Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Numărătoarea preoţilor și leviţilor

121Iată preoţii

12:1
Ezra 2:1,2
și leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și cu Iosua: Seraia
12:1
Cap. 10:2-8.
, Ieremia, Ezra, 2Amaria, Maluc, Hatuș, 3Șecania, Rehum, Meremot, 4Ido, Ghinetoi, Abia
12:4
Luca 1:5
, 5Miiamin, Maadia, Bilga, 6Șemaia, Ioiarib, Iedaia, 7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoţilor și ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua
12:7
Ezra 3:2Hag. 1:1Zah. 3:1
. 8Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea
12:8
Cap. 11:17.
laudelor; 9Bacbuchia și Uni, care își împlineau slujbele lângă fraţii lor. 10Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliașib, Eliașib a născut pe Ioiada, 11Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 13pentru Ezra, Meșulam; pentru Amaria, Iohanan; 14pentru Meluchi, Ionatan; pentru Șebania, Iosif; 15pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai; 16pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meșulam; 17pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin și Moadia, Piltai; 18pentru Bilga, Șamua; pentru Șemaia, Ionatan; 19pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; 20pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 21pentru Hilchia, Hașabia; pentru Iedaia, Netaneel. 22Pe vremea lui Eliașib, lui Ioiada, lui Iohanan și lui Iadua, leviţii, capi de familii, și preoţii, au fost scriși sub domnia lui Darius, Persanul. 23Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scriși în Cartea
12:23
1 Cron. 9:14
Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24Căpeteniile leviţilor, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa
12:24
Ezra 3:11
altora, erau însărcinaţi să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala
12:24
1 Cron. 23:25,26
lui David, omul lui Dumnezeu. 25Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porţi. 26Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul
12:26
Cap. 8:9.
, și pe vremea preotului și cărturarului
12:26
Ezra 7:6,11
Ezra.

Sfinţirea zidurilor

27La sfinţirea

12:27
Deut. 20:5
zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea și sărbătoarea cu laude
12:27
1 Cron. 25:62 Cron. 5:13
7:6
și cântări, în sunet de chimvale, alăute și harpe. 28Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, 29din Bet-Ghilgal și din ţinutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreţii își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 30Preoţii și leviţii s-au curăţit și au curăţit și pe popor, porţile și zidul. 31Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea
12:31
Vers. 38.
dreaptă a zidului, spre
12:31
Cap. 2:13;
Poarta Gunoiului. 32În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda, 33Azaria, Ezra, Meșulam, 34Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, 35unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe
12:35
Num. 10:2,8
, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 36și fraţii săi, Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele
12:36
1 Cron. 28:5
de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 37La Poarta
12:37
Cap. 2:14;
Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele
12:37
Cap. 3:15.
cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta
12:37
Cap. 3:26;
Apelor, spre răsărit. 38Al doilea cor
12:38
Vers. 31.
a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului
12:38
Cap. 3:11.
Cuptoarelor, au mers până la zidul
12:38
Cap. 3:8.
cel lat; 39apoi pe deasupra
12:39
2 Împ. 14:13
Porţii lui Efraim, pe deasupra porţii
12:39
Cap. 3:6.
celei vechi, pe deasupra Porţii
12:39
Cap. 3:3.
Peștilor, pe deasupra turnului
12:39
Cap. 3:1.
lui Hananeel și pe deasupra turnului Mea, până la Poarta
12:39
Cap. 3:32.
Oilor. Și s-au oprit la Poarta
12:39
Ier. 32:2
temniţei. 40Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine, 41și preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe, 42și Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreţii și-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia. 43În
12:43
2 Cron. 31:11,12
ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.

Așezarea dregătorilor Templului

44În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor și leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii și leviţii erau la locul lor, 45păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curăţirilor. Cântăreţii și ușierii își împlineau și ei slujbele după

12:45
1 Cron. 25
26
rânduiala lui David și a fiului său Solomon. 46Căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf
12:46
1 Cron. 25:12 Cron. 29:30
, erau căpetenii peste cântăreţi și cântări de laudă și de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu. 47Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părţile cuvenite cântăreţilor și ușierilor, zi de zi; au dat
12:47
Num. 18:21,24
leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii
12:47
Num. 18:26
au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.

13

Călcarea de lege a lui Eliașib

131În vremea aceea, s-a citit

13:1
Deut. 31:11,122 Împ. 23:29:3Is. 34:16
în faţa poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul
13:1
Deut. 23:3,4
și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, 2pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră
13:2
Num. 22:5Ios. 24:9,10
împotriva lor cu preţ de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar
13:2
Num. 23:11
24:10Deut. 23:5
Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. 3Când au auzit Legea, au deosebit
13:3
Cap. 9:2;
din Israel pe toţi străinii. 4Înainte de aceasta, preotul Eliașib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, 5pregătise pentru el o cămară mare, unde
13:5
Cap. 12:44.
puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din untdelemn, părţile rânduite
13:5
Num. 18:21,24
pentru leviţi, cântăreţi și ușieri și darurile ridicate pentru preoţi. 6Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al treizeci și doilea an
13:6
Cap. 5:14.
al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire 7să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care-l făcuse Eliașib, pregătind
13:7
Vers. 1,5.
o cămară pentru Tobia în curţile Casei lui Dumnezeu. 8Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. 9Apoi, am poruncit să se curăţească
13:9
2 Cron. 29:5,15,16,18
odăile și am pus iarăși în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia.

Zeciuielile aduse din nou

10Am auzit, de asemenea, că părţile leviţilor nu

13:10
Mal. 3:8
li se dăduseră și că leviţii și cântăreţii însărcinaţi cu slujba fugiseră fiecare în
13:10
Num. 35:2
ţinutul lui. 11Am mustrat
13:11
Vers. 17,25.
pe dregători și am zis: „Pentru ce
13:11
Cap. 10:39.
a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Și am strâns pe leviţi și pe cântăreţi și i-am pus iarăși în slujba lor. 12Atunci
13:12
Cap. 10:38,39;
, tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din untdelemn. 13Am dat cămările
13:13
2 Cron. 31:12
în grija preotului Șelemia, cărturarului Ţadoc și lui Pedaia, unul din leviţi, și le-am adăugat și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși
13:13
Cap. 7:2.
. Ei au fost însărcinaţi să facă împărţirile cuvenite fraţilor lor. 14Adu-Ţi aminte
13:14
Vers. 22,31. Cap. 5:19.
de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!

Sfinţirea Sabatului

15Pe vremea aceea, am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua Sabatului

13:15
Exod 20:10
, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le
13:15
Cap. 10:31.
la Ierusalim în ziua Sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. 16Mai erau și niște tirieni așezaţi în Ierusalim, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului și în Ierusalim. 17Am mustrat
13:17
Vers. 11.
pe mai-marii lui Iuda și le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi pângărind ziua Sabatului? 18Oare n-au lucrat
13:18
Ier. 17:21-23
așa părinţii voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!” 19Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra
13:19
Lev. 23:32
, și să nu se deschidă decât după Sabat. Și am pus câţiva din slujitorii mei la porţi
13:19
Ier. 17:21,22
, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului. 20Și așa negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată și de două ori afară din Ierusalim. 21I-am mustrat și le-am zis: „Pentru ce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi.” Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul Sabatului. 22Am poruncit și leviţilor să se curăţească
13:22
Cap. 12:30.
și să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului.

Adu-Ţi aminte

13:22
Vers. 14,31.
de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri și ocrotește-mă după marea Ta îndurare!

Mustrarea pentru femeile străine

23Tot pe vremea aceea, am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste

13:23
Ezra 9:2
asdodiene, amonite și moabite. 24Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască; nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. 25I-am mustrat
13:25
Vers. 11.
și i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure
13:25
Ezra 10:5
în Numele lui Dumnezeu zicând: „Să nu vă daţi fetele după fiii lor și să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. 26Oare nu în aceasta a păcătuit
13:26
1 Împ. 11:1
Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulţimea
13:26
1 Împ. 3:132 Cron. 1:12
popoarelor; el era iubit
13:26
2 Sam. 12:24
de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși
13:26
1 Împ. 11:4
femeile străine l-au târât și pe el în păcat. 27Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiţi o nelegiuire atât de mare și că păcătuiţi
13:27
Ezra 10:2
împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine?” 28Unul din fiii lui Ioiada
13:28
Cap. 12:10,22.
, fiul marelui preot Eliașib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit de la mine. 29Adu-Ţi aminte
13:29
Cap. 6:14.
de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia și legământul
13:29
Mal. 2:4,11,12
încheiat de preoţi și leviţi. 30I-am curăţit
13:30
Cap. 10:30.
de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoţii și leviţii, fiecare în slujba lui, 31în ce privea atât darul lemnelor
13:31
Cap. 10:34.
la vremuri hotărâte, cât și cele dintâi roade.

Adu-Ţi aminte de mine

13:31
Vers. 14,22.
spre bine, Dumnezeule!