Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Pilda semănătorului

41Isus a început iarăși

4:1
Mat. 13:1Luca 8:4
să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit și a șezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. 2Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; și
4:2
Cap. 12:38.
, în învăţătura pe care le-o dădea, le spunea: 3„Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările și au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, 6dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. 7O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, au înecat-o și n-a dat rod. 8O altă parte a căzut în pământ bun: a dat
4:8
Ioan 15:5Col. 1:6
rod, care se înălţa și creștea; și au adus una treizeci, alta șaizeci și alta o sută.” 9Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă.” 10Când
4:10
Mat. 13:10Luca 8:9
a fost singur, cei ce erau în jurul Lui, împreună cu cei doisprezece, L-au întrebat despre pilde. 11„Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoașteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei ce
4:11
1 Cor. 5:12Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţișate în pilde, 12pentru ca
4:12
Is. 6:9Mat. 13:14Luca 8:10Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:8
, măcar că privesc, să privească și să nu vadă și, măcar că aud, să audă și să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele.” 13El le-a mai zis: „Nu înţelegeţi pilda aceasta? Cum veţi înţelege atunci toate celelalte pilde? 14Semănătorul
4:14
Mat. 13:19
seamănă Cuvântul. 15Cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia Cuvântul semănat în ei. 16Tot așa, cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, 17dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. 18Alţii sunt cei înfăţișaţi prin sămânţa căzută între spini; aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, 19dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea
4:19
1 Tim. 6:9,17
bogăţiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor. 20Alţii, apoi, sunt înfăţișaţi prin sămânţa căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc și fac rod: unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută.”

Lumina

21El

4:21
Mat. 5:15Luca 8:16
11:33
le-a mai zis: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? 22Căci
4:22
Mat. 10:26Luca 12:2
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. 23Dacă
4:23
Mat. 11:15
are cineva urechi de auzit, să audă.” 24El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu
4:24
Mat. 7:2Luca 6:38
ce măsură veţi măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. 25Căci
4:25
Mat. 13:12
25:29Luca 8:18
19:26
, celui ce are, i se va da; dar, de la cel ce n-are, se va lua și ce are.”

Pilda cu sămânţa

26El a mai zis: „Cu

4:26
Mat. 13:24
Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ; 27fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţește și crește fără să știe el cum. 28Pământul rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic 29și, când este coaptă roada, pune
4:29
Apoc. 14:15
îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul.”

Pilda grăuntelui de muștar

30El a mai zis: „Cu

4:30
Mat. 13:31Luca 13:18Fapte 2:41
4:4
5:14
19:20
ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfăţișa? 31Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ, 32dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.” 33Isus
4:33
Mat. 13:34Ioan 16:12
le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. 34Nu le vorbea deloc fără pildă, dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.

Potolirea furtunii

35În

4:35
Mat. 8:18,23Luca 8:22
aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” 36După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. 37S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. 38Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” 39El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. 40Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi așa de fricoși? Tot n-aveţi credinţă?” 41I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”

5

Vindecarea unui îndrăcit

51Au

5:1
Mat. 8:28Luca 8:26
ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor. 2Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. 3Omul acesta își avea locuinţa în morminte și nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ. 4Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. 5Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munţi, ţipând și tăindu-se cu pietre. 6Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat 7și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” 8Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!” 9„Care-ţi este numele?”, l-a întrebat Isus. „Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulţi.” 10Și Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela. 11Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. 12Și dracii L-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.” 13Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au înecat în mare. 14Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. 15Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. 16Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. 17Atunci au
5:17
Mat. 8:34Fapte 16:39
început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor. 18Pe când Se suia El în corabie, omul
5:18
Luca 8:38
care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El. 19Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ţi-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” 20El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Și toţi se minunau.

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de doisprezece ani

21După

5:21
Mat. 9:1Luca 8:40
ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. 22Atunci
5:22
Mat. 9:18Luca 8:41
a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui 23și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.” 24Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea mult norod și-L îmbulzea. 25Și era o femeie care de doisprezece ani avea
5:25
Lev. 15:25Mat. 9:20
o scurgere de sânge. 26Ea suferise mult de la mulţi doctori, cheltuise tot ce avea și nu simţise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. 27A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime și s-a atins de haina Lui. 28Căci își zicea ea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” 29Și îndată, a secat izvorul sângelui ei. Și a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. 30Isus a cunoscut îndată că o putere
5:30
Luca 6:19
8:46
ieșise din El și, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” 31Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzește și mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’32El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. 33Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. 34Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa
5:34
Mat. 9:22Fapte 14:9
ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.” 35Pe când vorbea El încă
5:35
Luca 8:49
, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?” 36Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!” 37Și n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. 38Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. 39A intrat înăuntru și le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă și pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme
5:39
Ioan 11:11
.” 40Ei își băteau joc de El. Atunci
5:40
Fapte 9:40
, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-L însoţiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. 41A apucat-o de mână și i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!” 42Îndată, fetiţa s-a sculat și a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi. 43Isus le-a
5:43
Mat. 8:4
9:30
12:16
17:9Luca 5:14
poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiţei.

6

Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor

61Isus a

6:1
Mat. 13:54Luca 4:16
plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. 2Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: „De
6:2
Ioan 6:42
unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? 3Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele
6:3
Mat. 12:46Gal. 1:19
lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Și găseau
6:3
Mat. 11:6
o pricină de poticnire în El. 4Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu
6:4
Mat. 13:57Ioan 4:44
este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.” 5N-a
6:5
Gen. 19:22
32:25Mat. 13:58
putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câţiva bolnavi și i-a vindecat. 6Și se
6:6
Is. 59:16
mira de necredinţa lor.

Trimiterea celor doisprezece

Isus străbătea

6:6
Mat. 9:35Luca 13:22
satele de primprejur și învăţa pe norod.

7Atunci

6:7
Mat. 10:1Luca 9:1
a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. 8Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu; 9
6:9
Fapte 12:8
se încalţe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. 10Apoi le-a zis: „În orice casă
6:10
Mat. 10:11Luca 9:4
10:7,8
veţi intra, să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela. 11Și
6:11
Mat. 10:14Luca 10:10
, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo și să scuturaţi
6:11
Fapte 13:51
18:6
îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.” 12Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăinţa. 13Scoteau mulţi draci și
6:13
Iac. 5:14
ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi și-i vindecau.

Moartea lui Ioan Botezătorul

14Împăratul Irod a auzit

6:14
Mat. 14:1Luca 9:7
vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit, și a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, și de aceea lucrează aceste puteri prin el.” 15Alţii
6:15
Mat. 16:14
ziceau: „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.” 16Dar
6:16
Mat. 14:2Luca 3:19
Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.” 17Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. 18Și Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi
6:18
Lev. 18:16
20:21
este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!” 19Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, 20căci Irod se temea
6:20
Mat. 14:5
21:26
de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și-l asculta cu plăcere. 21Totuși
6:21
Mat. 14:6
a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua
6:21
Gen. 40:20
nașterii și a dat un ospăţ boierilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii. 22Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, și-ţi voi da.” 23Apoi a adăugat cu jurământ: „Ori
6:23
Est. 5:3,6
7:2
ce-mi vei cere, îţi voi da, fie și jumătate din împărăţia mea.” 24Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: „Ce să cer?” Și mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.” 25Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.” 26Împăratul
6:26
Mat. 14:9
s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. 27A trimis îndată un ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniţă, 28l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, și fata l-a dat mamei sale. 29Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt.

Înmulţirea pâinilor

30Apostolii

6:30
Luca 9:10
s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învăţaseră pe oameni. 31Isus
6:31
Mat. 14:13
le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniţi-vă puţin.” Căci erau
6:31
Cap. 3:20.
mulţi care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. 32Au
6:32
Mat. 14:13
plecat dar cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. 33Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. 34Când
6:34
Mat. 9:36
14:14
a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a
6:34
Luca 9:11
început să-i înveţe multe lucruri. 35Fiindcă
6:35
Mat. 14:15Luca 9:12
ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. 36Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” 37„Daţi-le voi să mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare
6:37
Num. 11:13,222 Împ. 4:43
să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?” 38Și El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.” S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: „Cinci
6:38
Mat. 14:17Luca 9:13Ioan 6:9Mat. 15:34
și doi pești.” 39Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde. 40Și au șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. 41El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea
6:41
1 Sam. 9:13Mat. 26:26
. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărţit la toţi. 42Au mâncat toţi și s-au săturat; 43și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. 44Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbaţi.

Isus umblă pe mare

45Îndată

6:45
Mat. 14:22Ioan 6:17
, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. 46După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage. 47Când
6:47
Mat. 14:23Ioan 6:16,17
s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm. 48A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia
6:48
Luca 24:28
să treacă pe lângă ei. 49Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au ţipat, 50pentru că toţi L-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!” 51Apoi S-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiţi și înmărmuriţi, 52căci nu
6:52
Cap. 8:17,18.
înţeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima
6:52
Cap. 3:5;
împietrită.

Vindecări la Ghenezaret

53După

6:53
Mat. 14:34
ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului și au tras la mal. 54Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus, 55au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El. 56Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi în pieţe și-L rugau să le dea voie doar
6:56
Mat. 9:20Fapte 19:12
să se atingă de poalele hainei Lui. Și toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi.