Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Împărţirea noilor locuitori

111Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea

11:1
Vers. 18.
Mat. 4:5
27:53
sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi. 2Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie
11:2
Jud. 5:9
să locuiască la Ierusalim. 3Iată
11:3
1 Cron. 9:2,3
căpeteniile ţinutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoţii și leviţii, slujitorii
11:3
Ezra 2:43
Templului și fiii
11:3
Ezra 2:55
robilor lui Solomon. 4La Ierusalim
11:4
1 Cron. 9:3
s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui
11:4
Gen. 38:29
Pereţ, 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni. 6Toţi fiii lui Pereţ, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji. 7Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 8și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii. 10Din preoţi
11:10
1 Cron. 9:10
: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, 12și fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și fraţii săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor. 15Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16Șabetai și Iozabad, însărcinaţi cu treburile
11:16
1 Cron. 26:29
de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviţilor; 17Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toţi leviţii din cetatea
11:18
Vers. 1.

sfântă erau două sute optzeci și patru. 19Și ușierii: Acub, Talmon și fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută șaptezeci și doi. 20Cealaltă parte din Israel, din preoţi și din leviţi s-a așezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moșia lui. 21Slujitorii
11:21
Cap. 3:26.

Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Ţiha și Ghișpa. 22Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu, 23căci era o poruncă
11:23
Ezra 6:8,9
7:20
a împăratului cu privire la cântăreţi și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. 24Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah
11:24
Gen. 38:30
, fiul lui Iuda, era dregătorul
11:24
1 Cron. 18:17
23:28
împăratului pentru toate treburile poporului. 25Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba
11:25
Ios. 14:15
și în locurile care ţin de el, la Dibon și în locurile care ţin de el, la Iecabţeel și în satele care ţin de el, 26la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet, 27la Haţar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care ţin de ea, 28la Ţiclag, la Mecona și în locurile care ţin de ea, 29la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut, 30la Zanoah, la Adulam și în satele care ţin de el, la Lachis și în ţinutul lui, la Azeca și în locurile care ţin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom. 31Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care ţin de el, 32la Anatot, la Nob, la Hanania, 33la Haţor, la Rama, la Ghitaim, 34la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat, 35la Lod și la Ono, valea
11:35
1 Cron. 4:14
lucrătorilor. 36Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.