Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Omul cu mâna uscată

31Isus a

3:1
Mat. 12:9Luca 6:6
intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. 2Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui. 3Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai la mijloc!” 4Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau. 5Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă. 6Fariseii
3:6
Mat. 12:14
au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii
3:6
Mat. 22:16
cum să-L piardă.

Isus vindecă pe bolnavi

7Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea; și

3:7
Luca 6:17
o mare mulţime de oameni din Iudeea, 8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și dimprejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El. 9Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. 10Căci El vindeca pe mulţi și, de aceea, toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. 11Duhurile
3:11
Cap. 1:23,24.
Luca 4:41
necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu
3:11
Mat. 14:33
ești Fiul lui Dumnezeu.” 12Dar El le
3:12
Mat. 12:16
poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli

13În urmă

3:13
Mat. 10:1Luca 6:12
9:1
, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. 14A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască. 15Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. 16Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a
3:16
Ioan 1:42
pus numele Petru; 17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”; 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul 19și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

20Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că

3:20
Cap. 6:31.

nu puteau nici măcar să prânzească. 21Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci
3:21
Ioan 7:5
10:20
ziceau: „Și-a ieșit din minţi.” 22Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este
3:22
Mat. 9:34
10:25Luca 11:15Ioan 7:20
8:48,52
10:20
stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.” 23Isus
3:23
Mat. 12:25
i-a chemat la El și le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? 24Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăși, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. 26Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. 27Nimeni
3:27
Is. 49:24Mat. 12:29
nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa. 28Adevărat
3:28
Mat. 12:31Luca 12:101 Ioan 5:16
vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, 29dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.” 30Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”

Mama și fraţii lui Isus

31Atunci

3:31
Mat. 12:46Luca 8:19
au venit mama și fraţii Lui și, stând afară, au trimis să-L cheme. 32Mulţimea ședea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta și fraţii Tăi sunt afară și Te caută.” 33El a răspuns: „Cine sunt mama Mea și fraţii Mei?” 34Apoi, aruncându-Și privirile peste cei ce ședeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea și fraţii Mei! 35Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă.”