Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Postul și mărturisirea păcatelor

91În a douăzeci și patra zi a

9:1
Cap. 8:2.

aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci
9:1
Ios. 7:61 Sam. 4:122 Sam. 1:2Iov 2:12
și presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post. 2Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se
9:2
Ezra 10:11
de toţi străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile părinţilor lor. 3După ce au stat jos, au citit
9:3
Cap. 8:7,8.

în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi, și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. 4Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani s-au suit pe scaunul leviţilor și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 5Și leviţii Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis:

„Sculaţi-vă și binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie!

Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit

9:5
1 Cron. 29:13
, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă! 6Tu, Doamne, numai
9:6
2 Împ. 19:15,19Ps. 86:10Is. 37:16,20
Tu ai făcut
9:6
Gen. 1:1Exod 20:11Apoc. 14:7
cerurile, cerurile
9:6
Deut. 10:141 Împ. 8:27
cerurilor și toată
9:6
Gen. 2:1
oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai
9:6
Ps. 36:6
viaţă tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 7Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram
9:7
Gen. 11:31
12:1
, l-ai scos din Ur, din Haldeea, și i-ai pus numele Avraam
9:7
Gen. 17:5
. 8Tu ai găsit inima lui credincioasă
9:8
Gen. 15:6
înaintea Ta, ai făcut legământ
9:8
Gen. 12:7
15:18
17:7,8
cu el și ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor și ghirgasiţilor și Ţi-ai ţinut
9:8
Ios. 23:14
cuvântul, căci ești drept. 9Tu ai văzut
9:9
Exod 2:25
3:7
necazul părinţilor noștri în Egipt și le-ai auzit
9:9
Exod 14:10
strigătele la Marea Roșie. 10Ai făcut
9:10
Exod 7—10
12
semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din ţara lui, pentru că știai cu câtă îngâmfare
9:10
Exod 18:11
se purtaseră faţă de părinţii noștri și Ţi-ai arătat
9:10
Exod 9:16Is. 63:12,14Ier. 32:20Dan. 9:15
slava Ta, cum se vede astăzi. 11Ai despărţit
9:11
Exod 14:21,22,27,28Ps. 78:13
marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc, ca o piatră
9:11
Exod 15:5,10
în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau. 12I-ai călăuzit
9:12
Exod 13:21
ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. 13Te-ai coborât
9:13
Exod 19:20
20:1
pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălţimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte
9:13
Ps. 19:8,9Rom. 7:12
, legi adevărate, învăţături și orânduiri minunate. 14Le-ai făcut cunoscut Sabatul
9:14
Gen. 2:3Exod 20:8,11
Tău cel sfânt și le-ai dat prin robul Tău Moise porunci, învăţături și o lege. 15Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine
9:15
Exod 16:14,15Ioan 6:31
când le era foame și ai scos apă
9:15
Exod 17:6Num. 20:9
din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre
9:15
Deut. 1:8
în stăpânirea ţării pe care juraseși că le-o vei da. 16Dar părinţii noștri
9:16
Vers. 29.
Ps. 106:6
s-au îngâmfat și și-au înţepenit
9:16
Deut. 31:272 Împ. 17:142 Cron. 30:8Ier. 19:15
grumazul. N-au urmat poruncile Tale, 17n-au vrut să asculte și au dat uitării
9:17
Ps. 78:11,42,43
minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înţepenit grumazul și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie
9:17
Num. 14:4
ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător
9:17
Exod 34:6Num. 14:18Ps. 86:5,15Ioel 2:13
și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit 18nici chiar atunci când
9:18
Exod 32:4
și-au făcut un viţel turnat și au zis: ‘Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!’ și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 19În îndurarea
9:19
Vers. 27.
Ps. 106:45
Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul
9:19
Exod 13:21,22Num. 14:141 Cor. 10:1
de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. 20Le-ai dat Duhul Tău
9:20
Num. 11:17Is. 63:11
cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana
9:20
Exod 16:15Ios. 5:12
Ta de la gura lor și le-ai dat apă
9:20
Exod 17:6
să-și potolească setea. 21Patruzeci
9:21
Deut. 2:7
de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele
9:21
Deut. 8:4
29:5
nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. 22Le-ai dat în mână împărăţii și popoare, ale căror ţinuturi le-ai împărţit între ei, și au stăpânit ţara lui Sihon
9:22
Num. 21:21
, împăratul Hesbonului, și ţara lui Og, împăratul Basanului. 23Le-ai înmulţit
9:23
Gen. 22:17
fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în ţara despre care spuseseși părinţilor lor că au s-o ia în stăpânire. 24Și fiii lor au intrat
9:24
Ios. 1:2
și au luat ţara în
9:24
Ps. 44:2,3
stăpânire; ai smerit înaintea lor pe locuitorii ţării, canaaniţii, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împăraţii și popoarele ţării, ca să le facă ce le place. 25Au ajuns stăpâni pe cetăţi întărite și pe pământuri roditoare
9:25
Vers. 35.
Num. 13:27Deut. 8:7,8Ezec. 20:6
; au stăpânit case
9:25
Deut. 6:11
pline de tot felul de bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat
9:25
Deut. 32:15
și au trăit în desfătări, prin bunătatea
9:25
Osea 3:5
Ta cea mare. 26Totuși ei s-au răsculat
9:26
Jud. 2:11,12Ezec. 20:21
și s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea
9:26
1 Împ. 14:9Ps. 50:17
Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii
9:26
1 Împ. 18:4
19:102 Cron. 24:20,21Mat. 23:37Fapte 7:52
Tăi, care-i rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, și s-au dedat la mari ocări faţă de Tine. 27Atunci
9:27
Jud. 2:14
3:8
i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor
9:27
Ps. 106:41,42
106:44
și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori
9:27
Jud. 2:18
3:9
care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. 28Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău
9:28
Jud. 3:11,12,30
4:1
5:31
6:1
înaintea Ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către Tine, și Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor și, în marea Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai multe
9:28
Ps. 106:43
ori. 29I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta, dar ei au stăruit în îngâmfarea
9:29
Vers. 16.

lor, n-au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orânduirilor Tale, care fac viu pe cel ce
9:29
Lev. 18:5Ezec. 20:11Rom. 10:5Gal. 3:12
le împlinește, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, și-au înţepenit grumazul și n-au ascultat. 30I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înștiinţări
9:30
2 Împ. 17:132 Cron. 36:15Ier. 7:25
25:4
prin Duhul Tău, prin proroci
9:30
Fapte 7:511 Pet. 1:112 Pet. 1:21
, și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile
9:30
Is. 5:5
42:24
unor popoare străine. 31Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit
9:31
Ier. 4:27
5:10,18
și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv
9:31
Vers. 17.

și îndurător. 32Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic
9:32
Exod 34:6,7
și înfricoșat, Tu, care Îţi ţii legământul Tău de îndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin care am trecut noi, împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri, prorocii noștri, părinţii noștri și tot poporul Tău, din vremea
9:32
2 Împ. 17:3
împăraţilor Asiriei până în ziua de azi. 33Tu
9:33
Ps. 119:137Dan. 9:14
ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut
9:33
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
rău. 34Împăraţii noștri, căpeteniile noastre, preoţii noștri și părinţii noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiinţărilor pe care li le dădeai. 35Când erau stăpâni, în mijlocul multelor
9:35
Deut. 28:47
binefaceri pe care li le dădeai, în ţara
9:35
Vers. 25.

întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu Ţi-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. 36Și astăzi, iată-ne robi
9:36
Deut. 28:48Ezra 9:9
! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 37El își înmulţește
9:37
Deut. 28:33,51
roadele pentru împăraţii cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc
9:37
Deut. 28:48
după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare!”

Înnoirea legământului

38Pentru toate acestea, noi am încheiat

9:38
2 Împ. 23:32 Cron. 29:10
34:31Ezra 10:3
un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviţii noștri și preoţii noștri și-au pus pecetea
9:38
Cap. 10:1.

pe el.