Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Postul și mărturisirea păcatelor

91În a douăzeci și patra zi a

9:1
Cap. 8:2.
aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci
9:1
Ios. 7:61 Sam. 4:122 Sam. 1:2Iov 2:12
și presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post. 2Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se
9:2
Ezra 10:11
de toţi străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile părinţilor lor. 3După ce au stat jos, au citit
9:3
Cap. 8:7,8.
în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi, și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. 4Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani s-au suit pe scaunul leviţilor și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 5Și leviţii Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis:

„Sculaţi-vă și binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie!

Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit

9:5
1 Cron. 29:13
, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă! 6Tu, Doamne, numai
9:6
2 Împ. 19:15,19Ps. 86:10Is. 37:16,20
Tu ai făcut
9:6
Gen. 1:1Exod 20:11Apoc. 14:7
cerurile, cerurile
9:6
Deut. 10:141 Împ. 8:27
cerurilor și toată
9:6
Gen. 2:1
oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai
9:6
Ps. 36:6
viaţă tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 7Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram
9:7
Gen. 11:31
12:1
, l-ai scos din Ur, din Haldeea, și i-ai pus numele Avraam
9:7
Gen. 17:5
. 8Tu ai găsit inima lui credincioasă
9:8
Gen. 15:6
înaintea Ta, ai făcut legământ
9:8
Gen. 12:7
15:18
17:7,8
cu el și ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor și ghirgasiţilor și Ţi-ai ţinut
9:8
Ios. 23:14
cuvântul, căci ești drept. 9Tu ai văzut
9:9
Exod 2:25
3:7
necazul părinţilor noștri în Egipt și le-ai auzit
9:9
Exod 14:10
strigătele la Marea Roșie. 10Ai făcut
9:10
Exod 7—10
12
semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din ţara lui, pentru că știai cu câtă îngâmfare
9:10
Exod 18:11
se purtaseră faţă de părinţii noștri și Ţi-ai arătat
9:10
Exod 9:16Is. 63:12,14Ier. 32:20Dan. 9:15
slava Ta, cum se vede astăzi. 11Ai despărţit
9:11
Exod 14:21,22,27,28Ps. 78:13
marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc, ca o piatră
9:11
Exod 15:5,10
în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau. 12I-ai călăuzit
9:12
Exod 13:21
ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. 13Te-ai coborât
9:13
Exod 19:20
20:1
pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălţimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte
9:13
Ps. 19:8,9Rom. 7:12
, legi adevărate, învăţături și orânduiri minunate. 14Le-ai făcut cunoscut Sabatul
9:14
Gen. 2:3Exod 20:8,11
Tău cel sfânt și le-ai dat prin robul Tău Moise porunci, învăţături și o lege. 15Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine
9:15
Exod 16:14,15Ioan 6:31
când le era foame și ai scos apă
9:15
Exod 17:6Num. 20:9
din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre
9:15
Deut. 1:8
în stăpânirea ţării pe care juraseși că le-o vei da. 16Dar părinţii noștri
9:16
Vers. 29.
s-au îngâmfat și și-au înţepenit
9:16
Deut. 31:272 Împ. 17:142 Cron. 30:8Ier. 19:15
grumazul. N-au urmat poruncile Tale, 17n-au vrut să asculte și au dat uitării
9:17
Ps. 78:11,42,43
minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înţepenit grumazul și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie
9:17
Num. 14:4
ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător
9:17
Exod 34:6Num. 14:18Ps. 86:5,15Ioel 2:13
și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit 18nici chiar atunci când
9:18
Exod 32:4
și-au făcut un viţel turnat și au zis: ‘Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!’ și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 19În îndurarea
9:19
Vers. 27.
Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul
9:19
Exod 13:21,22Num. 14:141 Cor. 10:1
de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. 20Le-ai dat Duhul Tău
9:20
Num. 11:17Is. 63:11
cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana
9:20
Exod 16:15Ios. 5:12
Ta de la gura lor și le-ai dat apă
9:20
Exod 17:6
să-și potolească setea. 21Patruzeci
9:21
Deut. 2:7
de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele
9:21
Deut. 8:4
29:5
nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. 22Le-ai dat în mână împărăţii și popoare, ale căror ţinuturi le-ai împărţit între ei, și au stăpânit ţara lui Sihon
9:22
Num. 21:21
, împăratul Hesbonului, și ţara lui Og, împăratul Basanului. 23Le-ai înmulţit
9:23
Gen. 22:17
fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în ţara despre care spuseseși părinţilor lor că au s-o ia în stăpânire. 24Și fiii lor au intrat
9:24
Ios. 1:2
și au luat ţara în
9:24
Ps. 44:2,3
stăpânire; ai smerit înaintea lor pe locuitorii ţării, canaaniţii, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împăraţii și popoarele ţării, ca să le facă ce le place. 25Au ajuns stăpâni pe cetăţi întărite și pe pământuri roditoare
9:25
Vers. 35.
; au stăpânit case
9:25
Deut. 6:11
pline de tot felul de bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat
9:25
Deut. 32:15
și au trăit în desfătări, prin bunătatea
9:25
Osea 3:5
Ta cea mare. 26Totuși ei s-au răsculat
9:26
Jud. 2:11,12Ezec. 20:21
și s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea
9:26
1 Împ. 14:9Ps. 50:17
Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii
9:26
1 Împ. 18:4
19:102 Cron. 24:20,21Mat. 23:37Fapte 7:52
Tăi, care-i rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 27Atunci
9:27
Jud. 2:14
3:8
i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor
9:27
Ps. 106:41,42
106:44
și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori
9:27
Jud. 2:18
3:9
care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. 28Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău
9:28
Jud. 3:11,12,30
4:1
5:31
6:1
înaintea Ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor și, în marea Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai multe
9:28
Ps. 106:43
ori. 29I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta, dar ei au stăruit în îngâmfarea
9:29
Vers. 16.
lor, n-au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orânduirilor Tale, care fac viu pe cel ce
9:29
Lev. 18:5Ezec. 20:11Rom. 10:5Gal. 3:12
le împlinește, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, și-au înţepenit grumazul și n-au ascultat. 30I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înștiinţări
9:30
2 Împ. 17:132 Cron. 36:15Ier. 7:25
25:4
prin Duhul Tău, prin proroci
9:30
Fapte 7:511 Pet. 1:112 Pet. 1:21
, și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile
9:30
Is. 5:5
42:24
unor popoare străine. 31Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit
9:31
Ier. 4:27
5:10,18
și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv
9:31
Vers. 17.
și îndurător. 32Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic
9:32
Exod 34:6,7
și înfricoșat, Tu, care Îţi ţii legământul Tău de îndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin care am trecut noi, împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri, prorocii noștri, părinţii noștri și tot poporul Tău, din vremea
9:32
2 Împ. 17:3
împăraţilor Asiriei până în ziua de azi. 33Tu
9:33
Ps. 119:137Dan. 9:14
ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut
9:33
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
rău. 34Împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri și părinţii noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiinţărilor pe care li le dădeai. 35Când erau stăpâni, în mijlocul multelor
9:35
Deut. 28:47
binefaceri pe care li le dădeai, în ţara
9:35
Vers. 25.
întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu Ţi-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. 36Și astăzi, iată-ne robi
9:36
Deut. 28:48Ezra 9:9
! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 37El își înmulţește
9:37
Deut. 28:33,51
roadele pentru împăraţii cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc
9:37
Deut. 28:48
după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare!”

Înnoirea legământului

38Pentru toate acestea, noi am încheiat

9:38
2 Împ. 23:32 Cron. 29:10
34:31Ezra 10:3
un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviţii noștri și preoţii noștri și-au pus pecetea
9:38
Cap. 10:1.
pe el.

10

101Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia

10:1
Cap. 8:9.
, fiul lui Hacalia
10:1
Cap. 1:1.
.

Zedechia, 2Seraia

10:2
Cap. 12:1-21.
, Azaria, Ieremia, 3Pașhur, Amaria, Malchia, 4Hatuș, Șebania, Maluc, 5Harim, Meremot, Obadia, 6Daniel, Ghineton, Baruc, 7Meșulam, Abia, Miiamin, 8Maazia, Bilgai, Șemaia – preoţi. 9Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel 10și fraţii lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11Mica, Rehob, Hașabia, 12Zacur, Șerebia, Șebania, 13Hodia, Bani, Beninu. 14Căpeteniile poporului: Pareoș
10:14
Ezra 2:3
, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15Buni, Azgad, Bebai, 16Adonia, Bigvai, Adin, 17Ater, Ezechia, Azur, 18Hodia, Hașum, Beţai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpiaș, Meșulam, Hezir, 21Meșezabeel, Ţadoc, Iadua, 22Pelatia, Hanan, Anaia, 23Hosea, Hanania, Hașub, 24Haloheș, Pilha, Șobec, 25Rehum, Hașabna, Maaseia, 26Ahia, Hanan, Anan, 27Maluc, Harim, Baana. 28Cealaltă
10:28
Ezra 2:36-43
parte a poporului, preoţii, leviţii, ușierii, cântăreţii, slujitorii Templului și toţi
10:28
Ezra 9:1
10:11,12,19
cei ce se despărţiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fiicele lor, toţi cei ce aveau cunoștinţă și pricepere, 29s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ
10:29
Deut. 29:12,14Ps. 119:106
și au jurat să umble
10:29
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 30Am făgăduit să nu dăm pe fetele
10:30
Exod 34:16Deut. 7:3Ezra 9:12,14
noastre după popoarele ţării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 31să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele
10:31
Exod 20:10Lev. 23:3Deut. 5:12
ţării care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea
10:31
Exod 23:10,11Lev. 25:4
și să nu cerem
10:31
Deut. 15:1,2
plata niciunei datorii.

Hotărâri pentru întreţinerea slujbei

32Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 33pentru pâinile

10:33
Lev. 24:52 Cron. 2:4
pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul
10:33
Num. 28:29
de mâncare necurmat, pentru arderea-de-tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 34Am tras la sorţi, preoţi, leviţi și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar
10:34
Cap. 13:31.
la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie arse pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris
10:34
Lev. 6:12
în Lege. 35Am hotărât să aducem în fiecare an
10:35
Exod 23:19
34:26Lev. 19:23Num. 18:21Deut. 26:2
la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuţi ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege
10:36
Exod 13:2,12,13Lev. 27:26,27Num. 18:15,16
, pe întâii născuţi ai vacilor și oilor noastre; 37
10:37
Lev. 23:17Num. 15:19
18:12Deut. 18:4
26:2
aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială
10:37
Lev. 27:30Num. 18:21
din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetăţile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 38Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când
10:38
Num. 18:26
vor ridica zeciuiala, și leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările
10:38
1 Cron. 9:262 Cron. 31:11
casei vistieriei. 39Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce
10:39
Deut. 12:6,112 Cron. 31:12
în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoţii care fac slujba, ușierii și cântăreţii. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim
10:39
Cap. 13:10,11.
Casa Dumnezeului nostru.

11

Împărţirea noilor locuitori

111Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea

11:1
Vers. 18.
sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi. 2Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie
11:2
Jud. 5:9
să locuiască la Ierusalim. 3Iată
11:3
1 Cron. 9:2,3
căpeteniile ţinutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoţii și leviţii, slujitorii
11:3
Ezra 2:43
Templului și fiii
11:3
Ezra 2:55
robilor lui Solomon. 4La Ierusalim
11:4
1 Cron. 9:3
s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui
11:4
Gen. 38:29
Pereţ, 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni. 6Toţi fiii lui Pereţ, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji. 7Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 8și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii. 10Din preoţi
11:10
1 Cron. 9:10
: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, 12și fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și fraţii săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor. 15Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16Șabetai și Iozabad, însărcinaţi cu treburile
11:16
1 Cron. 26:29
de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviţilor; 17Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toţi leviţii din cetatea
11:18
Vers. 1.
sfântă erau două sute optzeci și patru. 19Și ușierii: Acub, Talmon și fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută șaptezeci și doi. 20Cealaltă parte din Israel, din preoţi și din leviţi s-a așezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moșia lui. 21Slujitorii
11:21
Cap. 3:26.
Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Ţiha și Ghișpa. 22Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu, 23căci era o poruncă
11:23
Ezra 6:8,9
7:20
a împăratului cu privire la cântăreţi și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. 24Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah
11:24
Gen. 38:30
, fiul lui Iuda, era dregătorul
11:24
1 Cron. 18:17
23:28
împăratului pentru toate treburile poporului. 25Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba
11:25
Ios. 14:15
și în locurile care ţin de el, la Dibon și în locurile care ţin de el, la Iecabţeel și în satele care ţin de el, 26la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet, 27la Haţar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care ţin de ea, 28la Ţiclag, la Mecona și în locurile care ţin de ea, 29la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut, 30la Zanoah, la Adulam și în satele care ţin de el, la Lachis și în ţinutul lui, la Azeca și în locurile care ţin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom. 31Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care ţin de el, 32la Anatot, la Nob, la Hanania, 33la Haţor, la Rama, la Ghitaim, 34la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat, 35la Lod și la Ono, valea
11:35
1 Cron. 4:14
lucrătorilor. 36Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.