Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Omul cu mâna uscată

31Isus a

3:1
Mat. 12:9Luca 6:6
intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. 2Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui. 3Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai la mijloc!” 4Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau. 5Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă. 6Fariseii
3:6
Mat. 12:14
au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii
3:6
Mat. 22:16
cum să-L piardă.

Isus vindecă pe bolnavi

7Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea; și

3:7
Luca 6:17
o mare mulţime de oameni din Iudeea, 8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și dimprejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El. 9Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. 10Căci El vindeca pe mulţi și, de aceea, toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. 11Duhurile
3:11
Cap. 1:23,24.
necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu
3:11
Mat. 14:33
ești Fiul lui Dumnezeu.” 12Dar El le
3:12
Mat. 12:16
poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli

13În urmă

3:13
Mat. 10:1Luca 6:12
9:1
, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. 14A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască. 15Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. 16Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a
3:16
Ioan 1:42
pus numele Petru; 17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”; 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul 19și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

20Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că

3:20
Cap. 6:31.
nu puteau nici măcar să prânzească. 21Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci
3:21
Ioan 7:5
10:20
ziceau: „Și-a ieșit din minţi.” 22Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este
3:22
Mat. 9:34
10:25Luca 11:15Ioan 7:20
8:48,52
10:20
stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.” 23Isus
3:23
Mat. 12:25
i-a chemat la El și le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? 24Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăși, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. 26Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. 27Nimeni
3:27
Is. 49:24Mat. 12:29
nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa. 28Adevărat
3:28
Mat. 12:31Luca 12:101 Ioan 5:16
vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, 29dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.” 30Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”

Mama și fraţii lui Isus

31Atunci

3:31
Mat. 12:46Luca 8:19
au venit mama și fraţii Lui și, stând afară, au trimis să-L cheme. 32Mulţimea ședea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta și fraţii Tăi sunt afară și Te caută.” 33El a răspuns: „Cine sunt mama Mea și fraţii Mei?” 34Apoi, aruncându-Și privirile peste cei ce ședeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea și fraţii Mei! 35Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă.”

4

Pilda semănătorului

41Isus a început iarăși

4:1
Mat. 13:1Luca 8:4
să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit și a șezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. 2Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; și
4:2
Cap. 12:38.
, în învăţătura pe care le-o dădea, le spunea: 3„Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările și au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, 6dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. 7O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, au înecat-o și n-a dat rod. 8O altă parte a căzut în pământ bun: a dat
4:8
Ioan 15:5Col. 1:6
rod, care se înălţa și creștea; și au adus una treizeci, alta șaizeci și alta o sută.” 9Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă.” 10Când
4:10
Mat. 13:10Luca 8:9
a fost singur, cei ce erau în jurul Lui, împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat despre pilde. 11„Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoașteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei ce
4:11
1 Cor. 5:12Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţișate în pilde, 12pentru ca
4:12
Is. 6:9Mat. 13:14Luca 8:10Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:8
, măcar că privesc, să privească și să nu vadă și, măcar că aud, să audă și să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele.” 13El le-a mai zis: „Nu înţelegeţi pilda aceasta? Cum veţi înţelege atunci toate celelalte pilde? 14Semănătorul
4:14
Mat. 13:19
seamănă Cuvântul. 15Cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia Cuvântul semănat în ei. 16Tot așa, cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, 17dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. 18Alţii sunt cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută între spini; aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, 19dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea
4:19
1 Tim. 6:9,17
bogăţiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor. 20Alţii, apoi, sunt înfăţișaţi prin sămânţa căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc și fac rod: unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută.”

Lumina

21El

4:21
Mat. 5:15Luca 8:16
11:33
le-a mai zis: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? 22Căci
4:22
Mat. 10:26Luca 12:2
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. 23Dacă
4:23
Mat. 11:15
are cineva urechi de auzit, să audă.” 24El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu
4:24
Mat. 7:2Luca 6:38
ce măsură veţi măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. 25Căci
4:25
Mat. 13:12
25:29Luca 8:18
19:26
, celui ce are, i se va da; dar, de la cel ce n-are, se va lua și ce are.”

Pilda cu sămânţa

26El a mai zis: „Cu

4:26
Mat. 13:24
Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ; 27fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţește și crește fără să știe el cum. 28Pământul rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic 29și, când este coaptă roada, pune
4:29
Apoc. 14:15
îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul.”

Pilda grăuntelui de muștar

30El a mai zis: „Cu

4:30
Mat. 13:31Luca 13:18Fapte 2:41
4:4
5:14
19:20
ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfăţișa? 31Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ, 32dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.” 33Isus
4:33
Mat. 13:34Ioan 16:12
le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. 34Nu le vorbea deloc fără pildă, dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.

Potolirea furtunii

35În

4:35
Mat. 8:18,23Luca 8:22
aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” 36După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. 37S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. 38Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” 39El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. 40Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi așa de fricoși? Tot n-aveţi credinţă?” 41I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”

5

Vindecarea unui îndrăcit

51Au

5:1
Mat. 8:28Luca 8:26
ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor. 2Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. 3Omul acesta își avea locuinţa în morminte și nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ. 4Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. 5Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munţi, ţipând și tăindu-se cu pietre. 6Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat 7și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” 8Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!” 9„Care-ţi este numele?”, l-a întrebat Isus. „Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulţi.” 10Și Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela. 11Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. 12Și dracii L-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.” 13Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au înecat în mare. 14Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. 15Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. 16Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. 17Atunci au
5:17
Mat. 8:34Fapte 16:39
început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor. 18Pe când Se suia El în corabie, omul
5:18
Luca 8:38
care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El. 19Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ţi-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” 20El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Și toţi se minunau.

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de doisprezece ani

21După

5:21
Mat. 9:1Luca 8:40
ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. 22Atunci
5:22
Mat. 9:18Luca 8:41
a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui 23și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.” 24Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea mult norod și-L îmbulzea. 25Și era o femeie care de doisprezece ani avea
5:25
Lev. 15:25Mat. 9:20
o scurgere de sânge. 26Ea suferise mult de la mulţi doctori, cheltuise tot ce avea și nu simţise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. 27A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime și s-a atins de haina Lui. 28Căci își zicea ea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” 29Și îndată, a secat izvorul sângelui ei. Și a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. 30Isus a cunoscut îndată că o putere
5:30
Luca 6:19
8:46
ieșise din El și, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” 31Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzește și mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’32El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. 33Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. 34Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa
5:34
Mat. 9:22Fapte 14:9
ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.” 35Pe când vorbea El încă
5:35
Luca 8:49
, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?” 36Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!” 37Și n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. 38Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. 39A intrat înăuntru și le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă și pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme
5:39
Ioan 11:11
.” 40Ei își băteau joc de El. Atunci
5:40
Fapte 9:40
, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-L însoţiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. 41A apucat-o de mână și i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!” 42Îndată, fetiţa s-a sculat și a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi. 43Isus le-a
5:43
Mat. 8:4
9:30
12:16
17:9Luca 5:14
poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiţei.