Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Plângerile poporului

51Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri

5:1
Is. 5:7
împotriva fraţilor
5:1
Lev. 25:35-37Deut. 15:7
lor iudei. 2Unii ziceau: „Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim.” 3Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.” 4Alţii ziceau: „Am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5Și totuși carnea
5:5
Is. 58:7
noastră este ca și carnea fraţilor noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor; și iată, supunem la robie
5:5
Exod 21:7Lev. 25:39
pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora.” 6M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. 7Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: „Ce, voi împrumutaţi cu
5:7
Exod 22:25Lev. 25:36Ezec. 22:12
camătă fraţilor voștri?” Și am strâns în jurul meu o mare mulţime 8și le-am zis: „Noi am răscumpărat
5:8
Lev. 25:48
, după puterea noastră, pe fraţii noștri iudei vânduţi neamurilor, și voi să vindeţi pe fraţii voștri? Și încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. 9Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica
5:9
Lev. 25:36
Dumnezeului nostru, ca
5:9
2 Sam. 12:14Rom. 2:241 Pet. 2:12
să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? 10Și eu, și fraţii mei, și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta! 11Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei ca dobândă.” 12Ei au răspuns: „Le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure
5:12
Ezra 10:5Ier. 34:8,9
că își vor ţine cuvântul. 13Și mi-am
5:13
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
scuturat mantaua zicând: „Așa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ţine cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale!” Toată adunarea a zis: „Amin.” Și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a
5:13
2 Împ. 23:3
ţinut de cuvânt.

Neemia, ca dregător

14Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci și doilea

5:14
Cap. 13:6.
an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite
5:14
1 Cor. 9:4,15
dregătorului. 15Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu
5:15
2 Cor. 11:9
12:13
n-am făcut așa din frică
5:15
Vers. 9.
de Dumnezeu. 16Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toţi slujitorii mei erau la lucru. 17Aveam la masă
5:17
2 Sam. 9:71 Împ. 18:19
o sută cincizeci de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de primprejur. 18Mi se pregăteau
5:18
1 Împ. 4:22
în fiecare zi un bou, șase berbeci aleși și păsări și, la fiecare zece zile, se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n-am cerut
5:18
Vers. 14,15.
veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. 19Adu-Ţi
5:19
Cap. 13:22.
aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!

6

Noi piedici

61Nu pusesem

6:1
Cap. 3:1,3.
încă ușile porţilor când Sanbalat, Tobia, Gheșem, Arabul, și ceilalţi vrăjmași ai noștri au auzit
6:1
Cap. 2:10,19;
că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. 2Atunci, Sanbalat și Gheșem au trimis
6:2
Prov. 26:24,25
să-mi spună: „Vino și să ne întâlnim în satele din valea Ono
6:2
1 Cron. 8:12
.” Își puseseră
6:2
Ps. 37:12,32
de gând să-mi facă rău. 3Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” 4Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere, și le-am dat același răspuns. 5Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea în mână o scrisoare deschisă. 6În ea era scris: „Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu
6:6
Cap. 2:19.
și iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor 7și că ai pus chiar proroci, ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștinţa împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună.” 8Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le născocești!” 9Toţi oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Li se va înmuia inima, și lucrarea nu se va face.” Acum, Dumnezeule, întărește-mă! 10M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis: „Haidem împreună în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, și să închidem ușile Templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare.” 11Eu am răspuns: „Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în Templu și să trăiască? Nu voi intra!” 12Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit
6:12
Ezec. 13:22
așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. 13Și, câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. 14Adu-Ţi aminte, Dumnezeule
6:14
Cap. 13:29.
, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor! Adu-Ţi aminte și de Noadia, prorociţa
6:14
Ezec. 13:17
, și de ceilalţi proroci care căutau să mă sperie! 15Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. 16Când
6:16
Cap. 2:10;
au auzit toţi vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult și au cunoscut
6:16
Ps. 126:2
că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. 17În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. 18Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. 19Vorbeau bine de el chiar în faţa mea și-i spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze.

7

Numărul israeliţilor întorși sub Zorobabel

71După ce s-a zidit zidul și am

7:1
Cap. 6:1.
pus ușile porţilor, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreţii și leviţii. 2Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetăţuiei Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioșia și prin frica
7:2
Exod 18:21
lui de Dumnezeu, 3și le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 4Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puţin în ea și casele nu erau zidite. 5Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. 6Iată pe cei
7:6
Ezra 2:1
din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.

Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 8fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 13fiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci; 14fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 15fiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt; 16fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt; 17fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi; 18fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte; 19fiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte; 20fiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci; 21fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 22fiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt; 23fiii lui Beţai, trei sute douăzeci și patru; 24fiii lui Harif, o sută doisprezece; 25fiii lui Gabaon, nouăzeci și cinci; 26oamenii din Betleem și din Netofa, o sută optzeci și opt; 27oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 28oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci și doi; 29oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei; 30oamenii din Rama și din Gheba, șase sute douăzeci și unu; 31oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 32oamenii din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; 33oamenii din celălalt Nebo, cincizeci și doi; 34fiii celuilalt Elam

7:34
Vers. 12.
, o mie două sute cincizeci și patru; 35fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci și cinci; 37fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și unu; 38fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39Preoţi: fiii lui Iedaia
7:39
1 Cron. 24:7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 40fiii lui Imer
7:40
1 Cron. 24:14
, o mie cincizeci și doi; 41fiii lui Pașhur
7:41
1 Cron. 9:12
24:9
, o mie două sute patruzeci și șapte; 42fiii lui Harim
7:42
1 Cron. 24:8
, o mie șaptesprezece. 43Leviţi: fiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, șaptezeci și patru. 44Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt. 45Ușieri: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, o sută treizeci și opt. 46Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 51fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefișim, 53fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 55fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 57Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 60Toţi slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci și doi. 61Iată
7:61
Ezra 2:59
pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. 62Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi. 63Și dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 64Și-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie, 65și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. 66Adunarea întreagă era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 67afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreţi și cântăreţe. 68Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 69patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 70Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul
7:70
Cap. 8:9.
a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veșminte preoţești. 71Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici
7:71
Ezra 2:69
de aur și două mii două sute de mine de argint. 72Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoţești. 73Preoţii și leviţii, ușierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului și tot Israelul s-au așezat în cetăţile lor
7:73
Ezra 3:1
.