Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ameninţările

11Cuvântul Domnului, spus lui Mica

1:1
Ier. 26:18
, din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei
1:1
Amos 1:1
și Ierusalimului. 2Ascultaţi voi, popoare toate! Ia aminte, pământule
1:2
Deut. 32:1Is. 1:2
și ce este pe el! Domnul Dumnezeu
1:2
Ps. 50:7Mal. 3:5
să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfânt
1:2
Ps. 11:4Iona 2:7Hab. 2:20
! 3Căci iată că Domnul
1:3
Is. 26:21
iese din locuinţa
1:3
Ps. 115:3
Lui, Se coboară și umblă pe înălţimile
1:3
Deut. 32:13
33:29Amos 4:13
pământului! 4Sub El se topesc munţii
1:4
Jud. 5:5Ps. 97:5Is. 64:1-3Amos 9:5Hab. 3:6,10
, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpe. 5Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?… 6„De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre
1:6
2 Împ. 19:25
pe câmp, într-un loc de sădit vie; îi voi prăvăli pietrele în vale și-i voi dezgoli temeliile
1:6
Ezec. 13:14
. 7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile
1:7
Osea 2:5,12
ei de curvă vor fi arse în foc și-i voi pustii toţi idolii, căci din plăţi de curvă i-a adunat și în plăţi de curvă se vor preface…” 8De aceea plâng
1:8
Is. 21:3
22:4Ier. 4:19
, mă bocesc, umblu
1:8
Is. 20:2-4
desculţ și gol, strig
1:8
Iov 30:29Ps. 102:6
ca șacalul și gem ca struţul. 9Căci rana ei este fără leac; se întinde
1:9
2 Împ. 18:13Is. 8:7,8
până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. 10Nu spuneţi
1:10
2 Sam. 1:20
lucrul acesta în Gat și nu plângeţi în Aco; tăvăliţi-vă în ţărână
1:10
Ier. 6:26
la Bet-Leafra. 11Treci, locuitoare din Șafir, cu rușinea
1:11
Is. 20:4
47:2,3Ier. 13:22Naum 3:5
descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu îndrăznește să iasă, jalea Bet-Haeţelului vă ia gustul să vă opriţi în el. 12Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât
1:12
Amos 3:6
nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. 13Înhamă-ţi caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis
1:13
2 Împ. 18:14,17
; tu ai fost cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel. 14De aceea te vei despărţi
1:14
2 Sam. 8:22 Împ. 18:14-16
de Moreșet-Gat, casele din Aczib
1:14
Ios. 15:44
vor fi o amăgire pentru împăraţii lui Israel. 15Îţi voi aduce un nou stăpân, locuitoare din
1:15
Ios. 15:44
Mareșa; slava lui Israel va merge la Adulam
1:15
2 Cron. 11:7
. 16Rade-ţi, taie-ţi părul
1:16
Iov 1:20Is. 15:2
22:12Ier. 7:29
16:6
47:5
48:37
din pricina copiilor
1:16
Plâng. 4:5
tăi iubiţi; lărgește-ţi pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine!

2

21Vai de cei ce cugetă

2:1
Osea 7:6
nelegiuirea și făuresc
2:1
Ps. 36:4
rele în așternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă
2:1
Gen. 31:29
le stă în putere. 2Dacă poftesc
2:2
Is. 5:8
ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. 3De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni
2:3
Ier. 8:3
, de care nu vă veţi feri grumajii și nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile
2:3
Amos 5:13Efes. 5:16
vor fi rele. 4În ziua aceea, veţi ajunge de pomină
2:4
Hab. 2:6
, veţi boci
2:4
2 Sam. 1:17
și veţi zice: ‘S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârșire! Partea de moștenire a poporului meu trece
2:4
Cap. 1:15.
în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului…!’” 5De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă
2:5
Deut. 32:8,9
frânghia de măsurat pentru sorţul tău, în adunarea Domnului. 6„Nu
2:6
Is. 30:10Amos 2:12
7:16
prorociţi!” zic ei. „Să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai încetează!” 7Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? „Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 8De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaș; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiţi și n-au gust de război. 9Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor. 10Sculaţi-vă și plecaţi, căci aici nu este odihnă
2:10
Deut. 12:9
pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii
2:10
Lev. 18:25,28Ier. 3:2
, vor fi dureri, dureri puternice. 11Da, dacă ar veni un om cu vânt
2:11
Ezec. 13:3
și minciuni și ar zice: ‘Îţi voi proroci despre vin și despre băuturi tari’, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta! 12Te voi strânge
2:12
Cap. 4:6,7.
în întregime, Iacove! Voi strânge rămășiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul
2:12
Ier. 31:10
, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă
2:12
Ezec. 36:37
de oameni. 13Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea; împăratul lor
2:13
Osea 3:5
va merge înaintea lor și Domnul
2:13
Is. 52:12
va fi în fruntea lor.”

3

Mustrări

31Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel! Nu

3:1
Ier. 5:4,5
este datoria voastră să cunoașteţi dreptatea? 2Și totuși voi urâţi binele și iubiţi răul, le jupuiţi pielea și carnea de pe oase! 3După ce au mâncat
3:3
Ps. 14:4
carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan
3:3
Ezec. 11:3,7
.” 4Apoi strigă
3:4
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Zah. 7:13
către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. 5Așa vorbește Domnul despre prorocii
3:5
Is. 56:10,11Ezec. 13:10
22:25
care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat
3:5
Cap. 2:11.
ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură
3:5
Ezec. 13:18,19
, vestesc războiul sfânt: 6„Din pricina aceasta, va veni noaptea
3:6
Is. 8:20,22Ezec. 13:23Zah. 13:4
peste voi… fără nicio vedenie! Și întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi
3:6
Amos 8:9
peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei! 7Văzătorii vor fi daţi de rușine, ghicitorii vor roși, toţi își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va
3:7
Ps. 74:8Amos 8:11
răspunde.” 8Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștinţa dreptăţii și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea
3:8
Is. 58:1
lui și lui Israel păcatul lui. 9Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciţi tot ce este drept; 10Voi, care zidiţi Sionul
3:10
Ier. 22:13
cu sânge
3:10
Ezec. 22:27Hab. 2:12Ţef. 3:3
și Ierusalimul cu nelegiuire! 11Căpeteniile
3:11
Is. 1:23Ezec. 22:12Osea 4:18
cetăţii judecă pentru daruri, preoţii
3:11
Ier. 6:13
lui învaţă pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască
3:11
Is. 48:2Ier. 7:4Rom. 2:17
pe Domnul și zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” 12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat
3:12
Ier. 26:18
ca un ogor, Ierusalimul
3:12
Ps. 79:1
va ajunge un morman de pietre și muntele
3:12
Cap. 4:2.
Templului, o înălţime acoperită de păduri.