Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Numărul israeliţilor întorși sub Zorobabel

71După ce s-a zidit zidul și am

7:1
Cap. 6:1.
pus ușile porţilor, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreţii și leviţii. 2Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetăţuiei Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioșia și prin frica
7:2
Exod 18:21
lui de Dumnezeu, 3și le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 4Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puţin în ea și casele nu erau zidite. 5Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. 6Iată pe cei
7:6
Ezra 2:1
din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.

Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 8fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 13fiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci; 14fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 15fiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt; 16fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt; 17fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi; 18fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte; 19fiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte; 20fiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci; 21fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 22fiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt; 23fiii lui Beţai, trei sute douăzeci și patru; 24fiii lui Harif, o sută doisprezece; 25fiii lui Gabaon, nouăzeci și cinci; 26oamenii din Betleem și din Netofa, o sută optzeci și opt; 27oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 28oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci și doi; 29oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei; 30oamenii din Rama și din Gheba, șase sute douăzeci și unu; 31oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 32oamenii din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei; 33oamenii din celălalt Nebo, cincizeci și doi; 34fiii celuilalt Elam

7:34
Vers. 12.
, o mie două sute cincizeci și patru; 35fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci și cinci; 37fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și unu; 38fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39Preoţi: fiii lui Iedaia
7:39
1 Cron. 24:7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 40fiii lui Imer
7:40
1 Cron. 24:14
, o mie cincizeci și doi; 41fiii lui Pașhur
7:41
1 Cron. 9:12
24:9
, o mie două sute patruzeci și șapte; 42fiii lui Harim
7:42
1 Cron. 24:8
, o mie șaptesprezece. 43Leviţi: fiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, șaptezeci și patru. 44Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt. 45Ușieri: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, o sută treizeci și opt. 46Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 51fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefișim, 53fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 55fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 57Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 60Toţi slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci și doi. 61Iată
7:61
Ezra 2:59
pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. 62Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi. 63Și dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 64Și-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie, 65și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. 66Adunarea întreagă era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 67afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreţi și cântăreţe. 68Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 69patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 70Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul
7:70
Cap. 8:9.
a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veșminte preoţești. 71Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici
7:71
Ezra 2:69
de aur și două mii două sute de mine de argint. 72Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoţești. 73Preoţii și leviţii, ușierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului și tot Israelul s-au așezat în cetăţile lor
7:73
Ezra 3:1
.

8

Citirea Legii

81Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor.

Atunci, tot poporul

8:1
Ezra 3:1
s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea
8:1
Cap. 3:26.
Porţii Apelor. Au zis cărturarului
8:1
Ezra 7:6
Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. 2Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării alcătuite din bărbaţi
8:2
Lev. 23:24
și femei și din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia
8:2
Deut. 31:11,12
zi a lunii a șaptea. 3Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor și femeilor și în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii. 4Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau: Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia, și la stânga: Pedaia, Mișael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și, când a deschis-o, tot poporul s-a
8:5
Jud. 3:20
sculat. 6Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8:6
1 Cor. 14:16
ridicând mâinile
8:6
Plâng. 3:411 Tim. 2:8
: „Amin! Amin!” Și s-au plecat
8:6
Exod 4:31
12:272 Cron. 20:18
și s-au închinat înaintea Domnului, cu faţa la pământ. 7Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviţii lămureau poporului Legea
8:7
Lev. 10:11Deut. 33:102 Cron. 17:7-9Mal. 2:7
și fiecare stătea la locul lui. 8Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu și-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.

Prăznuirea Sărbătorii Corturilor

9Dregătorul Neemia

8:9
Ezra 2:6310:1
, preotul și cărturarul Ezra și leviţii
8:9
2 Cron. 35:3
care învăţau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta
8:9
Lev. 23:24Num. 29:1
este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi
8:9
Deut. 16:14,15Ecl. 3:4
și să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. 10Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase și beţi băuturi dulci și trimiteţi câte o parte
8:10
Est. 9:19,22Apoc. 11:10
și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” 11Leviţii potoleau pe tot poporul zicând: „Tăceţi, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniţi!” 12Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte
8:12
Vers. 10.
și altora și s-au veselit mult. Căci înţeleseseră
8:12
Vers. 7,8.
cuvintele care li se tâlcuiseră. 13A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii și leviţii s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii. 14Și au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi
8:14
Lev. 23:34,42Deut. 16:13
în timpul sărbătorii lunii a șaptea. 15Atunci au trimis să răspândească vestea
8:15
Lev. 23:4
aceasta în toate cetăţile lor și la Ierusalim
8:15
Deut. 16:16
: „Duceţi-vă la munte și aduceţi ramuri
8:15
Lev. 23:40
de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceţi corturi, cum este scris.” 16Atunci, poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul
8:16
Deut. 22:8
caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor
8:16
Cap. 12:37.
și pe locul deschis de la poarta
8:16
2 Împ. 14:13
lui Efraim. 17Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie
8:17
2 Cron. 30:21
. 18Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi
8:18
Deut. 31:10
, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit
8:18
Lev. 23:36Num. 29:35
.

9

Postul și mărturisirea păcatelor

91În a douăzeci și patra zi a

9:1
Cap. 8:2.
aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci
9:1
Ios. 7:61 Sam. 4:122 Sam. 1:2Iov 2:12
și presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post. 2Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se
9:2
Ezra 10:11
de toţi străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile părinţilor lor. 3După ce au stat jos, au citit
9:3
Cap. 8:7,8.
în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi, și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. 4Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani s-au suit pe scaunul leviţilor și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 5Și leviţii Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis:

„Sculaţi-vă și binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie!

Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit

9:5
1 Cron. 29:13
, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă! 6Tu, Doamne, numai
9:6
2 Împ. 19:15,19Ps. 86:10Is. 37:16,20
Tu ai făcut
9:6
Gen. 1:1Exod 20:11Apoc. 14:7
cerurile, cerurile
9:6
Deut. 10:141 Împ. 8:27
cerurilor și toată
9:6
Gen. 2:1
oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai
9:6
Ps. 36:6
viaţă tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 7Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram
9:7
Gen. 11:31
12:1
, l-ai scos din Ur, din Haldeea, și i-ai pus numele Avraam
9:7
Gen. 17:5
. 8Tu ai găsit inima lui credincioasă
9:8
Gen. 15:6
înaintea Ta, ai făcut legământ
9:8
Gen. 12:7
15:18
17:7,8
cu el și ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor și ghirgasiţilor și Ţi-ai ţinut
9:8
Ios. 23:14
cuvântul, căci ești drept. 9Tu ai văzut
9:9
Exod 2:25
3:7
necazul părinţilor noștri în Egipt și le-ai auzit
9:9
Exod 14:10
strigătele la Marea Roșie. 10Ai făcut
9:10
Exod 7—10
12
semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din ţara lui, pentru că știai cu câtă îngâmfare
9:10
Exod 18:11
se purtaseră faţă de părinţii noștri și Ţi-ai arătat
9:10
Exod 9:16Is. 63:12,14Ier. 32:20Dan. 9:15
slava Ta, cum se vede astăzi. 11Ai despărţit
9:11
Exod 14:21,22,27,28Ps. 78:13
marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc, ca o piatră
9:11
Exod 15:5,10
în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau. 12I-ai călăuzit
9:12
Exod 13:21
ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. 13Te-ai coborât
9:13
Exod 19:20
20:1
pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălţimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte
9:13
Ps. 19:8,9Rom. 7:12
, legi adevărate, învăţături și orânduiri minunate. 14Le-ai făcut cunoscut Sabatul
9:14
Gen. 2:3Exod 20:8,11
Tău cel sfânt și le-ai dat prin robul Tău Moise porunci, învăţături și o lege. 15Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine
9:15
Exod 16:14,15Ioan 6:31
când le era foame și ai scos apă
9:15
Exod 17:6Num. 20:9
din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre
9:15
Deut. 1:8
în stăpânirea ţării pe care juraseși că le-o vei da. 16Dar părinţii noștri
9:16
Vers. 29.
s-au îngâmfat și și-au înţepenit
9:16
Deut. 31:272 Împ. 17:142 Cron. 30:8Ier. 19:15
grumazul. N-au urmat poruncile Tale, 17n-au vrut să asculte și au dat uitării
9:17
Ps. 78:11,42,43
minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înţepenit grumazul și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie
9:17
Num. 14:4
ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător
9:17
Exod 34:6Num. 14:18Ps. 86:5,15Ioel 2:13
și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit 18nici chiar atunci când
9:18
Exod 32:4
și-au făcut un viţel turnat și au zis: ‘Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!’ și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 19În îndurarea
9:19
Vers. 27.
Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul
9:19
Exod 13:21,22Num. 14:141 Cor. 10:1
de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. 20Le-ai dat Duhul Tău
9:20
Num. 11:17Is. 63:11
cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana
9:20
Exod 16:15Ios. 5:12
Ta de la gura lor și le-ai dat apă
9:20
Exod 17:6
să-și potolească setea. 21Patruzeci
9:21
Deut. 2:7
de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele
9:21
Deut. 8:4
29:5
nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. 22Le-ai dat în mână împărăţii și popoare, ale căror ţinuturi le-ai împărţit între ei, și au stăpânit ţara lui Sihon
9:22
Num. 21:21
, împăratul Hesbonului, și ţara lui Og, împăratul Basanului. 23Le-ai înmulţit
9:23
Gen. 22:17
fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în ţara despre care spuseseși părinţilor lor că au s-o ia în stăpânire. 24Și fiii lor au intrat
9:24
Ios. 1:2
și au luat ţara în
9:24
Ps. 44:2,3
stăpânire; ai smerit înaintea lor pe locuitorii ţării, canaaniţii, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împăraţii și popoarele ţării, ca să le facă ce le place. 25Au ajuns stăpâni pe cetăţi întărite și pe pământuri roditoare
9:25
Vers. 35.
; au stăpânit case
9:25
Deut. 6:11
pline de tot felul de bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat
9:25
Deut. 32:15
și au trăit în desfătări, prin bunătatea
9:25
Osea 3:5
Ta cea mare. 26Totuși ei s-au răsculat
9:26
Jud. 2:11,12Ezec. 20:21
și s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea
9:26
1 Împ. 14:9Ps. 50:17
Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii
9:26
1 Împ. 18:4
19:102 Cron. 24:20,21Mat. 23:37Fapte 7:52
Tăi, care-i rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 27Atunci
9:27
Jud. 2:14
3:8
i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor
9:27
Ps. 106:41,42
106:44
și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori
9:27
Jud. 2:18
3:9
care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. 28Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău
9:28
Jud. 3:11,12,30
4:1
5:31
6:1
înaintea Ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor și, în marea Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai multe
9:28
Ps. 106:43
ori. 29I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta, dar ei au stăruit în îngâmfarea
9:29
Vers. 16.
lor, n-au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orânduirilor Tale, care fac viu pe cel ce
9:29
Lev. 18:5Ezec. 20:11Rom. 10:5Gal. 3:12
le împlinește, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, și-au înţepenit grumazul și n-au ascultat. 30I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înștiinţări
9:30
2 Împ. 17:132 Cron. 36:15Ier. 7:25
25:4
prin Duhul Tău, prin proroci
9:30
Fapte 7:511 Pet. 1:112 Pet. 1:21
, și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile
9:30
Is. 5:5
42:24
unor popoare străine. 31Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit
9:31
Ier. 4:27
5:10,18
și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv
9:31
Vers. 17.
și îndurător. 32Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic
9:32
Exod 34:6,7
și înfricoșat, Tu, care Îţi ţii legământul Tău de îndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin care am trecut noi, împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri, prorocii noștri, părinţii noștri și tot poporul Tău, din vremea
9:32
2 Împ. 17:3
împăraţilor Asiriei până în ziua de azi. 33Tu
9:33
Ps. 119:137Dan. 9:14
ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut
9:33
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
rău. 34Împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri și părinţii noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiinţărilor pe care li le dădeai. 35Când erau stăpâni, în mijlocul multelor
9:35
Deut. 28:47
binefaceri pe care li le dădeai, în ţara
9:35
Vers. 25.
întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu Ţi-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. 36Și astăzi, iată-ne robi
9:36
Deut. 28:48Ezra 9:9
! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 37El își înmulţește
9:37
Deut. 28:33,51
roadele pentru împăraţii cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc
9:37
Deut. 28:48
după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare!”

Înnoirea legământului

38Pentru toate acestea, noi am încheiat

9:38
2 Împ. 23:32 Cron. 29:10
34:31Ezra 10:3
un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviţii noștri și preoţii noștri și-au pus pecetea
9:38
Cap. 10:1.
pe el.