Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Popasurile israeliţilor

331Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din ţara Egiptului, după oștirile lor, sub povăţuirea lui Moise și lui Aaron. 2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor. 3Au pornit

33:3
Exod 12:37
din Ramses în luna întâi,
33:3
Exod 12:2
13:4
în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de
33:3
Exod 14:8
luptă în faţa tuturor egiptenilor, 4în timp ce egiptenii își îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise
33:4
Exod 12:29
Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii
33:4
Exod 12:12
18:11Is. 19:1Apoc. 12:8
lor să simtă puterea Lui. 5Copiii
33:5
Exod 12:37
lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărât la Sucot. 6Au pornit din Sucot
33:6
Exod 13:20
și au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei. 7Au pornit din Etam
33:7
Exod 14:2,9
, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, și au tăbărât înaintea Migdolului. 8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului și au trecut
33:8
Exod 14:22
15:22,23
prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului și au tăbărât la Mara. 9Au pornit de la Mara și au ajuns la
33:9
Exod 15:27
Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici; acolo au tăbărât. 10Au pornit din Elim și au tăbărât lângă Marea Roșie. 11Au pornit de la Marea Roșie și au tăbărât în pustia
33:11
Exod 16:1
Sin. 12Au pornit din pustia Sin și au tăbărât la Dofca. 13Au pornit din Dofca și au tăbărât la Aluș. 14Au pornit din Aluș și au tăbărât la Refidim
33:14
Exod 17:1
19:2
, unde poporul n-a găsit apă de băut. 15Au pornit din Refidim și au tăbărât în pustia
33:15
Exod 16:1
19:1,2
Sinai.

De la Sinai la Cades

16Au pornit din pustia Sinai și au tăbărât la

33:16
Cap. 11:34.
Chibrot-Hataava. 17Au pornit de la Chibrot-Hataava și au tăbărât la
33:17
Cap. 11:35.
Haţerot. 18Au pornit din Haţerot și au tăbărât la Ritma. 19Au pornit de la
33:19
Cap. 12:16.
Ritma și au tăbărât la Rimon-Pereţ. 20Au pornit din Rimon-Pereţ și au tăbărât la Libna. 21Au pornit din Libna și au tăbărât la Risa. 22Au pornit din Risa și au tăbărât la Chehelata. 23Au pornit din Chehelata și au tăbărât la muntele Șafer. 24Au pornit de la muntele Șafer și au tăbărât la Harada. 25Au pornit din Harada și au tăbărât la Machelot. 26Au pornit din Machelot și au tăbărât la Tahat. 27Au pornit din Tahat și au tăbărât la Tarah. 28Au pornit din Tarah și au tăbărât la Mitca. 29Au pornit din Mitca și au tăbărât la Hașmona. 30Au pornit din Hașmona și au tăbărât la Moserot. 31Au pornit din Moserot și au tăbărât la Bene-Iaacan. 32Au pornit din Bene-Iaacan
33:32
Gen. 36:27Deut. 10:61 Cron. 1:42
și au tăbărât la
33:32
Deut. 10:7
Hor-Ghidgad. 33Au pornit din Hor-Ghidgad și au tăbărât la Iotbata. 34Au pornit din Iotbata și au tăbărât la Abrona. 35Au pornit din Abrona și au tăbărât la Eţion-Gheber
33:35
Deut. 2:81 Împ. 9:26
22:48
. 36Au pornit din Eţion-Gheber și au tăbărât în pustia Ţin
33:36
Cap. 20:1;
, adică la Cades.

De la Cades la câmpia Moabului

37Au pornit din Cades

33:37
Cap. 20:22,23;
și au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului. 38Preotul Aaron
33:38
Cap. 20:25,28.
s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii. 39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi
33:40
Cap. 21:1.
a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel. 41Au pornit de la muntele Hor
33:41
Cap. 21:4.
și au tăbărât la Ţalmona. 42Au pornit din Ţalmona și au tăbărât la Punon. 43Au pornit din Punon și au tăbărât la
33:43
Cap. 21:10.
Obot. 44Au pornit
33:44
Cap. 21:11.
din Obot și au tăbărât la Iie-Abarim
33:44
Cap. 21:11.
, la hotarul Moabului. 45Au pornit din Iie-Abarim și au tăbărât la Dibon-Gad
33:45
Cap. 32:34.
. 46Au pornit din Dibon-Gad și au tăbărât la Almon-Diblataim
33:46
Ier. 48:22
. 47Au pornit din Almon-Diblataim și au tăbărât la munţii
33:47
Cap. 21:20.
Abarim, înaintea muntelui Nebo. 48Au pornit de la munţii Abarim și au tăbărât în câmpia
33:48
Cap. 22:1.
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 49Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim
33:49
Cap. 25:1.
, în câmpia Moabului.

Canaaniţii trebuie nimiciţi

50Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, și a zis: 51„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘După ce

33:51
Deut. 7:1,2
9:1Ios. 3:17
veţi trece Iordanul și veţi intra în ţara Canaanului, 52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii
33:52
Exod 23:24,33
34:13Deut. 7:2,5
12:3Ios. 11:12Jud. 2:2
ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate și să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe. 53Să luaţi ţara în stăpânire și să vă așezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moșia voastră. 54Să împărţiţi
33:54
Cap. 26:53-55.
ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare și celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voștri. 55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi
33:55
Ios. 23:13Jud. 2:3Ps. 106:34,36Exod 23:33Ezec. 28:24
și ca niște ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmași în ţara în care veţi merge să vă așezaţi. 56Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”

34

Hotarele Canaanului

341Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veţi intra în ţara

34:2
Gen. 17:8Deut. 1:7Ps. 78:55
105:11Ezec. 47:14
Canaanului, ţara aceasta va fi moștenirea voastră – ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: 3Hotarul
34:3
Ios. 15:1Ezec. 47:13
din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării
34:3
Gen. 14:3Ios. 15:2
Sărate spre răsărit; 4se va întoarce la miazăzi de înălţimea
34:4
Ios. 15:3
Acrabim, va trece prin Ţin și se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea
34:4
Cap. 13:26;
; va urma mai departe prin Haţar-Adar
34:4
Ios. 15:3,4
și va trece spre Aţmon; 5de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul
34:5
Gen. 15:18Ios. 15:4,471 Împ. 8:65Is. 27:12
Egiptului și va ieși la mare. 6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana); aceasta va fi hotarul vostru la apus. 7Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageţi hotarul până la muntele
34:7
Cap. 33:37.
Hor; 8de la muntele Hor, să-l trageţi prin
34:8
Cap. 13:21.
Hamat și să ajungă până la
34:8
Ezec. 47:15
Ţedad; 9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan
34:9
Ezec. 47:17
: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Șefam; 11să se coboare din Șefam spre Ribla
34:11
2 Împ. 23:33Ier. 39:5,6
, la răsărit de Ain; se va coborî și se va întinde de-a lungul mării Chineret
34:11
Deut. 3:17Ios. 11:2
19:35Mat. 14:34Luca 5:1
(Ghenezaret), la răsărit; 12se va coborî iarăși spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată
34:12
Vers. 3.
. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’” 13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel și a zis: „Aceasta este ţara
34:13
Vers. 1.
pe care o veţi împărţi prin sorţi și pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii și jumătate. 14Căci
34:14
Cap. 32:33.
seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum și jumătate din seminţia lui Manase și-au luat moștenirea. 15Aceste două seminţii și jumătate și-au luat moștenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”

Cum și prin cine să se împartă ţara

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar

34:17
Ios. 14:1
19:51
și Iosua, fiul lui Nun. 18Să mai luaţi câte o căpetenie
34:18
Cap. 1:4,16.
din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării. 19Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; 20pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; 21pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; 22pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; 23pentru fiii lui Iosif: pentru seminţia fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod; 24și pentru seminţia fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Șiftan; 25pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac; 26pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; 27pentru seminţia fiilor lui Așer: căpetenia Ahihud, fiul lui Șelomi; 28pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.” 29Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.

35

Cetăţile leviţilor

351Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, și a zis: 2„Poruncește

35:2
Ios. 14:3,4
21:2Ezec. 45:1
copiilor lui Israel să dea leviţilor, din moștenirea pe care o vor avea, niște cetăţi în care să poată locui. Să mai daţi leviţilor și un loc gol împrejurul acestor cetăţi. 3Cetăţile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor și pentru toate dobitoacele lor. 4Locurile goale din jurul cetăţilor pe care le veţi da leviţilor să aibă, începând de la zidul cetăţii în afară, o mie de coţi de jur împrejur. 5Să măsuraţi afară din cetate două mii de coţi în partea de răsărit, două mii de coţi în partea de miazăzi, două mii de coţi în partea de apus și două mii de coţi în partea de miazănoapte, așa încât cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăţilor lor. 6Dintre cetăţile pe care le veţi da leviţilor, șase
35:6
Vers. 13.
să fie cetăţi de scăpare, unde va putea să fugă ucigașul, și afară de acestea, să le mai daţi alte patruzeci și două de cetăţi. 7Toate cetăţile pe care le veţi da leviţilor să fie patruzeci și opt
35:7
Ios. 21:41
de cetăţi, împreună cu locurile lor goale. 8Cetăţile pe care le veţi da din
35:8
Ios. 21:3
moșiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de
35:8
Cap. 26:54.
cei ce au mai multe și mai puţine de cei ce au mai puţine; fiecare să dea leviţilor din cetăţile lui după moștenirea pe care o va avea.”

Cetăţile de scăpare

9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când

35:10
Deut. 19:2Ios. 20:2
veţi trece Iordanul și veţi intra în ţara Canaanului, 11să vă
35:11
Exod 24:13
alegeţi niște cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorî pe cineva fără voie. 12Aceste
35:12
Deut. 19:6Ios. 20:3,5,6
cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfăţișa în faţa adunării ca să fie judecat. 13Din cetăţile pe care le veţi da, șase
35:13
Vers. 6.
să vă fie cetăţi de scăpare. 14Să daţi trei cetăţi dincoace
35:14
Deut. 4:41Ios. 20:8
de Iordan și trei cetăţi în ţara Canaanului: acestea să vă fie cetăţi de scăpare. 15Aceste șase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin
35:15
Cap. 15:16.
și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. 16Dacă
35:16
Exod 21:12,14Lev. 24:17Deut. 19:11,12
un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 17Dacă-l lovește cu o piatră pe care o ţine în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 18Dacă-l lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ţine în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș; ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 19Răzbunătorul
35:19
Vers. 21,24,27.
sângelui să omoare pe ucigaș; când îl va întâlni, să-l omoare. 20Dacă
35:20
Gen. 4:82 Sam. 3:27
20:101 Împ. 2:31,32
un om împinge pe aproapele său din ură sau dacă-l pândește
35:20
Exod 21:14Deut. 19:11
și aruncă ceva asupra lui și moare 21sau dacă-l lovește cu mâna
35:21
Exod 21:13
din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaș: răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni. 22Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste, și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit 23sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, 24iată legile după care va judeca adunarea
35:24
Vers. 12.
între cel ce l-a lovit și răzbunătorul sângelui: 25Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo
35:25
Ios. 20:6
până la moartea marelui preot care este uns
35:25
Exod 29:7Lev. 4:3
21:10
cu untdelemn sfânt. 26Dacă ucigașul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise 27și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetăţii de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. 28Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot, și, după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moșia lui. 29Iată poruncile
35:29
Cap. 27:11.
de drept pentru voi și pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui.

Pedeapsa pentru omor

30Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe

35:30
Deut. 17:6
19:15Mat. 18:162 Cor. 13:1Evr. 10:28
mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. 31Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. 32Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului. 33Să nu
35:33
Ps. 106:38Mica 4:11
pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângărește ţara; și ispășirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele
35:33
Gen. 9:6
celui ce-l va vărsa. 34
35:34
Lev. 18:25Deut. 21:23
nu pângăriţi deci ţara în care veţi merge să locuiţi și în mijlocul căreia voi locui și Eu, căci Eu
35:34
Exod 29:45,46
sunt Domnul, care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel.’”