Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Rugăciunea lui Neemia

11Istorisirea lui Neemia

1:1
Cap. 10:1.
, fiul lui Hacalia.

În luna Chișleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa, 2a venit Hanani, unul din fraţii mei, și câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. 3Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în ţară, în cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile

1:3
Cap. 2:17.
Ierusalimului sunt dărâmate
1:3
2 Împ. 25:10
și porţile sunt arse de foc.” 4Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5și am zis:

„Doamne

1:5
Dan. 9:4
, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu
1:5
Exod 20:6
, care ţii legământul Tău și ești plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale! 6Să ia aminte urechea Ta și ochii să-Ţi fie
1:6
1 Împ. 8:28,292 Cron. 6:40Dan. 9:17,18
deschiși: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind
1:6
Dan. 9:20
păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. 7Te-am supărat
1:7
Ps. 106:6Dan. 9:5
și n-am păzit
1:7
Deut. 28:15
poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. 8Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: ‘Când veţi păcătui
1:8
Lev. 26:33Deut. 4:25-27
28:64
, vă voi risipi printre popoare, 9dar
1:9
Lev. 26:39Deut. 4:29-31
30:2
, dacă vă veţi întoarce la Mine și dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, atunci, chiar
1:9
Deut. 30:4
dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.’ 10Ei
1:10
Deut. 9:29Dan. 9:15
sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. 11Ah, Doamne, să
1:11
Vers. 6.
ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor
1:11
Is. 26:8Evr. 13:18
să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul
1:11
Cap. 2:1.
împăratului.

2

Neemia la Ierusalim

21În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe

2:1
Ezra 7:1
, pe când vinul era înaintea lui, am
2:1
Cap. 1:11.
luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. 2Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuși nu ești bolnav; nu poate fi decât o întristare
2:2
Prov. 15:13
a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică 3și am răspuns împăratului: „Trăiască împăratul
2:3
1 Împ. 1:31Dan. 2:4
5:10
6:6,21
în veac! Cum să n-am faţa tristă când cetatea
2:3
Cap. 1:3.
în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită și porţile ei sunt arse de foc?” 4Și împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor 5și am răspuns împăratului: „Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.” 6Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci: „Cât va ţine călătoria ta și când te vei întoarce?” Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o
2:6
Cap. 5:14;
vreme. 7Apoi am zis împăratului: „Dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda, 8și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de lângă casă
2:8
Cap. 3:7.
, pentru zidul cetăţii și pentru casa în care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci
2:8
Ezra 5:5
7:6,9,28
mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. 9M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoţească niște mai-mari ai oastei și niște călăreţi. 10Sanbalat, Horonitul, și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel.

Neemia îmbărbătează poporul

11Am

2:11
Ezra 8:32
ajuns la Ierusalim și am rămas acolo trei zile. 12După aceea, m-am sculat noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. 13Am ieșit noaptea pe Poarta
2:13
2 Cron. 26:9
Văii și m-am îndreptat spre Izvorul Balaurului și spre Poarta Gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate
2:13
Cap. 1:3. Vers. 17.
ale Ierusalimului și la porţile lui arse de foc. 14Am trecut pe la Poarta
2:14
Cap. 3:15.
Izvorului și pe la Iazul Împăratului, și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. 15M-am suit noaptea pe la
2:15
2 Sam. 15:23Ier. 31:40
pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe Poarta Văii, și astfel m-am întors. 16Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoţilor, nici mai-marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. 17Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat și porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de
2:17
Cap. 1:3.
ocară!” 18Și le-am istorisit cum mâna
2:18
Vers. 8.
cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm și să zidim!” Și s-au întărit
2:18
2 Sam. 2:7
în această hotărâre bună. 19Sanbalat, Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Gheșem, Arabul, fiind înștiinţaţi, și-au bătut joc
2:19
Ps. 44:13
79:4
80:6
de noi și ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi
2:19
Cap. 6:6.
împotriva împăratului?” 20Și eu le-am răspuns: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii Săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi
2:20
Ezra 4:3
n-aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim.”

3

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31Marele preot Eliașib

3:1
Cap. 12:10.
s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, și au zidit
3:1
Ioan 5:2
Poarta Oilor. Au sfinţit-o și i-au pus ușile; au sfinţit-o de la turnul Mea
3:1
Cap. 12:39.
până la turnul
3:1
Ier. 31:38Zah. 14:10
lui Hananeel. 2Alături de Eliașib au zidit și oamenii
3:2
Ezra 2:34
din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. 3Fiii lui Senaa au zidit Poarta
3:3
2 Cron. 33:14Ţef. 1:10
Peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile
3:3
Cap. 6:1;
, încuietorile și zăvoarele. 4Alături de ei, a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana; 5alături de ei au lucrat tecoiţii, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba
3:5
Jud. 5:23
Domnului. 6Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta
3:6
Cap. 12:39.
cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 7Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, și oamenii din Gabaon și Miţpa, până la scaunul
3:7
Cap. 2:8.
dregătorului de dincoace de râul Eufrat; 8alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat
3:8
Cap. 12:38.
. 9Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai-mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 10Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11O altă parte a zidului și turnul
3:11
Cap. 12:38.
cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat-Moab. 12Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Șalum, fiul lui Haloheș, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 13Hanun și locuitorii Zanoahului au dres Poarta
3:13
Cap. 2:13.
Văii. Au zidit-o și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta
3:13
Cap. 2:13.
Gunoiului. 14Malchia, fiul lui Recab, mai-marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres Poarta Gunoiului. A zidit-o și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15Șalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ţinutul Miţpa, a dres Poarta
3:15
Cap. 2:14.
Izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe
3:15
Ioan 9:7
lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David. 16După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai-marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului până în faţa mormintelor lui David, până la iazul
3:16
2 Împ. 20:20Is. 22:11
care fusese zidit și până la casa vitejilor. 17După el, au lucrat leviţii, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Hașabia, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila. 18După el, au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila, 19și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai-marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, în faţa suișului casei armelor, în unghi
3:19
2 Cron. 26:9
. 20După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliașib. 21După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib. 22După el, au lucrat preoţii din împrejurimile Ierusalimului. 23După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. 24După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi
3:24
Vers. 19.
și până la colţ. 25Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faţa unghiului și în faţa turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea
3:25
Ier. 32:2
33:1
37:21
temniţei. După el, a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș. 26Slujitorii
3:26
Ezra 2:43
Templului care locuiesc pe deal
3:26
2 Cron. 27:3
au lucrat până în dreptul Porţii
3:26
Cap. 8:1,3;
Apelor, la răsărit, și până în dreptul turnului care iese în afară. 27După ei, tecoiţii au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară până la zidul dealului. 28Deasupra Porţii
3:28
2 Împ. 11:162 Cron. 23:15Ier. 31:40
Cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui. 29După ei, Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el, a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porţii de la răsărit. 30După el, Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în faţa odăii lui. 31După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului și negustorilor, în dreptul porţii Mifcad și până la odaia de sus din colţ. 32Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colţ și Poarta Oilor.