Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91El le-a mai zis: „Adevărat

9:1
Mat. 16:28Luca 9:27
vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia
9:1
Mat. 24:30
25:31Luca 22:18
lui Dumnezeu venind cu putere.”

Schimbarea la faţă

2După

9:2
Mat. 17:1Luca 9:28
șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor. 3Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe
9:3
Dan. 7:9Mat. 28:3
, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. 4Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus. 5Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 6Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. 7A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” 8Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei. 9Pe
9:9
Mat. 17:9
când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi. 10Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morţi. 11Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că
9:11
Mat. 4:5
17:10
trebuie să vină întâi Ilie?” 12El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum
9:12
Ps. 22:6Is. 53:2Dan. 9:26
este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să
9:12
Luca 23:11Filip. 2:7
fie defăimat. 13Dar Eu vă spun că Ilie
9:13
Mat. 11:14
17:12Luca 1:17
a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.”

Vindecarea unui îndrăcit

14Când

9:14
Mat. 17:14Luca 9:37
au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. 15De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să I se închine. 16El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebaţi cu ei?” 17Și un om din norod I-a răspuns
9:17
Mat. 17:14Luca 9:38
: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. 18Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinţi și rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, și n-au putut.” 19„O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.” 20L-au adus la El. Și, cum a văzut
9:20
Cap. 1:26.
Luca 9:42
copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. 21Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilărie”, a răspuns el. 22„Și, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi și ajută-ne.” 23Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă
9:23
Mat. 17:20Luca 17:6Ioan 11:40
poţi.’ Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” 24Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” 25Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îţi poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el.” 26Și duhul a ieșit, ţipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulţi ziceau: „A murit!” 27Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. 28Când
9:28
Mat. 17:19
a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” 29„Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

30Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Isus nu voia să știe nimeni că trece. 31Căci

9:31
Mat. 17:22Luca 9:44
învăţa pe ucenicii Săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.” 32Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.

Cine este cel mai mare?

33Apoi

9:33
Mat. 18:1Luca 9:46
22:24
au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?” 34Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. 35Atunci, Isus a șezut jos, a chemat pe cei doisprezece și le-a zis: „Dacă vrea cineva
9:35
Mat. 20:26,27
să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi și slujitorul tuturor!” 36Și a luat
9:36
Mat. 18:2
un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în braţe și le-a zis: 37„Oricine primește pe unul din acești copilași în Numele Meu Mă primește pe Mine și oricine
9:37
Mat. 10:40Luca 9:48
Mă primește pe Mine nu Mă primește pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Pricinile de păcătuire

38Ioan

9:38
Num. 11:28Luca 9:49
I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi.” 39„Nu-l opriţi”, a răspuns Isus, „căci
9:39
1 Cor. 12:3
nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu și să Mă poată grăi de rău îndată după aceea. 40Cine
9:40
Mat. 12:30
nu este împotriva noastră este pentru noi. 41Și
9:41
Mat. 10:42
oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. 42Dar
9:42
Mat. 18:6Luca 17:1
, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuţi care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. 43Dacă
9:43
Deut. 13:6Mat. 5:29
18:8
mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât să ai două mâini și să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge, 44unde
9:44
Is. 66:24
viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 45Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge, 46unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 47Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul gheenei, 48unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 49Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice
9:49
Lev. 2:13Ezec. 43:24
jertfă va fi sărată cu sare. 50Sarea este bună
9:50
Mat. 5:13Luca 14:34
, dar, dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi
9:50
Efes. 4:29Col. 4:6
sare în voi înșivă și să trăiţi
9:50
Rom. 12:18
14:192 Cor. 13:11Evr. 12:14
în pace unii cu alţii.”