Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Biruinţa asupra madianiţilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Răzbună

31:2
Cap. 25:17;
pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.” 3Moise a vorbit poporului și a zis: „Înarmaţi dintre voi niște bărbaţi pentru oștire și să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. 4Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.” 5Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste. 6Moise a trimis la oaste pe acești o mie de oameni de seminţie și a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte și trâmbiţele
31:6
Cap. 10:9.
răsunătoare. 7Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
31:7
Deut. 20:13Jud. 21:111 Sam. 27:91 Împ. 11:15,16
omorât pe toţi
31:7
Jud. 6:1,2,33
bărbaţii. 8Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât și pe împăraţii Madianului: Evi
31:8
Ios. 13:21
, Rechem, Ţur, Hur și Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam
31:8
Ios. 13:22
, fiul lui Beor. 9Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele, toate turmele și toate bogăţiile. 10Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau și toate ocoalele lor. 11Au
31:11
Deut. 20:14
luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace, 12și pe cei prinși, prada și jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar și adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 13Moise, preotul Eleazar și toţi mai-marii adunării le-au ieșit înainte, afară din tabără. 14Și Moise s-a mâniat pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile peste o mie și pe căpeteniile peste o sută care se întorceau de la război. 15El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate
31:15
Deut. 20:141 Sam. 15:3
femeile? 16Iată
31:16
Cap. 25:2.
, ele sunt acelea care, după cuvântul
31:16
Cap. 24:14.
lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor, și atunci a izbucnit urgia
31:16
Cap. 25:9.
în adunarea Domnului. 17Acum dar omorâţi
31:17
Jud. 21:11
pe orice prunc de parte bărbătească și omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el, 18dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

Curăţirea căpeteniilor și ostașilor

19Iar voi tăbărâţi

31:19
Cap. 5:2.
șapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva și toţi cei ce s-au atins
31:19
Cap. 19:11.
de vreun mort să se curăţească a treia și a șaptea zi, ei și cei prinși de voi. 20Să curăţiţi, de asemenea, orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră și orice unealtă de lemn.” 21Preotul Eleazar a zis ostașilor care se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. 22Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul, 23orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţit cu apa
31:23
Cap. 19:9,17.
de curăţire; să-l treceţi prin apă. 24
31:24
Lev. 11:25
vă spălaţi hainele în ziua a șaptea și veţi fi curaţi, apoi veţi putea intra în tabără.”

Împărţirea prăzii

25Domnul a zis lui Moise: 26„Fă, împreună cu preotul Eleazar și cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace. 27Împarte prada

31:27
Ios. 22:81 Sam. 30:24
între luptătorii care s-au dus la oaste și între toată adunarea. 28Să iei întâi din partea ostașilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, și anume unul
31:28
Vers. 30,47. Cap. 18:26.
din cinci sute, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi. 29Să le iei din jumătatea cuvenită lor și să le dai preotului Eleazar, ca un dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să
31:30
Vers. 42-47.
iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi, din orice dobitoc, și să le dai leviţilor care
31:30
Cap. 3:7,8,25,31,36;
păzesc cortul Domnului
31:30
Cap. 18:8,19.
.” 31Moise și preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. 32Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi, 33șaptezeci și două de mii de boi, 34șaizeci și unu de mii de măgari 35și treizeci și două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat. 36Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 37din care șase sute șaptezeci și cinci au fost luaţi ca dare Domnului; 38treizeci și șase de mii de boi, din care șaptezeci și doi luaţi ca dare Domnului; 39treizeci de mii cinci sute de măgari, din care șaizeci și unu luaţi ca dare Domnului, 40și șaisprezece mii de inși, din care treizeci și doi luaţi ca dare Domnului. 41Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum
31:41
Vers. 30.
îi poruncise Domnul. 42Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste 43și care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 44treizeci și șase de mii de boi, 45treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de suflete. 47Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din dobitoace, și le-a dat leviţilor care păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul. 48Căpeteniile oștirii, căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută s-au apropiat de Moise 49și i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostașilor care erau sub poruncile noastre și nu lipsește niciun om dintre noi. 50Noi aducem deci ca dar Domnului fiecare ce a găsit ca scule de aur, și anume lănţișoare, brăţări, inele, cercei și salbe, ca să se facă ispășire
31:50
Exod 30:12,16
pentru sufletele noastre înaintea Domnului.” 51Moise și preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur. 52Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli. 53Oamenii din oaste au păstrat, fiecare pentru sine, prada
31:53
Deut. 20:14
pe care o făcuseră. 54Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie și de la căpeteniile peste o sută și l-au adus în cortul întâlnirii, ca aducere aminte
31:54
Exod 30:16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.

32

Galaadul dat lui Gad și Ruben

321Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite și au văzut că ţara lui Iaezer

32:1
Cap. 21:32.
și ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite. 2Atunci, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai-marii adunării și le-au zis: 3„Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra
32:3
Vers. 36.
, Hesbon, Eleale, Sebam
32:3
Vers. 38.
, Nebo și Beon
32:3
Vers. 38.
, 4ţara aceasta pe care
32:4
Cap. 21:24,34.
a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite, și robii tăi au vite.” 5Apoi au adăugat: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea ţara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan.” 6Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: „Fraţii voștri să meargă oare la război, și voi să rămâneţi aici? 7Pentru ce voiţi să înmuiaţi inima copiilor lui Israel și să-i faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul? 8Așa au făcut și părinţii voștri când i-am
32:8
Cap. 13:3,26.
trimis din Cades-Barnea să
32:8
Deut. 1:22
iscodească ţara. 9S-au suit
32:9
Cap. 13:24,31.
până la valea Eșcol și, după ce au iscodit ţara, au înmuiat inima copiilor lui Israel și i-au făcut să nu intre în ţara pe care le-o dădea Domnul. 10Și Domnul
32:10
Cap. 14:11,21.
S-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat zicând: 11‘Oamenii aceștia care s-au suit din Egipt, de la vârsta
32:11
Cap. 14:28,29.
de douăzeci de ani în sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci n-au
32:11
Cap. 14:24,30.
urmat în totul calea Mea, 12afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, și Iosua, fiul lui Nun, care
32:12
Cap. 14:24.
au urmat în totul calea Domnului.’ 13Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a făcut să rătăcească
32:13
Cap. 14:33-35.
în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregului
32:13
Cap. 26:64,65.
leat de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului. 14Și iată că voi luaţi locul părinţilor voștri, ca niște odrasle de oameni păcătoși, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă
32:14
Deut. 1:34
și mai tare de mânie împotriva lui Israel. 15Căci, dacă vă întoarceţi
32:15
Deut. 30:17Ios. 22:16,182 Cron. 7:19
15:2
de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustie și veţi aduce pierderea poporului acestuia întreg.” 16Ei s-au apropiat de Moise și au zis: „Vom face aici ocoale pentru vitele noastre și cetăţi pentru pruncii noștri, 17apoi ne vom
32:17
Ios. 4:12,13
înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel, până îi vom duce în locul care le este rânduit, și pruncii noștri vor locui în aceste cetăţi întărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia. 18Nu ne
32:18
Ios. 22:4
vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui 19și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea
32:19
Vers. 33.
noastră dincoace de Iordan, la răsărit.” 20Moise
32:20
Deut. 3:18Ios. 1:14
4:12,13
le-a zis: „Dacă faceţi așa, dacă vă înarmaţi ca să luptaţi înaintea Domnului, 21dacă toţi aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, până ce va izgoni pe vrăjmașii Lui dinaintea Lui, 22și dacă vă veţi întoarce
32:22
Deut. 3:20Ios. 11:23
18:1
înapoi numai după ce ţara
32:22
Ios. 22:4
va fi supusă înaintea Domnului, atunci veţi fi fără vină înaintea Domnului și înaintea lui Israel, și ţinutul acesta va fi moșia
32:22
Deut. 3:12,15,16,18Ios. 1:15
13:8,32
22:4,9
voastră înaintea Domnului. 23Dar, dacă nu faceţi așa, păcătuiţi împotriva Domnului și să știţi că păcatul
32:23
Gen. 4:7
44:16Is. 59:12
vostru vă va ajunge. 24Zidiţi
32:24
Vers. 16.
cetăţi pentru pruncii voștri și ocoale pentru vitele voastre și faceţi ce aţi spus cu gura voastră.” 25Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au zis lui Moise: „Robii tăi vor face tot ce poruncește domnul nostru. 26Pruncii
32:26
Ios. 1:14
noștri, nevestele, turmele noastre și toate vitele noastre vor rămâne în cetăţile Galaadului, 27iar robii
32:27
Ios. 4:12
tăi, toţi înarmaţi pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.” 28Moise a dat
32:28
Ios. 1:13
porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel. 29El le-a zis: „Dacă fiii lui Gad și fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaţi cu toţii ca să lupte înaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi în stăpânire ţinutul Galaadului. 30Dar dacă nu vor merge înarmaţi împreună cu voi, să se așeze în mijlocul vostru în ţara Canaanului.” 31Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul. 32Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara Canaanului, dar noi să ne avem moștenirea noastră dincoace de Iordan.”

Luarea în stăpânire a Galaadului

33Moise

32:33
Deut. 3:12-17
29:8Ios. 12:6
13:8
22:4
a dat fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben și la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, împărăţia
32:33
Cap. 21:24,33,35.
lui Sihon, împăratul amoriţilor, și împărăţia lui Og, împăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur împrejur. 34Fiii lui Gad au zidit Dibonul
32:34
Cap. 33:45,46.
, Atarotul, Aroerul
32:34
Deut. 2:36
, 35Atrot-Șofan, Iaezer
32:35
Vers. 1,3.
, Iogbeha, 36Bet-Nimra
32:36
Vers. 3. Cap. 32:24.
și Bet-Haran, cetăţi întărite, și au făcut staule pentru turme. 37Fiii lui Ruben au zidit
32:37
Cap. 21:27.
Hesbonul, Eleale, Chiriataim, 38Nebo
32:38
Is. 46:1
și Baal-Meon
32:38
Cap. 22:41.
, ale căror nume au fost schimbate
32:38
Vers. 3.
, și Sibma și au pus alte nume cetăţilor pe care le-au zidit. 39Fiii lui Machir
32:39
Gen. 50:23
, fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului și au pus mâna pe el; au izgonit pe amoriţii care erau acolo. 40Moise a dat
32:40
Deut. 3:12,13,15Ios. 13:31
17:1
Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, care s-a așezat acolo. 41Iair
32:41
Deut. 3:14Ios. 13:301 Cron. 2:21-23
, fiul lui Manase, a pornit și el și a luat târgurile, și le-a numit târgurile lui Iair
32:41
Jud. 10:41 Împ. 4:13
. 42Nobah a pornit și el și a luat Chenatul, împreună cu cetăţile care ţineau de el, și l-a numit Nobah, după numele lui.

33

Popasurile israeliţilor

331Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din ţara Egiptului, după oștirile lor, sub povăţuirea lui Moise și lui Aaron. 2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor. 3Au pornit

33:3
Exod 12:37
din Ramses în luna întâi,
33:3
Exod 12:2
13:4
în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de
33:3
Exod 14:8
luptă în faţa tuturor egiptenilor, 4în timp ce egiptenii își îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise
33:4
Exod 12:29
Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii
33:4
Exod 12:12
18:11Is. 19:1Apoc. 12:8
lor să simtă puterea Lui. 5Copiii
33:5
Exod 12:37
lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărât la Sucot. 6Au pornit din Sucot
33:6
Exod 13:20
și au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei. 7Au pornit din Etam
33:7
Exod 14:2,9
, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, și au tăbărât înaintea Migdolului. 8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului și au trecut
33:8
Exod 14:22
15:22,23
prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului și au tăbărât la Mara. 9Au pornit de la Mara și au ajuns la
33:9
Exod 15:27
Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici; acolo au tăbărât. 10Au pornit din Elim și au tăbărât lângă Marea Roșie. 11Au pornit de la Marea Roșie și au tăbărât în pustia
33:11
Exod 16:1
Sin. 12Au pornit din pustia Sin și au tăbărât la Dofca. 13Au pornit din Dofca și au tăbărât la Aluș. 14Au pornit din Aluș și au tăbărât la Refidim
33:14
Exod 17:1
19:2
, unde poporul n-a găsit apă de băut. 15Au pornit din Refidim și au tăbărât în pustia
33:15
Exod 16:1
19:1,2
Sinai.

De la Sinai la Cades

16Au pornit din pustia Sinai și au tăbărât la

33:16
Cap. 11:34.
Chibrot-Hataava. 17Au pornit de la Chibrot-Hataava și au tăbărât la
33:17
Cap. 11:35.
Haţerot. 18Au pornit din Haţerot și au tăbărât la Ritma. 19Au pornit de la
33:19
Cap. 12:16.
Ritma și au tăbărât la Rimon-Pereţ. 20Au pornit din Rimon-Pereţ și au tăbărât la Libna. 21Au pornit din Libna și au tăbărât la Risa. 22Au pornit din Risa și au tăbărât la Chehelata. 23Au pornit din Chehelata și au tăbărât la muntele Șafer. 24Au pornit de la muntele Șafer și au tăbărât la Harada. 25Au pornit din Harada și au tăbărât la Machelot. 26Au pornit din Machelot și au tăbărât la Tahat. 27Au pornit din Tahat și au tăbărât la Tarah. 28Au pornit din Tarah și au tăbărât la Mitca. 29Au pornit din Mitca și au tăbărât la Hașmona. 30Au pornit din Hașmona și au tăbărât la Moserot. 31Au pornit din Moserot și au tăbărât la Bene-Iaacan. 32Au pornit din Bene-Iaacan
33:32
Gen. 36:27Deut. 10:61 Cron. 1:42
și au tăbărât la
33:32
Deut. 10:7
Hor-Ghidgad. 33Au pornit din Hor-Ghidgad și au tăbărât la Iotbata. 34Au pornit din Iotbata și au tăbărât la Abrona. 35Au pornit din Abrona și au tăbărât la Eţion-Gheber
33:35
Deut. 2:81 Împ. 9:26
22:48
. 36Au pornit din Eţion-Gheber și au tăbărât în pustia Ţin
33:36
Cap. 20:1;
, adică la Cades.

De la Cades la câmpia Moabului

37Au pornit din Cades

33:37
Cap. 20:22,23;
și au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului. 38Preotul Aaron
33:38
Cap. 20:25,28.
s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii. 39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi
33:40
Cap. 21:1.
a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel. 41Au pornit de la muntele Hor
33:41
Cap. 21:4.
și au tăbărât la Ţalmona. 42Au pornit din Ţalmona și au tăbărât la Punon. 43Au pornit din Punon și au tăbărât la
33:43
Cap. 21:10.
Obot. 44Au pornit
33:44
Cap. 21:11.
din Obot și au tăbărât la Iie-Abarim
33:44
Cap. 21:11.
, la hotarul Moabului. 45Au pornit din Iie-Abarim și au tăbărât la Dibon-Gad
33:45
Cap. 32:34.
. 46Au pornit din Dibon-Gad și au tăbărât la Almon-Diblataim
33:46
Ier. 48:22
. 47Au pornit din Almon-Diblataim și au tăbărât la munţii
33:47
Cap. 21:20.
Abarim, înaintea muntelui Nebo. 48Au pornit de la munţii Abarim și au tăbărât în câmpia
33:48
Cap. 22:1.
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 49Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim
33:49
Cap. 25:1.
, în câmpia Moabului.

Canaaniţii trebuie nimiciţi

50Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, și a zis: 51„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘După ce

33:51
Deut. 7:1,2
9:1Ios. 3:17
veţi trece Iordanul și veţi intra în ţara Canaanului, 52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii
33:52
Exod 23:24,33
34:13Deut. 7:2,5
12:3Ios. 11:12Jud. 2:2
ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate și să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe. 53Să luaţi ţara în stăpânire și să vă așezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moșia voastră. 54Să împărţiţi
33:54
Cap. 26:53-55.
ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare și celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voștri. 55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi
33:55
Ios. 23:13Jud. 2:3Ps. 106:34,36Exod 23:33Ezec. 28:24
și ca niște ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmași în ţara în care veţi merge să vă așezaţi. 56Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”