Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Intrarea în Ierusalim

111Când s-au apropiat

11:1
Mat. 21:1Luca 19:29Ioan 12:14
de Ierusalim și au fost lângă Betfaghe și Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 2și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om; dezlegaţi-l și aduceţi-Mi-l. 3Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce faceţi lucrul acesta?’ să răspundeţi: ‘Domnul are trebuinţă de el.’ Și îndată îl va trimite înapoi aici.” 4Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au dezlegat. 5Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgărușul acesta?” 6Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Și i-au lăsat să plece. 7Au adus măgărușul la Isus, și-au aruncat hainele pe el și Isus a încălecat pe el. 8Mulţi
11:8
Mat. 21:8
oameni își așterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. 9Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau: „Osana
11:9
Ps. 118:29
! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului! 10Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana
11:10
Ps. 148:1
în cerurile preaînalte!” 11Isus
11:11
Mat. 21:12
a intrat în Ierusalim și S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece.

Smochinul blestemat

12A

11:12
Mat. 21:18
doua zi, după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit. 13A zărit
11:13
Mat. 21:19
de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. 14Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” Și ucenicii au auzit aceste vorbe. 15Au
11:15
Mat. 21:12Luca 19:45Ioan 2:14
ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. 16Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu. 17Și-i învăţa și zicea: „Oare nu este scris: ‘Casa
11:17
Is. 56:7
Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile’? Dar voi
11:17
Ier. 7:11
aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.” 18Preoţii cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit
11:18
Mat. 21:45,46Luca 19:47
cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare, căci se temeau de El, pentru că tot
11:18
Mat. 7:28Luca 4:32
norodul era uimit de învăţătura Lui. 19Ori de câte ori se însera, Isus ieșea din cetate.

Puterea credinţei

20Dimineaţa

11:20
Mat. 21:19
, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. 21Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Isus: „Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.” 22Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! 23Adevărat
11:23
Mat. 17:20
21:21Luca 17:6
vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ‘Ridică-te și aruncă-te în mare’ și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. 24De aceea vă spun că, orice
11:24
Mat. 7:7Luca 11:9Ioan 14:13
15:7
16:24Iac. 1:5,6
lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi și primit, și-l veţi avea. 25Și, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi
11:25
Mat. 6:14Col. 3:13
orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. 26Dar dacă
11:26
Mat. 18:35
nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre.”

Puterea lui Isus

27S-au dus din nou în Ierusalim. Și

11:27
Mat. 21:23Luca 20:1
, pe când Se plimba Isus prin Templu, au venit la El preoţii cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii 28și I-au zis: „Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Și cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?” 29Isus le-a răspuns: „Am să vă pun și Eu o întrebare. Răspundeţi-Mi la ea și apoi vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 30Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!” 31Ei însă vorbeau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Dar de ce nu l-aţi crezut?’ 32Și dacă vom răspunde: ‘De la oameni…’”, se temeau de norod, căci toţi
11:32
Mat. 3:5
14:5
socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. 33Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm.” Și Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”