Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trâmbiţele de argint

101Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea

10:2
Is. 1:13
adunării și pentru pornirea taberelor. 3Când se va suna
10:3
Ier. 4:5Ioel 2:15
cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la ușa cortului întâlnirii. 4Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii
10:4
Exod 18:217:2
peste miile lui Israel. 5Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:5
Cap. 2:3.
la răsărit; 6când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:6
Cap. 2:10.
la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. 7Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi
10:7
Vers. 3.
, dar să nu
10:7
Ioel 2:1
sunaţi cu vâlvă. 8Din trâmbiţe
10:8
Cap. 31:6.
să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. 9Când veţi merge
10:9
Cap. 31:6.
la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmașului
10:9
Jud. 2:18
4:3
6:9
10:8,121 Sam. 10:18Ps. 106:42
care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, și Domnul Dumnezeul vostru Își va aduce aminte
10:9
Gen. 8:1Ps. 106:4
de voi și veţi fi izbăviţi de vrăjmașii voștri. 10În zilele
10:10
Cap. 29:1.
voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Și aducă
10:10
Vers. 9.
aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Plecarea din Sinai

11În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat

10:11
Cap. 9:17.
norul de pe cortul întâlnirii. 12Și copiii lui Israel au pornit
10:12
Exod 40:36
din pustia Sinai
10:12
Exod 19:19:5
după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia
10:12
Gen. 21:21Deut. 1:1
Paran. 13Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca
10:13
Vers. 5,6. Cap. 2:34.
Domnului dată prin Moise. 14Întâi
10:14
Cap. 2:3,9.
a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Iuda era mai-mare Nahșon
10:14
Cap. 1:7.
, fiul lui Aminadab; 15peste oștirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; 16peste oștirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17Când a fost desfăcut cortul
10:17
Cap. 1:51.
, au pornit întâi fiii lui Gherșon și fiii lui Merari, ducând
10:17
Cap. 4:24,31;
cortul. 18Apoi a pornit steagul
10:18
Cap. 2:10,16.
taberei lui Ruben, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Ședeur; 19peste oștirea seminţiei fiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 20peste oștirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul
10:21
Cap. 4:4,15;
Locaș; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul. 22Apoi a pornit steagul
10:22
Cap. 2:18,24.
taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Efraim era mai-mare Elișama, fiul lui Amihud; 23peste oștirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; 24peste oștirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25Apoi a pornit steagul
10:25
Cap. 2:25,31.
taberei fiilor lui Dan, împreună cu oștirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oștirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amișadai; 26peste oștirea seminţiei fiilor lui Așer era Paguiel, fiul lui Ocran; 27peste oștirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28Acesta
10:28
Cap. 2:34.
a fost șirul în care au pornit copiii lui Israel, după oștirile lor; așa au plecat.

Moise și socrul său

29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel

10:29
Exod 2:18
, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l
10:29
Gen. 12:7
voi da.’ Vino cu noi, și îţi vom face
10:29
Jud. 1:16
4:11
bine, căci Domnul
10:29
Gen. 32:12Exod 3:8
6:7,8
a făgăduit că va face bine lui Israel.” 30Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea și în locul meu de naștere.” 31Și Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii
10:31
Iov 29:15
călăuză. 32Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele
10:32
Jud. 1:16
pe care ni-l va face Domnul.” 33Ei au plecat de la muntele
10:33
Exod 3:1
Domnului și au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor
10:33
Deut. 1:33Ios. 3:3,4,6Ps. 132:8Ier. 31:2Ezec. 20:6
și a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34Norul
10:34
Exod 13:21Neem. 9:12,19
Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără. 35Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te
10:35
Ps. 68:1,2
132:8
, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” 36Iar când îl așezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”

11

Focul Domnului

111Poporul

11:1
Deut. 9:22
a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat
11:1
Ps. 78:21
. S-a aprins
11:1
Lev. 10:22 Împ. 1:12Ps. 106:18
între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. 2Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat
11:2
Iac. 5:16
Domnului, și focul s-a stins. 3Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.

Prepeliţele

4Adunăturii

11:4
Exod 12:38
de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: „Cine
11:4
Ps. 78:18
106:141 Cor. 10:6
ne va da carne să mâncăm? 5Ne aducem
11:5
Exod 10:3
aminte de peștii pe care-i mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. 6Acum ni s-a uscat
11:6
Cap. 21:5.
sufletul: nu mai este nimic! Ochii noștri nu văd decât mana aceasta.” 7Mana
11:7
Exod 16:14,31
semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelionul
11:7
Gen. 2:12
. 8Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniţă sau o pisa într-o piuă; o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul
11:8
Exod 16:31
unei turte făcute cu untdelemn. 9Când cădea roua
11:9
Exod 16:13,14
noaptea în tabără, cădea și mana. 10Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia
11:10
Ps. 78:21
Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat 11și a zis
11:11
Deut. 1:12
Domnului: „Pentru ce mâhnești Tu pe robul Tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? 12Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ‘Poartă-l
11:12
Is. 40:11
la sânul tău, cum poartă doica
11:12
Is. 49:231 Tes. 2:7
pe copil, până în ţara pe care ai jurat
11:12
Gen. 26:3
50:24Exod 13:5
părinţilor lui că i-o vei da’? 13De unde
11:13
Mat. 15:33Marcu 8:4
să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând: ‘Dă-ne carne ca să mâncăm!’ 14Eu
11:14
Exod 18:18
singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. 15Decât să Te porţi așa cu mine, mai bine omoară-mă
11:15
1 Împ. 19:4Iona 4:3
, Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu-mi mai văd
11:15
Ţef. 3:15
nenorocirea.” 16Domnul a zis lui Moise: „Adună la Mine șaptezeci
11:16
Exod 24:1,9
de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere
11:16
Deut. 16:18
asupra lor; adu-i la cortul întâlnirii și să se înfăţișeze acolo împreună cu tine. 17Eu
11:17
Vers. 25.
Mă voi coborî și îţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul
11:17
1 Sam. 10:62 Împ. 2:15Neem. 9:20Is. 44:3Ioel 2:28
care este peste tine și-l voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porţi tu singur. 18Să spui poporului: ‘Sfinţiţi-vă
11:18
Exod 19:10
pentru mâine și aveţi să mâncaţi carne, fiindcă aţi plâns în
11:18
Exod 16:7
auzul Domnului și aţi zis: «Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi
11:18
Vers. 5.
o duceam bine în Egipt!» Domnul vă va da carne și veţi mânca. 19Aveţi să mâncaţi carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, 20ci o lună
11:20
Ps. 78:29
106:15
întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veţi scârbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că aţi plâns înaintea Lui, zicând: «Pentru ce
11:20
Cap. 21:5.
am ieșit noi oare din Egipt?»’” 21Moise a zis: „Șase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul
11:21
Gen. 12:2Exod 12:37
38:26
căruia sunt eu, și Tu zici: ‘Le voi da carne și vor mânca o lună întreagă!’ 22Putem tăia
11:22
2 Împ. 7:2Mat. 15:33Marcu 8:4Ioan 6:7,9
oare atâtea oi și atâţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peștii mării, ca să le ajungă?” 23Domnul a răspuns lui Moise: „Nu cumva
11:23
Is. 50:2
59:1
s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va
11:23
Cap. 23:19.
întâmpla sau nu.” 24Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat
11:24
Vers. 16.
șaptezeci de bărbaţi din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. 25Domnul S-a coborât
11:25
Vers. 17. Cap. 12:5.
în nor și a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei șaptezeci de bătrâni. Și de îndată ce duhul s-a așezat
11:25
2 Împ. 2:15
peste ei, au început să prorocească
11:25
1 Sam. 10:5,6,10
19:20,21,23Ioel 2:28Fapte 2:17,181 Cor. 14:1
, dar după aceea n-au mai prorocit. 26Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără, și duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu
11:26
1 Sam. 20:26Ier. 36:5
se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. 27Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând: „Eldad și Medad prorocesc în tabără.” 28Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul și a zis: „Domnule Moise
11:28
Marcu 9:38Luca 9:49Ioan 3:26
, oprește-i.” 29Moise i-a răspuns: „Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu
11:29
1 Cor. 14:5
ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste ei!” 30Apoi Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. 31Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt
11:31
Exod 16:13Ps. 78:26-28
105:40
, care a adus prepeliţe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălţime de aproape doi coţi de la faţa pământului. 32În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepeliţe; cel ce strânsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. 33Pe când carnea
11:33
Ps. 78:30,31
era încă în dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. 34Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. 35De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat
11:35
Cap. 33:17.
la Haţerot și s-a oprit la Haţerot.

12

Lepra Mariei

121Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene

12:1
Exod 2:21
pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. 2Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare
12:2
Exod 15:20Mica 6:4
și prin noi?” Și Domnul
12:2
Gen. 29:332 Împ. 19:4Is. 37:4Ezec. 35:12,13
a auzit-o. 3Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 4Deodată, Domnul
12:4
Ps. 76:9
a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: „Duceţi-vă, câteșitrei la cortul întâlnirii.” Și s-au dus câteșitrei. 5Domnul S-a coborât
12:5
Cap. 11:25;
în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei s-au apropiat amândoi. 6Și a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie
12:6
Gen. 15:1
46:2Iov 33:15Ezec. 1:1Dan. 8:2
10:8,16,17Luca 1:11,22Fapte 10:11,17
22:17,18
sau îi voi vorbi într-un
12:6
Gen. 31:10,111 Împ. 3:5Mat. 1:20
vis. 7Nu
12:7
Ps. 105:26
tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este
12:7
Evr. 3:2,5
credincios în toată casa
12:7
1 Tim. 3:15
Mea. 8Eu îi vorbesc gură către
12:8
Exod 33:11Deut. 34:10
gură, Mă descopăr lui nu
12:8
1 Cor. 13:12
prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul
12:8
Exod 33:19
Domnului. Cum de
12:8
2 Pet. 2:10Iuda 8
nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” 9Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat. 10Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria
12:10
Deut. 24:9
era plină de
12:10
2 Împ. 5:27
15:52 Cron. 26:19,20
lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, și iată că ea avea lepră. 11Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa
12:11
2 Sam. 19:19
24:10Prov. 30:32
păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiţi și de care ne-am făcut vinovaţi! 12Să nu fie Maria ca un copil născut
12:12
Ps. 88:4
mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!” 13Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!” 14Și Domnul a zis lui Moise: „Dacă
12:14
Evr. 12:9
ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Să fie închisă
12:14
Lev. 13:46
deci șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără.” 15Maria
12:15
Deut. 24:92 Cron. 26:20,21
a fost închisă șapte zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. 16După aceea, poporul a plecat din Haţerot
12:16
Cap. 11:35;
și a tăbărât în pustia Paran.