Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41În vremurile

4:1
Is. 2:2Ezec. 17:22,23
de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. 2Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 3El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug
4:3
Is. 2:4Ioel 3:10
și din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăţa
4:3
Ps. 72:7
să facă război, 4ci fiecare
4:4
1 Împ. 4:25Zah. 3:10
va locui sub viţa lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său
4:5
Ier. 2:11
, noi vom umbla
4:5
Zah. 10:12
în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci! 6„În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna pe cei șchiopi
4:6
Ezec. 34:16Ţef. 3:19
, voi strânge grămadă pe
4:6
Ps. 147:2Ezec. 34:13
37:21
cei izgoniţi și pe aceia pe care-i chinuisem. 7Din cei șchiopi voi face o rămășiţă
4:7
Cap. 2:12;
, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, și Domnul va împărăţi
4:7
Is. 9:6
24:23Dan. 7:14,27Luca 1:33Apoc. 11:15
peste ei, pe muntele Sionului, de acum și până-n veac! 8Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” 9Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat
4:9
Ier. 8:19
? Nu mai ai sfetnic de te apucă
4:9
Is. 13:8
21:3Ier. 30:6
50:43
durerea ca pe o femeie la naștere? 10Suferă, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. 11Căci acum
4:11
Plâng. 2:16
multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă
4:11
Obad. 12
ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion!” 12Dar ei nu cunosc gândurile
4:12
Is. 55:8Rom. 11:33
Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca
4:12
Is. 21:10
pe niște snopi în arie. 13„Scoală-te
4:13
Is. 41:15,16Ier. 51:33
, fiica Sionului și treieră! Căci îţi fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâmi
4:13
Dan. 2:44
multe popoare și
4:13
Is. 18:7
23:18
60:6,9
să închini Domnului
4:13
Zah. 4:14
6:5
prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”

5

51Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit

5:1
Plâng. 3:30Mat. 5:39
27:30
cu nuiaua pe obraz! 2„Și tu, Betleeme
5:2
Mat. 2:6Ioan 7:42
Efrata, măcar că ești prea mic între
5:2
1 Sam. 23:23
cetăţile de căpetenie
5:2
Exod 18:25
ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni
5:2
Gen. 49:10Is. 9:6
peste Israel și a cărui obârșie
5:2
Ps. 90:2Prov. 8:22,23Ioan 1:1
se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” 3De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască
5:3
Cap. 4:10.
și rămășiţa
5:3
Cap. 4:7.
fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4El Se va înfăţișa și va cârmui
5:4
Is. 40:11
49:10Ezec. 34:23
cu puterea Domnului și cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniștiţi, căci El va fi proslăvit
5:4
Ps. 72:8Is. 52:13Zah. 9:10Luca 1:32
până la marginile pământului. 5El va fi pacea
5:5
Ps. 72:7Is. 9:6Zah. 9:10Luca 2:14Efes. 2:14
noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. 6Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia și ţara lui
5:6
Gen. 10:8,10,11
Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi
5:6
Luca 1:71
astfel de asirian când va veni în ţara noastră și va pătrunde în ţinutul nostru. 7Rămășiţa
5:7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă
5:7
Deut. 32:2Ps. 72:6
110:3
care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. 8Rămășiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. 9Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toţi vrăjmașii tăi vor fi nimiciţi! 10„În
5:10
Zah. 9:10
ziua aceea”, zice Domnul, „îţi voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și-ţi voi sfărâma carele; 11voi nimici cu desăvârșire cetăţile din ţara ta și-ţi voi surpa toate cetăţuile. 12Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori
5:12
Is. 2:6
; 13voi nimici cu desăvârșire
5:13
Zah. 13:2
idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina
5:13
Is. 2:8
la lucrarea mâinilor tale; 14voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și-ţi voi dărâma idolii. 15Mă voi răzbuna
5:15
Ps. 149:72 Tes. 1:8
cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”

6

Judecata Domnului cu poporul Său. Îndurarea Domnului. Pricina

61Ascultaţi dar ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor și dealurile să-ţi audă glasul!… 2Ascultaţi

6:2
Deut. 32:1Ps. 50:1,4Is. 1:2
, munţi, pricina
6:2
Osea 12:2
Domnului și luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci
6:2
Is. 1:18
5:3,4
43:26Osea 4:1
Domnul are o judecată cu poporul Său și vrea să Se judece cu Israel. 3Poporul Meu, ce
6:3
Ier. 2:5,31
ţi-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi! 4Căci te-am
6:4
Exod 12:51
14:30
20:2Deut. 4:20Amos 2:10
scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria! 5Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac
6:5
Num. 22:5
23:7
24:10,11Deut. 23:4,5Ios. 24:9,10Apoc. 2:14
, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim
6:5
Num. 25:1
33:49Ios. 4:19
5:10
până la Ghilgal, ca să cunoști binefacerile
6:5
Jud. 5:11
Domnului!” 6Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi-de-tot, cu viţei de un an? 7Dar primește
6:7
Ps. 50:9
51:16Is. 1:11
Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri
6:7
Iov 29:6
de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut
6:7
2 Împ. 16:3
21:6
23:10Ier. 7:31
19:5Ezec. 23:37
, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 8Ţi s-a arătat
6:8
Deut. 10:121 Sam. 15:22Osea 6:6
12:6
, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate
6:8
Gen. 18:19Is. 1:17
, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă cetăţii și omul înţelept se teme de Numele Tău. „Ascultaţi pedeapsa și pe Cel ce o trimite! 10Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata
6:10
Deut. 25:13-16Prov. 11:1
20:10,23
efă mică? 11Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă
6:11
Osea 12:7
nedreaptă și greutăţi strâmbe în sac? 12Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor
6:12
Ier. 9:3,5,6,8
este numai înșelătorie în gura lor, 13de aceea, și Eu te voi lovi
6:13
Lev. 26:16Ps. 107:17,18
cu suferinţă, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6:14
Lev. 26:26Osea 4:10
, și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă sabiei. 15Vei semăna
6:15
Deut. 28:38-40Amos 5:11Ţef. 1:13Hag. 1:6
, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor; vei face must, dar nu vei bea vin! 16Căci ei păzesc
6:16
1 Împ. 16:25,26
toate orânduirile lui Omri
6:16
Osea 5:11
și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab
6:16
1 Împ. 16:30
21:25,262 Împ. 21:3
și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină
6:16
1 Împ. 9:8Ier. 19:8
, îţi voi face locuitorii de batjocură și vei purta ocara
6:16
Is. 25:8Ier. 51:51Plâng. 5:1
poporului Meu.”