Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Numărătoarea israeliţilor

11Domnul a vorbit lui Moise în pustia

1:1
Exod 19:1
Sinai, în cortul întâlnirii
1:1
Exod 25:22
, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieșirea lor din ţara Egiptului. El a zis: 2„Faceţi numărătoarea
1:2
Exod 30:12
38:261 Cron. 21:2
întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor 3de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei din Israel care sunt în stare să poarte armele; să le faceţi numărătoarea după cetele lor, tu și Aaron. 4Să fie cu voi câte un bărbat de fiecare seminţie, căpetenie a casei părinţilor săi. 5Iată numele bărbaţilor care vor fi împreună cu voi.

Pentru Ruben: Eliţur, fiul lui Ședeur; 6pentru Simeon: Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 7pentru Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab; 8pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar; 9pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon; 10pentru fiii lui Iosif – pentru Efraim: Elișama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahţur; 11pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni; 12pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai; 13pentru Așer: Paguiel, fiul lui Ocran; 14pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel

1:14
Cap. 2:14.
; 15pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.” 16Aceștia sunt
1:16
Cap. 7:2.
cei ce au fost aleși de adunare, mai-marii seminţiilor părinţilor lor, căpeteniile
1:16
Exod 18:21,25
miilor lui Israel. 17Moise și Aaron au luat pe bărbaţii aceștia care fuseseră chemaţi pe nume 18și au strâns toată adunarea în cea dintâi zi a lunii a doua. I-au trecut în cărţile care cuprindeau spiţa neamului, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 19Moise a făcut numărătoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul. 20Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 21bărbaţii din seminţia lui Ruben ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și șase de mii cinci sute. 22Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Simeon, după familiile lor, după casele părinţilor lor; le-au făcut numărătoarea, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte armele: 23bărbaţii din seminţia lui Simeon ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și nouă de mii trei sute. 24Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 25bărbaţii din seminţia lui Gad ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 26Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Iuda, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 27bărbaţii din seminţia lui Iuda ieșiţi la numărătoare au fost șaptezeci și patru de mii șase sute. 28Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Isahar, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 29bărbaţii din seminţia lui Isahar ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și patru de mii patru sute. 30Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Zabulon, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 31bărbaţii din seminţia lui Zabulon ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și șapte de mii patru sute. 32Au trecut în cărţile neamului, dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 33bărbaţii din seminţia lui Efraim ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci de mii cinci sute. 34Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Manase, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 35bărbaţii din seminţia lui Manase ieșiţi la numărătoare au fost treizeci și două de mii două sute. 36Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 37bărbaţii din seminţia lui Beniamin ieșiţi la numărătoare au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 38Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 39bărbaţii din seminţia lui Dan ieșiţi la numărătoare au fost șaizeci și două de mii șapte sute. 40Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Așer, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 41bărbaţii din seminţia lui Așer ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și unu de mii cinci sute. 42Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 43bărbaţii din seminţia lui Neftali ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și trei de mii patru sute. 44Aceștia
1:44
Cap. 26:64.
sunt aceia a căror numărătoare a fost făcută de Moise și Aaron și de cei doisprezece bărbaţi, mai-mari ai lui Israel; era câte un bărbat pentru fiecare din casele părinţilor lor. 45Toţi aceia dintre copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel care erau în stare să poarte armele, 46toţi cei ieșiţi la numărătoare, au fost șase
1:46
Exod 38:26
12:37
sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviţilor

47Leviţii

1:47
Cap. 2:33;
, după seminţia părinţilor lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta. 48Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 49„Să nu
1:49
Cap. 2:33;
faci numărătoarea seminţiei lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel. 50
1:50
Exod 38:21
în grija leviţilor cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ţine de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui, vor face slujba în el și vor tăbărî
1:50
Cap. 3:23,29,35,38.
în jurul cortului. 51Când va
1:51
Cap. 10:17,21.
porni cortul, leviţii să-l desfacă; și când se va opri cortul, leviţii să-l întindă, iar străinul
1:51
Cap. 3:10,38;
care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea. 52Copiii lui Israel
1:52
Cap. 2:2,34.
să tăbărască fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după cetele lor. 53Dar leviţii
1:53
Vers. 50.
să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească
1:53
Lev. 10:618:51 Sam. 6:19
mânia Mea împotriva adunării copiilor lui Israel, și
1:53
Cap. 3:7,8;
leviţii să aibă paza cortului întâlnirii.” 54Copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul; așa au făcut.

2

Așezarea taberelor

21Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare

2:2
Cap. 1:52.
lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa
2:2
Ios. 3:4
și împrejurul cortului întâlnirii. 3La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon
2:3
Cap. 10:14.
, fiul lui Aminadab, 4cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 5Lângă el să tăbărască seminţia lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Ţuar, 6cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiţi la numărătoare; 7apoi seminţia lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 9Toţi cei din tabăra lui Iuda ieșiţi la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbaţi, după oștirea lor. Ei să
2:9
Cap. 10:14.
pornească cei dintâi. 10La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 11cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbaţi ieșiţi la numărătoare. 12Lângă el să tăbărască seminţia lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 13cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 14apoi seminţia lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiţi la numărătoare. 16Toţi cei din tabăra lui Ruben ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei
2:16
Cap. 10:18.
să pornească în al doilea rând. 17Apoi
2:17
Cap. 10:17,21.
va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviţilor, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ţine șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 20Lângă el să tăbărască seminţia lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 21cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 22apoi seminţia lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 24Toţi cei din tabăra lui Efraim ieșiţi la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei
2:24
Cap. 10:22.
să pornească în al treilea rând. 25La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 27Lângă el să tăbărască seminţia lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 29apoi seminţia lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 31Toţi cei din tabăra lui Dan ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească
2:31
Cap. 10:25.
cei din urmă, după steagul lor.” 32Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor. Toţi
2:32
Exod 38:26
cei ieșiţi la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33Leviţii
2:33
Cap. 1:47.
, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa
2:34
Cap. 24:2,5,6.
tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.