Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Noi piedici

61Nu pusesem

6:1
Cap. 3:1,3.
încă ușile porţilor când Sanbalat, Tobia, Gheșem, Arabul, și ceilalţi vrăjmași ai noștri au auzit
6:1
Cap. 2:10,19;
că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. 2Atunci, Sanbalat și Gheșem au trimis
6:2
Prov. 26:24,25
să-mi spună: „Vino și să ne întâlnim în satele din valea Ono
6:2
1 Cron. 8:12
.” Își puseseră
6:2
Ps. 37:12,32
de gând să-mi facă rău. 3Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” 4Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere, și le-am dat același răspuns. 5Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea în mână o scrisoare deschisă. 6În ea era scris: „Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu
6:6
Cap. 2:19.
și iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor 7și că ai pus chiar proroci, ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștinţa împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună.” 8Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le născocești!” 9Toţi oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Li se va înmuia inima, și lucrarea nu se va face.” Acum, Dumnezeule, întărește-mă! 10M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis: „Haidem împreună în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, și să închidem ușile Templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare.” 11Eu am răspuns: „Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în Templu și să trăiască? Nu voi intra!” 12Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit
6:12
Ezec. 13:22
așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. 13Și, câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. 14Adu-Ţi aminte, Dumnezeule
6:14
Cap. 13:29.
, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor! Adu-Ţi aminte și de Noadia, prorociţa
6:14
Ezec. 13:17
, și de ceilalţi proroci care căutau să mă sperie! 15Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. 16Când
6:16
Cap. 2:10;
au auzit toţi vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult și au cunoscut
6:16
Ps. 126:2
că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. 17În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. 18Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. 19Vorbeau bine de el chiar în faţa mea și-i spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze.

7

Numărul israeliţilor întorși sub Zorobabel

71După ce s-a zidit zidul și am

7:1
Cap. 6:1.
pus ușile porţilor, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreţii și leviţii. 2Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetăţuiei Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioșia și prin frica
7:2
Exod 18:21
lui de Dumnezeu, 3și le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 4Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puţin în ea și casele nu erau zidite. 5Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. 6Iată pe cei
7:6
Ezra 2:1
din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.

Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 8fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 13fiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci; 14fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 15fiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt; 16fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt; 17fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi; 18fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte; 19fiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte; 20fiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci; 21fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 22fiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt; 23fiii lui Beţai, trei sute douăzeci și patru; 24fiii lui Harif, o sută doisprezece; 25fiii lui Gabaon, nouăzeci și cinci; 26oamenii din Betleem și din Netofa, o sută optzeci și opt; 27oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 28oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci și doi; 29oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei; 30oamenii din Rama și din Gheba, șase sute douăzeci și unu; 31oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 32oamenii din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; 33oamenii din celălalt Nebo, cincizeci și doi; 34fiii celuilalt Elam

7:34
Vers. 12.
, o mie două sute cincizeci și patru; 35fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci și cinci; 37fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și unu; 38fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39Preoţi: fiii lui Iedaia
7:39
1 Cron. 24:7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 40fiii lui Imer
7:40
1 Cron. 24:14
, o mie cincizeci și doi; 41fiii lui Pașhur
7:41
1 Cron. 9:12
24:9
, o mie două sute patruzeci și șapte; 42fiii lui Harim
7:42
1 Cron. 24:8
, o mie șaptesprezece. 43Leviţi: fiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, șaptezeci și patru. 44Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt. 45Ușieri: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, o sută treizeci și opt. 46Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 51fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefișim, 53fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 55fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 57Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 60Toţi slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci și doi. 61Iată
7:61
Ezra 2:59
pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. 62Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi. 63Și dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 64Și-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie, 65și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. 66Adunarea întreagă era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 67afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreţi și cântăreţe. 68Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 69patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 70Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul
7:70
Cap. 8:9.
a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veșminte preoţești. 71Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici
7:71
Ezra 2:69
de aur și două mii două sute de mine de argint. 72Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoţești. 73Preoţii și leviţii, ușierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului și tot Israelul s-au așezat în cetăţile lor
7:73
Ezra 3:1
.

8

Citirea Legii

81Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor.

Atunci, tot poporul

8:1
Ezra 3:1
s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea
8:1
Cap. 3:26.
Porţii Apelor. Au zis cărturarului
8:1
Ezra 7:6
Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. 2Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării alcătuite din bărbaţi
8:2
Lev. 23:24
și femei și din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia
8:2
Deut. 31:11,12
zi a lunii a șaptea. 3Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor și femeilor și în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii. 4Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau: Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia, și la stânga: Pedaia, Mișael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și, când a deschis-o, tot poporul s-a
8:5
Jud. 3:20
sculat. 6Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8:6
1 Cor. 14:16
ridicând mâinile
8:6
Plâng. 3:411 Tim. 2:8
: „Amin! Amin!” Și s-au plecat
8:6
Exod 4:31
12:272 Cron. 20:18
și s-au închinat înaintea Domnului, cu faţa la pământ. 7Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviţii lămureau poporului Legea
8:7
Lev. 10:11Deut. 33:102 Cron. 17:7-9Mal. 2:7
și fiecare stătea la locul lui. 8Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu și-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.

Prăznuirea Sărbătorii Corturilor

9Dregătorul Neemia

8:9
Ezra 2:6310:1
, preotul și cărturarul Ezra și leviţii
8:9
2 Cron. 35:3
care învăţau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta
8:9
Lev. 23:24Num. 29:1
este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi
8:9
Deut. 16:14,15Ecl. 3:4
și să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. 10Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase și beţi băuturi dulci și trimiteţi câte o parte
8:10
Est. 9:19,22Apoc. 11:10
și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” 11Leviţii potoleau pe tot poporul zicând: „Tăceţi, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniţi!” 12Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte
8:12
Vers. 10.
și altora și s-au veselit mult. Căci înţeleseseră
8:12
Vers. 7,8.
cuvintele care li se tâlcuiseră. 13A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii și leviţii s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii. 14Și au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi
8:14
Lev. 23:34,42Deut. 16:13
în timpul sărbătorii lunii a șaptea. 15Atunci au trimis să răspândească vestea
8:15
Lev. 23:4
aceasta în toate cetăţile lor și la Ierusalim
8:15
Deut. 16:16
: „Duceţi-vă la munte și aduceţi ramuri
8:15
Lev. 23:40
de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceţi corturi, cum este scris.” 16Atunci, poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul
8:16
Deut. 22:8
caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor
8:16
Cap. 12:37.
și pe locul deschis de la poarta
8:16
2 Împ. 14:13
lui Efraim. 17Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie
8:17
2 Cron. 30:21
. 18Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi
8:18
Deut. 31:10
, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit
8:18
Lev. 23:36Num. 29:35
.