Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Balac trimite după Balaam

221Copiii

22:1
Cap. 33:48.
lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. 2Balac, fiul lui Ţipor
22:2
Jud. 11:25
, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor. 3Și Moab
22:3
Exod 15:15
a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. 4Moab a zis bătrânilor
22:4
Cap. 31:8.
lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului. 5El a trimis
22:5
Deut. 23:4Ios. 13:22
24:9Neem. 13:1,2Mica 6:52 Pet. 2:15Iuda 11Apoc. 2:14
soli la Balaam, fiul lui Beor, la
22:5
Cap. 23:7.
Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: „Iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă faţa pământului și s-a așezat în faţa mea! 6Vino, te rog, să-mi blestemi
22:6
Cap. 23:7.
pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni din ţară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestemi tu este blestemat.” 7Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri
22:7
1 Sam. 9:7,8
pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. 8Balaam le-a zis: „Rămâneţi
22:8
Vers. 19.
aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. 9Dumnezeu
22:9
Gen. 20:3
a venit la Balaam și a zis: „Cine sunt oamenii aceștia pe care-i ai la tine?” 10Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: 11‘Iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă faţa pământului; vino dar și blestemă-l; poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni.’” 12Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei și nici să nu blestemi poporul acela, căci
22:12
Cap. 23:20.
este binecuvântat.” 13Balaam s-a sculat dimineaţa și a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” 14Și mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”

Măgăriţa lui Balaam vorbește

15Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. 16Au ajuns la Balaam și i-au zis: „Așa vorbește Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici și vino la mine, 17căci îţi voi da multă cinste și voi face tot ce-mi vei spune; numai vino

22:17
Vers. 6.
, te rog, și blestemă-mi poporul acesta!’” 18Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi
22:18
Cap. 24:13.
dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot
22:18
1 Împ. 22:142 Cron. 18:13
n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. 19Totuși, vă rog, rămâneţi
22:19
Vers. 8.
aici la noapte și voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” 20Dumnezeu
22:20
Vers. 9.
a venit la Balaam în timpul nopţii și i-a zis: „Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar
22:20
Vers. 35. Cap. 23:12,26;
să faci numai ce-ţi voi spune.” 21Balaam s-a sculat dimineaţă, a pus șaua pe măgăriţă și a plecat cu căpeteniile lui Moab. 22Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Și Îngerul
22:22
Exod 4:24
Domnului S-a așezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23Măgăriţa
22:23
2 Împ. 6:17Dan. 10:7Fapte 22:92 Pet. 2:16Iuda 11
a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24Îngerul Domnului S-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26Îngerul Domnului a trecut mai departe și S-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgăriţa cu un băţ. 28Domnul a
22:28
2 Pet. 2:16
deschis gura măgăriţei și ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?” 29Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide
22:29
Prov. 12:10
pe loc.” 30Măgăriţa
22:30
2 Pet. 2:16
a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac așa?” Și el a răspuns: „Nu.” 31Domnul a deschis
22:31
Gen. 21:192 Împ. 6:17Luca 24:16,31
ochii lui Balaam, și Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat
22:31
Exod 34:8
și s-a aruncat cu faţa la pământ. 32Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?

Iată, Eu am ieșit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare

22:32
2 Pet. 2:14,15
înaintea Mea. 33Măgăriţa M-a văzut și s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie.” 34Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am
22:34
1 Sam. 15:24,30
26:212 Sam. 12:13Iov 34:31,32
păcătuit, căci nu știam că Te-ai așezat înaintea mea în drum, și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” 35Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceștia, dar
22:35
Vers. 20.
să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Și Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

Întâmpinarea lui Balaam

36Balac a auzit că vine Balaam și i-a ieșit

22:36
Gen. 14:17
înainte până la cetatea Moabului, care
22:36
Cap. 21:13.
este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. 37Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi
22:37
Vers. 17. Cap. 24:11.
dau cinste?” 38Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele
22:38
Cap. 23:26;
pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.” 39Balaam a mers cu Balac și au ajuns la Chiriat-Huţot. 40Balac a jertfit boi și oi și a trimis din ei lui Balaam și căpeteniilor care erau cu el. 41Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam și l-a suit
22:41
Deut. 12:2
pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.

23

Balaam binecuvântează

231Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi

23:1
Vers. 29.
aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci.” 2Balac a făcut cum spusese Balaam, și Balac și Balaam au adus câte
23:2
Vers. 14,30.
un viţel și câte un berbec pe fiecare altar. 3Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă
23:3
Vers. 15.
arderea ta de tot, și eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi
23:3
Cap. 24:1.
va ieși înainte și ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Și s-a dus pe un loc înalt. 4Dumnezeu
23:4
Vers. 16.
a venit înaintea lui Balaam și Balaam I-a zis: „Am ridicat șapte altare și, pe fiecare altar, am adus câte un viţel și câte un berbec.” 5Domnul a pus
23:5
Cap. 22:35;
cuvinte în gura lui Balaam și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 6Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului.

7Balaam și-a

23:7
Vers. 18. Cap. 24:3,15,23.
rostit prorocia și a zis:

„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).

Împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zicând:

‘Vino

23:7
Cap. 22:6,11,17.
și blestemă-mi pe Iacov!

Vino și defăimează-mi pe Israel!’

8Cum

23:8
Is. 47:12,13
să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?

Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

9Îl văd din vârful stâncilor,

Îl privesc de pe înălţimea dealurilor:

Este

23:9
Deut. 33:28
un popor care locuiește deoparte

Și nu

23:9
Exod 33:16Ezra 9:2Efes. 2:14
face parte dintre neamuri.

10Cine

23:10
Gen. 13:16
22:17
poate să numere pulberea lui Iacov

Și să spună numărul unui sfert din Israel?

O, de aș muri de moartea

23:10
Ps. 116:15
celor neprihăniţi

Și sfârșitul meu să fie ca al lor!”

Balaam binecuvântează a doua oară

11Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am

23:11
Cap. 22:11,17;
luat să blestemi pe vrăjmașul meu, și iată că tu-l binecuvântezi!” 12El a răspuns și a zis: „Nu
23:12
Cap. 22:38.
trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Și de acolo să mi-l blestemi.” 14L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit
23:14
Vers. 1,2.
șapte altare și a adus câte un viţel și un berbec pe fiecare altar. 15Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus
23:16
Cap. 22:35;
cuvinte în gură și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 17Balaam s-a întors la el, și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”

18Balaam și-a rostit prorocia și a zis:

„Scoală-te

23:18
Jud. 3:20
, Balac, și ascultă!

Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

19Dumnezeu

23:19
1 Sam. 15:29Mal. 3:6Rom. 11:29Tit 1:2Iac. 1:17
nu este un om, ca să mintă,

Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.

Ce a spus, oare nu va face?

Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

20Iată că am primit poruncă să binecuvântez.

Da, El

23:20
Gen. 12:2
22:17
a binecuvântat, și eu nu pot întoarce.

21El nu vede nicio fărădelege în Iacov,

Nu vede

23:21
Rom. 4:7,8
nicio răutate în Israel.

Domnul

23:21
Exod 13:21
29:45,46
33:14
Dumnezeul lui este cu el,

El este Împăratul lui, veselia lui.

22Dumnezeu

23:22
Cap. 24:8.
i-a scos din Egipt,

Tăria Lui este pentru el

23:22
Deut. 33:17Iov 39:10,11
ca a bivolului.

23Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,

Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.

Acum se poate spune despre Iacov și Israel:

‘Ce lucruri

23:23
Ps. 31:19
44:1
mari a făcut Dumnezeu!’

24Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică

23:24
Gen. 49:9

Și se ridică întocmai ca un leu.

Nu se culcă

23:24
Gen. 49:27
până ce n-a mâncat prada

Și n-a băut sângele celor uciși.”

Balaam prorocește iarăși bine

25Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26Balaam a răspuns și a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va

23:26
Cap. 22:38;
spune Domnul?” 27Balac a zis lui Balaam: „Vino
23:27
Vers. 13.
, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie
23:28
Cap. 21:20.
. 29Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi
23:29
Vers. 1.
aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci!” 30Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un viţel și câte un berbec pe fiecare altar.

24

241Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri

24:1
Cap. 23:3,15.
la descântece, ci și-a întors faţa spre pustie. 2Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi
24:2
Cap. 2:2.
, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit
24:2
Cap. 11:25.
peste el.

3Balaam și-a

24:3
Cap. 23:7,18.
rostit prorocia și a zis:

„Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,

Omul cu ochii deschiși,

4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade

24:4
1 Sam. 19:24Ezec. 1:28Dan. 8:18
10:15,162 Cor. 12:2-4Apoc. 1:10,17
cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

5‘Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove!

Locuinţele tale, Israele!

6Ele se întind ca niște văi,

Ca niște grădini lângă un râu,

Ca niște copaci

24:6
Ps. 1:3Ier. 17:8
de aloe pe care i-a
24:6
Ps. 104:16
sădit Domnul,

Ca niște cedri pe lângă ape.

7Apa curge din găleţile lui

Și sămânţa lui este udată de ape mari

24:7
Ier. 51:13Apoc. 17:1,15
.

Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag

24:7
1 Sam. 15:9

Și împărăţia

24:7
2 Sam. 5:121 Cron. 14:2
lui ajunge puternică.

8Dumnezeu

24:8
Cap. 23:22.
l-a scos din Egipt,

Tăria Lui este ca a bivolului pentru el.

El nimicește

24:8
Cap. 14:9;
neamurile care se ridică împotriva lui,

Le sfărâmă oasele

24:8
Ps. 2:9Is. 38:13Ier. 50:17
și le prăpădește
24:8
Ps. 45:5Ier. 50:9
cu săgeţile lui.

9Îndoaie genunchii

24:9
Gen. 49:9
, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică.

Cine-l va scula?

Binecuvântat

24:9
Gen. 12:3
27:29
să fie oricine te va binecuvânta,

Și blestemat să fie oricine te va blestema!’”

10Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din

24:10
Ezec. 21:14,17
22:13
mâini și a zis lui Balaam: „Eu te-am
24:10
Cap. 23:11.
chemat să-mi blestemi vrăjmașii, și iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!

11Fugi acum și du-te acasă! Spusesem

24:11
Cap. 22:17,37.
că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primești.” 12Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! N-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis 13că, dacă
24:13
Cap. 22:18.
mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul? 14Și acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, și-ţi voi vesti
24:14
Mica 6:5Apoc. 2:14
ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile
24:14
Gen. 49:1Dan. 2:28
10:14
care vor urma.”

Steaua din Iacov

15Balaam și-a rostit

24:15
Vers. 3,4.
prorocia și a zis:

„Așa zice Balaam, fiul lui Beor,

Așa zice omul care are ochii deschiși,

16Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce cunoaște planurile Celui Preaînalt,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

17‘Îl văd

24:17
Apoc. 1:7
, dar nu acum,

Îl privesc, dar nu de aproape.

O stea răsare din Iacov,

Un toiag

24:17
Gen. 49:10Ps. 110:2Mat. 2:2Apoc. 22:16
de cârmuire se ridică din Israel.

El străpunge laturile Moabului

Și prăpădește pe toţi copiii lui Set.

18Se face stăpân pe Edom

24:18
2 Sam. 8:14Ps. 60:8,9,12
,

Se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui.

Israel face fapte mari.

19Cel ce se naște din Iacov domnește

24:19
Gen. 49:10
ca stăpânitor

Și pierde pe cei ce scapă din cetăţi.’”

20Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie:

„Amalec este cel dintâi dintre neamuri,

Dar într-o zi va fi nimicit.”

21Balaam a văzut pe cheniţi și a rostit următoarea prorocie:

„Locuinţa ta este tare de tot

Și cuibul tău este pus pe stâncă.

22Dar Cain va fi pustiit,

Până ce te va lua prins Asur.”

23Balaam a rostit următoarea prorocie:

„Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru?

24Dar niște corăbii vor veni din Chitim

24:24
Gen. 10:4Dan. 11:30
,

Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber

24:24
Gen. 10:25

Și la urmă vor fi nimicite și ele.”

25Balaam s-a sculat, a plecat și s-a

24:25
Cap. 31:8.
întors acasă. Balac a plecat și el acasă.