Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vai de cei ce cugetă

2:1
Osea 7:6
nelegiuirea și făuresc
2:1
Ps. 36:4
rele în așternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă
2:1
Gen. 31:29
le stă în putere. 2Dacă poftesc
2:2
Is. 5:8
ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. 3De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni
2:3
Ier. 8:3
, de care nu vă veţi feri grumajii și nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile
2:3
Amos 5:13Efes. 5:16
vor fi rele. 4În ziua aceea, veţi ajunge de pomină
2:4
Hab. 2:6
, veţi boci
2:4
2 Sam. 1:17
și veţi zice: ‘S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârșire! Partea de moștenire a poporului meu trece
2:4
Cap. 1:15.
în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului…!’” 5De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă
2:5
Deut. 32:8,9
frânghia de măsurat pentru sorţul tău, în adunarea Domnului. 6„Nu
2:6
Is. 30:10Amos 2:12
7:16
prorociţi!” zic ei. „Să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai încetează!” 7Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? „Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 8De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaș; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiţi și n-au gust de război. 9Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor. 10Sculaţi-vă și plecaţi, căci aici nu este odihnă
2:10
Deut. 12:9
pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii
2:10
Lev. 18:25,28Ier. 3:2
, vor fi dureri, dureri puternice. 11Da, dacă ar veni un om cu vânt
2:11
Ezec. 13:3
și minciuni și ar zice: ‘Îţi voi proroci despre vin și despre băuturi tari’, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta! 12Te voi strânge
2:12
Cap. 4:6,7.
în întregime, Iacove! Voi strânge rămășiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul
2:12
Ier. 31:10
, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă
2:12
Ezec. 36:37
de oameni. 13Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea; împăratul lor
2:13
Osea 3:5
va merge înaintea lor și Domnul
2:13
Is. 52:12
va fi în fruntea lor.”

3

Mustrări

31Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel! Nu

3:1
Ier. 5:4,5
este datoria voastră să cunoașteţi dreptatea? 2Și totuși voi urâţi binele și iubiţi răul, le jupuiţi pielea și carnea de pe oase! 3După ce au mâncat
3:3
Ps. 14:4
carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan
3:3
Ezec. 11:3,7
.” 4Apoi strigă
3:4
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Zah. 7:13
către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. 5Așa vorbește Domnul despre prorocii
3:5
Is. 56:10,11Ezec. 13:10
22:25
care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat
3:5
Cap. 2:11.
ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură
3:5
Ezec. 13:18,19
, vestesc războiul sfânt: 6„Din pricina aceasta, va veni noaptea
3:6
Is. 8:20,22Ezec. 13:23Zah. 13:4
peste voi… fără nicio vedenie! Și întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi
3:6
Amos 8:9
peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei! 7Văzătorii vor fi daţi de rușine, ghicitorii vor roși, toţi își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va
3:7
Ps. 74:8Amos 8:11
răspunde.” 8Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștinţa dreptăţii și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea
3:8
Is. 58:1
lui și lui Israel păcatul lui. 9Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciţi tot ce este drept; 10Voi, care zidiţi Sionul
3:10
Ier. 22:13
cu sânge
3:10
Ezec. 22:27Hab. 2:12Ţef. 3:3
și Ierusalimul cu nelegiuire! 11Căpeteniile
3:11
Is. 1:23Ezec. 22:12Osea 4:18
cetăţii judecă pentru daruri, preoţii
3:11
Ier. 6:13
lui învaţă pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască
3:11
Is. 48:2Ier. 7:4Rom. 2:17
pe Domnul și zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” 12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat
3:12
Ier. 26:18
ca un ogor, Ierusalimul
3:12
Ps. 79:1
va ajunge un morman de pietre și muntele
3:12
Cap. 4:2.
Templului, o înălţime acoperită de păduri.

4

41În vremurile

4:1
Is. 2:2Ezec. 17:22,23
de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. 2Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 3El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug
4:3
Is. 2:4Ioel 3:10
și din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăţa
4:3
Ps. 72:7
să facă război, 4ci fiecare
4:4
1 Împ. 4:25Zah. 3:10
va locui sub viţa lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său
4:5
Ier. 2:11
, noi vom umbla
4:5
Zah. 10:12
în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci! 6„În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna pe cei șchiopi
4:6
Ezec. 34:16Ţef. 3:19
, voi strânge grămadă pe
4:6
Ps. 147:2Ezec. 34:13
37:21
cei izgoniţi și pe aceia pe care-i chinuisem. 7Din cei șchiopi voi face o rămășiţă
4:7
Cap. 2:12;
, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, și Domnul va împărăţi
4:7
Is. 9:6
24:23Dan. 7:14,27Luca 1:33Apoc. 11:15
peste ei, pe muntele Sionului, de acum și până-n veac! 8Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” 9Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat
4:9
Ier. 8:19
? Nu mai ai sfetnic de te apucă
4:9
Is. 13:8
21:3Ier. 30:6
50:43
durerea ca pe o femeie la naștere? 10Suferă, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. 11Căci acum
4:11
Plâng. 2:16
multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă
4:11
Obad. 12
ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion!” 12Dar ei nu cunosc gândurile
4:12
Is. 55:8Rom. 11:33
Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca
4:12
Is. 21:10
pe niște snopi în arie. 13„Scoală-te
4:13
Is. 41:15,16Ier. 51:33
, fiica Sionului și treieră! Căci îţi fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâmi
4:13
Dan. 2:44
multe popoare și
4:13
Is. 18:7
23:18
60:6,9
să închini Domnului
4:13
Zah. 4:14
6:5
prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”