Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Core, Datan și Abiram

161Core

16:1
Exod 6:2127:3Iuda 11
, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii lui Ruben. 2S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemaţi
16:2
Cap. 26:9.
la sfat și care erau oameni cu nume. 3Ei s-au adunat
16:3
Ps. 106:16
împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată
16:3
Exod 19:6
adunarea, toţi sunt sfinţi și Domnul
16:3
Exod 29:4535:34
este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” 4Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut
16:4
Cap. 14:5;
cu faţa la pământ. 5A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui și cine este sfânt
16:5
Vers. 3.
și-l va lăsa să se apropie
16:5
Exod 28:11 Sam. 2:28Ps. 105:26
de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va
16:5
Cap. 3:10.
alege. 6Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core și toată ceata lui. 7Mâine, puneţi foc în ele și puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!” 8Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi! 9Prea puţin
16:9
1 Sam. 18:23Is. 7:13
lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales
16:9
Cap. 3:41,45;
din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului și să vă înfăţișaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi? 10V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine și pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiţi și preoţia! 11De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron
16:11
Exod 16:81 Cor. 3:5
, ca să cârtiţi împotriva lui?” 12Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim. 13N-ajunge
16:13
Vers. 9.
că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și
16:13
Exod 2:14Fapte 7:27,35
stăpânești peste noi? 14Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară
16:14
Exod 3:8
unde curge lapte și miere
16:14
Lev. 20:24
și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!” 15Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: „Nu căuta
16:15
Gen. 4:4,5
la darul lor. Nu le-am luat nici
16:15
1 Sam. 12:3Fapte 20:332 Cor. 7:2
măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia din ei.” 16Moise a zis lui Core: „Tu
16:16
Vers. 6,7.
și toată ceata ta mâine să fiţi
16:16
1 Sam. 12:3,7
înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. 17Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea și aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu și Aaron; să vă luaţi și voi fiecare cădelniţa lui.” 18Și-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii, împreună cu Moise și Aaron. 19Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava
16:19
Vers. 42.
Domnului s-a arătat întregii adunări. 20Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 21„Despărţiţi-vă
16:21
Vers. 45.
din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o
16:21
Vers. 45.
clipă.” 22Ei au
16:22
Vers. 45. Cap. 14:5.
căzut cu feţele la pământ și au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
16:22
Cap. 27:16.
oricărui trup! Un singur om a păcătuit, și să Te mânii împotriva întregii adunări?” 23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește adunării și spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram!’” 25Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram; și bătrânii lui Israel au mers după el. 26A vorbit adunării și a zis: „Depărtaţi-vă
16:26
Gen. 19:12,14Is. 52:112 Cor. 6:17Apoc. 18:4
de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” 27Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor, cu nevestele, copiii și pruncii lor. 28Moise a zis: „Iată cum
16:28
Exod 3:12Deut. 18:22Zah. 2:9,11
4:9Ioan 5:36
veţi cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din
16:28
Cap. 24:13.
capul meu. 29Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toţi oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul, 30dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit
16:30
Iov 31:3Is. 28:21
, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de
16:30
Vers. 33.
vii în Locuinţa morţilor, atunci veţi ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” 31Pe când
16:31
Cap. 26:10;
isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. 32Pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, pe ei și casele lor, împreună cu toţi
16:32
Vers. 17. Cap. 26:11.
oamenii lui Core și toate averile lor. 33Și s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. 34Tot Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” 35Un foc
16:35
Lev. 10:2Ps. 106:18
a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia. 36Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 37„Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt
16:37
Lev. 27:28
sfinţite. 38Cu cădelniţele acestor oameni
16:38
Prov. 20:2Hab. 2:10
care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viaţa lor să se facă niște plăci întinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte
16:38
Cap. 17:10;
copiilor lui Israel.” 39Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. 40Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru
16:40
Cap. 3:10.
ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu i se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

O nouă răzvrătire a poporului

41A doua zi, toată adunarea

16:41
Cap. 14:2.
copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!” 42Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit
16:42
Exod 40:34
norul și s-a arătat slava Domnului. 43Atunci, Moise și Aaron
16:43
Vers. 19. Cap. 20:6.
au venit înaintea cortului întâlnirii. 44Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Daţi-vă
16:45
Vers. 21,24.
la o parte din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o clipă!” Ei
16:45
Vers. 22. Cap. 20:6.
au căzut cu feţele la pământ; 46și Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a
16:46
Lev. 10:68:19
11:33
18:51 Cron. 27:24Ps. 106:29
izbucnit mânia Domnului și a început urgia.” 47Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. 48S-a așezat între cei morţi și între cei vii, și urgia a încetat. 49Paisprezece mii șapte sute de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. 50Aaron s-a întors la Moise, la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase.

17

Toiagul lui Aaron

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; 3și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor. 4Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă

17:4
Exod 25:22
29:42,43
30:36
întâlnesc cu voi. 5Bărbatul pe care-l
17:5
Cap. 16:5.
voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, și voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică
17:5
Cap. 16:11.
împotriva voastră copiii lui Israel.” 6Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. 7Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul
17:7
Exod 38:21Fapte 7:44
mărturiei. 8A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. 9Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. 10Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul
17:10
Evr. 9:4
lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor și să nu moară.” 11Moise a făcut așa; a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 12Copiii lui Israel au zis lui Moise: „Iată că murim, pierim, pierim cu toţii! 13Oricine
17:13
Cap. 1:51,53;
se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toţii?”

18

Preoţii și leviţii

181Domnul a zis lui Aaron: „Tu

18:1
Cap. 17:13.
și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine să purtaţi
18:1
Exod 28:38
pedeapsa fărădelegilor făcute în Sfântul Locaș; tu și fiii tăi împreună cu tine să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţești. 2Apropie, de asemenea, de tine pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi
18:2
Gen. 29:34
de tine și
18:2
Cap. 3:6,7.
să-ţi slujească atunci când tu și
18:2
Cap. 3:10.
fiii tăi împreună cu tine veţi fi înaintea cortului întâlnirii. 3Ei să păzească
18:3
Cap. 3:25,31,36.
ce le vei porunci tu și cele privitoare la tot cortul, dar să
18:3
Cap. 16:40.
nu se apropie nici de uneltele Sfântului Locaș, nici de altar, ca să
18:3
Cap. 4:15.
nu muriţi, și ei, și voi. 4Ei să se alipească de tine și să păzească tot ce privește cortul întâlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun
18:4
Cap. 3:10.
străin să nu se apropie de voi. 5Să păziţi cele privitoare
18:5
Exod 27:21
30:7Lev. 24:3
la Sfântul Locaș și altar, ca
18:5
Cap. 16:46.
să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel. 6Iată că am luat pe fraţii voștri leviţii din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi
18:6
Cap. 3:12,45.
Domnului; ei vă
18:6
Cap. 3:9;
sunt încredinţaţi vouă în dar, ca să facă slujba cortului întâlnirii. 7Tu și fiii
18:7
Vers. 5. Cap. 3:10.
tăi împreună cu tine să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce privește altarul și tot ce este dincolo
18:7
Evr. 9:3,6
de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia va fi omorât.”

Întreţinerea preoţilor

8Domnul a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe

18:8
Lev. 6:16,18,26
7:6,32
care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie și fiilor tăi ca drept
18:8
Exod 29:29
40:13,15
al ungerii, printr-o lege veșnică. 9Iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor
18:9
Lev. 2:2,3
10:12,13
de mâncare, toate jertfele
18:9
Lev. 4:22,27
6:25,26
lor de ispășire și toate jertfele
18:9
Lev. 5:1
7:7
10:12
14:13
pentru vină pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. 10Să le mâncaţi într-un
18:10
Lev. 6:16,18,26,29
7:6
loc preasfânt; orice bărbat să mănânce din ele; să le priviţi ca sfinte. 11Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel
18:11
Exod 29:27,28Lev. 7:30,34
prin ridicare și legănându-le într-o parte și în alta ţi
18:11
Lev. 10:14Deut. 18:3
le dau ţie, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică. Oricine
18:11
Lev. 22:2,3,11-13
va fi curat în casa ta să mănânce din ele. 12Îţi dau cele dintâi roade pe care le vor aduce Domnului: tot
18:12
Exod 23:19Deut. 18:4Neem. 10:35,36
ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu. 13Cele dintâi
18:13
Exod 22:29
roade ale pământului lor pe
18:13
Exod 22:29
23:19
34:26Lev. 2:14Deut. 26:2
care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine
18:13
Vers. 11.
va fi curat în casa ta să mănânce din ele. 14Tot ce
18:14
Lev. 27:28
va fi închinat Domnului prin făgăduinţă în Israel să fie al tău. 15Orice întâi născut
18:15
Exod 13:2
22:29Lev. 27:26
din orice trup pe care-l vor aduce Domnului, atât din oameni, cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut
18:15
Exod 13:13
34:20
al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. 16Să lași să se răscumpere întâii născuţi ai oamenilor de la vârsta de o lună, după
18:16
Lev. 27:6
preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș, care este
18:16
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
de douăzeci de ghere. 17Dar
18:17
Deut. 15:19
să nu lași să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei; acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor
18:17
Lev. 3:2,5
să-l stropești pe altar și să le arzi grăsimea; aceasta va fi o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 18Carnea lor să fie a ta, ca și pieptul
18:18
Exod 29:26,28Lev. 7:31,32,34
care se leagănă într-o parte și în alta și ca și spata dreaptă. 19Îţi dau ţie, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte
18:19
Vers. 11.
pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un
18:19
Lev. 2:132 Cron. 13:5
legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămânţa ta împreună cu tine.”

Întreţinerea leviţilor

20Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nicio moștenire în ţara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Eu

18:20
Deut. 10:9
12:12
14:27,29
18:1,2Ios. 13:14,33
14:3
18:7Ps. 16:5Ezec. 44:28
sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. 21Fiilor lui
18:21
Lev. 27:30,32Neem. 10:37
12:44Evr. 7:5,8,9
Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru
18:21
Cap. 3:7,8.
slujba cortului întâlnirii. 22Copiii
18:22
Cap. 1:51.
lui Israel să nu se mai apropie de cortul întâlnirii, ca să nu
18:22
Lev. 22:9
se facă vinovaţi de vreun păcat și să moară. 23Ci
18:23
Cap. 3:7.
leviţii să facă slujba cortului întâlnirii și să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veșnică printre urmașii voștri. 24Leviţilor
18:24
Vers. 21.
le dau de moștenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare, de aceea zic cu privire la ei: ‘Să nu aibă
18:24
Vers. 20.
nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.’”

Darul leviţilor din ce primesc

25Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 26„Să vorbești leviţilor și să le spui: ‘Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala

18:26
Neem. 10:38
pe care v-o dau din partea lor, ca moștenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, și anume a zecea parte din zeciuială, 27și darul
18:27
Vers. 30.
vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie și ca mustul care se ia întâi din teasc. 28Astfel, să luaţi și voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel și să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul. 29Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.’ 30Să le spui: ‘După ce veţi lua din ele partea cea mai bună
18:30
Vers. 27.
, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie și ca venitul de la teasc. 31Să-l mâncaţi într-un loc oarecare, voi și casa voastră, căci aceasta este plata
18:31
Mat. 10:10Luca 10:71 Cor. 9:131 Tim. 5:18
voastră pentru slujba pe care o faceţi în cortul întâlnirii. 32Nu vă veţi
18:32
Lev. 19:8
22:16
face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi
18:32
Lev. 22:2,15
pângări darurile sfinte ale copiilor lui Israel și nu veţi muri.’”