Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Mustrări

31Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel! Nu

3:1
Ier. 5:4,5
este datoria voastră să cunoașteţi dreptatea? 2Și totuși voi urâţi binele și iubiţi răul, le jupuiţi pielea și carnea de pe oase! 3După ce au mâncat
3:3
Ps. 14:4
carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan
3:3
Ezec. 11:3,7
.” 4Apoi strigă
3:4
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Zah. 7:13
către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. 5Așa vorbește Domnul despre prorocii
3:5
Is. 56:10,11Ezec. 13:10
22:25
care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat
3:5
Cap. 2:11.
ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură
3:5
Ezec. 13:18,19
, vestesc războiul sfânt: 6„Din pricina aceasta, va veni noaptea
3:6
Is. 8:20,22Ezec. 13:23Zah. 13:4
peste voi… fără nicio vedenie! Și întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi
3:6
Amos 8:9
peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei! 7Văzătorii vor fi daţi de rușine, ghicitorii vor roși, toţi își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va
3:7
Ps. 74:8Amos 8:11
răspunde.” 8Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștinţa dreptăţii și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea
3:8
Is. 58:1
lui și lui Israel păcatul lui. 9Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciţi tot ce este drept; 10Voi, care zidiţi Sionul
3:10
Ier. 22:13
cu sânge
3:10
Ezec. 22:27Hab. 2:12Ţef. 3:3
și Ierusalimul cu nelegiuire! 11Căpeteniile
3:11
Is. 1:23Ezec. 22:12Osea 4:18
cetăţii judecă pentru daruri, preoţii
3:11
Ier. 6:13
lui învaţă pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască
3:11
Is. 48:2Ier. 7:4Rom. 2:17
pe Domnul și zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” 12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat
3:12
Ier. 26:18
ca un ogor, Ierusalimul
3:12
Ps. 79:1
va ajunge un morman de pietre și muntele
3:12
Cap. 4:2.
Templului, o înălţime acoperită de păduri.

4

41În vremurile

4:1
Is. 2:2Ezec. 17:22,23
de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. 2Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 3El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug
4:3
Is. 2:4Ioel 3:10
și din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăţa
4:3
Ps. 72:7
să facă război, 4ci fiecare
4:4
1 Împ. 4:25Zah. 3:10
va locui sub viţa lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său
4:5
Ier. 2:11
, noi vom umbla
4:5
Zah. 10:12
în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci! 6„În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna pe cei șchiopi
4:6
Ezec. 34:16Ţef. 3:19
, voi strânge grămadă pe
4:6
Ps. 147:2Ezec. 34:13
37:21
cei izgoniţi și pe aceia pe care-i chinuisem. 7Din cei șchiopi voi face o rămășiţă
4:7
Cap. 2:12;
, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, și Domnul va împărăţi
4:7
Is. 9:6
24:23Dan. 7:14,27Luca 1:33Apoc. 11:15
peste ei, pe muntele Sionului, de acum și până-n veac! 8Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” 9Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat
4:9
Ier. 8:19
? Nu mai ai sfetnic de te apucă
4:9
Is. 13:8
21:3Ier. 30:6
50:43
durerea ca pe o femeie la naștere? 10Suferă, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. 11Căci acum
4:11
Plâng. 2:16
multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă
4:11
Obad. 12
ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion!” 12Dar ei nu cunosc gândurile
4:12
Is. 55:8Rom. 11:33
Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca
4:12
Is. 21:10
pe niște snopi în arie. 13„Scoală-te
4:13
Is. 41:15,16Ier. 51:33
, fiica Sionului și treieră! Căci îţi fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâmi
4:13
Dan. 2:44
multe popoare și
4:13
Is. 18:7
23:18
60:6,9
să închini Domnului
4:13
Zah. 4:14
6:5
prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”

5

51Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit

5:1
Plâng. 3:30Mat. 5:39
27:30
cu nuiaua pe obraz! 2„Și tu, Betleeme
5:2
Mat. 2:6Ioan 7:42
Efrata, măcar că ești prea mic între
5:2
1 Sam. 23:23
cetăţile de căpetenie
5:2
Exod 18:25
ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni
5:2
Gen. 49:10Is. 9:6
peste Israel și a cărui obârșie
5:2
Ps. 90:2Prov. 8:22,23Ioan 1:1
se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” 3De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască
5:3
Cap. 4:10.
și rămășiţa
5:3
Cap. 4:7.
fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4El Se va înfăţișa și va cârmui
5:4
Is. 40:11
49:10Ezec. 34:23
cu puterea Domnului și cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniștiţi, căci El va fi proslăvit
5:4
Ps. 72:8Is. 52:13Zah. 9:10Luca 1:32
până la marginile pământului. 5El va fi pacea
5:5
Ps. 72:7Is. 9:6Zah. 9:10Luca 2:14Efes. 2:14
noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. 6Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia și ţara lui
5:6
Gen. 10:8,10,11
Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi
5:6
Luca 1:71
astfel de asirian când va veni în ţara noastră și va pătrunde în ţinutul nostru. 7Rămășiţa
5:7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă
5:7
Deut. 32:2Ps. 72:6
110:3
care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. 8Rămășiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. 9Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toţi vrăjmașii tăi vor fi nimiciţi! 10„În
5:10
Zah. 9:10
ziua aceea”, zice Domnul, „îţi voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și-ţi voi sfărâma carele; 11voi nimici cu desăvârșire cetăţile din ţara ta și-ţi voi surpa toate cetăţuile. 12Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori
5:12
Is. 2:6
; 13voi nimici cu desăvârșire
5:13
Zah. 13:2
idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina
5:13
Is. 2:8
la lucrarea mâinilor tale; 14voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și-ţi voi dărâma idolii. 15Mă voi răzbuna
5:15
Ps. 149:72 Tes. 1:8
cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”