Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia

10:1
Cap. 8:9.

, fiul lui Hacalia
10:1
Cap. 1:1.

.

Zedechia, 2Seraia

10:2
Cap. 12:1-21.

, Azaria, Ieremia, 3Pașhur, Amaria, Malchia, 4Hatuș, Șebania, Maluc, 5Harim, Meremot, Obadia, 6Daniel, Ghineton, Baruc, 7Meșulam, Abia, Miiamin, 8Maazia, Bilgai, Șemaia – preoţi. 9Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel 10și fraţii lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11Mica, Rehob, Hașabia, 12Zacur, Șerebia, Șebania, 13Hodia, Bani, Beninu. 14Căpeteniile poporului: Pareoș
10:14
Ezra 2:3
, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15Buni, Azgad, Bebai, 16Adonia, Bigvai, Adin, 17Ater, Ezechia, Azur, 18Hodia, Hașum, Beţai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpiaș, Meșulam, Hezir, 21Meșezabeel, Ţadoc, Iadua, 22Pelatia, Hanan, Anaia, 23Hosea, Hanania, Hașub, 24Haloheș, Pilha, Șobec, 25Rehum, Hașabna, Maaseia, 26Ahia, Hanan, Anan, 27Maluc, Harim, Baana. 28Cealaltă
10:28
Ezra 2:36-43
parte a poporului, preoţii, leviţii, ușierii, cântăreţii, slujitorii Templului și toţi
10:28
Ezra 9:1
10:11,12,19
cei ce se despărţiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fiicele lor, toţi cei ce aveau cunoștinţă și pricepere, 29s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ
10:29
Deut. 29:12,14Ps. 119:106
și au jurat să umble
10:29
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 30Am făgăduit să nu dăm pe fetele
10:30
Exod 34:16Deut. 7:3Ezra 9:12,14
noastre după popoarele ţării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 31să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele
10:31
Exod 20:10Lev. 23:3Deut. 5:12
ţării care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea
10:31
Exod 23:10,11Lev. 25:4
și să nu cerem
10:31
Deut. 15:1,2
plata niciunei datorii.

Hotărâri pentru întreţinerea slujbei

32Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 33pentru pâinile

10:33
Lev. 24:52 Cron. 2:4
pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul
10:33
Num. 28:29
de mâncare necurmat, pentru arderea-de-tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 34Am tras la sorţi, preoţi, leviţi și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar
10:34
Cap. 13:31.
Is. 40:16
la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie arse pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris
10:34
Lev. 6:12
în Lege. 35Am hotărât să aducem în fiecare an
10:35
Exod 23:19
34:26Lev. 19:23Num. 18:21Deut. 26:2
la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuţi ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege
10:36
Exod 13:2,12,13Lev. 27:26,27Num. 18:15,16
, pe întâii născuţi ai vacilor și oilor noastre; 37
10:37
Lev. 23:17Num. 15:19
18:12Deut. 18:4
26:2
aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială
10:37
Lev. 27:30Num. 18:21
din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetăţile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 38Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când
10:38
Num. 18:26
vor ridica zeciuiala, și leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările
10:38
1 Cron. 9:262 Cron. 31:11
casei vistieriei. 39Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce
10:39
Deut. 12:6,112 Cron. 31:12
în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoţii care fac slujba, ușierii și cântăreţii. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim
10:39
Cap. 13:10,11.

Casa Dumnezeului nostru.