Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Sfatul împotriva lui Isus

141După două

14:1
Mat. 26:2Luca 22:1Ioan 11:55
13:1
zile era Praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. 2Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus

3Pe

14:3
Mat. 26:6Ioan 12:1,3Luca 7:37
când ședea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. 4Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir? 5Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei14:5 Grecește: dinari. și să se dea săracilor.” Și le era foarte necaz pe femeia aceea. 6Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi-o în pace. De ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine, 7căci pe
14:7
Deut. 15:11
săraci îi aveţi totdeauna cu voi și le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 8Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. 9Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” 10Iuda
14:10
Mat. 26:14Luca 22:3,4
Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă, ca să le vândă pe Isus. 11Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor.

Prăznuirea Paștelor

12În

14:12
Mat. 26:17Luca 22:7
ziua dintâi a Praznicului Azimilor, când jertfeau Paștele, ucenicii lui Isus I-au zis:

„Unde voiești să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paștele?”

13El a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: „Duceţi-vă în cetate. Acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un urcior cu apă, mergeţi după el. 14Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ 15Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata; acolo să pregătiţi pentru noi.” 16Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 17Seara

14:17
Mat. 26:20
, Isus a venit cu cei doisprezece. 18Pe când ședeau la masă și mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” 19Ei au început să se întristeze și să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” 20„Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „și anume cel ce întinge mâna cu Mine în blid. 21Fiul omului
14:21
Mat. 26:24Luca 22:22
, negreșit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”

Cina cea de taină

22Pe când

14:22
Mat. 26:26Luca 22:191 Cor. 11:23
mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” 23Apoi a luat un pahar și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toţi din el. 24Și le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi. 25Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Înștiinţarea lui Petru

26După ce

14:26
Mat. 26:30
au cântat cântările de laudă, au ieșit în Muntele Măslinilor. 27Isus
14:27
Mat. 26:31
le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: ‘Voi bate
14:27
Zah. 13:7
Păstorul, și oile vor fi risipite.’ 28Dar, după
14:28
Cap. 16:7.
ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” 29Petru
14:29
Mat. 26:33,34Luca 22:34Ioan 13:37,38
i-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” 30Și Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 31Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toţi ceilalţi au spus același lucru.

Ghetsimani

32S-au

14:32
Mat. 26:36Luca 22:39Ioan 18:1
dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și Isus a zis ucenicilor Săi: „Ședeţi aici până Mă voi ruga.” 33A luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înspăimânte și să Se mâhnească foarte tare. 34El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare
14:34
Ioan 12:27
de moarte; rămâneţi aici și vegheaţi!” 35Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ și Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. 36El zicea: „Ava
14:36
Rom. 8:15Gal. 4:6
– adică ‘Tată’ –, Ţie toate
14:36
Evr. 5:7
lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși
14:36
Ioan 5:30
6:38
facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.” 37Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 38Vegheaţi și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul
14:38
Rom. 7:23Gal. 5:17
este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 39S-a dus iarăși și S-a rugat, zicând aceleași cuvinte. 40Apoi S-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă. 41În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: „Dormiţi de acum și odihniţi-vă! Destul! A
14:41
Ioan 13:1
venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. 42Sculaţi-vă
14:42
Mat. 26:46Ioan 18:1,2
; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

Prinderea lui Isus

43Și

14:43
Mat. 26:47Luca 22:47Ioan 18:3
îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoţii cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. 44Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, acela este; să-L prindeţi și să-L duceţi sub pază.” 45Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și I-a zis: „Învăţătorule!” Și L-a sărutat mult. 46Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Isus și L-au prins. 47Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. 48Isus
14:48
Mat. 26:55Luca 22:52
a luat cuvântul și le-a zis: „Aţi ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeţi. 49În toate zilele am fost la voi și învăţam pe oameni în Templu, și nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să
14:49
Ps. 22:6Is. 53:7Luca 22:37
24:44
se împlinească Scripturile.” 50Atunci
14:50
Ps. 88:8
, toţi ucenicii L-au părăsit și au fugit. 51După El mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, 52dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală.

Isus osândit de Sinedriu

53Pe

14:53
Mat. 26:57Luca 22:54Ioan 18:13
Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. 54Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot, a șezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. 55Preoţii
14:55
Mat. 26:59
cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. 56Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. 57Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui și au zis: 58„Noi L-am auzit zicând: ‘Eu
14:58
Cap. 15:29.
voi strica Templul acesta, făcut de mâini omenești, și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omenești.’” 59Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. 60Atunci
14:60
Mat. 26:62
, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva Ta?” 61Isus
14:61
Is. 53:7
tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot
14:61
Mat. 26:63
L-a întrebat iarăși și I-a zis: „Ești Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” 62„Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Și
14:62
Mat. 24:30
26:64Luca 22:69
veţi vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” 63Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? 64Aţi auzit hula. Ce vi se pare?” Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea. 65Și unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii și să-I zică: „Prorocește!” Iar aprozii L-au primit în palme.

Tăgăduirea lui Petru

66Pe

14:66
Mat. 26:58,69Luca 22:55Ioan 18:16
când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. 67Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat ţintă la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus din Nazaret!” 68El s-a lepădat și a zis: „Nu știu, nici nu înţeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieșit în pridvor. Și a cântat cocoșul. 69Când
14:69
Mat. 26:71Luca 22:58Ioan 18:25
l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.” 70Și el s-a lepădat din nou. După
14:70
Mat. 26:73Luca 22:59Ioan 18:26
puţină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: „Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci
14:70
Fapte 2:7
ești galileean și graiul tău seamănă cu al lor.” 71Atunci, el a început să se blesteme și să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta despre care vorbiţi!” 72Îndată
14:72
Mat. 26:75
a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și, gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

15

Isus înaintea lui Pilat

151Dimineaţa

15:1
Ps. 2:2Mat. 27:1Luca 22:66
23:1Ioan 18:28Fapte 3:13
4:26
, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat. 2Pilat
15:2
Mat. 27:11
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. 3Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4Pilat
15:4
Mat. 27:18
L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!” 5Isus
15:5
Is. 53:7Ioan 19:9
n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

Hotărârea de moarte întărită

6La

15:6
Mat. 27:15Luca 23:17Ioan 18:39
fiecare Praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care-l cereau ei. 7În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care-l săvârșiseră într-o răscoală. 8Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. 9Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 10Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. 11Dar preoţii
15:11
Mat. 27:20Fapte 3:14
cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. 12Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?” 13Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” 14„Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-L!” 15Pilat
15:15
Mat. 27:26Ioan 19:1,16
a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 16Ostașii
15:16
Mat. 27:27
au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. 17L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap. 18Apoi au început să-I ureze și să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 19Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. 20După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

21Au

15:21
Mat. 27:32Luca 23:26
silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. 22Și
15:22
Mat. 27:33Luca 23:33Ioan 19:17
au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii”. 23I-au
15:23
Mat. 27:34
dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24După ce L-au răstignit, I-au
15:24
Ps. 22:18Luca 23:34Ioan 19:23
împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să știe ce să ia fiecare. 25Când L-au răstignit, era
15:25
Mat. 27:45Luca 23:34Ioan 19:18
ceasul al treilea. 26Deasupra Lui era scrisă
15:26
Mat. 27:37Ioan 19:19
vina Lui: „Împăratul iudeilor”. 27Împreună
15:27
Mat. 27:38
cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga Lui. 28Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A
15:28
Is. 53:12Luca 22:37
fost pus în numărul celor fărădelege.”

Batjocurile trecătorilor

29Trecătorii

15:29
Ps. 22:7Ioan 2:19
își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, 30mântuiește-Te pe Tine Însuţi și coboară-Te de pe cruce!” 31Tot astfel și preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de El între ei și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, și pe Sine Însuși nu Se poate mântui! 32Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Cei
15:32
Mat. 27:44Luca 23:39
răstigniţi împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El.

Moartea lui Isus

33La ceasul

15:33
Mat. 27:45Luca 23:44
al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 34Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi
15:34
Ps. 22:1Mat. 27:46
, Eloi, Lama Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 35Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!” 36Și unul din ei a alergat
15:36
Mat. 27:48Ioan 19:29
de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie și I-a dat
15:36
Ps. 69:21
să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!” 37Dar
15:37
Mat. 27:50Luca 23:46Ioan 19:30
Isus a scos un strigăt tare și Și-a dat duhul. 38Perdeaua
15:38
Mat. 27:50Ioan 19:30Luca 23:41
dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos. 39Sutașul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut
15:39
Mat. 27:55Luca 23:46
că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40Acolo
15:40
Mat. 27:55Luca 23:49
erau și niște femei care priveau de
15:40
Ps. 38:11
departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, 41care, pe când era El în Galileea, mergeau
15:41
Luca 8:2,3
după El și-I slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.

Îngroparea lui Isus

42Când

15:42
Mat. 27:57Luca 23:50Ioan 19:38
s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, 43a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta
15:43
Luca 2:25,38
Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 44Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s-a încredinţat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. 46Și
15:46
Mat. 27:59,60Luca 23:53Ioan 19:40
Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. 47Maria Magdalena și Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau.

16

Învierea lui Isus

161După ce a trecut

16:1
Mat. 28:1Luca 24:1Ioan 20:1
ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat
16:1
Luca 23:56
miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2În
16:2
Luca 24:1Ioan 20:1
ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului?” 4Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. 5Au
16:5
Luca 24:3Ioan 20:11,12
intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. 6El
16:6
Mat. 28:5-7
le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. 7Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum
16:7
Mat. 26:32
v-a spus.” 8Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și
16:8
Mat. 28:8Luca 24:9
n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după înviere

9(Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a

16:9
Ioan 20:14
arătat mai întâi Mariei Magdalena, din
16:9
Luca 8:2
care scosese șapte draci. 10Ea
16:10
Luca 24:10Ioan 20:18
s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau și se tânguiau. 11Când au auzit ei
16:11
Luca 24:11
că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. 12După aceea, S-a arătat într-alt chip la
16:12
Luca 24:13
doi dintre ei pe drum, când se duceau la ţară. 13Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14În sfârșit
16:14
Luca 24:36Ioan 20:191 Cor. 15:5
, S-a arătat celor unsprezece, când ședeau la masă, și i-a mustrat pentru necredinţa și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece

15Apoi

16:15
Mat. 28:19Ioan 15:16
le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea și
16:15
Col. 1:23
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16Cine
16:16
Ioan 3:18,36Fapte 2:38
16:30-32Rom. 10:91 Pet. 3:21
va crede și se va boteza va fi mântuit, dar
16:16
Ioan 12:48
cine nu va crede va fi osândit. 17Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în
16:17
Luca 10:17Fapte 5:16
8:7
16:18
19:12
Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în
16:17
Fapte 2:4
10:46
19:61 Cor. 12:10,28
limbi noi, 18vor lua în mână șerpi
16:18
Luca 10:19Fapte 28:5
, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își
16:18
Fapte 5:15,16
9:17
28:8Iac. 5:14,15
vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” 19Domnul Isus, după
16:19
Fapte 1:2,3
ce a vorbit cu ei, S-a
16:19
Luca 24:51
înălţat la cer și a
16:19
Ps. 110:1Fapte 7:55
șezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și
16:20
Fapte 5:12
14:31 Cor. 2:4,5Evr. 2:4
întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)