Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Isus înaintea lui Pilat

151Dimineaţa

15:1
Ps. 2:2Mat. 27:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28Fapte 3:13
4:26
, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat. 2Pilat
15:2
Mat. 27:11
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. 3Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4Pilat
15:4
Mat. 27:18
L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!” 5Isus
15:5
Is. 53:7Ioan 19:9
n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

Hotărârea de moarte întărită

6La

15:6
Mat. 27:15Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare Praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care-l cereau ei. 7În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care-l săvârșiseră într-o răscoală. 8Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. 9Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 10Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. 11Dar preoţii
15:11
Mat. 27:20Fapte 3:14
cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. 12Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?” 13Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” 14„Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-L!” 15Pilat
15:15
Mat. 27:26Ioan 19:1,16
a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 16Ostașii
15:16
Mat. 27:27
au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. 17L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap. 18Apoi au început să-I ureze și să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 19Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

21Au

15:21
Mat. 27:32Luca 23:26
silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. 22Și
15:22
Mat. 27:33Luca 23:33Ioan 19:17
au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii”. 23I-au
15:23
Mat. 27:34
dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24După ce L-au răstignit, I-au
15:24
Ps. 22:18Luca 23:34Ioan 19:23
împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să știe ce să ia fiecare. 25Când L-au răstignit, era
15:25
Mat. 27:45Luca 23:34Ioan 19:18
ceasul al treilea. 26Deasupra Lui era scrisă
15:26
Mat. 27:37Ioan 19:19
vina Lui: „Împăratul iudeilor”. 27Împreună
15:27
Mat. 27:38
cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga Lui. 28Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A
15:28
Is. 53:12Luca 22:37
fost pus în numărul celor fărădelege.”

Batjocurile trecătorilor

29Trecătorii

15:29
Ps. 22:7Ioan 2:19
își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, 30mântuiește-Te pe Tine Însuţi și coboară-Te de pe cruce!” 31Tot astfel și preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de El între ei și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, și pe Sine Însuși nu Se poate mântui! 32Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Cei
15:32
Mat. 27:44Luca 23:39
răstigniţi împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El.

Moartea lui Isus

33La ceasul

15:33
Mat. 27:45Luca 23:44
al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 34Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi
15:34
Ps. 22:1Mat. 27:46
, Eloi, Lama Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 35Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!” 36Și unul din ei a alergat
15:36
Mat. 27:48Ioan 19:29
de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie și I-a dat
15:36
Ps. 69:21
să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!” 37Dar
15:37
Mat. 27:50Luca 23:46Ioan 19:30
Isus a scos un strigăt tare și Și-a dat duhul. 38Perdeaua
15:38
Mat. 27:50Ioan 19:30Luca 23:41
dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos. 39Sutașul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut
15:39
Mat. 27:55Luca 23:46
că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40Acolo
15:40
Mat. 27:55Luca 23:49
erau și niște femei care priveau de
15:40
Ps. 38:11
departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, 41care, pe când era El în Galileea, mergeau
15:41
Luca 8:2,3
după El și-I slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.

Îngroparea lui Isus

42Când

15:42
Mat. 27:57Luca 23:50Ioan 19:38
s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, 43a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta
15:43
Luca 2:25,38
Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 44Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s-a încredinţat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. 46Și
15:46
Mat. 27:59,60Luca 23:53Ioan 19:40
Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. 47Maria Magdalena și Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau.