Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Vindecarea unui slăbănog

91Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și

9:1
Cap. 4:13.

a venit în cetatea Sa. 2Și
9:2
Marcu 2:3Luca 5:18
iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut
9:2
Cap. 8:10.

credinţa și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” 3Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” 4Isus, care le cunoștea
9:4
Ps. 139:2Marcu 12:15Luca 5:22
6:8
9:47
11:17
gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? 5Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 6Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul și du-te acasă.” 7Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. 8Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Chemarea lui Matei

9De acolo, Isus a mers

9:9
Marcu 2:14Luca 5:27
mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. 10Pe
9:10
Marcu 2:15Luca 5:29
când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. 11Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameșii
9:11
Cap. 11:19.
Luca 5:30
15:2
și cu păcătoșii
9:11
Gal. 2:15
?” 12Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 13Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă
9:13
Osea 6:6Mica 6:6-8
voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci
9:13
1 Tim. 1:15
pe cei păcătoși.”

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

14Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De

9:14
Marcu 2:18Luca 5:33
ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” 15Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii
9:15
Ioan 3:29
câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci
9:15
Fapte 13:2,3
14:231 Cor. 7:5
vor posti. 16Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. 17Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.”

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

18Pe când

9:18
Marcu 5:22Luca 8:41
le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, și va învia.” 19Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui. 20Și
9:20
Marcu 5:25Luca 8:43
iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. 21Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” 22Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credinţa
9:22
Luca 7:50
8:48
17:19
18:42
ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. 23Când
9:23
Marcu 5:38Luca 8:51
a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii
9:23
2 Cron. 35:25
și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, 24le-a zis: „Daţi-vă la o parte
9:24
Fapte 20:10
, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. 25Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, și fetiţa s-a sculat. 26Și s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul

9:27
Cap. 15:22;
20:30,31Marcu 10:47,48Luca 18:38,39
lui David!” 28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. 29Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” 30Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeţi
9:30
Cap. 8:4;
12:16
17:9Luca 5:14
să nu știe nimeni.” 31Dar
9:31
Marcu 7:36
ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit

32Pe

9:32
Cap. 12:22.
Luca 11:14
când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. 33După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” 34Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El
9:34
Cap. 12:24.
Marcu 3:22Luca 11:15
dracii!”

Lui Isus Îi este milă de gloate

35Isus străbătea

9:35
Marcu 6:6Luca 13:22
toate cetăţile și satele, învăţând
9:35
Cap. 4:23.

pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputinţă care era în norod. 36Când
9:36
Marcu 6:34
a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca
9:36
Num. 27:171 Împ. 22:17Ezec. 34:5Zah. 10:2
niște oi care n-au păstor. 37Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul
9:37
Luca 10:2Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! 38Rugaţi dar
9:38
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”