Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

A doua înmulţire a pâinilor

81În zilele acelea, fiindcă

8:1
Mat. 15:32
se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: 2„Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine și n-au ce mânca. 3Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.” 4Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?” 5„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat
8:5
Mat. 15:34
Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei. 6Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele șapte pâini și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, și ei le-au împărţit norodului. 7Mai aveau și câţiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat
8:7
Mat. 14:19
, a poruncit să-i împartă și pe aceia. 8Au mâncat și s-au săturat și au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 9Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul.

Aluatul fariseilor

10Isus a intrat îndată

8:10
Mat. 15:33
în corabie cu ucenicii Săi și a venit în părţile Dalmanutei. 11Fariseii au venit deodată
8:11
Mat. 12:38
16:1Ioan 6:30
și au început o ceartă de vorbe cu Isus. Și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. 12Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” 13Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. 14Ucenicii
8:14
Mat. 16:5
uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. 15Isus le dădea în grijă
8:15
Mat. 16:6Luca 12:11
și le zicea: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!” 16Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: „Fiindcă n-avem pâini
8:16
Mat. 16:7
.” 17Isus a înţeles lucrul acesta și le-a zis: „Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot
8:17
Cap. 6:52.
nu pricepeţi și tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? 18Aveţi ochi și nu vedeţi? Aveţi urechi și nu auziţi? Și nu vă aduceţi aminte deloc? 19Când
8:19
Mat. 14:20Luca 9:17Ioan 6:13
am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coșuri pline cu firimituri aţi ridicat?” „Douăsprezece”, I-au răspuns ei. 20„Și când
8:20
Mat. 15:37
am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coșniţe pline cu firimituri aţi ridicat?” „Șapte”, I-au răspuns ei. 21Și El le-a zis: „Tot nu
8:21
Cap. 6:52. Vers. 17.
înţelegeţi?”

Vindecarea unui orb la Betsaida

22Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. 23Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat

8:23
Cap. 7:33.
pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.” 25Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. 26Atunci, Isus l-a trimis acasă și i-a zis: „Să nu intri în sat și nici
8:26
Mat. 8:4
să nu spui cuiva în sat.”

Mărturisirea lui Petru

27Isus

8:27
Mat. 16:13Luca 9:18
a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28Ei I-au răspuns: „Ioan
8:28
Mat. 14:2
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Unul din proroci.” 29„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt Eu?” „Tu
8:29
Mat. 16:16Ioan 6:69
11:27
ești Hristosul!” I-a răspuns Petru. 30Isus
8:30
Mat. 16:20
le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.

Isus vestește patimile și moartea Sa

31Atunci a

8:31
Mat. 16:21
17:22Luca 9:22
început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. 32Le spunea lucrurile acestea pe faţă. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre. 33Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” 34Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva
8:34
Mat. 10:38
16:24Luca 9:23
14:27
să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine
8:35
Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui. 36Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? 37Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? 38Pentru că
8:38
Mat. 10:33Luca 9:26
12:9
de oricine se
8:38
Rom. 1:162 Tim. 1:8
2:12
va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”

9

91El le-a mai zis: „Adevărat

9:1
Mat. 16:28Luca 9:27
vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia
9:1
Mat. 24:30
25:31Luca 22:18
lui Dumnezeu venind cu putere.”

Schimbarea la faţă

2După

9:2
Mat. 17:1Luca 9:28
șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor. 3Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe
9:3
Dan. 7:9Mat. 28:3
, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. 4Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus. 5Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 6Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. 7A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” 8Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei. 9Pe
9:9
Mat. 17:9
când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi. 10Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morţi. 11Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că
9:11
Mat. 4:5
17:10
trebuie să vină întâi Ilie?” 12El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum
9:12
Ps. 22:6Is. 53:2Dan. 9:26
este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să
9:12
Luca 23:11Filip. 2:7
fie defăimat. 13Dar Eu vă spun că Ilie
9:13
Mat. 11:14
17:12Luca 1:17
a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.”

Vindecarea unui îndrăcit

14Când

9:14
Mat. 17:14Luca 9:37
au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. 15De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să I se închine. 16El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebaţi cu ei?” 17Și un om din norod I-a răspuns
9:17
Mat. 17:14Luca 9:38
: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. 18Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinţi și rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, și n-au putut.” 19„O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.” 20L-au adus la El. Și, cum a văzut
9:20
Cap. 1:26.
copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. 21Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilărie”, a răspuns el. 22„Și, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi și ajută-ne.” 23Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă
9:23
Mat. 17:20Luca 17:6Ioan 11:40
poţi.’ Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” 24Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” 25Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îţi poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el.” 26Și duhul a ieșit, ţipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulţi ziceau: „A murit!” 27Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. 28Când
9:28
Mat. 17:19
a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” 29„Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

30Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Isus nu voia să știe nimeni că trece. 31Căci

9:31
Mat. 17:22Luca 9:44
învăţa pe ucenicii Săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.” 32Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.

Cine este cel mai mare?

33Apoi

9:33
Mat. 18:1Luca 9:46
22:24
au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?” 34Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. 35Atunci, Isus a șezut jos, a chemat pe cei doisprezece și le-a zis: „Dacă vrea cineva
9:35
Mat. 20:26,27
să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi și slujitorul tuturor!” 36Și a luat
9:36
Mat. 18:2
un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în braţe și le-a zis: 37„Oricine primește pe unul din acești copilași în Numele Meu Mă primește pe Mine și oricine
9:37
Mat. 10:40Luca 9:48
Mă primește pe Mine nu Mă primește pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Pricinile de păcătuire

38Ioan

9:38
Num. 11:28Luca 9:49
I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi.” 39„Nu-l opriţi”, a răspuns Isus, „căci
9:39
1 Cor. 12:3
nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu și să Mă poată grăi de rău îndată după aceea. 40Cine
9:40
Mat. 12:30
nu este împotriva noastră este pentru noi. 41Și
9:41
Mat. 10:42
oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. 42Dar
9:42
Mat. 18:6Luca 17:1
, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuţi care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. 43Dacă
9:43
Deut. 13:6Mat. 5:29
18:8
mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât să ai două mâini și să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge, 44unde
9:44
Is. 66:24
viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 45Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge, 46unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 47Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul gheenei, 48unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. 49Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice
9:49
Lev. 2:13Ezec. 43:24
jertfă va fi sărată cu sare. 50Sarea este bună
9:50
Mat. 5:13Luca 14:34
, dar, dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi
9:50
Efes. 4:29Col. 4:6
sare în voi înșivă și să trăiţi
9:50
Rom. 12:18
14:192 Cor. 13:11Evr. 12:14
în pace unii cu alţii.”

10

Desfacerea căsătoriei

101Isus a plecat

10:1
Mat. 19:1Ioan 10:40
11:7
de acolo și a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El și, după obiceiul Său, a început iarăși să-i înveţe. 2Au
10:2
Mat. 13:3
venit la El fariseii și, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. 3Drept răspuns, El le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?” 4„Moise
10:4
Deut. 24:1Mat. 5:31
19:7
”, au zis ei, „a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire și s-o lase.” 5Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. 6Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a
10:6
Gen. 1:27
5:2
făcut parte bărbătească și parte femeiască. 7De aceea
10:7
Gen. 2:24Efes. 5:31
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa. 8Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. 9Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” 10În casă, ucenicii L-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. 11El le-a zis: „Oricine
10:11
Mat. 5:32
19:9Luca 16:18Rom. 7:31 Cor. 7:10,11
își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă preacurvește faţă de ea 12și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat preacurvește.”

Copilașii

13I-au

10:13
Mat. 19:13Luca 18:15
adus niște copilași ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. 14Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat și le-a zis: „Lăsaţi copilașii să vină la Mine și nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor
10:14
1 Cor. 14:201 Pet. 2:2
ca ei. 15Adevărat vă spun că oricine
10:15
Mat. 18:3
nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea!” 16Apoi i-a luat în braţe și i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei.

Tânărul bogat

17Tocmai

10:17
Mat. 19:16Luca 18:18
când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 18„Pentru ce Mă numești bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu. 19Cunoști poruncile: ‘Să
10:19
Exod 20:1Rom. 13:9
nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.’” 20El I-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.” 21Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îţi lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară
10:21
Mat. 6:19,20
19:21Luca 12:33
16:9
în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea și urmează-Mă.” 22Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii. 23Isus S-a uitat
10:23
Mat. 19:23Luca 18:24
împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” 24Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce
10:24
Iov 31:24Ps. 52:7
62:101 Tim. 6:17
se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! 25Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!” 26Ucenicii au rămas și mai uimiţi și au zis unii către alţii: „Cine poate atunci să fie mântuit?” 27Isus S-a uitat ţintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la
10:27
Ier. 32:17Mat. 19:26Luca 1:1,37
Dumnezeu.”

Moștenirea vieţii veșnice

28Petru

10:28
Mat. 19:27Luca 18:28
a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru Mine și pentru Evanghelie 30și să
10:30
2 Cron. 9:9,25Luca 18:30
nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viaţa veșnică. 31Mulţi
10:31
Mat. 19:30
20:16Luca 13:30
din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

32Ei

10:32
Mat. 20:17Luca 18:31
erau pe drum și se suiau la Ierusalim, și Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi și mergeau îngroziţi după El. Isus a luat
10:32
Cap. 8:31;
iarăși la El pe cei doisprezece și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple. 33„Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte și-L vor da în mâinile neamurilor, 34care își vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa și-L vor omorî, dar, după trei zile, va învia.”

Cererea fiilor lui Zebedei

35Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit

10:35
Mat. 20:20
la Isus și I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.” 36El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?” 37„Dă-ne”, I-au zis ei, „să ședem unul la dreapta Ta și altul la stânga Ta când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” 38Isus le-a răspuns: „Nu știţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” 39„Putem”, au zis ei. Și Isus le-a răspuns: „Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu, îl veţi bea și cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veţi fi botezaţi, 40dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită.” 41Cei zece, când au auzit
10:41
Mat. 20:24
lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. 42Isus i-a chemat la El și le-a zis: „Știţi
10:42
Luca 22:25
că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. 43Dar
10:43
Mat. 20:26,28Luca 9:48
între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru 44și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. 45Căci Fiul
10:45
Ioan 13:14Filip. 2:7
omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și
10:45
Mat. 20:281 Tim. 2:6Tit 2:14
dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

Orbul Bartimeu

46Au

10:46
Mat. 20:29Luca 18:35
ajuns la Ierihon. Și, pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos, lângă drum, și cerea de milă. 47El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 48Mulţi îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 49Isus S-a oprit și a zis: „Chemaţi-l!” Au chemat pe orb și i-au zis: „Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă.” 50Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. 51Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” 52Și Isus i-a zis: „Du-te, credinţa
10:52
Mat. 9:22
ta te-a mântuit.” Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus.