Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Patruzeci de ani în pustie

141Toată adunarea a ridicat glasul și a început să ţipe. Și poporul

14:1
Cap. 11:4.

a plâns în noaptea aceea. 2Toţi copiii
14:2
Exod 16:2
17:3Ps. 106:25
lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: „De
14:2
Vers. 28,29.

ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? 3Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?” 4Și au zis unul altuia: „Să
14:4
Neem. 9:17
ne alegem o căpetenie și să ne
14:4
Deut. 17:16Fapte 7:39
întoarcem în Egipt.” 5Moise
14:5
Cap. 16:4,22.

și Aaron au căzut cu faţa la pământ în faţa întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă laolaltă. 6Și, dintre cei ce iscodiseră ţara, Iosua
14:6
Vers. 24,30,38. Cap. 13:6,8.

, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele 7și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „Ţara pe
14:7
Cap. 13:27.
Deut. 1:25
care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o ţară foarte bună, minunată. 8Dacă Domnul
14:8
Deut. 10:152 Sam. 15:25,26
22:201 Împ. 10:9Ps. 22:8
147:10,11Is. 62:4
va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta și ne-o va da: este o ţară
14:8
Cap. 13:27.

în care curge lapte și miere. 9Numai nu vă
14:9
Deut. 9:7,23,24
răzvrătiţi împotriva Domnului și nu
14:9
Deut. 7:18
20:3
vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca
14:9
Cap. 24:8.

. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul
14:9
Gen. 48:21Exod 33:16Deut. 20:1,3,4
31:6,8Ios. 1:5Jud. 1:222 Cron. 13:12
15:2
20:17
32:8Ps. 46:7,11Is. 41:10Amos 5:14Zah. 8:23
este cu noi, nu vă temeţi de ei!” 10Toată
14:10
Exod 17:4
adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava
14:10
Exod 16:10
24:16,17
40:34Lev. 9:2320:6
Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. 11Și Domnul a zis lui Moise: „Până
14:11
Vers. 23.
Deut. 9:7,8,22Ps. 95:8Evr. 3:8,16
când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu
14:11
Deut. 1:32
9:23Ps. 78:22,32,42
106:24Ioan 12:37Evr. 3:18
va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? 12De aceea îl voi lovi cu ciumă și-l voi nimici, dar pe tine
14:12
Exod 32:10
te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el.” 13Moise
14:13
Exod 32:12Ps. 106:23Deut. 9:26-28
32:27Ezec. 20:9,14
a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta. 14Și vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei știau
14:14
Exod 15:14Ios. 2:9,10
5:1
că Tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul
14:14
Exod 13:21
40:38Neem. 9:12Ps. 78:14
105:39
Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. 15Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de Tine vor zice: 16‘Domnul n-avea
14:16
Deut. 9:28Ios. 7:9
putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie!’ 17Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: 18‘Domnul este încet
14:18
Exod 34:6,7Ps. 103:8
145:8Iona 4:2
la mânie și bogat în bunătate, iartă fărădelegea și răzvrătirea, dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește
14:18
Exod 20:5
34:7
fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam.’ 19Iartă
14:19
Exod 34:9
dar fărădelegea poporului acestuia
14:19
Ps. 106:45
, după
14:19
Ps. 78:38
mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” 20Și Domnul a spus: „Iert, cum ai
14:20
Ps. 106:23Iac. 5:161 Ioan 5:14-16
cerut. 21Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot
14:21
Ps. 72:19
pământul, 22atât este de adevărat că toţi
14:22
Deut. 1:35Ps. 95:11
106:26Evr. 3:17,18
cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit de zece
14:22
Gen. 31:7
ori acum și n-au ascultat glasul Meu, 23toţi aceia
14:23
Cap. 32:11.
Ezec. 20:15
nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, și anume toţi cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea. 24Iar pentru că robul Meu Caleb
14:24
Deut. 1:36Ios. 14:6,8,9,14
a fost însufleţit de un alt duh și a urmat în
14:24
Cap. 32:12.

totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. 25Amaleciţii și canaaniţii locuiesc valea aceasta, deci mâine, întoarceţi-vă și plecaţi
14:25
Deut. 1:40
în pustie, pe calea care duce spre Marea Roșie.” 26Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 27„Până când
14:27
Vers. 11.
Exod 16:28Mat. 17:17
voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile
14:27
Exod 16:12
copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea. 28Spune-le: ‘Pe
14:28
Vers. 23. Cap. 26:65;
32:11Deut. 1:35Evr. 3:17
viaţa Mea’, zice Domnul, ‘că vă voi face întocmai
14:28
Vers. 2.

cum aţi vorbit în auzul urechilor Mele! 29Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toţi
14:29
Cap. 1:45;
26:64
, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus și care aţi cârtit împotriva Mea, 30nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară
14:30
Vers. 38. Cap. 26:65;
32:12Deut. 1:36,38
de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. 31Pe
14:31
Deut. 1:39
copilașii voștri însă, despre care aţi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască ţara pe care aţi
14:31
Ps. 106:24
nesocotit-o voi. 32Iar cât despre voi, trupurile
14:32
1 Cor. 10:5Evr. 3:17
voastre moarte vor cădea în pustie. 33Și copiii voștri vor rătăci
14:33
Cap. 32:13.
Ps. 107:40
patruzeci
14:33
Deut. 2:14
de ani în pustie și vor ispăși
14:33
Ezec. 23:35
astfel păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. 34După cum
14:34
Cap. 13:25.

în patruzeci de zile
14:34
Ps. 95:10Ezec. 4:6
aţi iscodit ţara, tot așa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veţi ști atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi. 35Eu
14:35
Cap. 23:19.

, Domnul, am vorbit! În adevăr, așa voi face acestei rele
14:35
Vers. 27,29;
26:651 Cor. 10:5
adunări, care s-a unit împotriva Mea; vor fi nimiciţi în pustia aceasta și în ea vor muri.’” 36Bărbaţii
14:36
Cap. 13:31,32.

pe care îi trimisese Moise să iscodească ţara și care, la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind ţara, 37oamenii aceștia, care înnegriseră ţara, au murit
14:37
1 Cor. 10:10Evr. 3:17Iuda 5
acolo, înaintea Domnului, loviţi de o moarte năprasnică. 38Numai Iosua, fiul
14:38
Cap. 26:65.
Ios. 14:6,10
lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească ţara.

Neascultarea poporului pedepsit

39Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, și poporul a fost într-o mare

14:39
Exod 33:4
jale. 40S-au sculat dis-de-dimineaţă a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne!
14:40
Deut. 1:41
Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.” 41Moise a zis: „Pentru ce călcaţi porunca
14:41
Vers. 25.
2 Cron. 24:20
Domnului? Nu veţi izbuti. 42Nu vă suiţi
14:42
Deut. 1:42
, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmașii voștri. 43Căci amaleciţii și canaaniţii sunt înaintea voastră și veţi cădea uciși de sabie; odată ce v-aţi abătut
14:43
2 Cron. 15:2
de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.” 44Ei s-au îndărătnicit
14:44
Deut. 1:43
și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. 45Atunci
14:45
Vers. 43.
Deut. 1:44
s-au coborât amaleciţii și canaaniţii care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăţi până la
14:45
Cap. 21:3.
Jud. 1:17
Horma.