Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Vindecarea unui lepros

81Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El. 2Și

8:2
Marcu 1:40
un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 3Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost curăţită lepra lui. 4Apoi, Isus i-a zis: „Vezi
8:4
Cap. 9:30.
să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit
8:4
Lev. 14:3,4,10Luca 4:14
Moise, ca mărturie pentru ei.”

Vindecarea robului unui sutaș

5Pe când

8:5
Luca 7:1
intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, care-L ruga 6și-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit.” 7Isus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.” 8„Doamne”, a răspuns sutașul, „nu
8:8
Luca 15:19
sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi
8:8
Ps. 107:20
numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. 9Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.” 10Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat și a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă așa de mare. 11Dar vă spun că vor veni mulţi
8:11
Gen. 12:3Is. 2:2,3
11:10Mal. 1:11Luca 13:29Fapte 10:45
11:18
14:27Rom. 15:9Efes. 3:6
de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăţia cerurilor. 12Iar
8:12
Cap. 21:43.
fiii Împărăţiei vor
8:12
Cap. 13:42,50;
fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.” 13Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ţi-se după credinţa ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Vindecarea soacrei lui Petru și mai multor bolnavi

14Isus S-a dus apoi

8:14
Marcu 1:29-31Luca 4:38,39
în casa lui Petru și a văzut pe soacra
8:14
1 Cor. 9:5
acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. 15S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat și a început să-I slujească. 16Seara
8:16
Marcu 1:32Luca 4:40,41
, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toţi bolnavii, 17ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El
8:17
Is. 53:41 Pet. 2:24
a luat asupra Lui neputinţele noastre și a purtat bolile noastre.”

Cum să urmăm pe Isus

18Isus a văzut multe noroade împrejurul Său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. 19Atunci

8:19
Luca 9:57,58
s-a apropiat de El un cărturar și I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.” 20Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” 21Un
8:21
Luca 9:59,60
altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi
8:21
1 Împ. 19:20
voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.” 22„Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „și lasă morţii să-și îngroape morţii.”

Potolirea furtunii

23Isus S-a suit într-o corabie, și ucenicii Lui au mers după El. 24Și

8:24
Marcu 4:37Luca 8:23
, deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și El dormea. 25Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!” 26El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioșilor?” Apoi S-a sculat
8:26
Ps. 65:7
89:9
107:29
, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. 27Oamenii aceia se mirau și ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până și vânturile și marea?”

Doi îndrăciţi sunt tămăduiţi

28Când

8:28
Marcu 5:1Luca 8:26
a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. 29Și iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?” 30Departe de ei era o turmă mare de porci, care pășteau. 31Dracii rugau pe Isus și ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” 32„Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. 33Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciţii. 34Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, cum L-au văzut, L-au
8:34
Deut. 5:251 Împ. 17:18Luca 5:8Fapte 16:39
rugat să plece din ţinutul lor.

9

Vindecarea unui slăbănog

91Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și

9:1
Cap. 4:13.
a venit în cetatea Sa. 2Și
9:2
Marcu 2:3Luca 5:18
iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut
9:2
Cap. 8:10.
credinţa și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” 3Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” 4Isus, care le cunoștea
9:4
Ps. 139:2Marcu 12:15Luca 5:22
6:8
9:47
11:17
gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? 5Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 6Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul și du-te acasă.” 7Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. 8Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Chemarea lui Matei

9De acolo, Isus a mers

9:9
Marcu 2:14Luca 5:27
mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. 10Pe
9:10
Marcu 2:15Luca 5:29
când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. 11Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameșii
9:11
Cap. 11:19.
și cu păcătoșii
9:11
Gal. 2:15
?” 12Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 13Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă
9:13
Osea 6:6Mica 6:6-8
voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci
9:13
1 Tim. 1:15
pe cei păcătoși.”

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

14Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De

9:14
Marcu 2:18Luca 5:33
ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” 15Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii
9:15
Ioan 3:29
câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci
9:15
Fapte 13:2,3
14:231 Cor. 7:5
vor posti. 16Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. 17Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.”

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

18Pe când

9:18
Marcu 5:22Luca 8:41
le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, și va învia.” 19Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui. 20Și
9:20
Marcu 5:25Luca 8:43
iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. 21Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” 22Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credinţa
9:22
Luca 7:50
8:48
17:19
18:42
ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. 23Când
9:23
Marcu 5:38Luca 8:51
a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii
9:23
2 Cron. 35:25
și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, 24le-a zis: „Daţi-vă la o parte
9:24
Fapte 20:10
, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. 25Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, și fetiţa s-a sculat. 26Și s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul

9:27
Cap. 15:22;
lui David!” 28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. 29Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” 30Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeţi
9:30
Cap. 8:4;
să nu știe nimeni.” 31Dar
9:31
Marcu 7:36
ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit

32Pe

9:32
Cap. 12:22.
când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. 33După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” 34Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El
9:34
Cap. 12:24.
dracii!”

Lui Isus Îi este milă de gloate

35Isus străbătea

9:35
Marcu 6:6Luca 13:22
toate cetăţile și satele, învăţând
9:35
Cap. 4:23.
pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputinţă care era în norod. 36Când
9:36
Marcu 6:34
a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca
9:36
Num. 27:171 Împ. 22:17Ezec. 34:5Zah. 10:2
niște oi care n-au păstor. 37Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul
9:37
Luca 10:2Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! 38Rugaţi dar
9:38
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”

10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

101Apoi, Isus a chemat

10:1
Marcu 3:13,14
6:7Luca 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputinţă. 2Iată numele celor doisprezece apostoli:

Cel dintâi, Simon, zis

10:2
Ioan 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4Simon
10:4
Luca 6:15Fapte 1:13
Canaanitul și Iuda Iscarioteanul
10:4
Ioan 13:26
, cel care a vândut pe Isus. 5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să
10:5
Cap. 4:15.
nu mergeţi pe calea păgânilor și să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2 Împ. 17:24Ioan 4:9,20
, 6ci
10:6
Cap. 15:24.
să mergeţi mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ezec. 34:5,6,161 Pet. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Și
10:7
Luca 9:2
pe drum, propovăduiţi și ziceţi: ‘Împărăţia
10:7
Cap. 3:2;
cerurilor este aproape!’ 8Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără
10:8
Fapte 8:18,20
plată aţi primit, fără plată să daţi. 9Să nu
10:9
1 Sam. 9:7Marcu 6:8Luca 9:3
10:4
22:35
luaţi nici aur, nici argint, nici aramă
10:9
Marcu 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci
10:10
Luca 10:71 Cor. 9:71 Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Luca 10:8
orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic și să rămâneţi la el până veţi pleca. 12La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 13și
10:13
Luca 10:5
dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar
10:13
Ps. 35:13
, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Marcu 6:11Luca 9:5
10:10,11
nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiţi din casa sau din cetatea aceea și să scuturaţi
10:14
Neem. 5:13Fapte 13:51
18:6
praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:15
Cap. 11:22,24.
ușor pentru ţinutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de lume

16Iată

10:16
Luca 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar
10:16
Rom. 16:19Efes. 5:15
înţelepţi ca șerpii și fără răutate
10:16
1 Cor. 14:20Filip. 2:15
ca porumbeii. 17Păziţi-vă de oameni, căci vă
10:17
Cap. 24:9.
vor da în judecata soboarelor și vă
10:17
Fapte 5:40
vor bate în sinagogile lor. 18Din pricina Mea, veţi
10:18
Fapte 12:1
24:10
25:7,232 Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19Dar
10:19
Marcu 13:11-13Luca 12:11
21:14,15
, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă
10:19
Exod 4:12Ier. 1:7
va fi dat chiar în ceasul acela; 20fiindcă
10:20
2 Sam. 23:2Fapte 4:8
6:102 Tim. 4:17
nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21Fratele
10:21
Mica 7:6Luca 21:16
va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 22Veţi
10:22
Luca 21:17
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Dan. 12:12,13Marcu 13:13
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 23Când
10:23
Cap. 2:13;
vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până
10:23
Cap. 16:28.
va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu
10:24
Luca 6:40Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe
10:25
Cap. 12:24.
Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui? 26Așa că să nu vă temeţi de ei. Căci
10:26
Marcu 4:22Luca 8:17
12:2,3
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; și ce auziţi șoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperișul caselor. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Luca 12:41 Pet. 3:14
vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. 29Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30Cât
10:30
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Luca 21:18Fapte 27:34
despre voi, până și perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 31Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 32De aceea
10:32
Luca 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și
10:32
Apoc. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Marcu 8:38Luca 9:262 Tim. 2:12
de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. 34Să nu
10:34
Luca 12:49,51-53
credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35Căci am venit să despart pe fiu de
10:35
Mica 7:6
tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 36Și omul va avea de vrăjmași
10:36
Ps. 41:9
55:13Mica 7:6Ioan 13:18
chiar pe cei din casa lui. 37Cine
10:37
Luca 14:26
iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38Cine
10:38
Cap. 16:24.
nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Cap. 16:25.
își va păstra viaţa o va pierde și cine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

40Cine

10:40
Cap. 18:5.
vă primește pe voi Mă primește pe Mine și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 41Cine
10:41
1 Împ. 17:10
18:42 Împ. 4:8
primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. 42Și
10:42
Cap. 18:5,6;
oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”