Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Cetăţile leviţilor

351Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, și a zis: 2„Poruncește

35:2
Ios. 14:3,4
21:2Ezec. 45:1
copiilor lui Israel să dea leviţilor, din moștenirea pe care o vor avea, niște cetăţi în care să poată locui. Să mai daţi leviţilor și un loc gol împrejurul acestor cetăţi. 3Cetăţile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor și pentru toate dobitoacele lor. 4Locurile goale din jurul cetăţilor pe care le veţi da leviţilor să aibă, începând de la zidul cetăţii în afară, o mie de coţi de jur împrejur. 5Să măsuraţi afară din cetate două mii de coţi în partea de răsărit, două mii de coţi în partea de miazăzi, două mii de coţi în partea de apus și două mii de coţi în partea de miazănoapte, așa încât cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăţilor lor. 6Dintre cetăţile pe care le veţi da leviţilor, șase
35:6
Vers. 13.
să fie cetăţi de scăpare, unde va putea să fugă ucigașul, și afară de acestea, să le mai daţi alte patruzeci și două de cetăţi. 7Toate cetăţile pe care le veţi da leviţilor să fie patruzeci și opt
35:7
Ios. 21:41
de cetăţi, împreună cu locurile lor goale. 8Cetăţile pe care le veţi da din
35:8
Ios. 21:3
moșiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de
35:8
Cap. 26:54.
cei ce au mai multe și mai puţine de cei ce au mai puţine; fiecare să dea leviţilor din cetăţile lui după moștenirea pe care o va avea.”

Cetăţile de scăpare

9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când

35:10
Deut. 19:2Ios. 20:2
veţi trece Iordanul și veţi intra în ţara Canaanului, 11să vă
35:11
Exod 24:13
alegeţi niște cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorî pe cineva fără voie. 12Aceste
35:12
Deut. 19:6Ios. 20:3,5,6
cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfăţișa în faţa adunării ca să fie judecat. 13Din cetăţile pe care le veţi da, șase
35:13
Vers. 6.
să vă fie cetăţi de scăpare. 14Să daţi trei cetăţi dincoace
35:14
Deut. 4:41Ios. 20:8
de Iordan și trei cetăţi în ţara Canaanului: acestea să vă fie cetăţi de scăpare. 15Aceste șase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin
35:15
Cap. 15:16.
și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. 16Dacă
35:16
Exod 21:12,14Lev. 24:17Deut. 19:11,12
un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 17Dacă-l lovește cu o piatră pe care o ţine în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 18Dacă-l lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ţine în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș; ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 19Răzbunătorul
35:19
Vers. 21,24,27.
sângelui să omoare pe ucigaș; când îl va întâlni, să-l omoare. 20Dacă
35:20
Gen. 4:82 Sam. 3:27
20:101 Împ. 2:31,32
un om împinge pe aproapele său din ură sau dacă-l pândește
35:20
Exod 21:14Deut. 19:11
și aruncă ceva asupra lui și moare 21sau dacă-l lovește cu mâna
35:21
Exod 21:13
din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaș: răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni. 22Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste, și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit 23sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, 24iată legile după care va judeca adunarea
35:24
Vers. 12.
între cel ce l-a lovit și răzbunătorul sângelui: 25Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo
35:25
Ios. 20:6
până la moartea marelui preot care este uns
35:25
Exod 29:7Lev. 4:3
21:10
cu untdelemn sfânt. 26Dacă ucigașul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise 27și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetăţii de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. 28Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot, și, după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moșia lui. 29Iată poruncile
35:29
Cap. 27:11.
de drept pentru voi și pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui.

Pedeapsa pentru omor

30Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe

35:30
Deut. 17:6
19:15Mat. 18:162 Cor. 13:1Evr. 10:28
mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. 31Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. 32Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului. 33Să nu
35:33
Ps. 106:38Mica 4:11
pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângărește ţara; și ispășirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele
35:33
Gen. 9:6
celui ce-l va vărsa. 34
35:34
Lev. 18:25Deut. 21:23
nu pângăriţi deci ţara în care veţi merge să locuiţi și în mijlocul căreia voi locui și Eu, căci Eu
35:34
Exod 29:45,46
sunt Domnul, care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel.’”

36

Măritarea fiicelor moștenitoare

361Căpeteniile familiei lui

36:1
Cap. 26:29.
Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai-marilor peste casele părintești ale copiilor lui Israel. 2Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul
36:2
Cap. 26:55;
să dai copiilor lui Israel ţara ca moștenire prin sorţi. Tu, domnule
36:2
Cap. 27:1,7.
, ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moștenirea fratelui nostru Ţelofhad s-o dai fetelor lui. 3Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moștenirea lor va fi ștearsă din moștenirea părinţilor noștri și adăugată la a seminţiei din care vor face parte și, astfel, moștenirea care ne-a
36:3
Lev. 25:10
căzut nouă la sorţi se va micșora. 4Și când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moștenirea lor va rămâne adăugată la a seminţiei din care vor face parte și va fi ștearsă astfel din moștenirea seminţiei părinţilor noștri.” 5Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului și a zis: „Seminţia fiilor lui Iosif are
36:5
Cap. 27:7.
dreptate. 6Iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite
36:6
Vers. 12.
într-o familie din seminţia părinţilor lor. 7Nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină
36:7
1 Împ. 21:3
lipit de moștenirea seminţiei părinţilor lui. 8Și orice fată
36:8
1 Cron. 23:22
care are o moștenire în seminţiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-și aibă moștenirea părinţilor săi. 9Nicio moștenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moștenirea sa.” 10Fetele lui Ţelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. 11Mahla
36:11
Cap. 27:1.
, Tirţa, Hogla, Milca și Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; 12s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, și moștenirea lor a rămas în seminţia familiei tatălui lor. 13Acestea sunt poruncile și legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia
36:13
Cap. 26:3;
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.