Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Numărătoarea preoţilor și leviţilor

121Iată preoţii

12:1
Ezra 2:1,2
și leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și cu Iosua: Seraia
12:1
Cap. 10:2-8.

, Ieremia, Ezra, 2Amaria, Maluc, Hatuș, 3Șecania, Rehum, Meremot, 4Ido, Ghinetoi, Abia
12:4
Luca 1:5
, 5Miiamin, Maadia, Bilga, 6Șemaia, Ioiarib, Iedaia, 7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoţilor și ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua
12:7
Ezra 3:2Hag. 1:1Zah. 3:1
. 8Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea
12:8
Cap. 11:17.

laudelor; 9Bacbuchia și Uni, care își împlineau slujbele lângă fraţii lor. 10Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliașib, Eliașib a născut pe Ioiada, 11Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 13pentru Ezra, Meșulam; pentru Amaria, Iohanan; 14pentru Meluchi, Ionatan; pentru Șebania, Iosif; 15pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai; 16pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meșulam; 17pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin și Moadia, Piltai; 18pentru Bilga, Șamua; pentru Șemaia, Ionatan; 19pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; 20pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 21pentru Hilchia, Hașabia; pentru Iedaia, Netaneel. 22Pe vremea lui Eliașib, lui Ioiada, lui Iohanan și lui Iadua, leviţii, capi de familii, și preoţii, au fost scriși sub domnia lui Darius, Persanul. 23Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scriși în Cartea
12:23
1 Cron. 9:14
Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24Căpeteniile leviţilor, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa
12:24
Ezra 3:11
altora, erau însărcinaţi să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala
12:24
1 Cron. 23:25,26
lui David, omul lui Dumnezeu. 25Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porţi. 26Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul
12:26
Cap. 8:9.

, și pe vremea preotului și cărturarului
12:26
Ezra 7:6,11
Ezra.

Sfinţirea zidurilor

27La sfinţirea

12:27
Deut. 20:5
zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea și sărbătoarea cu laude
12:27
1 Cron. 25:62 Cron. 5:13
7:6
și cântări, în sunet de chimvale, alăute și harpe. 28Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, 29din Bet-Ghilgal și din ţinutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreţii își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 30Preoţii și leviţii s-au curăţit și au curăţit și pe popor, porţile și zidul. 31Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea
12:31
Vers. 38.

dreaptă a zidului, spre
12:31
Cap. 2:13;
3:13
Poarta Gunoiului. 32În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda, 33Azaria, Ezra, Meșulam, 34Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, 35unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe
12:35
Num. 10:2,8
, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 36și fraţii săi, Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele
12:36
1 Cron. 28:5
de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 37La Poarta
12:37
Cap. 2:14;
3:15
Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele
12:37
Cap. 3:15.

cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta
12:37
Cap. 3:26;
8:1,3,16
Apelor, spre răsărit. 38Al doilea cor
12:38
Vers. 31.

a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului
12:38
Cap. 3:11.

Cuptoarelor, au mers până la zidul
12:38
Cap. 3:8.

cel lat; 39apoi pe deasupra
12:39
2 Împ. 14:13
Porţii lui Efraim, pe deasupra porţii
12:39
Cap. 3:6.

celei vechi, pe deasupra Porţii
12:39
Cap. 3:3.

Peștilor, pe deasupra turnului
12:39
Cap. 3:1.

lui Hananeel și pe deasupra turnului Mea, până la Poarta
12:39
Cap. 3:32.

Oilor. Și s-au oprit la Poarta
12:39
Ier. 32:2
temniţei. 40Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine, 41și preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe, 42și Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreţii și-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia. 43În
12:43
2 Cron. 31:11,12
ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.

Așezarea dregătorilor Templului

44În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor și leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii și leviţii erau la locul lor, 45păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curăţirilor. Cântăreţii și ușierii își împlineau și ei slujbele după

12:45
1 Cron. 25
26
rânduiala lui David și a fiului său Solomon. 46Căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf
12:46
1 Cron. 25:12 Cron. 29:30
, erau căpetenii peste cântăreţi și cântări de laudă și de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu. 47Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părţile cuvenite cântăreţilor și ușierilor, zi de zi; au dat
12:47
Num. 18:21,24
leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii
12:47
Num. 18:26
au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.