Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Închinarea la idoli

251Israel locuia în Sitim

25:1
Cap. 33:49.
și poporul
25:1
Cap. 31:16.
a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2Ele au poftit
25:2
Ios. 22:17Ps. 106:28Osea 9:10
poporul la jertfele
25:2
Exod 34:15,161 Cor. 10:20
dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat
25:2
Exod 20:5
până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3Israel s-a alipit de Baal-Peor, și Domnul S-a
25:3
Ps. 106:29
aprins de mânie împotriva lui Israel. 4Domnul a zis lui Moise: „Strânge
25:4
Deut. 4:3Ios. 22:17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă
25:4
Vers. 11.
a Domnului.” 5Moise a zis judecătorilor
25:5
Exod 18:21,25
lui Israel:

„Fiecare

25:5
Exod 32:27Deut. 13:6,9,13,15
din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” 6Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau
25:6
Ioel 2:17
la ușa cortului întâlnirii. 7La vederea acestui
25:7
Ps. 106:30
lucru, Fineas, fiul
25:7
Exod 6:25
lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliţă în mână. 8S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia
25:8
Ps. 106:30
care izbucnise printre copiii lui Israel. 9Douăzeci și patru de mii au murit
25:9
Deut. 4:31 Cor. 10:8
loviţi de urgia aceea. 10Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11„Fineas
25:11
Ps. 106:30
, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor și n-am nimicit, în mânia
25:11
Exod 20:5Deut. 32:16,211 Împ. 14:22Ps. 78:58Ezec. 16:38Ţef. 1:18
3:8
Mea, pe copiii lui Israel. 12De aceea să spui că închei
25:12
Mal. 2:4,5
3:1
cu el un legământ de pace. 13Acesta va fi pentru el și pentru sămânţa
25:13
1 Cron. 6:4
lui după el legământul unei preoţii
25:13
Exod 40:15
veșnice, pentru că a fost plin de râvnă
25:13
Fapte 22:3Rom. 10:2
pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire
25:13
Evr. 2:17
pentru copiii lui Israel.” 14Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părintești a simeoniţilor. 15Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur
25:15
Cap. 31:8.
, căpetenia seminţiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian.

Omorârea madianiţilor

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Priviţi-i pe

25:17
Cap. 31:2.
madianiţi ca vrăjmași și ucideţi-i, 18căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile
25:18
Cap. 31:16.
lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”

26

A doua numărătoare

261În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron: 2„Faceţi

26:2
Exod 30:12
38:25,26
numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de
26:2
Cap. 1:3.
douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” 3Moise și preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia
26:3
Vers. 63. Cap. 22:1;
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Și au zis: 4„Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise
26:4
Cap. 1:1.
lui Moise și copiilor lui Israel Domnul, când au ieșit din ţara Egiptului.” 5Ruben
26:5
Gen. 46:8Exod 6:141 Cron. 5:1
, întâiul născut al lui Israel.

Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiţilor; Palu, din care se coboară familia paluiţilor; 6Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Carmi, din care se coboară familia carmiţilor. 7Acestea sunt familiile rubeniţilor: cei ieșiţi la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8Fiii lui Palu au fost: Eliab. 9Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan și Abiram. Datan acesta și Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare

26:9
Cap. 16:1,2.
și care s-au răsculat împotriva lui Moise și Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului. 10Pământul
26:10
Cap. 16:32,35.
și-a deschis gura și i-a înghiţit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră și când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni. Ei au slujit poporului ca
26:10
Cap. 16:38.
pildă. 11Fiii
26:11
Exod 6:241 Cron. 6:22
lui Core n-au murit. 12Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel
26:12
Gen. 46:10Exod 6:15
se coboară familia nemueliţilor; din Iamin, familia iaminiţilor; din Iachin
26:12
1 Cron. 4:24
, familia iachiniţilor; 13din Zerah
26:13
Gen. 46:10
, familia zerahiţilor; din Saul, familia sauliţilor. 14Acestea sunt familiile simeoniţilor: douăzeci și două de mii două sute. 15Fiii lui Gad după familiile lor: din Ţefon
26:15
Gen. 46:16
se coboară familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Șuni, familia șuniţilor; 16din Ozni, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor; 17din Arod
26:17
Gen. 46:16
, familia arodiţilor; din Areli, familia areliţilor. 18Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieșiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute
26:18
Gen. 38:2
46:12
. 19Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în ţara Canaanului. 20Iată fiii
26:20
1 Cron. 2:3
lui Iuda după familiile lor: din Șela se coboară familia șelaniţilor; din Pereţ, familia pereţiţilor; din Zerah, familia zerahiţilor. 21Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor. 22Acestea sunt familiile lui Iuda după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23Fiii
26:23
Gen. 46:131 Cron. 7:1
lui Isahar după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiţilor; din Puva, familia puviţilor; 24din Iașub, familia iașubiţilor; din Șimron, familia șimroniţilor. 25Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii trei sute. 26Fiii
26:26
Gen. 46:14
lui Zabulon după familiile lor: din Sered se coboară familia serediţilor; din Elon, familia eloniţilor; din Iahleel, familia iahleeliţilor. 27Acestea sunt familiile zabuloniţilor, după numărătoarea lor: șaizeci de mii cinci sute. 28Fiii
26:28
Gen. 46:20
lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29Fiii lui Manase: din Machir
26:29
Ios. 17:11 Cron. 7:14,15
se coboară familia machiriţilor. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiţilor. 30Iată fiii lui Galaad: Iezer
26:30
Ios. 17:2Jud. 6:11,24,34
, din care se coboară familia iezeriţilor; Helec, familia helechiţilor; 31Asriel, familia asrieliţilor; Sihem, familia sihemiţilor; 32Șemida, familia șemidaiţilor; Hefer, familia heferiţilor. 33Ţelofhad
26:33
Cap. 27:1;
, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa. 34Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Șutelah se coboară familia șutelahiţilor; din Becher, familia becheriţilor; din Tahan, familia tahaniţilor. 36Iată fiii lui Șutelah: din Eran se coboară familia eraniţilor. 37Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38Fiii
26:38
Gen. 46:211 Cron. 7:6
lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiţilor; din Așbel, familia așbeliţilor; din Ahiram, familia ahiramiţilor; 39din Șufam, familia șufamiţilor; din Hufam, familia hufamiţilor. 40Fiii lui Bela au fost: Ard și Naaman. Din Ard se coboară familia ardiţilor; din Naaman, familia naamaniţilor. 41Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii șase sute. 42Iată fiii
26:42
Gen. 46:23
lui Dan, după familiile lor: din Șuham se coboară familia șuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor. 43Toate familiile șuhamiţilor, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44Fiii
26:44
Gen. 46:171 Cron. 7:30
lui Așer după familiile lor: din Imna se coboară familia imniţilor; din Ișvi, familia ișviţilor; din Beria, familia beriiţilor. 45Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiţilor; din Malchiel, familia malchieliţilor. 46Numele fetei lui Așer era Serah. 47Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după numărătoarea lor: cincizeci și trei de mii patru sute. 48Fiii
26:48
Gen. 46:241 Cron. 7:13
lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se coboară familia iahţeeliţilor; din Guni, familia guniţilor; 49din Ieţer, familia ieţeriţilor; din Șilem, familia șilemiţilor. 50Acestea sunt familiile lui Neftali după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51Aceștia
26:51
Cap. 1:46.
sunt cei ieșiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: șase sute una mii șapte sute treizeci. 52Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: 53„Ţara să se împartă între
26:53
Ios. 11:23
14:1
ei, ca să fie moștenirea lor, după numărul numelor. 54Celor
26:54
Cap. 33:54.
ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieșiţi la numărătoare. 55Dar împărţirea ţării să se facă prin
26:55
Cap. 33:54;
sorţi; s-o ia în stăpânire după numele seminţiilor părinţilor lor. 56Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei ce sunt în mare număr și între cei ce sunt în mic număr.”

Numărătoarea leviţilor

57Iată

26:57
Gen. 46:11Exod 6:16-191 Cron. 6:1,16
leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherșon se coboară familia gherșoniţilor; din Chehat, familia chehatiţilor; din Merari, familia merariţilor. 58Iată familiile lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia mușiţilor, familia coriţilor. Chehat a născut pe Amram. 59Numele nevestei lui Amram era Iochebed
26:59
Exod 2:1,2
6:20
, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Maria, sora lor. 60Lui Aaron
26:60
Cap. 3:2.
i s-au născut: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61Nadab
26:61
Lev. 10:1,21 Cron. 24:2
și Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin. 62Cei ieșiţi
26:62
Cap. 3:39.
la numărătoare, toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci și trei de mii. Ei n-au
26:62
Cap. 1:49.
fost cuprinși în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat
26:62
Cap. 18:20,23,24.
moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. 63Aceștia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise și preotul Eleazar în câmpia
26:63
Vers. 3.
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 64Între ei
26:64
Cap. 1.
, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aaron în pustia Sinai. 65Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie
26:65
Cap. 14:28,29.
și nu va rămâne niciunul din ei, afară
26:65
Cap. 14:30.
de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.”

27

Legea asupra moștenirilor

271Fetele lui Ţelofhad

27:1
Cap. 26:33;
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa, 2s-au apropiat și s-au înfăţișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai-marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: 3„Tatăl nostru a murit
27:3
Cap. 14:35;
în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei
27:3
Cap. 16:1,2.
lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne
27:4
Ios. 17:4
și nouă deci o moștenire între fraţii tatălui nostru.” 5Moise a adus
27:5
Exod 18:15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a zis lui Moise: 7„Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le
27:7
Cap. 36:2.
dai de moștenire o moșie între fraţii tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceţi moștenirea lui asupra fetei lui. 9Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o daţi fraţilor lui. 10Dacă n-are nici fraţi, moștenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său. 11Și, dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moștenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege
27:11
Cap. 35:29.
și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.”

Iosua, urmașul lui Moise

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

27:12
Cap. 33:47.
pe muntele acesta Abarim și privește ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel. 13S-o privești, dar și tu vei fi adăugat
27:13
Cap. 20:24,28;
la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron, 14pentru că v-aţi
27:14
Cap. 20:12,24.
împotrivit poruncii Mele în pustia Ţin, când cu cearta adunării, și nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt
27:14
Exod 17:7
apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.) 15Moise a vorbit Domnului și a zis: 16„Domnul Dumnezeul
27:16
Cap. 16:22.
duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om 17care să iasă
27:17
Deut. 31:21 Sam. 8:20
18:132 Cron. 1:10
înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27:17
1 Împ. 22:17Zah. 10:2Mat. 9:36Marcu 6:34
care n-au păstor.” 18Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în
27:18
Gen. 41:38Jud. 3:10
11:291 Sam. 16:13,18
care este Duhul Meu, și să-ţi pui
27:18
Deut. 34:9
mâna peste el. 19Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci
27:19
Deut. 31:7
sub ochii lor. 20Să-l faci părtaș
27:20
Cap. 11:17,28.
la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l
27:20
Ios. 1:16,17
asculte. 21
27:21
Ios. 9:14Jud. 1:1
20:18,23,261 Sam. 23:9
30:7
se înfăţișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim
27:21
Exod 28:30
înaintea Domnului, și Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca
27:21
Ios. 9:141 Sam. 22:10,13,15
lui.” 22Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări. 23Și-a pus mâinile peste el și i-a dat porunci
27:23
Deut. 3:28
31:7
, cum spusese Domnul prin Moise.