Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Paștele în pustia Sinai

91Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din ţara Egiptului. Și a zis: 2„Copiii lui Israel să prăznuiască Paștele

9:2
Exod 12:1Lev. 23:5Deut. 16:1,2
la vremea hotărâtă. 3Să le prăznuiţi la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a lunii acesteia, seara9:3 Evreiește: între cele două seri.; să le prăznuiţi după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele.” 4Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paștele. 5Și au
9:5
Ios. 5:10
prăznuit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 6S-a întâmplat că niște oameni, fiind necuraţi
9:6
Cap. 5:2;
din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paștele în ziua aceea. Ei s-au
9:6
Exod 18:15,19,26
înfăţișat în aceeași zi înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi suntem necuraţi din pricina unui mort. De ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?” 8Moise le-a răspuns: „Așteptaţi
9:8
Cap. 27:5.
să văd ce vă poruncește Domnul.” 9Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. 11Și să le prăznuiască în luna a doua
9:11
2 Cron. 30:2,15
, în ziua a paisprezecea, seara; să le mănânce
9:11
Exod 12:8
cu azimi și ierburi amare. 12Să nu lase din
9:12
Exod 12:10
ele nimic până a doua zi dimineaţa și să nu frângă
9:12
Exod 12:46Ioan 19:36
niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate
9:12
Exod 12:43
poruncile privitoare la Paște. 13Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie, și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit
9:13
Gen. 17:14Exod 12:15
din poporul lui, pentru că n-a adus
9:13
Vers. 7.
darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia
9:13
Cap. 5:31.
pedeapsa pentru păcatul lui. 14Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se ţină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași
9:14
Exod 12:49
lege să fie între voi, pentru străin, ca și pentru băștinaș.’”

Norul

15În ziua

9:15
Exod 40:34Neem. 9:12,19Ps. 78:14
când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și, de seara
9:15
Exod 13:21
40:38
până dimineaţa, deasupra cortului era ca înfăţișarea unui foc. 16Totdeauna era așa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfăţișarea unui foc. 17Când se
9:17
Exod 40:36Ps. 80:1
ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel; și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme
9:18
1 Cor. 10:1
cât rămânea norul deasupra cortului. 19Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau
9:19
Cap. 1:53;
de porunca Domnului și nu porneau. 20Când norul rămânea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. 21Dacă norul se oprea de seara până dimineaţa și se ridica dimineaţa, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. 22Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui
9:22
Exod 40:36,37
Israel rămâneau tăbărâţi și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. 23Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau
9:23
Vers. 19.
de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.

10

Trâmbiţele de argint

101Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea

10:2
Is. 1:13
adunării și pentru pornirea taberelor. 3Când se va suna
10:3
Ier. 4:5Ioel 2:15
cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la ușa cortului întâlnirii. 4Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii
10:4
Exod 18:217:2
peste miile lui Israel. 5Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:5
Cap. 2:3.
la răsărit; 6când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:6
Cap. 2:10.
la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. 7Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi
10:7
Vers. 3.
, dar să nu
10:7
Ioel 2:1
sunaţi cu vâlvă. 8Din trâmbiţe
10:8
Cap. 31:6.
să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. 9Când veţi merge
10:9
Cap. 31:6.
la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmașului
10:9
Jud. 2:18
4:3
6:9
10:8,121 Sam. 10:18Ps. 106:42
care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, și Domnul Dumnezeul vostru Își va aduce aminte
10:9
Gen. 8:1Ps. 106:4
de voi și veţi fi izbăviţi de vrăjmașii voștri. 10În zilele
10:10
Cap. 29:1.
voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Și aducă
10:10
Vers. 9.
aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Plecarea din Sinai

11În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat

10:11
Cap. 9:17.
norul de pe cortul întâlnirii. 12Și copiii lui Israel au pornit
10:12
Exod 40:36
din pustia Sinai
10:12
Exod 19:19:5
după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia
10:12
Gen. 21:21Deut. 1:1
Paran. 13Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca
10:13
Vers. 5,6. Cap. 2:34.
Domnului dată prin Moise. 14Întâi
10:14
Cap. 2:3,9.
a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Iuda era mai-mare Nahșon
10:14
Cap. 1:7.
, fiul lui Aminadab; 15peste oștirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; 16peste oștirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17Când a fost desfăcut cortul
10:17
Cap. 1:51.
, au pornit întâi fiii lui Gherșon și fiii lui Merari, ducând
10:17
Cap. 4:24,31;
cortul. 18Apoi a pornit steagul
10:18
Cap. 2:10,16.
taberei lui Ruben, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Ședeur; 19peste oștirea seminţiei fiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 20peste oștirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul
10:21
Cap. 4:4,15;
Locaș; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul. 22Apoi a pornit steagul
10:22
Cap. 2:18,24.
taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Efraim era mai-mare Elișama, fiul lui Amihud; 23peste oștirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; 24peste oștirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25Apoi a pornit steagul
10:25
Cap. 2:25,31.
taberei fiilor lui Dan, împreună cu oștirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oștirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amișadai; 26peste oștirea seminţiei fiilor lui Așer era Paguiel, fiul lui Ocran; 27peste oștirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28Acesta
10:28
Cap. 2:34.
a fost șirul în care au pornit copiii lui Israel, după oștirile lor; așa au plecat.

Moise și socrul său

29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel

10:29
Exod 2:18
, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l
10:29
Gen. 12:7
voi da.’ Vino cu noi, și îţi vom face
10:29
Jud. 1:16
4:11
bine, căci Domnul
10:29
Gen. 32:12Exod 3:8
6:7,8
a făgăduit că va face bine lui Israel.” 30Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea și în locul meu de naștere.” 31Și Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii
10:31
Iov 29:15
călăuză. 32Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele
10:32
Jud. 1:16
pe care ni-l va face Domnul.” 33Ei au plecat de la muntele
10:33
Exod 3:1
Domnului și au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor
10:33
Deut. 1:33Ios. 3:3,4,6Ps. 132:8Ier. 31:2Ezec. 20:6
și a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34Norul
10:34
Exod 13:21Neem. 9:12,19
Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără. 35Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te
10:35
Ps. 68:1,2
132:8
, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” 36Iar când îl așezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”

11

Focul Domnului

111Poporul

11:1
Deut. 9:22
a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat
11:1
Ps. 78:21
. S-a aprins
11:1
Lev. 10:22 Împ. 1:12Ps. 106:18
între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. 2Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat
11:2
Iac. 5:16
Domnului, și focul s-a stins. 3Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.

Prepeliţele

4Adunăturii

11:4
Exod 12:38
de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: „Cine
11:4
Ps. 78:18
106:141 Cor. 10:6
ne va da carne să mâncăm? 5Ne aducem
11:5
Exod 10:3
aminte de peștii pe care-i mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. 6Acum ni s-a uscat
11:6
Cap. 21:5.
sufletul: nu mai este nimic! Ochii noștri nu văd decât mana aceasta.” 7Mana
11:7
Exod 16:14,31
semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelionul
11:7
Gen. 2:12
. 8Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniţă sau o pisa într-o piuă; o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul
11:8
Exod 16:31
unei turte făcute cu untdelemn. 9Când cădea roua
11:9
Exod 16:13,14
noaptea în tabără, cădea și mana. 10Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia
11:10
Ps. 78:21
Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat 11și a zis
11:11
Deut. 1:12
Domnului: „Pentru ce mâhnești Tu pe robul Tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? 12Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ‘Poartă-l
11:12
Is. 40:11
la sânul tău, cum poartă doica
11:12
Is. 49:231 Tes. 2:7
pe copil, până în ţara pe care ai jurat
11:12
Gen. 26:3
50:24Exod 13:5
părinţilor lui că i-o vei da’? 13De unde
11:13
Mat. 15:33Marcu 8:4
să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând: ‘Dă-ne carne ca să mâncăm!’ 14Eu
11:14
Exod 18:18
singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. 15Decât să Te porţi așa cu mine, mai bine omoară-mă
11:15
1 Împ. 19:4Iona 4:3
, Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu-mi mai văd
11:15
Ţef. 3:15
nenorocirea.” 16Domnul a zis lui Moise: „Adună la Mine șaptezeci
11:16
Exod 24:1,9
de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere
11:16
Deut. 16:18
asupra lor; adu-i la cortul întâlnirii și să se înfăţișeze acolo împreună cu tine. 17Eu
11:17
Vers. 25.
Mă voi coborî și îţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul
11:17
1 Sam. 10:62 Împ. 2:15Neem. 9:20Is. 44:3Ioel 2:28
care este peste tine și-l voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porţi tu singur. 18Să spui poporului: ‘Sfinţiţi-vă
11:18
Exod 19:10
pentru mâine și aveţi să mâncaţi carne, fiindcă aţi plâns în
11:18
Exod 16:7
auzul Domnului și aţi zis: «Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi
11:18
Vers. 5.
o duceam bine în Egipt!» Domnul vă va da carne și veţi mânca. 19Aveţi să mâncaţi carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, 20ci o lună
11:20
Ps. 78:29
106:15
întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veţi scârbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că aţi plâns înaintea Lui, zicând: «Pentru ce
11:20
Cap. 21:5.
am ieșit noi oare din Egipt?»’” 21Moise a zis: „Șase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul
11:21
Gen. 12:2Exod 12:37
38:26
căruia sunt eu, și Tu zici: ‘Le voi da carne și vor mânca o lună întreagă!’ 22Putem tăia
11:22
2 Împ. 7:2Mat. 15:33Marcu 8:4Ioan 6:7,9
oare atâtea oi și atâţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peștii mării, ca să le ajungă?” 23Domnul a răspuns lui Moise: „Nu cumva
11:23
Is. 50:2
59:1
s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va
11:23
Cap. 23:19.
întâmpla sau nu.” 24Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat
11:24
Vers. 16.
șaptezeci de bărbaţi din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. 25Domnul S-a coborât
11:25
Vers. 17. Cap. 12:5.
în nor și a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei șaptezeci de bătrâni. Și de îndată ce duhul s-a așezat
11:25
2 Împ. 2:15
peste ei, au început să prorocească
11:25
1 Sam. 10:5,6,10
19:20,21,23Ioel 2:28Fapte 2:17,181 Cor. 14:1
, dar după aceea n-au mai prorocit. 26Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără, și duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu
11:26
1 Sam. 20:26Ier. 36:5
se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. 27Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând: „Eldad și Medad prorocesc în tabără.” 28Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul și a zis: „Domnule Moise
11:28
Marcu 9:38Luca 9:49Ioan 3:26
, oprește-i.” 29Moise i-a răspuns: „Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu
11:29
1 Cor. 14:5
ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste ei!” 30Apoi Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. 31Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt
11:31
Exod 16:13Ps. 78:26-28
105:40
, care a adus prepeliţe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălţime de aproape doi coţi de la faţa pământului. 32În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepeliţe; cel ce strânsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. 33Pe când carnea
11:33
Ps. 78:30,31
era încă în dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. 34Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. 35De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat
11:35
Cap. 33:17.
la Haţerot și s-a oprit la Haţerot.