Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Galaadul dat lui Gad și Ruben

321Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite și au văzut că ţara lui Iaezer

32:1
Cap. 21:32.
Ios. 13:252 Sam. 24:5
și ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite. 2Atunci, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai-marii adunării și le-au zis: 3„Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra
32:3
Vers. 36.

, Hesbon, Eleale, Sebam
32:3
Vers. 38.

, Nebo și Beon
32:3
Vers. 38.

, 4ţara aceasta pe care
32:4
Cap. 21:24,34.

a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite, și robii tăi au vite.” 5Apoi au adăugat: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea ţara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan.” 6Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: „Fraţii voștri să meargă oare la război, și voi să rămâneţi aici? 7Pentru ce voiţi să înmuiaţi inima copiilor lui Israel și să-i faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul? 8Așa au făcut și părinţii voștri când i-am
32:8
Cap. 13:3,26.

trimis din Cades-Barnea să
32:8
Deut. 1:22
iscodească ţara. 9S-au suit
32:9
Cap. 13:24,31.
Deut. 1:24,28
până la valea Eșcol și, după ce au iscodit ţara, au înmuiat inima copiilor lui Israel și i-au făcut să nu intre în ţara pe care le-o dădea Domnul. 10Și Domnul
32:10
Cap. 14:11,21.
Deut. 1:34
S-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat zicând: 11‘Oamenii aceștia care s-au suit din Egipt, de la vârsta
32:11
Cap. 14:28,29.
Deut. 1:35
de douăzeci de ani în sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci n-au
32:11
Cap. 14:24,30.

urmat în totul calea Mea, 12afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, și Iosua, fiul lui Nun, care
32:12
Cap. 14:24.
Deut. 1:36Ios. 14:8,9
au urmat în totul calea Domnului.’ 13Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a făcut să rătăcească
32:13
Cap. 14:33-35.

în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregului
32:13
Cap. 26:64,65.

leat de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului. 14Și iată că voi luaţi locul părinţilor voștri, ca niște odrasle de oameni păcătoși, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă
32:14
Deut. 1:34
și mai tare de mânie împotriva lui Israel. 15Căci, dacă vă întoarceţi
32:15
Deut. 30:17Ios. 22:16,182 Cron. 7:19
15:2
de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustie și veţi aduce pierderea poporului acestuia întreg.” 16Ei s-au apropiat de Moise și au zis: „Vom face aici ocoale pentru vitele noastre și cetăţi pentru pruncii noștri, 17apoi ne vom
32:17
Ios. 4:12,13
înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel, până îi vom duce în locul care le este rânduit, și pruncii noștri vor locui în aceste cetăţi întărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia. 18Nu ne
32:18
Ios. 22:4
vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui 19și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea
32:19
Vers. 33.
Ios. 12:1
13:8
noastră dincoace de Iordan, la răsărit.” 20Moise
32:20
Deut. 3:18Ios. 1:14
4:12,13
le-a zis: „Dacă faceţi așa, dacă vă înarmaţi ca să luptaţi înaintea Domnului, 21dacă toţi aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, până ce va izgoni pe vrăjmașii Lui dinaintea Lui, 22și dacă vă veţi întoarce
32:22
Deut. 3:20Ios. 11:23
18:1
înapoi numai după ce ţara
32:22
Ios. 22:4
va fi supusă înaintea Domnului, atunci veţi fi fără vină înaintea Domnului și înaintea lui Israel, și ţinutul acesta va fi moșia
32:22
Deut. 3:12,15,16,18Ios. 1:15
13:8,32
22:4,9
voastră înaintea Domnului. 23Dar, dacă nu faceţi așa, păcătuiţi împotriva Domnului și să știţi că păcatul
32:23
Gen. 4:7
44:16Is. 59:12
vostru vă va ajunge. 24Zidiţi
32:24
Vers. 16.

cetăţi pentru pruncii voștri și ocoale pentru vitele voastre și faceţi ce aţi spus cu gura voastră.” 25Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au zis lui Moise: „Robii tăi vor face tot ce poruncește domnul nostru. 26Pruncii
32:26
Ios. 1:14
noștri, nevestele, turmele noastre și toate vitele noastre vor rămâne în cetăţile Galaadului, 27iar robii
32:27
Ios. 4:12
tăi, toţi înarmaţi pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.” 28Moise a dat
32:28
Ios. 1:13
porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel. 29El le-a zis: „Dacă fiii lui Gad și fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaţi cu toţii ca să lupte înaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi în stăpânire ţinutul Galaadului. 30Dar dacă nu vor merge înarmaţi împreună cu voi, să se așeze în mijlocul vostru în ţara Canaanului.” 31Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul. 32Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara Canaanului, dar noi să ne avem moștenirea noastră dincoace de Iordan.”

Luarea în stăpânire a Galaadului

33Moise

32:33
Deut. 3:12-17
29:8Ios. 12:6
13:8
22:4
a dat fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben și la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, împărăţia
32:33
Cap. 21:24,33,35.

lui Sihon, împăratul amoriţilor, și împărăţia lui Og, împăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur împrejur. 34Fiii lui Gad au zidit Dibonul
32:34
Cap. 33:45,46.

, Atarotul, Aroerul
32:34
Deut. 2:36
, 35Atrot-Șofan, Iaezer
32:35
Vers. 1,3.

, Iogbeha, 36Bet-Nimra
32:36
Vers. 3. Cap. 32:24.

și Bet-Haran, cetăţi întărite, și au făcut staule pentru turme. 37Fiii lui Ruben au zidit
32:37
Cap. 21:27.

Hesbonul, Eleale, Chiriataim, 38Nebo
32:38
Is. 46:1
și Baal-Meon
32:38
Cap. 22:41.

, ale căror nume au fost schimbate
32:38
Vers. 3.
Exod 23:13Ios. 23:7
, și Sibma și au pus alte nume cetăţilor pe care le-au zidit. 39Fiii lui Machir
32:39
Gen. 50:23
, fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului și au pus mâna pe el; au izgonit pe amoriţii care erau acolo. 40Moise a dat
32:40
Deut. 3:12,13,15Ios. 13:31
17:1
Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, care s-a așezat acolo. 41Iair
32:41
Deut. 3:14Ios. 13:301 Cron. 2:21-23
, fiul lui Manase, a pornit și el și a luat târgurile, și le-a numit târgurile lui Iair
32:41
Jud. 10:41 Împ. 4:13
. 42Nobah a pornit și el și a luat Chenatul, împreună cu cetăţile care ţineau de el, și l-a numit Nobah, după numele lui.