţire

27Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să

5:27
Exod 20:14Deut. 5:18
nu preacurvești.’ 28Dar Eu vă spun că oricine se uită
5:28
Iov 31:1Prov. 6:25Gen. 34:22 Sam. 11:2
la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui. 29Dacă
5:29
Cap. 18:8,9.
Marcu 9:43-47
, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l
5:29
Cap. 19:12.
Rom. 8:131 Cor. 9:27Col. 3:5
și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 30Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 31S-a zis iarăși: ‘Oricine
5:31
Deut. 24:11Ier. 3:1Marcu 10:2
își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’ 32Dar Eu vă spun că oricine
5:32
Cap. 19:9.
Luca 16:18Rom. 7:31 Cor. 7:10,11
își va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește.

Despre jurământ

33Aţi mai auzit iarăși că

5:33
Cap. 23:16.

s-a zis celor din vechime: ‘Să nu
5:33
Exod 20:7Lev. 19:12Num. 30:2Deut. 5:11
juri strâmb; ci să
5:33
Deut. 23:23
împlinești faţă de Domnul jurămintele tale.’ 34Dar Eu vă spun: Să nu juraţi
5:34
Cap. 23:16,18,22.
Iac. 5:12
nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul
5:34
Is. 66:1
de domnie al lui Dumnezeu; 35nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea
5:35
Ps. 48:2
87:3
marelui Împărat. 36Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru. 37Felul
5:37
Col. 4:6Iac. 5:12
vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor

38Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi

5:38
Exod 21:24Lev. 24:20Deut. 19:21
pentru ochi și dinte pentru dinte.’ 39Dar Eu vă spun: Să
5:39
Prov. 20:22
24:29Luca 9:29Rom. 12:17,191 Cor. 6:71 Tes. 5:151 Pet. 3:9
nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui
5:39
Is. 50:6Plâng. 3:30
te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. 40Oricui vrea să se judece cu tine și să-ţi ia haina, lasă-i și cămașa. 41Dacă te silește
5:41
Cap. 27:32.
Marcu 15:21
cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42Celui ce-ţi cere, dă-i; și nu
5:42
Deut. 15:8,10Luca 6:30,35
întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. 43Aţi auzit că s-a zis: ‘Să
5:43
Lev. 19:18
iubești pe aproapele tău și să
5:43
Deut. 23:6Ps. 41:10
urăști pe vrăjmașul tău.’ 44Dar Eu vă spun: Iubiţi
5:44
Luca 6:27,35Rom. 12:14,20
pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc
5:44
Luca 23:34Fapte 7:601 Cor. 4:12,131 Pet. 2:23
3:9
și vă prigonesc, 45ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară
5:45
Iov 25:3
soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi. 46Dacă iubiţi
5:46
Luca 6:32
numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptaţi? Nu fac așa și vameșii? 47Și dacă îmbrăţișaţi cu dragoste numai pe fraţii voștri, ce lucru neobișnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48Voi fiţi
5:48
Gen. 17:1Lev. 11:44
19:2Luca 6:36Col. 1:28
4:12Iac. 1:41 Pet. 1:15,16
dar desăvârșiţi, după cum
5:48
Efes. 5:1
și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.