Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Biruinţa asupra madianiţilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Răzbună

31:2
Cap. 25:17;
27:13
pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.” 3Moise a vorbit poporului și a zis: „Înarmaţi dintre voi niște bărbaţi pentru oștire și să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. 4Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.” 5Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste. 6Moise a trimis la oaste pe acești o mie de oameni de seminţie și a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte și trâmbiţele
31:6
Cap. 10:9.

răsunătoare. 7Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
31:7
Deut. 20:13Jud. 21:111 Sam. 27:91 Împ. 11:15,16
omorât pe toţi
31:7
Jud. 6:1,2,33
bărbaţii. 8Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât și pe împăraţii Madianului: Evi
31:8
Ios. 13:21
, Rechem, Ţur, Hur și Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam
31:8
Ios. 13:22
, fiul lui Beor. 9Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele, toate turmele și toate bogăţiile. 10Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau și toate ocoalele lor. 11Au
31:11
Deut. 20:14
luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace, 12și pe cei prinși, prada și jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar și adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 13Moise, preotul Eleazar și toţi mai-marii adunării le-au ieșit înainte, afară din tabără. 14Și Moise s-a mâniat pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile peste o mie și pe căpeteniile peste o sută care se întorceau de la război. 15El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate
31:15
Deut. 20:141 Sam. 15:3
femeile? 16Iată
31:16
Cap. 25:2.

, ele sunt acelea care, după cuvântul
31:16
Cap. 24:14.
2 Pet. 2:15Apoc. 2:14
lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor, și atunci a izbucnit urgia
31:16
Cap. 25:9.

în adunarea Domnului. 17Acum dar omorâţi
31:17
Jud. 21:11
pe orice prunc de parte bărbătească și omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el, 18dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

Curăţirea căpeteniilor și ostașilor

19Iar voi tăbărâţi

31:19
Cap. 5:2.

șapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva și toţi cei ce s-au atins
31:19
Cap. 19:11.

de vreun mort să se curăţească a treia și a șaptea zi, ei și cei prinși de voi. 20Să curăţiţi, de asemenea, orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră și orice unealtă de lemn.” 21Preotul Eleazar a zis ostașilor care se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. 22Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul, 23orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţit cu apa
31:23
Cap. 19:9,17.

de curăţire; să-l treceţi prin apă. 24
31:24
Lev. 11:25
vă spălaţi hainele în ziua a șaptea și veţi fi curaţi, apoi veţi putea intra în tabără.”

Împărţirea prăzii

25Domnul a zis lui Moise: 26„Fă, împreună cu preotul Eleazar și cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace. 27Împarte prada

31:27
Ios. 22:81 Sam. 30:24
între luptătorii care s-au dus la oaste și între toată adunarea. 28Să iei întâi din partea ostașilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, și anume unul
31:28
Vers. 30,47. Cap. 18:26.

din cinci sute, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi. 29Să le iei din jumătatea cuvenită lor și să le dai preotului Eleazar, ca un dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să
31:30
Vers. 42-47.

iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi, din orice dobitoc, și să le dai leviţilor care
31:30
Cap. 3:7,8,25,31,36;
18:3,4
păzesc cortul Domnului
31:30
Cap. 18:8,19.

.” 31Moise și preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. 32Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi, 33șaptezeci și două de mii de boi, 34șaizeci și unu de mii de măgari 35și treizeci și două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat. 36Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 37din care șase sute șaptezeci și cinci au fost luaţi ca dare Domnului; 38treizeci și șase de mii de boi, din care șaptezeci și doi luaţi ca dare Domnului; 39treizeci de mii cinci sute de măgari, din care șaizeci și unu luaţi ca dare Domnului, 40și șaisprezece mii de inși, din care treizeci și doi luaţi ca dare Domnului. 41Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum
31:41
Vers. 30.

îi poruncise Domnul. 42Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste 43și care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 44treizeci și șase de mii de boi, 45treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de suflete. 47Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din dobitoace, și le-a dat leviţilor care păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul. 48Căpeteniile oștirii, căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută s-au apropiat de Moise 49și i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostașilor care erau sub poruncile noastre și nu lipsește niciun om dintre noi. 50Noi aducem deci ca dar Domnului fiecare ce a găsit ca scule de aur, și anume lănţișoare, brăţări, inele, cercei și salbe, ca să se facă ispășire
31:50
Exod 30:12,16
pentru sufletele noastre înaintea Domnului.” 51Moise și preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur. 52Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli. 53Oamenii din oaste au păstrat, fiecare pentru sine, prada
31:53
Deut. 20:14
pe care o făcuseră. 54Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie și de la căpeteniile peste o sută și l-au adus în cortul întâlnirii, ca aducere aminte
31:54
Exod 30:16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.