Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor

61Isus a

6:1
Mat. 13:54Luca 4:16
plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. 2Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: „De
6:2
Ioan 6:42
unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? 3Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele
6:3
Mat. 12:46Gal. 1:19
lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Și găseau
6:3
Mat. 11:6
o pricină de poticnire în El. 4Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu
6:4
Mat. 13:57Ioan 4:44
este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.” 5N-a
6:5
Gen. 19:22
32:25Mat. 13:58
putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câţiva bolnavi și i-a vindecat. 6Și se
6:6
Is. 59:16
mira de necredinţa lor.

Trimiterea celor doisprezece

Isus străbătea

6:6
Mat. 9:35Luca 13:22
satele de primprejur și învăţa pe norod.

7Atunci

6:7
Mat. 10:1Luca 9:1
a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. 8Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu; 9
6:9
Fapte 12:8
se încalţe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. 10Apoi le-a zis: „În orice casă
6:10
Mat. 10:11Luca 9:4
10:7,8
veţi intra, să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela. 11Și
6:11
Mat. 10:14Luca 10:10
, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo și să scuturaţi
6:11
Fapte 13:51
18:6
îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.” 12Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăinţa. 13Scoteau mulţi draci și
6:13
Iac. 5:14
ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi și-i vindecau.

Moartea lui Ioan Botezătorul

14Împăratul Irod a auzit

6:14
Mat. 14:1Luca 9:7
vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit, și a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, și de aceea lucrează aceste puteri prin el.” 15Alţii
6:15
Mat. 16:14
ziceau: „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.” 16Dar
6:16
Mat. 14:2Luca 3:19
Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.” 17Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. 18Și Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi
6:18
Lev. 18:16
20:21
este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!” 19Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, 20căci Irod se temea
6:20
Mat. 14:5
21:26
de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și-l asculta cu plăcere. 21Totuși
6:21
Mat. 14:6
a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua
6:21
Gen. 40:20
nașterii și a dat un ospăţ boierilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii. 22Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, și-ţi voi da.” 23Apoi a adăugat cu jurământ: „Ori
6:23
Est. 5:3,6
7:2
ce-mi vei cere, îţi voi da, fie și jumătate din împărăţia mea.” 24Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: „Ce să cer?” Și mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.” 25Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.” 26Împăratul
6:26
Mat. 14:9
s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. 27A trimis îndată un ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniţă, 28l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, și fata l-a dat mamei sale. 29Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt.

Înmulţirea pâinilor

30Apostolii

6:30
Luca 9:10
s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învăţaseră pe oameni. 31Isus
6:31
Mat. 14:13
le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniţi-vă puţin.” Căci erau
6:31
Cap. 3:20.
mulţi care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. 32Au
6:32
Mat. 14:13
plecat dar cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. 33Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. 34Când
6:34
Mat. 9:36
14:14
a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a
6:34
Luca 9:11
început să-i înveţe multe lucruri. 35Fiindcă
6:35
Mat. 14:15Luca 9:12
ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. 36Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” 37„Daţi-le voi să mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare
6:37
Num. 11:13,222 Împ. 4:43
să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?” 38Și El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.” S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: „Cinci
6:38
Mat. 14:17Luca 9:13Ioan 6:9Mat. 15:34
și doi pești.” 39Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde. 40Și au șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. 41El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea
6:41
1 Sam. 9:13Mat. 26:26
. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărţit la toţi. 42Au mâncat toţi și s-au săturat; 43și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. 44Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbaţi.

Isus umblă pe mare

45Îndată

6:45
Mat. 14:22Ioan 6:17
, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. 46După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage. 47Când
6:47
Mat. 14:23Ioan 6:16,17
s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm. 48A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia
6:48
Luca 24:28
să treacă pe lângă ei. 49Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au ţipat, 50pentru că toţi L-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!” 51Apoi S-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiţi și înmărmuriţi, 52căci nu
6:52
Cap. 8:17,18.
înţeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima
6:52
Cap. 3:5;
împietrită.

Vindecări la Ghenezaret

53După

6:53
Mat. 14:34
ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului și au tras la mal. 54Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus, 55au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El. 56Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi în pieţe și-L rugau să le dea voie doar
6:56
Mat. 9:20Fapte 19:12
să se atingă de poalele hainei Lui. Și toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi.

7

Fariseii și datina bătrânilor

71Fariseii și câţiva cărturari veniţi din Ierusalim s-au

7:1
Mat. 15:1
adunat la Isus. 2Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. 3Fariseii însă și toţi iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. 4Și, când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor. 5Și
7:5
Mat. 15:2
fariseii, și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?” 6Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul
7:6
Is. 29:13Mat. 15:8
acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 7Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât niște porunci omenești.’ 8Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu și ţineţi datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceţi multe alte lucruri de acestea.” 9El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră. 10Căci Moise a zis: ‘Să cinstești
7:10
Exod 20:12Deut. 5:16Mat. 15:4
pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine
7:10
Exod 21:17Lev. 20:9Prov. 20:20
va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’ 11Voi, dimpotrivă, ziceţi: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta este Corban
7:11
Mat. 15:5
23:18
», adică dat lui Dumnezeu, face bine’; 12și nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 13Și așa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”

Ce spurcă pe om

14În urmă

7:14
Mat. 15:10
, a chemat din nou noroadele la Sine și le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi și înţelegeţi. 15Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă. 16Dacă
7:16
Mat. 11:15
are cineva urechi de auzit, să audă.” 17După ce
7:17
Mat. 15:15
a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. 18El le-a zis: „Și voi sunteţi așa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? 19Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate. 20El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om. 21Căci
7:21
Gen. 6:5
8:21Mat. 15:19
dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 22furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 23Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”

Femeia cananeancă

24Isus

7:24
Mat. 15:21
a plecat de acolo și S-a dus în ţinutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. 25Căci, îndată, o femeie a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit de s-a aruncat la picioarele Lui. 26Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei. 27Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei.” 28„Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar și căţeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.” 29Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieșit dracul din fiică-ta.” 30Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea.

Vindecarea unui surdomut

31Isus

7:31
Mat. 15:29
a părăsit ţinutul Tirului și a venit iarăși, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ţinutul Decapole. 32I-au
7:32
Mat. 9:32Luca 11:14
adus un surd care vorbea cu anevoie și L-au rugat să-Și pună mâinile peste el. 33El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul
7:33
Cap. 8:23.
Lui. 34Apoi Și-a ridicat
7:34
Cap. 6:41.
ochii spre cer, a suspinat
7:34
Ioan 11:33,38
și a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!” 35Îndată
7:35
Is. 35:5,6Mat. 11:5
i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. 36Isus le-a
7:36
Cap. 5:43.
poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult. 37Ei erau uimiţi peste măsură de mult și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muţi, să vorbească.”

8

A doua înmulţire a pâinilor

81În zilele acelea, fiindcă

8:1
Mat. 15:32
se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: 2„Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine și n-au ce mânca. 3Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.” 4Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?” 5„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat
8:5
Mat. 15:34
Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei. 6Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele șapte pâini și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, și ei le-au împărţit norodului. 7Mai aveau și câţiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat
8:7
Mat. 14:19
, a poruncit să-i împartă și pe aceia. 8Au mâncat și s-au săturat și au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 9Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul.

Aluatul fariseilor

10Isus a intrat îndată

8:10
Mat. 15:33
în corabie cu ucenicii Săi și a venit în părţile Dalmanutei. 11Fariseii au venit deodată
8:11
Mat. 12:38
16:1Ioan 6:30
și au început o ceartă de vorbe cu Isus. Și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. 12Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” 13Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. 14Ucenicii
8:14
Mat. 16:5
uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. 15Isus le dădea în grijă
8:15
Mat. 16:6Luca 12:11
și le zicea: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!” 16Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: „Fiindcă n-avem pâini
8:16
Mat. 16:7
.” 17Isus a înţeles lucrul acesta și le-a zis: „Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot
8:17
Cap. 6:52.
nu pricepeţi și tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? 18Aveţi ochi și nu vedeţi? Aveţi urechi și nu auziţi? Și nu vă aduceţi aminte deloc? 19Când
8:19
Mat. 14:20Luca 9:17Ioan 6:13
am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coșuri pline cu firimituri aţi ridicat?” „Douăsprezece”, I-au răspuns ei. 20„Și când
8:20
Mat. 15:37
am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coșniţe pline cu firimituri aţi ridicat?” „Șapte”, I-au răspuns ei. 21Și El le-a zis: „Tot nu
8:21
Cap. 6:52. Vers. 17.
înţelegeţi?”

Vindecarea unui orb la Betsaida

22Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. 23Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat

8:23
Cap. 7:33.
pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.” 25Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. 26Atunci, Isus l-a trimis acasă și i-a zis: „Să nu intri în sat și nici
8:26
Mat. 8:4
să nu spui cuiva în sat.”

Mărturisirea lui Petru

27Isus

8:27
Mat. 16:13Luca 9:18
a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28Ei I-au răspuns: „Ioan
8:28
Mat. 14:2
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Unul din proroci.” 29„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt Eu?” „Tu
8:29
Mat. 16:16Ioan 6:69
11:27
ești Hristosul!” I-a răspuns Petru. 30Isus
8:30
Mat. 16:20
le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.

Isus vestește patimile și moartea Sa

31Atunci a

8:31
Mat. 16:21
17:22Luca 9:22
început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. 32Le spunea lucrurile acestea pe faţă. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre. 33Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” 34Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva
8:34
Mat. 10:38
16:24Luca 9:23
14:27
să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine
8:35
Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui. 36Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? 37Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? 38Pentru că
8:38
Mat. 10:33Luca 9:26
12:9
de oricine se
8:38
Rom. 1:162 Tim. 1:8
2:12
va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”