Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia

10:1
Cap. 8:9.
, fiul lui Hacalia
10:1
Cap. 1:1.
.

Zedechia, 2Seraia

10:2
Cap. 12:1-21.
, Azaria, Ieremia, 3Pașhur, Amaria, Malchia, 4Hatuș, Șebania, Maluc, 5Harim, Meremot, Obadia, 6Daniel, Ghineton, Baruc, 7Meșulam, Abia, Miiamin, 8Maazia, Bilgai, Șemaia – preoţi. 9Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel 10și fraţii lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11Mica, Rehob, Hașabia, 12Zacur, Șerebia, Șebania, 13Hodia, Bani, Beninu. 14Căpeteniile poporului: Pareoș
10:14
Ezra 2:3
, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15Buni, Azgad, Bebai, 16Adonia, Bigvai, Adin, 17Ater, Ezechia, Azur, 18Hodia, Hașum, Beţai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpiaș, Meșulam, Hezir, 21Meșezabeel, Ţadoc, Iadua, 22Pelatia, Hanan, Anaia, 23Hosea, Hanania, Hașub, 24Haloheș, Pilha, Șobec, 25Rehum, Hașabna, Maaseia, 26Ahia, Hanan, Anan, 27Maluc, Harim, Baana. 28Cealaltă
10:28
Ezra 2:36-43
parte a poporului, preoţii, leviţii, ușierii, cântăreţii, slujitorii Templului și toţi
10:28
Ezra 9:1
10:11,12,19
cei ce se despărţiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fiicele lor, toţi cei ce aveau cunoștinţă și pricepere, 29s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ
10:29
Deut. 29:12,14Ps. 119:106
și au jurat să umble
10:29
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 30Am făgăduit să nu dăm pe fetele
10:30
Exod 34:16Deut. 7:3Ezra 9:12,14
noastre după popoarele ţării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 31să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele
10:31
Exod 20:10Lev. 23:3Deut. 5:12
ţării care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea
10:31
Exod 23:10,11Lev. 25:4
și să nu cerem
10:31
Deut. 15:1,2
plata niciunei datorii.

Hotărâri pentru întreţinerea slujbei

32Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 33pentru pâinile

10:33
Lev. 24:52 Cron. 2:4
pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul
10:33
Num. 28:29
de mâncare necurmat, pentru arderea-de-tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 34Am tras la sorţi, preoţi, leviţi și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar
10:34
Cap. 13:31.
la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie arse pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris
10:34
Lev. 6:12
în Lege. 35Am hotărât să aducem în fiecare an
10:35
Exod 23:19
34:26Lev. 19:23Num. 18:21Deut. 26:2
la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuţi ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege
10:36
Exod 13:2,12,13Lev. 27:26,27Num. 18:15,16
, pe întâii născuţi ai vacilor și oilor noastre; 37
10:37
Lev. 23:17Num. 15:19
18:12Deut. 18:4
26:2
aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială
10:37
Lev. 27:30Num. 18:21
din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetăţile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 38Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când
10:38
Num. 18:26
vor ridica zeciuiala, și leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările
10:38
1 Cron. 9:262 Cron. 31:11
casei vistieriei. 39Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce
10:39
Deut. 12:6,112 Cron. 31:12
în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoţii care fac slujba, ușierii și cântăreţii. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim
10:39
Cap. 13:10,11.
Casa Dumnezeului nostru.

11

Împărţirea noilor locuitori

111Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea

11:1
Vers. 18.
sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi. 2Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie
11:2
Jud. 5:9
să locuiască la Ierusalim. 3Iată
11:3
1 Cron. 9:2,3
căpeteniile ţinutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoţii și leviţii, slujitorii
11:3
Ezra 2:43
Templului și fiii
11:3
Ezra 2:55
robilor lui Solomon. 4La Ierusalim
11:4
1 Cron. 9:3
s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui
11:4
Gen. 38:29
Pereţ, 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni. 6Toţi fiii lui Pereţ, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji. 7Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 8și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii. 10Din preoţi
11:10
1 Cron. 9:10
: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, 12și fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și fraţii săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor. 15Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16Șabetai și Iozabad, însărcinaţi cu treburile
11:16
1 Cron. 26:29
de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviţilor; 17Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toţi leviţii din cetatea
11:18
Vers. 1.
sfântă erau două sute optzeci și patru. 19Și ușierii: Acub, Talmon și fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută șaptezeci și doi. 20Cealaltă parte din Israel, din preoţi și din leviţi s-a așezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moșia lui. 21Slujitorii
11:21
Cap. 3:26.
Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Ţiha și Ghișpa. 22Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu, 23căci era o poruncă
11:23
Ezra 6:8,9
7:20
a împăratului cu privire la cântăreţi și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. 24Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah
11:24
Gen. 38:30
, fiul lui Iuda, era dregătorul
11:24
1 Cron. 18:17
23:28
împăratului pentru toate treburile poporului. 25Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba
11:25
Ios. 14:15
și în locurile care ţin de el, la Dibon și în locurile care ţin de el, la Iecabţeel și în satele care ţin de el, 26la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet, 27la Haţar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care ţin de ea, 28la Ţiclag, la Mecona și în locurile care ţin de ea, 29la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut, 30la Zanoah, la Adulam și în satele care ţin de el, la Lachis și în ţinutul lui, la Azeca și în locurile care ţin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom. 31Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care ţin de el, 32la Anatot, la Nob, la Hanania, 33la Haţor, la Rama, la Ghitaim, 34la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat, 35la Lod și la Ono, valea
11:35
1 Cron. 4:14
lucrătorilor. 36Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.

12

Numărătoarea preoţilor și leviţilor

121Iată preoţii

12:1
Ezra 2:1,2
și leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și cu Iosua: Seraia
12:1
Cap. 10:2-8.
, Ieremia, Ezra, 2Amaria, Maluc, Hatuș, 3Șecania, Rehum, Meremot, 4Ido, Ghinetoi, Abia
12:4
Luca 1:5
, 5Miiamin, Maadia, Bilga, 6Șemaia, Ioiarib, Iedaia, 7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoţilor și ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua
12:7
Ezra 3:2Hag. 1:1Zah. 3:1
. 8Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea
12:8
Cap. 11:17.
laudelor; 9Bacbuchia și Uni, care își împlineau slujbele lângă fraţii lor. 10Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliașib, Eliașib a născut pe Ioiada, 11Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 13pentru Ezra, Meșulam; pentru Amaria, Iohanan; 14pentru Meluchi, Ionatan; pentru Șebania, Iosif; 15pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai; 16pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meșulam; 17pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin și Moadia, Piltai; 18pentru Bilga, Șamua; pentru Șemaia, Ionatan; 19pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; 20pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 21pentru Hilchia, Hașabia; pentru Iedaia, Netaneel. 22Pe vremea lui Eliașib, lui Ioiada, lui Iohanan și lui Iadua, leviţii, capi de familii, și preoţii, au fost scriși sub domnia lui Darius, Persanul. 23Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scriși în Cartea
12:23
1 Cron. 9:14
Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24Căpeteniile leviţilor, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa
12:24
Ezra 3:11
altora, erau însărcinaţi să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala
12:24
1 Cron. 23:25,26
lui David, omul lui Dumnezeu. 25Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porţi. 26Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul
12:26
Cap. 8:9.
, și pe vremea preotului și cărturarului
12:26
Ezra 7:6,11
Ezra.

Sfinţirea zidurilor

27La sfinţirea

12:27
Deut. 20:5
zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea și sărbătoarea cu laude
12:27
1 Cron. 25:62 Cron. 5:13
7:6
și cântări, în sunet de chimvale, alăute și harpe. 28Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, 29din Bet-Ghilgal și din ţinutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreţii își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 30Preoţii și leviţii s-au curăţit și au curăţit și pe popor, porţile și zidul. 31Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea
12:31
Vers. 38.
dreaptă a zidului, spre
12:31
Cap. 2:13;
Poarta Gunoiului. 32În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda, 33Azaria, Ezra, Meșulam, 34Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, 35unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe
12:35
Num. 10:2,8
, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 36și fraţii săi, Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele
12:36
1 Cron. 28:5
de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 37La Poarta
12:37
Cap. 2:14;
Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele
12:37
Cap. 3:15.
cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta
12:37
Cap. 3:26;
Apelor, spre răsărit. 38Al doilea cor
12:38
Vers. 31.
a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului
12:38
Cap. 3:11.
Cuptoarelor, au mers până la zidul
12:38
Cap. 3:8.
cel lat; 39apoi pe deasupra
12:39
2 Împ. 14:13
Porţii lui Efraim, pe deasupra porţii
12:39
Cap. 3:6.
celei vechi, pe deasupra Porţii
12:39
Cap. 3:3.
Peștilor, pe deasupra turnului
12:39
Cap. 3:1.
lui Hananeel și pe deasupra turnului Mea, până la Poarta
12:39
Cap. 3:32.
Oilor. Și s-au oprit la Poarta
12:39
Ier. 32:2
temniţei. 40Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine, 41și preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe, 42și Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreţii și-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia. 43În
12:43
2 Cron. 31:11,12
ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.

Așezarea dregătorilor Templului

44În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor și leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii și leviţii erau la locul lor, 45păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curăţirilor. Cântăreţii și ușierii își împlineau și ei slujbele după

12:45
1 Cron. 25
26
rânduiala lui David și a fiului său Solomon. 46Căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf
12:46
1 Cron. 25:12 Cron. 29:30
, erau căpetenii peste cântăreţi și cântări de laudă și de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu. 47Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părţile cuvenite cântăreţilor și ușierilor, zi de zi; au dat
12:47
Num. 18:21,24
leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii
12:47
Num. 18:26
au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.