Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Numărătoarea israeliţilor

11Domnul a vorbit lui Moise în pustia

1:1
Exod 19:1
Sinai, în cortul întâlnirii
1:1
Exod 25:22
, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieșirea lor din ţara Egiptului. El a zis: 2„Faceţi numărătoarea
1:2
Exod 30:12
38:261 Cron. 21:2
întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor 3de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei din Israel care sunt în stare să poarte armele; să le faceţi numărătoarea după cetele lor, tu și Aaron. 4Să fie cu voi câte un bărbat de fiecare seminţie, căpetenie a casei părinţilor săi. 5Iată numele bărbaţilor care vor fi împreună cu voi.

Pentru Ruben: Eliţur, fiul lui Ședeur; 6pentru Simeon: Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 7pentru Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab; 8pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar; 9pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon; 10pentru fiii lui Iosif – pentru Efraim: Elișama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahţur; 11pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni; 12pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai; 13pentru Așer: Paguiel, fiul lui Ocran; 14pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel

1:14
Cap. 2:14.
; 15pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.” 16Aceștia sunt
1:16
Cap. 7:2.
cei ce au fost aleși de adunare, mai-marii seminţiilor părinţilor lor, căpeteniile
1:16
Exod 18:21,25
miilor lui Israel. 17Moise și Aaron au luat pe bărbaţii aceștia care fuseseră chemaţi pe nume 18și au strâns toată adunarea în cea dintâi zi a lunii a doua. I-au trecut în cărţile care cuprindeau spiţa neamului, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 19Moise a făcut numărătoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul. 20Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 21bărbaţii din seminţia lui Ruben ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și șase de mii cinci sute. 22Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Simeon, după familiile lor, după casele părinţilor lor; le-au făcut numărătoarea, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte armele: 23bărbaţii din seminţia lui Simeon ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și nouă de mii trei sute. 24Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 25bărbaţii din seminţia lui Gad ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 26Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Iuda, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 27bărbaţii din seminţia lui Iuda ieșiţi la numărătoare au fost șaptezeci și patru de mii șase sute. 28Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Isahar, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 29bărbaţii din seminţia lui Isahar ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și patru de mii patru sute. 30Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Zabulon, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 31bărbaţii din seminţia lui Zabulon ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și șapte de mii patru sute. 32Au trecut în cărţile neamului, dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 33bărbaţii din seminţia lui Efraim ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci de mii cinci sute. 34Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Manase, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 35bărbaţii din seminţia lui Manase ieșiţi la numărătoare au fost treizeci și două de mii două sute. 36Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 37bărbaţii din seminţia lui Beniamin ieșiţi la numărătoare au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 38Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 39bărbaţii din seminţia lui Dan ieșiţi la numărătoare au fost șaizeci și două de mii șapte sute. 40Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Așer, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 41bărbaţii din seminţia lui Așer ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și unu de mii cinci sute. 42Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: 43bărbaţii din seminţia lui Neftali ieșiţi la numărătoare au fost cincizeci și trei de mii patru sute. 44Aceștia
1:44
Cap. 26:64.
sunt aceia a căror numărătoare a fost făcută de Moise și Aaron și de cei doisprezece bărbaţi, mai-mari ai lui Israel; era câte un bărbat pentru fiecare din casele părinţilor lor. 45Toţi aceia dintre copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel care erau în stare să poarte armele, 46toţi cei ieșiţi la numărătoare, au fost șase
1:46
Exod 38:26
12:37
sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviţilor

47Leviţii

1:47
Cap. 2:33;
, după seminţia părinţilor lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta. 48Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 49„Să nu
1:49
Cap. 2:33;
faci numărătoarea seminţiei lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel. 50
1:50
Exod 38:21
în grija leviţilor cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ţine de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui, vor face slujba în el și vor tăbărî
1:50
Cap. 3:23,29,35,38.
în jurul cortului. 51Când va
1:51
Cap. 10:17,21.
porni cortul, leviţii să-l desfacă; și când se va opri cortul, leviţii să-l întindă, iar străinul
1:51
Cap. 3:10,38;
care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea. 52Copiii lui Israel
1:52
Cap. 2:2,34.
să tăbărască fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după cetele lor. 53Dar leviţii
1:53
Vers. 50.
să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească
1:53
Lev. 10:618:51 Sam. 6:19
mânia Mea împotriva adunării copiilor lui Israel, și
1:53
Cap. 3:7,8;
leviţii să aibă paza cortului întâlnirii.” 54Copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul; așa au făcut.

2

Așezarea taberelor

21Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare

2:2
Cap. 1:52.
lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa
2:2
Ios. 3:4
și împrejurul cortului întâlnirii. 3La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon
2:3
Cap. 10:14.
, fiul lui Aminadab, 4cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 5Lângă el să tăbărască seminţia lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Ţuar, 6cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiţi la numărătoare; 7apoi seminţia lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 9Toţi cei din tabăra lui Iuda ieșiţi la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbaţi, după oștirea lor. Ei să
2:9
Cap. 10:14.
pornească cei dintâi. 10La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 11cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbaţi ieșiţi la numărătoare. 12Lângă el să tăbărască seminţia lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 13cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 14apoi seminţia lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiţi la numărătoare. 16Toţi cei din tabăra lui Ruben ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei
2:16
Cap. 10:18.
să pornească în al doilea rând. 17Apoi
2:17
Cap. 10:17,21.
va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviţilor, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ţine șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 20Lângă el să tăbărască seminţia lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 21cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 22apoi seminţia lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 24Toţi cei din tabăra lui Efraim ieșiţi la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei
2:24
Cap. 10:22.
să pornească în al treilea rând. 25La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 27Lângă el să tăbărască seminţia lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 29apoi seminţia lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 31Toţi cei din tabăra lui Dan ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească
2:31
Cap. 10:25.
cei din urmă, după steagul lor.” 32Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor. Toţi
2:32
Exod 38:26
cei ieșiţi la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33Leviţii
2:33
Cap. 1:47.
, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa
2:34
Cap. 24:2,5,6.
tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.

3

Familia lui Aaron

31Iată sămânţa lui Aaron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab

3:2
Exod 6:23
, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea
3:3
Exod 28:41Lev. 8
preoţească și care au fost închinaţi în slujba preoţiei. 4Nadab
3:4
Lev. 10:11 Cron. 24:2
și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoţiei în faţa tatălui lor Aaron.

Slujba leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Apropie

3:6
Cap. 8:6;
seminţia lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba
3:7
Cap. 1:50;
cortului. 8
3:8
Cap. 8:19;
aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9Să dai pe leviţi lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul, din partea copiilor lui Israel. 10Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să
3:10
Cap. 18:7.
păzească slujba preoţiei lor, iar străinul
3:10
Vers. 38. Cap. 1:51;
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.” 11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Iată
3:12
Vers. 41. Cap. 8:16;
că am luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviţii vor fi ai Mei. 13Căci
3:13
Exod 13:2Lev. 27:26Luca 2:23
orice întâi născut este al Meu. În ziua
3:13
Exod 13:12,15
când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni, cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”

Familiile leviţilor

14Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: 15„Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinţilor lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească

3:15
Vers. 39. Cap. 26:62.
de la vârsta de o lună în sus.” 16Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. 17Iată
3:17
Gen. 46:11Exod 6:161 Cron. 6:1,16
23:6
care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. 18Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3:18
Exod 6:17
Șimei. 19Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram
3:19
Exod 6:18
, Iţehar, Hebron și Uziel; 20și fiii lui
3:20
Exod 6:19
Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor. 21Din Gherșon se coboară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile gherșoniţilor. 22Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute. 23Familiile gherșoniţilor tăbărau înapoia cortului, la apus. 24Căpetenia casei părintești a gherșoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael. 25În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui
3:25
Cap. 4:24-26.
Gherșon erau date: cortul
3:25
Exod 25:9
și acoperișul
3:25
Exod 26:1
cortului, învelitoarea
3:25
Exod 26:7,14
acoperișului cortului și perdeaua
3:25
Exod 26:36
de la ușa cortului întâlnirii; 26apoi pânzele curţii
3:26
Exod 27:9
și perdeaua
3:26
Exod 27:16
de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile
3:26
Exod 35:18
pentru slujba cortului. 27Din Chehat
3:27
1 Cron. 26:23
se coboară familia amramiţilor, familia iţehariţilor, familia hebroniţilor și familia uzieliţilor, alcătuind familiile chehatiţilor. 28Numărând pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbaţi însărcinaţi cu îngrijirea Sfântului Locaș. 29Familiile
3:29
Cap. 1:53.
fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului. 30Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel. 31În grija
3:31
Cap. 4:15.
lor au dat chivotul
3:31
Exod 25:10
, masa
3:31
Exod 25:23
, sfeșnicul
3:31
Exod 25:31
, altarele
3:31
Exod 27:1
30:1
, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua
3:31
Exod 26:32
dinăuntru și tot ce ţine de ea. 32Căpetenia căpeteniilor leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinaţi să îngrijească de Sfântul Locaș. 33Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile merariţilor. 34Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șase mii două sute. 35Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau
3:35
Cap. 1:53.
în partea de miazănoapte a cortului. 36În paza
3:36
Cap. 4:31,32.
și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ţine de ele; 37apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor și funiile lor. 38Moise, Aaron și fiii lui tăbărau
3:38
Cap. 1:53.
înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaș
3:38
Cap. 18:5.
tot ce fusese
3:38
Vers. 7,8.
poruncit copiilor lui Israel; iar străinul
3:38
Vers. 10.
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. 39Toţi leviţii
3:39
Cap. 26:62.
a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor născuţi

40Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea

3:40
Vers. 15.
tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor. 41
3:41
Vers. 12,45.
iei pe leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!” 42Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Ia
3:45
Vers. 12,41.
pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul vitelor lor; și leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Pentru răscumpărarea
3:46
Exod 13:13
celor două sute șaptezeci și trei care
3:46
Vers. 39,43.
trec peste numărul leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel, 47să iei câte
3:47
Lev. 27:6
cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de douăzeci de ghere
3:47
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
. 48Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviţilor.” 49Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de leviţi; 50a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei
3:50
Vers. 46,47.
sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 51Și Moise a dat
3:51
Vers. 48.
argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.