Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Core, Datan și Abiram

161Core

16:1
Exod 6:2127:3Iuda 11
, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii lui Ruben. 2S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemaţi
16:2
Cap. 26:9.

la sfat și care erau oameni cu nume. 3Ei s-au adunat
16:3
Ps. 106:16
împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată
16:3
Exod 19:6
adunarea, toţi sunt sfinţi și Domnul
16:3
Exod 29:4535:34
este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” 4Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut
16:4
Cap. 14:5;
20:6
cu faţa la pământ. 5A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui și cine este sfânt
16:5
Vers. 3.
Lev. 21:6-8,12,15
și-l va lăsa să se apropie
16:5
Exod 28:11 Sam. 2:28Ps. 105:26
de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va
16:5
Cap. 3:10.
Lev. 10:3Lev. 21:17,18Ezec. 40:46
44:15,16
alege. 6Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core și toată ceata lui. 7Mâine, puneţi foc în ele și puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!” 8Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi! 9Prea puţin
16:9
1 Sam. 18:23Is. 7:13
lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales
16:9
Cap. 3:41,45;
8:14Deut. 10:8
din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului și să vă înfăţișaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi? 10V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine și pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiţi și preoţia! 11De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron
16:11
Exod 16:81 Cor. 3:5
, ca să cârtiţi împotriva lui?” 12Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim. 13N-ajunge
16:13
Vers. 9.

că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și
16:13
Exod 2:14Fapte 7:27,35
stăpânești peste noi? 14Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară
16:14
Exod 3:8
unde curge lapte și miere
16:14
Lev. 20:24
și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!” 15Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: „Nu căuta
16:15
Gen. 4:4,5
la darul lor. Nu le-am luat nici
16:15
1 Sam. 12:3Fapte 20:332 Cor. 7:2
măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia din ei.” 16Moise a zis lui Core: „Tu
16:16
Vers. 6,7.

și toată ceata ta mâine să fiţi
16:16
1 Sam. 12:3,7
înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. 17Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea și aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu și Aaron; să vă luaţi și voi fiecare cădelniţa lui.” 18Și-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii, împreună cu Moise și Aaron. 19Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava
16:19
Vers. 42.
Exod 16:7,10Lev. 9:6,23
Domnului s-a arătat întregii adunări. 20Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 21„Despărţiţi-vă
16:21
Vers. 45.
Gen. 19:17,22Ier. 51:6Fapte 2:40Apoc. 18:4
din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o
16:21
Vers. 45.
Exod 32:10
33:5
clipă.” 22Ei au
16:22
Vers. 45. Cap. 14:5.

căzut cu feţele la pământ și au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
16:22
Cap. 27:16.
Iov 12:10Ecl. 12:7Is. 57:16Zah. 12:1Evr. 12:9
oricărui trup! Un singur om a păcătuit, și să Te mânii împotriva întregii adunări?” 23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește adunării și spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram!’” 25Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram; și bătrânii lui Israel au mers după el. 26A vorbit adunării și a zis: „Depărtaţi-vă
16:26
Gen. 19:12,14Is. 52:112 Cor. 6:17Apoc. 18:4
de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” 27Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor, cu nevestele, copiii și pruncii lor. 28Moise a zis: „Iată cum
16:28
Exod 3:12Deut. 18:22Zah. 2:9,11
4:9Ioan 5:36
veţi cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din
16:28
Cap. 24:13.
Ier. 23:16Ezec. 13:17Ioan 5:30
6:38
capul meu. 29Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toţi oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul, 30dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit
16:30
Iov 31:3Is. 28:21
, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de
16:30
Vers. 33.
Ps. 55:15
vii în Locuinţa morţilor, atunci veţi ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” 31Pe când
16:31
Cap. 26:10;
27:3Deut. 11:6Ps. 106:17
isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. 32Pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, pe ei și casele lor, împreună cu toţi
16:32
Vers. 17. Cap. 26:11.
1 Cron. 6:22,37
oamenii lui Core și toate averile lor. 33Și s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. 34Tot Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” 35Un foc
16:35
Lev. 10:2Ps. 106:18
a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia. 36Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 37„Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt
16:37
Lev. 27:28
sfinţite. 38Cu cădelniţele acestor oameni
16:38
Prov. 20:2Hab. 2:10
care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viaţa lor să se facă niște plăci întinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte
16:38
Cap. 17:10;
26:10Ezec. 14:8
copiilor lui Israel.” 39Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. 40Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru
16:40
Cap. 3:10.
2 Cron. 26:18
ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu i se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

O nouă răzvrătire a poporului

41A doua zi, toată adunarea

16:41
Cap. 14:2.
Ps. 106:25
copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!” 42Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit
16:42
Exod 40:34
norul și s-a arătat slava Domnului. 43Atunci, Moise și Aaron
16:43
Vers. 19. Cap. 20:6.

au venit înaintea cortului întâlnirii. 44Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Daţi-vă
16:45
Vers. 21,24.

la o parte din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o clipă!” Ei
16:45
Vers. 22. Cap. 20:6.

au căzut cu feţele la pământ; 46și Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a
16:46
Lev. 10:68:19
11:33
18:51 Cron. 27:24Ps. 106:29
izbucnit mânia Domnului și a început urgia.” 47Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. 48S-a așezat între cei morţi și între cei vii, și urgia a încetat. 49Paisprezece mii șapte sute de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. 50Aaron s-a întors la Moise, la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase.