Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Așezarea taberelor

21Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare

2:2
Cap. 1:52.
lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa
2:2
Ios. 3:4
și împrejurul cortului întâlnirii. 3La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon
2:3
Cap. 10:14.
, fiul lui Aminadab, 4cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 5Lângă el să tăbărască seminţia lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Ţuar, 6cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiţi la numărătoare; 7apoi seminţia lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 9Toţi cei din tabăra lui Iuda ieșiţi la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbaţi, după oștirea lor. Ei să
2:9
Cap. 10:14.
pornească cei dintâi. 10La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 11cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbaţi ieșiţi la numărătoare. 12Lângă el să tăbărască seminţia lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 13cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 14apoi seminţia lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiţi la numărătoare. 16Toţi cei din tabăra lui Ruben ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei
2:16
Cap. 10:18.
să pornească în al doilea rând. 17Apoi
2:17
Cap. 10:17,21.
va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviţilor, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ţine șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 20Lângă el să tăbărască seminţia lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 21cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 22apoi seminţia lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 24Toţi cei din tabăra lui Efraim ieșiţi la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei
2:24
Cap. 10:22.
să pornească în al treilea rând. 25La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 27Lângă el să tăbărască seminţia lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 29apoi seminţia lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 31Toţi cei din tabăra lui Dan ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească
2:31
Cap. 10:25.
cei din urmă, după steagul lor.” 32Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor. Toţi
2:32
Exod 38:26
cei ieșiţi la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33Leviţii
2:33
Cap. 1:47.
, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa
2:34
Cap. 24:2,5,6.
tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.

3

Familia lui Aaron

31Iată sămânţa lui Aaron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab

3:2
Exod 6:23
, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea
3:3
Exod 28:41Lev. 8
preoţească și care au fost închinaţi în slujba preoţiei. 4Nadab
3:4
Lev. 10:11 Cron. 24:2
și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoţiei în faţa tatălui lor Aaron.

Slujba leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Apropie

3:6
Cap. 8:6;
seminţia lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba
3:7
Cap. 1:50;
cortului. 8
3:8
Cap. 8:19;
aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9Să dai pe leviţi lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul, din partea copiilor lui Israel. 10Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să
3:10
Cap. 18:7.
păzească slujba preoţiei lor, iar străinul
3:10
Vers. 38. Cap. 1:51;
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.” 11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Iată
3:12
Vers. 41. Cap. 8:16;
că am luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviţii vor fi ai Mei. 13Căci
3:13
Exod 13:2Lev. 27:26Luca 2:23
orice întâi născut este al Meu. În ziua
3:13
Exod 13:12,15
când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni, cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”

Familiile leviţilor

14Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: 15„Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinţilor lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească

3:15
Vers. 39. Cap. 26:62.
de la vârsta de o lună în sus.” 16Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. 17Iată
3:17
Gen. 46:11Exod 6:161 Cron. 6:1,16
23:6
care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. 18Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3:18
Exod 6:17
Șimei. 19Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram
3:19
Exod 6:18
, Iţehar, Hebron și Uziel; 20și fiii lui
3:20
Exod 6:19
Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor. 21Din Gherșon se coboară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile gherșoniţilor. 22Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute. 23Familiile gherșoniţilor tăbărau înapoia cortului, la apus. 24Căpetenia casei părintești a gherșoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael. 25În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui
3:25
Cap. 4:24-26.
Gherșon erau date: cortul
3:25
Exod 25:9
și acoperișul
3:25
Exod 26:1
cortului, învelitoarea
3:25
Exod 26:7,14
acoperișului cortului și perdeaua
3:25
Exod 26:36
de la ușa cortului întâlnirii; 26apoi pânzele curţii
3:26
Exod 27:9
și perdeaua
3:26
Exod 27:16
de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile
3:26
Exod 35:18
pentru slujba cortului. 27Din Chehat
3:27
1 Cron. 26:23
se coboară familia amramiţilor, familia iţehariţilor, familia hebroniţilor și familia uzieliţilor, alcătuind familiile chehatiţilor. 28Numărând pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbaţi însărcinaţi cu îngrijirea Sfântului Locaș. 29Familiile
3:29
Cap. 1:53.
fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului. 30Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel. 31În grija
3:31
Cap. 4:15.
lor au dat chivotul
3:31
Exod 25:10
, masa
3:31
Exod 25:23
, sfeșnicul
3:31
Exod 25:31
, altarele
3:31
Exod 27:1
30:1
, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua
3:31
Exod 26:32
dinăuntru și tot ce ţine de ea. 32Căpetenia căpeteniilor leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinaţi să îngrijească de Sfântul Locaș. 33Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile merariţilor. 34Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șase mii două sute. 35Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau
3:35
Cap. 1:53.
în partea de miazănoapte a cortului. 36În paza
3:36
Cap. 4:31,32.
și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ţine de ele; 37apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor și funiile lor. 38Moise, Aaron și fiii lui tăbărau
3:38
Cap. 1:53.
înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaș
3:38
Cap. 18:5.
tot ce fusese
3:38
Vers. 7,8.
poruncit copiilor lui Israel; iar străinul
3:38
Vers. 10.
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. 39Toţi leviţii
3:39
Cap. 26:62.
a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor născuţi

40Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea

3:40
Vers. 15.
tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor. 41
3:41
Vers. 12,45.
iei pe leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!” 42Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Ia
3:45
Vers. 12,41.
pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul vitelor lor; și leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Pentru răscumpărarea
3:46
Exod 13:13
celor două sute șaptezeci și trei care
3:46
Vers. 39,43.
trec peste numărul leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel, 47să iei câte
3:47
Lev. 27:6
cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de douăzeci de ghere
3:47
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
. 48Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviţilor.” 49Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de leviţi; 50a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei
3:50
Vers. 46,47.
sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 51Și Moise a dat
3:51
Vers. 48.
argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

4

Slujbele chehatiţilor

41Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 3de la vârsta

4:3
Cap. 8:24.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. 4Iată slujbele
4:4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: ele privesc Locul Preasfânt
4:4
Vers. 19.
. 5La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos
4:5
Exod 26:31
perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul
4:5
Exod 25:10,16
mărturiei; 6să pună deasupra ei o învelitoare de piele de viţel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii
4:6
Exod 25:13
chivotului. 7Să întindă un covor albastru peste masa
4:7
Exod 25:23,29,30Lev. 24:6,8
pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, căţuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului; 8peste toate aceste lucruri, să întindă un covor cărămiziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei. 9Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul
4:9
Exod 25:31
, candelele
4:9
Exod 25:37,38
lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuinţează pentru slujba lui; 10să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă. 11Peste altarul
4:11
Exod 30:1,3
de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 12Să ia apoi toate uneltele întrebuinţate pentru slujbă în Sfântul Locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă. 13Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură; 14să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, lighenele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 15După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat
4:15
Cap. 7:9;
să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă, dar să nu se atingă
4:15
2 Sam. 6:6,71 Cron. 13:9,10
de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea
4:15
Cap. 3:31.
sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. 16Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul
4:16
Exod 25:6Lev. 24:2
pentru sfeșnic, tămâia
4:16
Exod 30:34
mirositoare, darul
4:16
Exod 29:40
de pâine de toate zilele și untdelemnul
4:16
Exod 30:23
pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, Sfântul Locaș și uneltele lui.” 17Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 18„Să nu cumva să puneţi neamul familiilor chehatiţilor în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviţilor. 19Iată ce să faceţi pentru ei ca să trăiască, și să nu moară, când se vor apropia de Locul Preasfânt
4:19
Vers. 4.
: Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. 20Să nu
4:20
Exod 19:211 Sam. 6:19
intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.”

Slujbele gherșoniţilor

21Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 22„Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinţilor lor, după familiile lor, 23și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:23
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. 24Iată slujbele familiilor gherșoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă. 25Să ducă
4:25
Cap. 3:25,26.
covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, 26pânzele curţii și perdeaua de la ușa porţii curţii, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care ţin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. 27În slujbele lor, fiii gherșoniţilor să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să daţi tot ce au de dus. 28Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniţilor în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 30și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:30
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 31Iată
4:31
Cap. 3:36,37.
ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui; 32stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor, funiile lor, toate uneltele care ţin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe
4:32
Exod 38:21
nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. 33Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.” 34Moise
4:34
Vers. 2.
, Aaron și mai-marii adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiţilor, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 35și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 36Cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise. 38Fiii lui Gherșon ieșiţi la numărătoare, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 39de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 40cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4:41
Vers. 22.
sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. 42Cei ieșiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 43de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 44cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după
4:45
Vers. 29.
porunca Domnului dată prin Moise. 46Toţi aceia dintre leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai-marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 47de la vârsta
4:47
Vers. 3,23,30.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, 48toţi cei ieșiţi la numărătoare au fost opt mii cinci sute optzeci. 49Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia
4:49
Vers. 15,24,31. Cap. 4:1,21.
slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.