Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Patruzeci de ani în pustie

141Toată adunarea a ridicat glasul și a început să ţipe. Și poporul

14:1
Cap. 11:4.
a plâns în noaptea aceea. 2Toţi copiii
14:2
Exod 16:2
17:3Ps. 106:25
lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: „De
14:2
Vers. 28,29.
ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? 3Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?” 4Și au zis unul altuia: „Să
14:4
Neem. 9:17
ne alegem o căpetenie și să ne
14:4
Deut. 17:16Fapte 7:39
întoarcem în Egipt.” 5Moise
14:5
Cap. 16:4,22.
și Aaron au căzut cu faţa la pământ în faţa întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă laolaltă. 6Și, dintre cei ce iscodiseră ţara, Iosua
14:6
Vers. 24,30,38. Cap. 13:6,8.
, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele 7și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „Ţara pe
14:7
Cap. 13:27.
care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o ţară foarte bună, minunată. 8Dacă Domnul
14:8
Deut. 10:152 Sam. 15:25,26
22:201 Împ. 10:9Ps. 22:8
147:10,11Is. 62:4
va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta și ne-o va da: este o ţară
14:8
Cap. 13:27.
în care curge lapte și miere. 9Numai nu vă
14:9
Deut. 9:7,23,24
răzvrătiţi împotriva Domnului și nu
14:9
Deut. 7:18
20:3
vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca
14:9
Cap. 24:8.
. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul
14:9
Gen. 48:21Exod 33:16Deut. 20:1,3,4
31:6,8Ios. 1:5Jud. 1:222 Cron. 13:12
15:2
20:17
32:8Ps. 46:7,11Is. 41:10Amos 5:14Zah. 8:23
este cu noi, nu vă temeţi de ei!” 10Toată
14:10
Exod 17:4
adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava
14:10
Exod 16:10
24:16,17
40:34Lev. 9:2320:6
Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. 11Și Domnul a zis lui Moise: „Până
14:11
Vers. 23.
când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu
14:11
Deut. 1:32
9:23Ps. 78:22,32,42
106:24Ioan 12:37Evr. 3:18
va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? 12De aceea îl voi lovi cu ciumă și-l voi nimici, dar pe tine
14:12
Exod 32:10
te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el.” 13Moise
14:13
Exod 32:12Ps. 106:23Deut. 9:26-28
32:27Ezec. 20:9,14
a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta. 14Și vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei știau
14:14
Exod 15:14Ios. 2:9,10
5:1
că Tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul
14:14
Exod 13:21
40:38Neem. 9:12Ps. 78:14
105:39
Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. 15Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de Tine vor zice: 16‘Domnul n-avea
14:16
Deut. 9:28Ios. 7:9
putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie!’ 17Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: 18‘Domnul este încet
14:18
Exod 34:6,7Ps. 103:8
145:8Iona 4:2
la mânie și bogat în bunătate, iartă fărădelegea și răzvrătirea, dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește
14:18
Exod 20:5
34:7
fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam.’ 19Iartă
14:19
Exod 34:9
dar fărădelegea poporului acestuia
14:19
Ps. 106:45
, după
14:19
Ps. 78:38
mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” 20Și Domnul a spus: „Iert, cum ai
14:20
Ps. 106:23Iac. 5:161 Ioan 5:14-16
cerut. 21Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot
14:21
Ps. 72:19
pământul, 22atât este de adevărat că toţi
14:22
Deut. 1:35Ps. 95:11
106:26Evr. 3:17,18
cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit de zece
14:22
Gen. 31:7
ori acum și n-au ascultat glasul Meu, 23toţi aceia
14:23
Cap. 32:11.
nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, și anume toţi cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea. 24Iar pentru că robul Meu Caleb
14:24
Deut. 1:36Ios. 14:6,8,9,14
a fost însufleţit de un alt duh și a urmat în
14:24
Cap. 32:12.
totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. 25Amaleciţii și canaaniţii locuiesc valea aceasta, deci mâine, întoarceţi-vă și plecaţi
14:25
Deut. 1:40
în pustie, pe calea care duce spre Marea Roșie.” 26Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 27„Până când
14:27
Vers. 11.
voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile
14:27
Exod 16:12
copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea. 28Spune-le: ‘Pe
14:28
Vers. 23. Cap. 26:65;
viaţa Mea’, zice Domnul, ‘că vă voi face întocmai
14:28
Vers. 2.
cum aţi vorbit în auzul urechilor Mele! 29Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toţi
14:29
Cap. 1:45;
, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus și care aţi cârtit împotriva Mea, 30nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară
14:30
Vers. 38. Cap. 26:65;
de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. 31Pe
14:31
Deut. 1:39
copilașii voștri însă, despre care aţi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască ţara pe care aţi
14:31
Ps. 106:24
nesocotit-o voi. 32Iar cât despre voi, trupurile
14:32
1 Cor. 10:5Evr. 3:17
voastre moarte vor cădea în pustie. 33Și copiii voștri vor rătăci
14:33
Cap. 32:13.
patruzeci
14:33
Deut. 2:14
de ani în pustie și vor ispăși
14:33
Ezec. 23:35
astfel păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. 34După cum
14:34
Cap. 13:25.
în patruzeci de zile
14:34
Ps. 95:10Ezec. 4:6
aţi iscodit ţara, tot așa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veţi ști atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi. 35Eu
14:35
Cap. 23:19.
, Domnul, am vorbit! În adevăr, așa voi face acestei rele
14:35
Vers. 27,29;
adunări, care s-a unit împotriva Mea; vor fi nimiciţi în pustia aceasta și în ea vor muri.’” 36Bărbaţii
14:36
Cap. 13:31,32.
pe care îi trimisese Moise să iscodească ţara și care, la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind ţara, 37oamenii aceștia, care înnegriseră ţara, au murit
14:37
1 Cor. 10:10Evr. 3:17Iuda 5
acolo, înaintea Domnului, loviţi de o moarte năprasnică. 38Numai Iosua, fiul
14:38
Cap. 26:65.
lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească ţara.

Neascultarea poporului pedepsit

39Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, și poporul a fost într-o mare

14:39
Exod 33:4
jale. 40S-au sculat dis-de-dimineaţă a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne!
14:40
Deut. 1:41
Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.” 41Moise a zis: „Pentru ce călcaţi porunca
14:41
Vers. 25.
Domnului? Nu veţi izbuti. 42Nu vă suiţi
14:42
Deut. 1:42
, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmașii voștri. 43Căci amaleciţii și canaaniţii sunt înaintea voastră și veţi cădea uciși de sabie; odată ce v-aţi abătut
14:43
2 Cron. 15:2
de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.” 44Ei s-au îndărătnicit
14:44
Deut. 1:43
și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. 45Atunci
14:45
Vers. 43.
s-au coborât amaleciţii și canaaniţii care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăţi până la
14:45
Cap. 21:3.
Horma.

15

Legi asupra jertfelor

151Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește

15:2
Vers. 18.
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau ca să vă așezaţi locuinţele în ea 3și

15:3
Lev. 12:3
veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea
15:3
Lev. 7:16
22:18,21
unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre
15:3
Lev. 23:8,12,36Deut. 16:10
, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros
15:3
Gen. 8:21Exod 29:18
plăcut Domnului, 4cel
15:4
Lev. 2:1
6:14
ce își va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca
15:4
Exod 29:40Lev. 23:13
dar de mâncare a zecea parte
15:4
Lev. 14:10
dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn, 5iar
15:5
Cap. 28:7,14.
vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. 6Pentru un berbec
15:6
Cap. 28:12,14.
, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn 7și să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 8Dacă aduci un viţel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca jertfă de mulţumire
15:8
Lev. 7:11
Domnului, 9
15:9
Cap. 28:12,14.
aduci ca dar de mâncare, împreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn 10și să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 11Așa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied. 12După numărul vitelor, așa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor. 13Așa
15:13
Exod 12:49
să facă lucrurile acestea orice băștinaș când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 14Dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în același fel ca voi. 15Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. 16O singură lege și o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi.’”

Pârga plămădelii

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește

15:18
Vers. 2.
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara în care vă voi duce 19și când veţi mânca pâine

15:19
Ios. 5:11,12
din ţara aceea, să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul. 20Ca dar ridicat, să aduceţi o turtă din pârga
15:20
Deut. 26:2,10Prov. 3:9,10
plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul
15:20
Lev. 2:14
23:10,16
care se ia întâi din arie. 21Din pârga plămădelii voastre să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.

Păcatele fără voie

22Dacă

15:22
Lev. 4:2
păcătuiţi fără voie și nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscute lui Moise Domnul, 23tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, 24dacă
15:24
Lev. 4:13
păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul
15:24
Vers. 8,9,10.
său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate; să mai aducă și un ţap
15:24
Lev. 4:23Ezra 6:17
8:35
ca jertfă de ispășire. 25Preotul
15:25
Lev. 4:20
să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. 26Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 27Dacă
15:27
Lev. 4:27,28
unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28Preotul
15:28
Lev. 4:35
să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispășire pentru el, i se va ierta. 29Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege
15:29
Vers. 15.
, când va păcătui fără voie. 30Dar
15:30
Deut. 17:12Ps. 19:13Evr. 10:262 Pet. 2:10
, dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, 31căci a nesocotit
15:31
2 Sam. 12:9Prov. 13:13
Cuvântul Domnului și a călcat porunca Lui; va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa
15:31
Lev. 5:1Ezec. 18:20
pentru nelegiuirea lui.’”

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului

32Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit

15:32
Exod 31:14,15
35:2,3
pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. 33Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron și la toată adunarea. 34L-au aruncat în temniţă
15:34
Lev. 24:12
, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. 35Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta
15:35
Exod 31:14,15
să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea
15:35
Lev. 24:141 Împ. 21:13Fapte 7:58
să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” 36Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre; și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Ciucurii de la veșminte

37Domnul a zis lui Moise: 38„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă

15:38
Deut. 22:12Mat. 23:5
, din neam în neam, un ciucure la colţurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veșmintelor. 39Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el și să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi și să nu urmaţi
15:39
Deut. 29:19Iov 31:7Ier. 9:14Ezec. 6:9
după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsaţi târâţi
15:39
Ps. 73:27
106:39Iac. 4:4
la curvie. 40Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi și să fiţi sfinţi
15:40
Lev. 11:44,45Rom. 12:1Col. 1:221 Pet. 1:15,16
pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”

16

Core, Datan și Abiram

161Core

16:1
Exod 6:2127:3Iuda 11
, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii lui Ruben. 2S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemaţi
16:2
Cap. 26:9.
la sfat și care erau oameni cu nume. 3Ei s-au adunat
16:3
Ps. 106:16
împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată
16:3
Exod 19:6
adunarea, toţi sunt sfinţi și Domnul
16:3
Exod 29:4535:34
este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” 4Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut
16:4
Cap. 14:5;
cu faţa la pământ. 5A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui și cine este sfânt
16:5
Vers. 3.
și-l va lăsa să se apropie
16:5
Exod 28:11 Sam. 2:28Ps. 105:26
de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va
16:5
Cap. 3:10.
alege. 6Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core și toată ceata lui. 7Mâine, puneţi foc în ele și puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!” 8Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi! 9Prea puţin
16:9
1 Sam. 18:23Is. 7:13
lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales
16:9
Cap. 3:41,45;
din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului și să vă înfăţișaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi? 10V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine și pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiţi și preoţia! 11De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron
16:11
Exod 16:81 Cor. 3:5
, ca să cârtiţi împotriva lui?” 12Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim. 13N-ajunge
16:13
Vers. 9.
că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și
16:13
Exod 2:14Fapte 7:27,35
stăpânești peste noi? 14Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară
16:14
Exod 3:8
unde curge lapte și miere
16:14
Lev. 20:24
și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!” 15Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: „Nu căuta
16:15
Gen. 4:4,5
la darul lor. Nu le-am luat nici
16:15
1 Sam. 12:3Fapte 20:332 Cor. 7:2
măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia din ei.” 16Moise a zis lui Core: „Tu
16:16
Vers. 6,7.
și toată ceata ta mâine să fiţi
16:16
1 Sam. 12:3,7
înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. 17Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea și aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu și Aaron; să vă luaţi și voi fiecare cădelniţa lui.” 18Și-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii, împreună cu Moise și Aaron. 19Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava
16:19
Vers. 42.
Domnului s-a arătat întregii adunări. 20Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 21„Despărţiţi-vă
16:21
Vers. 45.
din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o
16:21
Vers. 45.
clipă.” 22Ei au
16:22
Vers. 45. Cap. 14:5.
căzut cu feţele la pământ și au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
16:22
Cap. 27:16.
oricărui trup! Un singur om a păcătuit, și să Te mânii împotriva întregii adunări?” 23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește adunării și spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram!’” 25Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram; și bătrânii lui Israel au mers după el. 26A vorbit adunării și a zis: „Depărtaţi-vă
16:26
Gen. 19:12,14Is. 52:112 Cor. 6:17Apoc. 18:4
de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” 27Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor, cu nevestele, copiii și pruncii lor. 28Moise a zis: „Iată cum
16:28
Exod 3:12Deut. 18:22Zah. 2:9,11
4:9Ioan 5:36
veţi cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din
16:28
Cap. 24:13.
capul meu. 29Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toţi oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul, 30dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit
16:30
Iov 31:3Is. 28:21
, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de
16:30
Vers. 33.
vii în Locuinţa morţilor, atunci veţi ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” 31Pe când
16:31
Cap. 26:10;
isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. 32Pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, pe ei și casele lor, împreună cu toţi
16:32
Vers. 17. Cap. 26:11.
oamenii lui Core și toate averile lor. 33Și s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. 34Tot Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” 35Un foc
16:35
Lev. 10:2Ps. 106:18
a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia. 36Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 37„Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt
16:37
Lev. 27:28
sfinţite. 38Cu cădelniţele acestor oameni
16:38
Prov. 20:2Hab. 2:10
care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viaţa lor să se facă niște plăci întinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte
16:38
Cap. 17:10;
copiilor lui Israel.” 39Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. 40Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru
16:40
Cap. 3:10.
ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu i se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

O nouă răzvrătire a poporului

41A doua zi, toată adunarea

16:41
Cap. 14:2.
copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!” 42Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit
16:42
Exod 40:34
norul și s-a arătat slava Domnului. 43Atunci, Moise și Aaron
16:43
Vers. 19. Cap. 20:6.
au venit înaintea cortului întâlnirii. 44Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Daţi-vă
16:45
Vers. 21,24.
la o parte din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o clipă!” Ei
16:45
Vers. 22. Cap. 20:6.
au căzut cu feţele la pământ; 46și Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a
16:46
Lev. 10:68:19
11:33
18:51 Cron. 27:24Ps. 106:29
izbucnit mânia Domnului și a început urgia.” 47Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. 48S-a așezat între cei morţi și între cei vii, și urgia a încetat. 49Paisprezece mii șapte sute de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. 50Aaron s-a întors la Moise, la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase.