Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

11Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul

1:1
Mat. 14:33Luca 1:35Ioan 1:34
lui Dumnezeu. 2După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată
1:2
Mal. 3:1Mat. 11:10Luca 7:27
, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea… 3Glasul
1:3
Is. 40:3Mat. 3:3Luca 3:4Ioan 1:15,23
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’”, 4a venit Ioan
1:4
Mat. 3:1Luca 3:3Ioan 3:23
care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5Tot
1:5
Mat. 3:5
ţinutul Iudeii și toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat
1:6
Mat. 3:4
cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste
1:6
Lev. 11:22
și miere sălbatică. 7Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine
1:7
Mat. 3:11Ioan 1:27Fapte 13:25
Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei. 8Eu
1:8
Fapte 1:5
11:16
19:4
, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu
1:8
Is. 44:3Ioel 2:28Fapte 2:4
10:45
11:15,161 Cor. 12:13
Duhul Sfânt.”

Botezul și ispitirea lui Isus

9În

1:9
Mat. 3:13Luca 3:21
vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10Și îndată, când ieșea
1:10
Mat. 3:16Ioan 1:32
Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 11Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu
1:11
Ps. 2:7Mat. 3:17
ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 12Îndată
1:12
Mat. 4:1Luca 4:1
, Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I
1:13
Mat. 4:11
slujeau îngerii.

Începutul propovăduirii lui Isus

14După

1:14
Mat. 4:12
ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia
1:14
Mat. 4:23
Evanghelia lui Dumnezeu. 15El zicea: „S-a
1:15
Dan. 9:25Gal. 4:4Efes. 1:10
împlinit vremea și Împărăţia lui Dumnezeu este aproape
1:15
Mat. 3:2
4:17
. Pocăiţi-vă și credeţi în Evanghelie.”

Chemarea celor dintâi ucenici

16Pe

1:16
Mat. 4:18Luca 5:4
când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 17Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” 18Îndată, ei și-au lăsat
1:18
Mat. 19:27Luca 5:11
mrejele și au mers după El. 19A
1:19
Mat. 4:21
mers puţin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. 20Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.

Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum

21S-au

1:21
Mat. 4:13Luca 4:31
dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să înveţe pe norod. 22Oamenii
1:22
Mat. 7:28
erau uimiţi de învăţătura Lui, căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. 23În
1:23
Luca 4:33
sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24„Ce
1:24
Mat. 8:29
avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!” 25Isus l-a
1:25
Vers. 34.
certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!” 26Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l
1:26
Cap. 9:20.
cu putere și scoţând un strigăt mare. 27Toţi au rămas înmărmuriţi, așa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!” 28Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

Tămăduirea soacrei lui Petru

29După ce

1:29
Mat. 8:14Luca 4:38
a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. 30Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea. 31El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.

Tămăduirea altor bolnavi

32Seara

1:32
Mat. 8:16Luca 4:40
, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii și îndrăciţii. 33Și toată cetatea era adunată la ușă. 34El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci și nu
1:34
Cap. 3:12.
lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. 35A
1:35
Luca 4:42
doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo. 36Simon și ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute. 37Și, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.” 38El le-a răspuns: „Haidem să
1:38
Luca 4:43
mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru
1:38
Is. 61:1Ioan 16:28
17:4
aceasta am ieșit.” 39Și s-a dus să propovăduiască
1:39
Mat. 4:23Luca 4:44
în sinagogi, prin toată Galileea, și scotea dracii.

Tămăduirea unui lepros

40A

1:40
Mat. 8:2Luca 5:12
venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 41Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” 42Îndată l-a lăsat lepra și s-a curăţit. 43Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât 44și i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curăţirea ta ce
1:44
Lev. 14:3,4,10Luca 5:14
a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” 45Dar
1:45
Luca 5:15
omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și
1:45
Cap. 2:13.
veneau la El din toate părţile.

2

Vindecarea slăbănogului

21După câteva zile, Isus S-a întors

2:1
Mat. 9:1Luca 5:18
în Capernaum. S-a auzit că este în casă 2și s-au adunat îndată așa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvântul. 3Au venit la El niște oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. 5Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 6Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor: 7„Cum vorbește Omul acesta astfel? Hulește! Cine
2:7
Iov 14:4Is. 43:25
poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 8Îndată, Isus a cunoscut
2:8
Mat. 9:4
, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre? 9Ce
2:9
Mat. 9:5
este mai lesne: a zice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul și umblă’? 10Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: 11‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul și du-te acasă.’” 12Și îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în faţa tuturor; așa că toţi au rămas uimiţi și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!”

Chemarea lui Levi

13Isus

2:13
Mat. 9:9
a ieșit iarăși la mare. Toată mulţimea venea la El; și El învăţa pe toţi. 14Când
2:14
Mat. 9:9Luca 5:27
trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat și a mers după El.

Isus stă la masă cu vameșii și păcătoșii

15Pe

2:15
Mat. 9:10
când ședea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El. 16Cărturarii și fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El și bea cu vameșii și cu păcătoșii?” 17Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu
2:17
Mat. 9:12,13
18:11Luca 5:31,32
19:101 Tim. 1:15
cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”

Despre post

18Ucenicii

2:18
Mat. 9:14Luca 5:33
lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?” 19Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. 20Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, și atunci vor posti în ziua aceea. 21Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche; altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. 22Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi.”

Spicele de grâu și Sabatul

23S-a întâmplat că, într-o zi de Sabat, Isus trecea

2:23
Mat. 12:1Luca 6:1
prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă
2:23
Deut. 23:25
spice de grâu. 24Fariseii I-au zis: „Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului?” 25Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit niciodată ce
2:25
1 Sam. 21:6
a făcut David când a fost în nevoie și când au flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? 26Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care
2:26
Exod 29:32,33Lev. 24:9
nu este îngăduit să le mănânce decât preoţii? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el?” 27Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; 28așa că Fiul omului este Domn
2:28
Mat. 12:8
chiar și al Sabatului.”