Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Vaca roșie, apa de curăţire

191Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbește copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu

19:2
Deut. 21:31 Sam. 6:7
fi fost pusă la jug. 3S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată
19:3
Lev. 4:12,21
16:27Evr. 13:11
din tabără și să fie junghiată înaintea lui. 4Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să
19:4
Lev. 4:6
16:14,19Evr. 9:13
stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii. 5Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea
19:5
Exod 29:14Lev. 4:11,12
, carnea și sângele, împreună cu balega. 6Preotul să ia
19:6
Lev. 14:4,6,49
lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. 7Preotul
19:7
Lev. 11:25
15:5
să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. 8Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. 9Un om curat să strângă cenușa
19:9
Evr. 9:13
vacii și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire
19:9
Vers. 13,20,21. Cap. 31:23.
. Aceasta este o apă de ispășire. 10Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. 11Cine
19:11
Lev. 21:19:6,1019:16Plâng. 4:14Hag. 2:13
se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12
19:12
Cap. 31:19.
se curăţească cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi și va fi curat, dar, dacă nu se curăţește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăţi pângărește
19:13
Lev. 15:31
cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa
19:13
Cap. 8:7;
de curăţire, este necurat și necurăţia
19:13
Lev. 7:20
22:3
lui este încă peste el. 14Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat șapte zile. 15De asemenea, orice
19:15
Lev. 11:32
vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. 16Oricine
19:16
Vers. 11.
se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. 17Pentru cel necurat, să se ia
19:17
Vers. 9.
cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas. 18Un om curat să ia
19:18
Ps. 51:7
isop și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.

19Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curăţească în ziua

19:19
Lev. 14:9
a șaptea. Să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Un om care va fi necurat și nu se va curăţi va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat
19:20
Vers. 13.
Sfântul Locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat. 21Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apa de curăţire să fie necurat până seara. 22Orice
19:22
Hag. 2:13Lev. 15:5
lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”

20

Moartea Mariei. Apele de la Meriba. Pedepsirea lui Moise

201Toată adunarea copiilor

20:1
Cap. 33:36.
lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit
20:1
Exod 15:20
și a fost îngropată Maria. 2Adunarea
20:2
Exod 11:1
n-avea apă. Și s-au
20:2
Cap. 16:19,42.
răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. 3Poporul a căutat
20:3
Exod 17:2
ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi când
20:3
Cap. 11:1,33;
au murit fraţii noștri înaintea Domnului! 4Pentru ce
20:4
Exod 17:3
aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi și vitele noastre? 5Pentru ce ne-aţi scos din Egipt și ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?” 6Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut
20:6
Cap. 14:5;
cu faţa la pământ și li s-a arătat slava
20:6
Cap. 14:10.
Domnului. 7Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 8„Ia
20:8
Exod 17:5
toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, și ea va da apă. Să le scoţi
20:8
Neem. 9:15Ps. 78:15,16
105:41
114:8Is. 43:20
48:21
astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor.” 9Moise a luat toiagul dinaintea
20:9
Cap. 17:10.
Domnului, cum îi poruncise Domnul. 10Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: „Ascultaţi
20:10
Ps. 106:33
, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 11Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă
20:11
Exod 17:6Deut. 8:151 Cor. 10:4
din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. 12Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi
20:12
Cap. 27:14.
crezut în Mine ca să Mă sfinţiţi
20:12
Lev. 10:3Ezec. 20:41
36:23
38:161 Pet. 3:15
înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 13Acestea sunt
20:13
Deut. 33:8Ps. 95:8
106:32
apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei.

Edomiţii și israeliţii

14De la Cades, Moise

20:14
Jud. 11:16,17
a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Așa
20:14
Deut. 2:4
23:7Obad. 10,12
vorbește fratele tău Israel: ‘Tu știi toate suferinţele prin care am trecut. 15Părinţii
20:15
Gen. 46:6Fapte 7:15
noștri s-au coborât în Egipt și am
20:15
Exod 12:40
1:11Deut. 26:6Fapte 7:19
locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi și pe părinţii noștri. 16Am
20:16
Exod 2:23
3:7
strigat către Domnul, și El ne-a auzit glasul. A trimis
20:16
Exod 3:2
14:19
23:20
33:2
un Înger și ne-a scos din Egipt. Și iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău. 17Lasă-ne
20:17
Cap. 21:22.
să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii și nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ţinutul tău.’” 18Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieși înainte cu sabia.” 19Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare și, dacă vom bea din apa ta eu și turmele mele, îţi voi
20:19
Deut. 2:6,28
plăti preţul; nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!” 20El a răspuns: „Să nu cumva
20:20
Jud. 11:17
să treci!” Și Edom i-a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. 21Astfel
20:21
Deut. 2:27,29
, Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Și Israel s-a abătut
20:21
Deut. 2:4,5,8Jud. 11:18
de la el.

Moartea lui Aaron. Eleazar

22Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades

20:22
Cap. 33:37.
și a ajuns
20:22
Cap. 21:4.
la muntele Hor. 23Domnul a zis lui Moise și lui Aaron lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom: 24„Aaron are să fie adăugat
20:24
Gen. 25:831:2Deut. 32:50
la poporul lui, căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi
20:24
Vers. 12.
împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba. 25Ia pe Aaron
20:25
Cap. 33:38.
și pe fiul său Eleazar și suie-i pe muntele Hor. 26Dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri.” 27Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări. 28Moise
20:28
Exod 29:29,30
a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron
20:28
Cap. 33:38.
a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise și Eleazar s-au coborât de pe munte. 29Toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci
20:29
Deut. 34:8
de zile.

21

Israeliţii în luptă cu canaaniţii

211Împăratul Aradului, un canaanit care locuia la miazăzi, a auzit

21:1
Cap. 33:40.
că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulţi prinși de război. 2Atunci
21:2
Gen. 28:20Jud. 11:30
Israel a făcut Domnului o juruinţă și a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetăţile.” 3Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei și cetăţile lor, și locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).

Șerpii înfocaţi

4Au

21:4
Cap. 20:22;
plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să
21:4
Jud. 11:18
ocolească ţara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum 5și a vorbit
21:5
Ps. 78:19
împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: „Pentru
21:5
Exod 16:3
17:3
ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit
21:5
Cap. 11:6.
sufletul de această hrană proastă.” 6Atunci, Domnul
21:6
1 Cor. 10:9
a trimis împotriva poporului niște
21:6
Deut. 8:15
șerpi înfocaţi, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7Poporul
21:7
Ps. 78:34
a venit la Moise și a zis: „Am
21:7
Vers. 5.
păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te
21:7
Exod 8:8,281 Sam. 12:191 Împ. 13:6Fapte 8:24
Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” 9Moise
21:9
2 Împ. 18:4Ioan 3:14,15
a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia.

Alte călătorii ale israeliţilor

10Copiii lui Israel au plecat și au

21:10
Cap. 33:43.
tăbărât la Obot. 11Au plecat
21:11
Cap. 33:44.
din Obot și au tăbărât
21:11
Deut. 2:13
la Iie-Abarim, în pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui. 12De acolo au plecat și au tăbărât în valea Zered. 13De acolo au plecat și au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieșind din ţinutul amoriţilor, căci Arnonul
21:13
Cap. 22:36.
face hotarul Moabului, între Moab și amoriţi.

14De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului:

„Vaheb în Sufa,

Șuvoaiele Arnonului

15Și scurgerile șuvoaielor

Care se întind înspre Ar și se ating

21:15
Deut. 2:18,29
cu hotarul lui Moab.”

16De acolo s-au dus

21:16
Jud. 9:21
la Beer (Fântână). La această fântână, Domnul a zis lui Moise: „Strânge poporul și le voi da apă.”

17Atunci a cântat

21:17
Exod 15:1Ps. 105:2
106:12
Israel cântarea aceasta:

„Ţâșnește, fântână! Cântaţi în cinstea ei!

18Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile,

Pe care au săpat-o mai-marii poporului,

Cu toiagul de cârmuire

21:18
Is. 33:22
, cu toiegele lor!”

Din pustia aceasta s-au dus la Matana; 19din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot; 20din Bamot, la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre

21:20
Cap. 23:28.
pustie.

Sihon și Og

21Israel

21:21
Deut. 2:26,27Jud. 11:19
a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună: 22„Lasă-mă
21:22
Cap. 20:17.
să trec prin ţara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.” 23Sihon
21:23
Deut. 29:7
n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ
21:23
Deut. 2:32Jud. 11:20
și s-a luptat împotriva lui Israel. 24Israel
21:24
Deut. 2:33
29:7Ios. 12:1,2
24:8Neem. 9:22Ps. 135:10,11
136:19Amos 2:9
l-a bătut cu ascuţișul sabiei și i-a cucerit ţara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit. 25Israel a luat toate cetăţile acelea și s-a așezat în toate cetăţile amoriţilor, în Hesbon și în toate satele de prin împrejurimi. 26Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriţilor. El pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului și-i luase toată ţara până la Arnon.

27De aceea zic poeţii:

„Veniţi la Hesbon!

Să se zidească din nou și să se întărească cetatea lui Sihon.

28Căci a ieșit

21:28
Ier. 48:45,46
un foc din Hesbon,

O flacără din cetatea lui Sihon,

Și a mistuit pe

21:28
Deut. 2:9,18Is. 15:1
Ar-Moab,

Pe locuitorii înălţimilor Arnonului.

29Vai de tine, Moab!

Ești pierdut, poporul lui Chemoș!

21:29
Jud. 11:241 Împ. 11:7,332 Împ. 23:13Ier. 48:7,13

El a făcut pe fiii lui fugari,

Și pe fetele lui le-a dat roabe

Lui Sihon, împăratul amoriţilor.

30Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor:

Din Hesbon până la

21:30
Ier. 48:18,22
Dibon totul este nimicit;

Am pustiit până la Nofah,

Care se întinde până la

21:30
Is. 15:2
Medeba.”

31Israel s-a așezat astfel în ţara amoriţilor. 32Moise a trimis să iscodească Iaezerul

21:32
Cap. 32:1.
. Au luat satele care ţineau de el și au izgonit pe amoriţii care erau în ele. 33Au schimbat apoi drumul și s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og
21:33
Deut. 3:1
29:7
, împăratul Basanului, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva lor la
21:33
Ios. 13:12
Edrei. 34Domnul a zis lui Moise: „Nu
21:34
Deut. 3:2
te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui și toată ţara lui; să-i
21:34
Vers. 24.
faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.” 35Și ei l-au
21:35
Deut. 3:3
bătut, pe el și pe fiii lui și tot poporul lui, de n-au lăsat să scape unul măcar, și au pus mâna pe ţara lui.