Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Pilda vierilor

121Isus a

12:1
Mat. 21:33Luca 20:9
început pe urmă să le vorbească în pilde.

„Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn, apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din ţară. 2La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. 3Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 4A trimis iarăși la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. 5A mai trimis un altul, pe care l-au omorât, apoi a trimis mulţi alţii, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât. 6Mai avea un singur fiu preaiubit; la urmă, l-a trimis și pe el la ei. ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu’, zicea el. 7Dar vierii aceia au zis între ei: ‘Iată moștenitorul, veniţi să-l omorâm, și moștenirea va fi a noastră.’ 8Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. 9Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. 10Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: ‘Piatra

12:10
Ps. 118:22
pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; 11Domnul a făcut acest lucru, și este minunat în ochii noștri’?” 12Ei
12:12
Mat. 21:45,46Ioan 7:25,30,44
căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Și L-au lăsat și au plecat.

Birul Cezarului

13Apoi

12:13
Mat. 22:15Luca 20:20
au trimis la Isus pe unii din farisei și din irodieni ca să-L prindă cu vorba. 14Aceștia au venit și I-au zis: „Învăţătorule, știm că spui adevărul și nu-Ţi pasă de nimeni, căci nu cauţi la faţa oamenilor și înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu? 15Să plătim sau să nu plătim?” Isus le-a cunoscut făţărnicia și le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban12:15 Grecește: dinar. ca să-l văd.” 16I-au adus un ban, și Isus i-a întrebat: „Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale Cezarului”, I-au răspuns ei. 17Atunci, Isus le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Și se mirau foarte mult de El.

Despre înviere

18Saducheii

12:18
Mat. 22:23Luca 20:27
, care
12:18
Fapte 23:8
zic că nu este înviere, au venit la Isus și I-au pus următoarea întrebare: 19„Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise
12:19
Deut. 25:5
: ‘Dacă moare fratele cuiva și-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său.’ 20Erau dar șapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat și a murit fără să lase urmaș. 21Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmaș. Tot așa și al treilea. 22Și niciunul din cei șapte n-a lăsat urmaș. După ei toţi, a murit și femeia. 23La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi șapte au avut-o de nevastă.” 24Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 25Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor
12:25
1 Cor. 15:42,49,52
fi ca îngerii în ceruri. 26În ceea ce privește învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre Rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: ‘Eu
12:26
Exod 3:6
sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’? 27Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!”

Cea mai mare poruncă

28Unul

12:28
Mat. 22:35
din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El și L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă
12:29
Deut. 6:4Luca 10:27
, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn’ 30și ‘Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi. 31Iar a doua este următoarea: ‘Să
12:31
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:9Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” 32Cărturarul I-a zis: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că
12:32
Deut. 4:39Is. 45:6,14
46:9
nu este altul afară de El 33și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este
12:33
1 Sam. 15:22Osea 6:6Mica 6:6-8
mai mult decât toate arderile-de-tot și decât toate jertfele.” 34Isus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: „Tu nu ești departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Și
12:34
Mat. 22:46
nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

Al cui fiu este Hristosul?

35Pe când

12:35
Mat. 22:41Luca 20:41
învăţa pe norod în Templu, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? 36Însuși David, fiind insuflat de
12:36
2 Sam. 23:2
Duhul Sfânt, a zis:

‘Domnul a zis

12:36
Ps. 110:1
Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’

37Deci chiar David Îl numește Domn; atunci cum este El fiul lui?” Și gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.

Mustrarea cărturarilor

38În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le

12:38
Cap. 4:2.
zicea: „Păziţi-vă
12:38
Mat. 23:1Luca 20:46
de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă
12:38
Luca 11:43
lumea plecăciuni prin pieţe. 39Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi și după locurile dintâi la ospeţe; 40casele văduvelor le mănâncă
12:40
Mat. 23:14
și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.”

Văduva săracă

41Isus

12:41
Luca 21:1
ședea jos în faţa vistieriei Templului și Se uita cum arunca norodul bani în
12:41
2 Împ. 12:9
vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. 42A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuţi12:42 Grecește: lepta., care fac un gologan12:42 Grecește: codrantes = 1/64 dintr-un dinar.. 43Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Adevărat vă spun că această
12:43
2 Cor. 8:12
văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie, 44căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot
12:44
Deut. 24:61 Ioan 3:17
ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

13

Dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului omului

131Când a ieșit

13:1
Mat. 24:1Luca 21:2
Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!” 2Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu
13:2
Luca 19:44
va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3Apoi a șezut pe Muntele Măslinilor în faţa Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei L-au întrebat deoparte: 4„Spune-ne
13:4
Mat. 24:3Luca 21:7
când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?” 5Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă
13:5
Ier. 29:8Efes. 5:61 Tes. 2:3
să nu vă înșele cineva. 6Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și vor înșela pe mulţi. 7Când veţi auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. 8Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste
13:8
Mat. 24:8
lucruri vor fi începutul durerilor. 9Luaţi seama
13:9
Mat. 10:17,18
24:9Apoc. 2:10
la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie. 10Mai
13:10
Mat. 24:14
întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. 11Când
13:11
Mat. 10:19Luca 12:11
21:14
vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela, căci nu voi veţi vorbi, ci
13:11
Fapte 2:4
4:8,31
Duhul Sfânt. 12Fratele va
13:12
Mica 7:6Mat. 10:21
24:10Luca 21:16
da la moarte pe frate-său și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 13Veţi
13:13
Mat. 24:9Luca 21:17
fi urâţi de toţi pentru Numele Meu, dar cine
13:13
Dan. 12:12Mat. 10:22
24:13Apoc. 2:10
va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

Îndemn la veghere

14Când

13:14
Mat. 24:15
veţi vedea urâciunea pustiirii stând
13:14
Dan. 9:27
acolo unde nu se cade să fie – cine citește să înţeleagă –, atunci cei
13:14
Luca 21:21
ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi. 15Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă, ca să-și ia ceva din ea. 16Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. 17Vai
13:17
Luca 21:23
23:29
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! 18Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. 19Pentru că
13:19
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2Mat. 24:21
în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. 20Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. 21Dacă vă va zice cineva atunci
13:21
Mat. 24:23Luca 17:23
21:8
: ‘Iată, Hristosul este aici’ sau ‘Iată-L acolo’, să nu-l credeţi. 22Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putinţă, și pe cei aleși. 23Păziţi-vă
13:23
2 Pet. 3:17
; iată că vi le-am spus toate dinainte. 24Dar, în
13:24
Dan. 7:10Ţef. 1:15Mat. 24:29Luca 21:25
zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, 25stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. 26Atunci
13:26
Dan. 7:13,14Mat. 16:27
24:30Fapte 1:111 Tes. 4:162 Tes. 1:7,10Apoc. 1:7
se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. 27Atunci va trimite pe îngerii Săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. 28Luaţi
13:28
Mat. 24:32Luca 21:29
învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă și înfrunzește, știţi că vara este aproape. 29Tot așa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. 30Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. 31Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele
13:31
Is. 40:8
Mele nu vor trece. 32Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 33Luaţi seama
13:33
Mat. 24:42
25:13Luca 12:40
21:34Rom. 13:111 Tes. 5:6
, vegheaţi și rugaţi-vă, căci nu știţi când va veni vremea aceea. 34Se
13:34
Mat. 24:45
25:14
va întâmpla ca și cu un om plecat într-altă ţară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. 35Vegheaţi
13:35
Mat. 24:42,44
dar, pentru că nu știţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineaţa. 36Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. 37Ce vă zic vouă, zic tuturor: ‘Vegheaţi!’”

14

Sfatul împotriva lui Isus

141După două

14:1
Mat. 26:2Luca 22:1Ioan 11:55
13:1
zile era Praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 2Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

3Pe

14:3
Mat. 26:6Ioan 12:1,3Luca 7:37
când ședea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. 4Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir? 5Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei14:5 Grecește: dinari. și să se dea săracilor.” Și le era foarte necaz pe femeia aceea. 6Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi-o în pace. De ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine, 7căci pe
14:7
Deut. 15:11
săraci îi aveţi totdeauna cu voi și le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 8Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. 9Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” 10Iuda
14:10
Mat. 26:14Luca 22:3,4
Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă, ca să le vândă pe Isus. 11Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor.

Prăznuirea Paștelor

12În

14:12
Mat. 26:17Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, când jertfeau Paștele, ucenicii lui Isus I-au zis:

„Unde voiești să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paștele?”

13El a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: „Duceţi-vă în cetate. Acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un urcior cu apă, mergeţi după el. 14Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ 15Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata; acolo să pregătiţi pentru noi.” 16Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 17Seara

14:17
Mat. 26:20
, Isus a venit cu cei doisprezece. 18Pe când ședeau la masă și mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” 19Ei au început să se întristeze și să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” 20„Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „și anume cel ce întinge mâna cu Mine în blid. 21Fiul omului
14:21
Mat. 26:24Luca 22:22
, negreșit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”

Cina cea de taină

22Pe când

14:22
Mat. 26:26Luca 22:191 Cor. 11:23
mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” 23Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toţi din el. 24Și le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi. 25Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Înștiinţarea lui Petru

26După ce

14:26
Mat. 26:30
au cântat cântările de laudă, au ieșit în Muntele Măslinilor. 27Isus
14:27
Mat. 26:31
le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: ‘Voi bate
14:27
Zah. 13:7
Păstorul, și oile vor fi risipite.’ 28Dar, după
14:28
Cap. 16:7.
ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” 29Petru
14:29
Mat. 26:33,34Luca 22:34Ioan 13:37,38
i-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” 30Și Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 31Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ceilalţi au spus același lucru.

Ghetsimani

32S-au

14:32
Mat. 26:36Luca 22:39Ioan 18:1
dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și Isus a zis ucenicilor Săi: „Ședeţi aici până Mă voi ruga.” 33A luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înspăimânte și să Se mâhnească foarte tare. 34El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
14:34
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi!” 35Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ și Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. 36El zicea: „Ava
14:36
Rom. 8:15Gal. 4:6
– adică ‘Tată’ –, Ţie toate
14:36
Evr. 5:7
lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși
14:36
Ioan 5:30
6:38
facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.” 37Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 38Vegheaţi și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul
14:38
Rom. 7:23Gal. 5:17
este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 39S-a dus iarăși și S-a rugat, zicând aceleași cuvinte. 40Apoi S-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă. 41În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă! Destul! A
14:41
Ioan 13:1
venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. 42Sculaţi-vă
14:42
Mat. 26:46Ioan 18:1,2
; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

Prinderea lui Isus

43Și

14:43
Mat. 26:47Luca 22:47Ioan 18:3
îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. 44Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, acela este; să-L prindeţi și să-L duceţi sub pază.” 45Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și I-a zis: „Învăţătorule!” Și L-a sărutat mult. 46Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Isus și L-au prins. 47Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 48Isus
14:48
Mat. 26:55Luca 22:52
a luat cuvântul și le-a zis: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. 49În toate zilele am fost la voi și învăţam pe oameni în Templu, și nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să
14:49
Ps. 22:6Is. 53:7Luca 22:37
24:44
se împlinească Scripturile.” 50Atunci
14:50
Ps. 88:8
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit. 51După El mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, 52dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală.

Isus osândit de Sinedriu

53Pe

14:53
Mat. 26:57Luca 22:54Ioan 18:13
Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. 54Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot, a șezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. 55Preoţii
14:55
Mat. 26:59
cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. 56Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. 57Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui și au zis: 58„Noi L-am auzit zicând: ‘Eu
14:58
Cap. 15:29.
voi strica Templul acesta, făcut de mâini omenești, și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omenești.’” 59Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. 60Atunci
14:60
Mat. 26:62
, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva Ta?” 61Isus
14:61
Is. 53:7
tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot
14:61
Mat. 26:63
L-a întrebat iarăși și I-a zis: „Ești Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” 62„Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Și
14:62
Mat. 24:30
26:64Luca 22:69
veţi vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” 63Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? 64Aţi auzit hula. Ce vi se pare?” Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea. 65Și unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii și să-I zică: „Prorocește!” Iar aprozii L-au primit în palme.

Tăgăduirea lui Petru

66Pe

14:66
Mat. 26:58,69Luca 22:55Ioan 18:16
când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. 67Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat ţintă la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus din Nazaret!” 68El s-a lepădat și a zis: „Nu știu, nici nu înţeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieșit în pridvor. Și a cântat cocoșul. 69Când
14:69
Mat. 26:71Luca 22:58Ioan 18:25
l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.” 70Și el s-a lepădat din nou. După
14:70
Mat. 26:73Luca 22:59Ioan 18:26
puţină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: „Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci
14:70
Fapte 2:7
ești galileean și graiul tău seamănă cu al lor.” 71Atunci, el a început să se blesteme și să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta despre care vorbiţi!” 72Îndată
14:72
Mat. 26:75
a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și, gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.