Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Lucrările urmează

41Când a auzit Sanbalat

4:1
Cap. 2:10,19.
că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei 2și a zis înaintea fraţilor săi și înaintea ostașilor Samariei: „La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc?” 3Tobia
4:3
Cap. 2:10,19.
, Amonitul, era lângă el și a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră.” 4„Ascultă
4:4
Ps. 123:3,4
, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă
4:4
Ps. 79:12Prov. 3:34
ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. 5Nu le ierta
4:5
Ps. 69:27,28
109:14,15Ier. 18:23
fărădelegea, și păcatul lor să nu fie șters dinaintea Ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc.” 6Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălţimea lui. Și poporul lucra cu inimă. 7Dar Sanbalat
4:7
Vers. 1.
, Tobia, arabii, amoniţii și asdodiţii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. 8S-au unit
4:8
Ps. 83:3-5
toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. 9Ne-am
4:9
Ps. 50:15
rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte, ca să ne apere împotriva loviturilor lor. 10Însă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul.” 11Și vrăjmașii noștri ziceau: „Nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea.” 12Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de zece ori și ne-au înștiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi. 13De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoia zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toţi cu săbiile, suliţele și arcurile lor. 14M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Nu vă temeţi
4:14
Num. 14:9Deut. 1:29
de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare
4:14
Deut. 10:17
și înfricoșat și luptaţi
4:14
2 Sam. 10:12
pentru fraţii voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre!” 15Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit
4:15
Iov 5:12
planul și ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui. 16Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda. 17Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma. 18Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine. 19Am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Lucrarea este mare și întinsă, și noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii. 20La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul
4:20
Exod 14:14,25Deut. 1:30
3:22
20:4Ios. 23:10
nostru va lupta pentru noi.” 21Așa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. 22În același timp, am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.” 23Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.

5

Plângerile poporului

51Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri

5:1
Is. 5:7
împotriva fraţilor
5:1
Lev. 25:35-37Deut. 15:7
lor iudei. 2Unii ziceau: „Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim.” 3Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.” 4Alţii ziceau: „Am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5Și totuși carnea
5:5
Is. 58:7
noastră este ca și carnea fraţilor noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor; și iată, supunem la robie
5:5
Exod 21:7Lev. 25:39
pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora.” 6M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. 7Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: „Ce, voi împrumutaţi cu
5:7
Exod 22:25Lev. 25:36Ezec. 22:12
camătă fraţilor voștri?” Și am strâns în jurul meu o mare mulţime 8și le-am zis: „Noi am răscumpărat
5:8
Lev. 25:48
, după puterea noastră, pe fraţii noștri iudei vânduţi neamurilor, și voi să vindeţi pe fraţii voștri? Și încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. 9Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica
5:9
Lev. 25:36
Dumnezeului nostru, ca
5:9
2 Sam. 12:14Rom. 2:241 Pet. 2:12
să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? 10Și eu, și fraţii mei, și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta! 11Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei ca dobândă.” 12Ei au răspuns: „Le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure
5:12
Ezra 10:5Ier. 34:8,9
că își vor ţine cuvântul. 13Și mi-am
5:13
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
scuturat mantaua zicând: „Așa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ţine cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale!” Toată adunarea a zis: „Amin.” Și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a
5:13
2 Împ. 23:3
ţinut de cuvânt.

Neemia, ca dregător

14Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci și doilea

5:14
Cap. 13:6.
an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite
5:14
1 Cor. 9:4,15
dregătorului. 15Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu
5:15
2 Cor. 11:9
12:13
n-am făcut așa din frică
5:15
Vers. 9.
de Dumnezeu. 16Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toţi slujitorii mei erau la lucru. 17Aveam la masă
5:17
2 Sam. 9:71 Împ. 18:19
o sută cincizeci de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de primprejur. 18Mi se pregăteau
5:18
1 Împ. 4:22
în fiecare zi un bou, șase berbeci aleși și păsări și, la fiecare zece zile, se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n-am cerut
5:18
Vers. 14,15.
veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. 19Adu-Ţi
5:19
Cap. 13:22.
aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!

6

Noi piedici

61Nu pusesem

6:1
Cap. 3:1,3.
încă ușile porţilor când Sanbalat, Tobia, Gheșem, Arabul, și ceilalţi vrăjmași ai noștri au auzit
6:1
Cap. 2:10,19;
că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. 2Atunci, Sanbalat și Gheșem au trimis
6:2
Prov. 26:24,25
să-mi spună: „Vino și să ne întâlnim în satele din valea Ono
6:2
1 Cron. 8:12
.” Își puseseră
6:2
Ps. 37:12,32
de gând să-mi facă rău. 3Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” 4Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere, și le-am dat același răspuns. 5Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea în mână o scrisoare deschisă. 6În ea era scris: „Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu
6:6
Cap. 2:19.
și iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor 7și că ai pus chiar proroci, ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștinţa împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună.” 8Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le născocești!” 9Toţi oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Li se va înmuia inima, și lucrarea nu se va face.” Acum, Dumnezeule, întărește-mă! 10M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis: „Haidem împreună în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, și să închidem ușile Templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare.” 11Eu am răspuns: „Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în Templu și să trăiască? Nu voi intra!” 12Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit
6:12
Ezec. 13:22
așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. 13Și, câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. 14Adu-Ţi aminte, Dumnezeule
6:14
Cap. 13:29.
, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor! Adu-Ţi aminte și de Noadia, prorociţa
6:14
Ezec. 13:17
, și de ceilalţi proroci care căutau să mă sperie! 15Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. 16Când
6:16
Cap. 2:10;
au auzit toţi vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult și au cunoscut
6:16
Ps. 126:2
că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. 17În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. 18Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. 19Vorbeau bine de el chiar în faţa mea și-i spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze.