Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Popasurile israeliţilor

331Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din ţara Egiptului, după oștirile lor, sub povăţuirea lui Moise și lui Aaron. 2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor. 3Au pornit

33:3
Exod 12:37
din Ramses în luna întâi,
33:3
Exod 12:2
13:4
în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de
33:3
Exod 14:8
luptă în faţa tuturor egiptenilor, 4în timp ce egiptenii își îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise
33:4
Exod 12:29
Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii
33:4
Exod 12:12
18:11Is. 19:1Apoc. 12:8
lor să simtă puterea Lui. 5Copiii
33:5
Exod 12:37
lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărât la Sucot. 6Au pornit din Sucot
33:6
Exod 13:20
și au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei. 7Au pornit din Etam
33:7
Exod 14:2,9
, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, și au tăbărât înaintea Migdolului. 8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului și au trecut
33:8
Exod 14:22
15:22,23
prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului și au tăbărât la Mara. 9Au pornit de la Mara și au ajuns la
33:9
Exod 15:27
Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici; acolo au tăbărât. 10Au pornit din Elim și au tăbărât lângă Marea Roșie. 11Au pornit de la Marea Roșie și au tăbărât în pustia
33:11
Exod 16:1
Sin. 12Au pornit din pustia Sin și au tăbărât la Dofca. 13Au pornit din Dofca și au tăbărât la Aluș. 14Au pornit din Aluș și au tăbărât la Refidim
33:14
Exod 17:1
19:2
, unde poporul n-a găsit apă de băut. 15Au pornit din Refidim și au tăbărât în pustia
33:15
Exod 16:1
19:1,2
Sinai.

De la Sinai la Cades

16Au pornit din pustia Sinai și au tăbărât la

33:16
Cap. 11:34.

Chibrot-Hataava. 17Au pornit de la Chibrot-Hataava și au tăbărât la
33:17
Cap. 11:35.

Haţerot. 18Au pornit din Haţerot și au tăbărât la Ritma. 19Au pornit de la
33:19
Cap. 12:16.

Ritma și au tăbărât la Rimon-Pereţ. 20Au pornit din Rimon-Pereţ și au tăbărât la Libna. 21Au pornit din Libna și au tăbărât la Risa. 22Au pornit din Risa și au tăbărât la Chehelata. 23Au pornit din Chehelata și au tăbărât la muntele Șafer. 24Au pornit de la muntele Șafer și au tăbărât la Harada. 25Au pornit din Harada și au tăbărât la Machelot. 26Au pornit din Machelot și au tăbărât la Tahat. 27Au pornit din Tahat și au tăbărât la Tarah. 28Au pornit din Tarah și au tăbărât la Mitca. 29Au pornit din Mitca și au tăbărât la Hașmona. 30Au pornit din Hașmona și au tăbărât la Moserot. 31Au pornit din Moserot și au tăbărât la Bene-Iaacan. 32Au pornit din Bene-Iaacan
33:32
Gen. 36:27Deut. 10:61 Cron. 1:42
și au tăbărât la
33:32
Deut. 10:7
Hor-Ghidgad. 33Au pornit din Hor-Ghidgad și au tăbărât la Iotbata. 34Au pornit din Iotbata și au tăbărât la Abrona. 35Au pornit din Abrona și au tăbărât la Eţion-Gheber
33:35
Deut. 2:81 Împ. 9:26
22:48
. 36Au pornit din Eţion-Gheber și au tăbărât în pustia Ţin
33:36
Cap. 20:1;
27:14
, adică la Cades.

De la Cades la câmpia Moabului

37Au pornit din Cades

33:37
Cap. 20:22,23;
21:4
și au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului. 38Preotul Aaron
33:38
Cap. 20:25,28.
Deut. 10:6
32:50
s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii. 39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi
33:40
Cap. 21:1.

a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel. 41Au pornit de la muntele Hor
33:41
Cap. 21:4.

și au tăbărât la Ţalmona. 42Au pornit din Ţalmona și au tăbărât la Punon. 43Au pornit din Punon și au tăbărât la
33:43
Cap. 21:10.

Obot. 44Au pornit
33:44
Cap. 21:11.

din Obot și au tăbărât la Iie-Abarim
33:44
Cap. 21:11.

, la hotarul Moabului. 45Au pornit din Iie-Abarim și au tăbărât la Dibon-Gad
33:45
Cap. 32:34.

. 46Au pornit din Dibon-Gad și au tăbărât la Almon-Diblataim
33:46
Ier. 48:22
. 47Au pornit din Almon-Diblataim și au tăbărât la munţii
33:47
Cap. 21:20.
Deut. 32:49
Abarim, înaintea muntelui Nebo. 48Au pornit de la munţii Abarim și au tăbărât în câmpia
33:48
Cap. 22:1.

Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 49Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim
33:49
Cap. 25:1.
Ios. 2:1
, în câmpia Moabului.

Canaaniţii trebuie nimiciţi

50Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, și a zis: 51„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘După ce

33:51
Deut. 7:1,2
9:1Ios. 3:17
veţi trece Iordanul și veţi intra în ţara Canaanului, 52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii
33:52
Exod 23:24,33
34:13Deut. 7:2,5
12:3Ios. 11:12Jud. 2:2
ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate și să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe. 53Să luaţi ţara în stăpânire și să vă așezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moșia voastră. 54Să împărţiţi
33:54
Cap. 26:53-55.

ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare și celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voștri. 55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi
33:55
Ios. 23:13Jud. 2:3Ps. 106:34,36Exod 23:33Ezec. 28:24
și ca niște ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmași în ţara în care veţi merge să vă așezaţi. 56Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”