Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31Marele preot Eliașib

3:1
Cap. 12:10.
s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, și au zidit
3:1
Ioan 5:2
Poarta Oilor. Au sfinţit-o și i-au pus ușile; au sfinţit-o de la turnul Mea
3:1
Cap. 12:39.
până la turnul
3:1
Ier. 31:38Zah. 14:10
lui Hananeel. 2Alături de Eliașib au zidit și oamenii
3:2
Ezra 2:34
din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. 3Fiii lui Senaa au zidit Poarta
3:3
2 Cron. 33:14Ţef. 1:10
Peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile
3:3
Cap. 6:1;
, încuietorile și zăvoarele. 4Alături de ei, a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana; 5alături de ei au lucrat tecoiţii, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba
3:5
Jud. 5:23
Domnului. 6Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta
3:6
Cap. 12:39.
cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 7Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, și oamenii din Gabaon și Miţpa, până la scaunul
3:7
Cap. 2:8.
dregătorului de dincoace de râul Eufrat; 8alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat
3:8
Cap. 12:38.
. 9Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai-mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 10Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11O altă parte a zidului și turnul
3:11
Cap. 12:38.
cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat-Moab. 12Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Șalum, fiul lui Haloheș, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 13Hanun și locuitorii Zanoahului au dres Poarta
3:13
Cap. 2:13.
Văii. Au zidit-o și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta
3:13
Cap. 2:13.
Gunoiului. 14Malchia, fiul lui Recab, mai-marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres Poarta Gunoiului. A zidit-o și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15Șalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ţinutul Miţpa, a dres Poarta
3:15
Cap. 2:14.
Izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe
3:15
Ioan 9:7
lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David. 16După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai-marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului până în faţa mormintelor lui David, până la iazul
3:16
2 Împ. 20:20Is. 22:11
care fusese zidit și până la casa vitejilor. 17După el, au lucrat leviţii, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Hașabia, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila. 18După el, au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila, 19și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai-marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, în faţa suișului casei armelor, în unghi
3:19
2 Cron. 26:9
. 20După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliașib. 21După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib. 22După el, au lucrat preoţii din împrejurimile Ierusalimului. 23După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. 24După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi
3:24
Vers. 19.
și până la colţ. 25Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faţa unghiului și în faţa turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea
3:25
Ier. 32:2
33:1
37:21
temniţei. După el, a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș. 26Slujitorii
3:26
Ezra 2:43
Templului care locuiesc pe deal
3:26
2 Cron. 27:3
au lucrat până în dreptul Porţii
3:26
Cap. 8:1,3;
Apelor, la răsărit, și până în dreptul turnului care iese în afară. 27După ei, tecoiţii au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară până la zidul dealului. 28Deasupra Porţii
3:28
2 Împ. 11:162 Cron. 23:15Ier. 31:40
Cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui. 29După ei, Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el, a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porţii de la răsărit. 30După el, Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în faţa odăii lui. 31După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului și negustorilor, în dreptul porţii Mifcad și până la odaia de sus din colţ. 32Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colţ și Poarta Oilor.

4

Lucrările urmează

41Când a auzit Sanbalat

4:1
Cap. 2:10,19.
că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei 2și a zis înaintea fraţilor săi și înaintea ostașilor Samariei: „La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc?” 3Tobia
4:3
Cap. 2:10,19.
, Amonitul, era lângă el și a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră.” 4„Ascultă
4:4
Ps. 123:3,4
, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă
4:4
Ps. 79:12Prov. 3:34
ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. 5Nu le ierta
4:5
Ps. 69:27,28
109:14,15Ier. 18:23
fărădelegea, și păcatul lor să nu fie șters dinaintea Ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc.” 6Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălţimea lui. Și poporul lucra cu inimă. 7Dar Sanbalat
4:7
Vers. 1.
, Tobia, arabii, amoniţii și asdodiţii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. 8S-au unit
4:8
Ps. 83:3-5
toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. 9Ne-am
4:9
Ps. 50:15
rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte, ca să ne apere împotriva loviturilor lor. 10Însă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul.” 11Și vrăjmașii noștri ziceau: „Nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea.” 12Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de zece ori și ne-au înștiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi. 13De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoia zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toţi cu săbiile, suliţele și arcurile lor. 14M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Nu vă temeţi
4:14
Num. 14:9Deut. 1:29
de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare
4:14
Deut. 10:17
și înfricoșat și luptaţi
4:14
2 Sam. 10:12
pentru fraţii voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre!” 15Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit
4:15
Iov 5:12
planul și ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui. 16Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda. 17Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma. 18Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine. 19Am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Lucrarea este mare și întinsă, și noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii. 20La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul
4:20
Exod 14:14,25Deut. 1:30
3:22
20:4Ios. 23:10
nostru va lupta pentru noi.” 21Așa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. 22În același timp, am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.” 23Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.

5

Plângerile poporului

51Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri

5:1
Is. 5:7
împotriva fraţilor
5:1
Lev. 25:35-37Deut. 15:7
lor iudei. 2Unii ziceau: „Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim.” 3Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.” 4Alţii ziceau: „Am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5Și totuși carnea
5:5
Is. 58:7
noastră este ca și carnea fraţilor noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor; și iată, supunem la robie
5:5
Exod 21:7Lev. 25:39
pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora.” 6M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. 7Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: „Ce, voi împrumutaţi cu
5:7
Exod 22:25Lev. 25:36Ezec. 22:12
camătă fraţilor voștri?” Și am strâns în jurul meu o mare mulţime 8și le-am zis: „Noi am răscumpărat
5:8
Lev. 25:48
, după puterea noastră, pe fraţii noștri iudei vânduţi neamurilor, și voi să vindeţi pe fraţii voștri? Și încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. 9Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica
5:9
Lev. 25:36
Dumnezeului nostru, ca
5:9
2 Sam. 12:14Rom. 2:241 Pet. 2:12
să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? 10Și eu, și fraţii mei, și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta! 11Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei ca dobândă.” 12Ei au răspuns: „Le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure
5:12
Ezra 10:5Ier. 34:8,9
că își vor ţine cuvântul. 13Și mi-am
5:13
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
scuturat mantaua zicând: „Așa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ţine cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale!” Toată adunarea a zis: „Amin.” Și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a
5:13
2 Împ. 23:3
ţinut de cuvânt.

Neemia, ca dregător

14Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci și doilea

5:14
Cap. 13:6.
an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite
5:14
1 Cor. 9:4,15
dregătorului. 15Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu
5:15
2 Cor. 11:9
12:13
n-am făcut așa din frică
5:15
Vers. 9.
de Dumnezeu. 16Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toţi slujitorii mei erau la lucru. 17Aveam la masă
5:17
2 Sam. 9:71 Împ. 18:19
o sută cincizeci de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de primprejur. 18Mi se pregăteau
5:18
1 Împ. 4:22
în fiecare zi un bou, șase berbeci aleși și păsări și, la fiecare zece zile, se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n-am cerut
5:18
Vers. 14,15.
veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. 19Adu-Ţi
5:19
Cap. 13:22.
aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!