Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit

5:1
Plâng. 3:30Mat. 5:39
27:30
cu nuiaua pe obraz! 2„Și tu, Betleeme
5:2
Mat. 2:6Ioan 7:42
Efrata, măcar că ești prea mic între
5:2
1 Sam. 23:23
cetăţile de căpetenie
5:2
Exod 18:25
ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni
5:2
Gen. 49:10Is. 9:6
peste Israel și a cărui obârșie
5:2
Ps. 90:2Prov. 8:22,23Ioan 1:1
se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” 3De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască
5:3
Cap. 4:10.
și rămășiţa
5:3
Cap. 4:7.
fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4El Se va înfăţișa și va cârmui
5:4
Is. 40:11
49:10Ezec. 34:23
cu puterea Domnului și cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniștiţi, căci El va fi proslăvit
5:4
Ps. 72:8Is. 52:13Zah. 9:10Luca 1:32
până la marginile pământului. 5El va fi pacea
5:5
Ps. 72:7Is. 9:6Zah. 9:10Luca 2:14Efes. 2:14
noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. 6Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia și ţara lui
5:6
Gen. 10:8,10,11
Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi
5:6
Luca 1:71
astfel de asirian când va veni în ţara noastră și va pătrunde în ţinutul nostru. 7Rămășiţa
5:7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă
5:7
Deut. 32:2Ps. 72:6
110:3
care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. 8Rămășiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. 9Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toţi vrăjmașii tăi vor fi nimiciţi! 10„În
5:10
Zah. 9:10
ziua aceea”, zice Domnul, „îţi voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și-ţi voi sfărâma carele; 11voi nimici cu desăvârșire cetăţile din ţara ta și-ţi voi surpa toate cetăţuile. 12Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori
5:12
Is. 2:6
; 13voi nimici cu desăvârșire
5:13
Zah. 13:2
idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina
5:13
Is. 2:8
la lucrarea mâinilor tale; 14voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și-ţi voi dărâma idolii. 15Mă voi răzbuna
5:15
Ps. 149:72 Tes. 1:8
cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”

6

Judecata Domnului cu poporul Său. Îndurarea Domnului. Pricina

61Ascultaţi dar ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor și dealurile să-ţi audă glasul!… 2Ascultaţi

6:2
Deut. 32:1Ps. 50:1,4Is. 1:2
, munţi, pricina
6:2
Osea 12:2
Domnului și luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci
6:2
Is. 1:18
5:3,4
43:26Osea 4:1
Domnul are o judecată cu poporul Său și vrea să Se judece cu Israel. 3Poporul Meu, ce
6:3
Ier. 2:5,31
ţi-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi! 4Căci te-am
6:4
Exod 12:51
14:30
20:2Deut. 4:20Amos 2:10
scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria! 5Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac
6:5
Num. 22:5
23:7
24:10,11Deut. 23:4,5Ios. 24:9,10Apoc. 2:14
, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim
6:5
Num. 25:1
33:49Ios. 4:19
5:10
până la Ghilgal, ca să cunoști binefacerile
6:5
Jud. 5:11
Domnului!” 6Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi-de-tot, cu viţei de un an? 7Dar primește
6:7
Ps. 50:9
51:16Is. 1:11
Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri
6:7
Iov 29:6
de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut
6:7
2 Împ. 16:3
21:6
23:10Ier. 7:31
19:5Ezec. 23:37
, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 8Ţi s-a arătat
6:8
Deut. 10:121 Sam. 15:22Osea 6:6
12:6
, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate
6:8
Gen. 18:19Is. 1:17
, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă cetăţii și omul înţelept se teme de Numele Tău. „Ascultaţi pedeapsa și pe Cel ce o trimite! 10Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata
6:10
Deut. 25:13-16Prov. 11:1
20:10,23
efă mică? 11Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă
6:11
Osea 12:7
nedreaptă și greutăţi strâmbe în sac? 12Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor
6:12
Ier. 9:3,5,6,8
este numai înșelătorie în gura lor, 13de aceea, și Eu te voi lovi
6:13
Lev. 26:16Ps. 107:17,18
cu suferinţă, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6:14
Lev. 26:26Osea 4:10
, și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă sabiei. 15Vei semăna
6:15
Deut. 28:38-40Amos 5:11Ţef. 1:13Hag. 1:6
, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor; vei face must, dar nu vei bea vin! 16Căci ei păzesc
6:16
1 Împ. 16:25,26
toate orânduirile lui Omri
6:16
Osea 5:11
și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab
6:16
1 Împ. 16:30
21:25,262 Împ. 21:3
și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină
6:16
1 Împ. 9:8Ier. 19:8
, îţi voi face locuitorii de batjocură și vei purta ocara
6:16
Is. 25:8Ier. 51:51Plâng. 5:1
poporului Meu.”

7

71Vai de mine! Căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobiţelor

7:1
Is. 17:6
24:13
după culesul strugurilor: nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea dintâi smochină
7:1
Is. 28:4Osea 9:10
, dorită de sufletul meu! 2S-a dus omul de bine
7:2
Ps. 12:1
14:1,3Is. 57:1
din ţară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare
7:2
Hab. 1:15
întinde o cursă fratelui său. 3Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul
7:3
Osea 4:18
cere daruri, judecătorul
7:3
Is. 1:23
cere plată, cel mare își arată pe faţă ce dorește cu lăcomie, și astfel merg mână-n mână. 4Cel mai bun dintre ei este
7:4
2 Sam. 23:6,7Ezec. 2:6Is. 55:13
ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta, se apropie! Atunci va fi uluiala lor. 5Nu crede
7:5
Ier. 9:4
pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzește-ţi ușa gurii de cea care îţi stă în braţe! 6Căci fiul
7:6
Ezec. 22:7Mat. 10:21,35,36Luca 12:53
21:162 Tim. 3:2,3
batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale; vrăjmașii omului sunt cei din casa lui! 7Eu însă voi privi
7:7
Is. 8:17
spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. 8Nu te bucura
7:8
Prov. 24:17Plâng. 4:21
de mine, vrăjmașă, căci, chiar dacă am căzut
7:8
Ps. 37:24Prov. 24:16
, mă voi scula iarăși; chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul
7:8
Ps. 27:1
este Lumina mea! 9Voi suferi
7:9
Plâng. 3:39
mânia Domnului – căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină
7:9
Ps. 37:6
și voi privi dreptatea Lui. 10Când va vedea vrăjmașa mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine
7:10
Ps. 35:26
, ea, care-mi zicea: „Unde
7:10
Ps. 42:3,10
79:10
115:2Ioel 2:17
este Domnul Dumnezeul tău?” Ochii mei
7:10
Cap. 4:11.
își vor vedea dorinţa împlinită faţă de ea. Atunci, ea va fi călcată în picioare ca noroiul
7:10
2 Sam. 22:43Zah. 10:5
de pe uliţă. 11În ziua
7:11
Amos 9:11
când îţi vor zidi iarăși zidurile, în ziua
7:11
Is. 11:16
19:23
27:13Osea 11:11
aceea ţi se vor lărgi hotarele. 12În ziua aceea, vor veni la tine, din Asiria până în Egipt, din Egipt până la râu, de la o mare la alta și de la un munte la altul. 13Dar, mai întâi, ţara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, în urma faptelor lor
7:13
Ier. 21:14
rele. 14Paște-Ţi poporul cu toiagul Tău, paște turma moștenirii Tale, care locuiește singură în pădurea
7:14
Is. 37:24
din mijlocul Carmelului; ca să pască pe Basan și în Galaad, ca în zilele de altădată. 15„Îţi voi arăta lucruri minunate”, zice Domnul, „ca în ziua
7:15
Ps. 68:22
78:12
când ai ieșit din ţara Egiptului.” 16Neamurile vor vedea
7:16
Is. 26:11
lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor; vor pune mâna
7:16
Iov 21:5
29:9
la gură și își vor astupa urechile. 17Vor linge pulberea
7:17
Ps. 72:9Is. 49:23
ca șarpele; vor ieși tremurând
7:17
Ps. 18:45
ca târâtoarele pământului, afară din cetăţuile lor, vor veni
7:17
Ier. 33:9
pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de Tine. 18Care
7:18
Exod 15:11
Dumnezeu este ca Tine, care ierţi
7:18
Exod 34:6,7Ier. 50:20
nelegiuirea și treci
7:18
Cap. 4:7;
cu vederea păcatele rămășiţei moștenirii Tale? El nu-Și ţine
7:18
Ps. 103:9Is. 57:16Ier. 3:5
mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 19El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. 20Vei da
7:20
Luca 1:72,73
cu credincioșie lui Iacov și vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat
7:20
Ps. 105:9,10
părinţilor noștri în zilele de odinioară.